28 Chinese Constellations (asterisms)
Chinese
Name
Pinyin Quadrant # Approx.
Western
constellation
jiao East

Green
Dragon

1 Spica
kang 2 Virgo
di 3 Libra
fang 4
xin 5 Antares
wei 6 Scorpius
ji 7 Sagittrius
dou North

Black
Totoise

8
niu 9 Capricorn
nu 10 Aquarius
xu 11
wei 12 Aquarius/
Pegasus
shi 13 Pegasus
bi 14
kui West

White
Tiger

15 Andromeda
lou 16 Aries
wei 17
mao 18 Pleiades
bi 19 Taurus
zi 20 Orion
shen 21
jing South

Red
Bird

22 Gemini
gui 23 Cancer
liu 24 Hydra
xing 25 Alphard
zhang 26 Crater
yi 27 Corvus
zhen 28

chart (schematic)

Chart of Constellations 1 - 14 | for 15 - 28 by David B. Kelley