戰國策

 

戰 國 策 卷 十 八

  趙 一

    鮑 本 趙  初 分 晉 , 得 趙 國 。 北 有 信 都 、 真 定 、 常 山 、 中 山 , 又 得 涿 郡 之 高 陽 鄚 州 鄉 。 東 有 廣 平 、 鉅 鹿 、 清 河 、 河 間 、 渤 海 之 東 平 、 舒 、 中 邑 、 文 安 、 束 州 、 成 平 、 章 武 河 以 北 。 南 至 浮 水 、 繁 陽 、 內 黃 、 斥 丘 。 西 有 太 原 、 定 原 、 上 黨 。

   知 伯 從 韓 魏 兵 以 攻 趙

  知 伯 從 韓 、 魏 兵 〔 一 〕 以 攻 趙 , 圍 晉 陽 而 水 之 , 城 下 〔 二 〕 不 沉 者 三 板 。 郤 疵 〔 三 〕 謂 知 伯 曰 : 「 韓 、 魏 之 君 必 反 矣 。 」 知 伯 曰 「 何 以 知 之 ? 」 郗 疵 曰 : 「 以 其 人 事 知 之 。 夫 〔 四 〕 從 韓 、 魏 之 兵 〔 五 〕 而 攻 趙 , 趙 亡 , 難 必 及 韓 、 魏 矣 。 今 約 勝 趙 〔 六 〕 而 三 分 其 地 。 今 城 不 沒 者 三 板 , 臼 灶 生 蛙 , 人 馬 相 食 , 城 降 有 日 , 而 韓 、 魏 之 君 無 峞e
七 〕 志 而 有 憂 色 , 是 非 反 如 〔 八 〕 何 也 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 二 國 兵 從 之 。

〔 二 〕  鮑 本 「 下 」 作 「 之 」 。 ○  補 曰 : 疑 衍 , 或 是 「 之 」 字 。

〔 三 〕  姚 本 元 和 姓 篡 , 郤 , 己 姓 , 青 陽 氏 之 後 , 趙 有 郤 疵 。  鮑 本 晉 人 。 補 曰 : 郤 , 刺 黎 反 , 孫 本 作 「 郗 」 , 說 文 作 「 絺 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 夫 」 作 「 矣 」 。 ○  一 本 作 「 夫 」 , 「 夫 」 當 屬 下 句 。

〔 五 〕  鮑 本 「 兵 」 作 「 君 」 。 ○

〔 六 〕  姚 本 四 本 無 「 勝 趙 」 二 字 。

〔 七 〕  鮑 本 「 」 作 「 喜 」 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 補 曰 : 猶 而 。

  明 日 , 知 伯 以 告 韓 、 魏 之 君 曰 : 「 郤 疵 言 君 之 且 反 也 。 」 韓 、 魏 之 君 曰 : 「 夫 勝 趙 而 三 分 其 地 , 城 今 且 將 拔 矣 。 夫 三 〔 一 〕 家 雖 愚 , 〔 二 〕 不 棄 美 利 於 前 , 背 信 盟 之 約 , 而 為 危 難 不 可 成 之 事 , 其 勢 可 見 也 。 是 疵 為 趙 計 矣 , 使 君 疑 二 主 之 心 〔 三 〕 , 而 解 〔 四 〕 於 攻 趙 也 。 今 君 聽 讒 臣 之 言 , 而 離 二 主 之 交 , 為 君 惜 之 。 」 趨 而 出 。 郤 疵 謂 知 伯 曰 : 「 君 又 何 以 疵 言 告 韓 、 魏 之 君 為 ? 」 知 伯 曰 : 「 子 安 知 之 ? 」 對 曰 : 「 韓 、 魏 之 君 視 疵 端 而 趨 疾 〔 五 〕 。 」

〔 一 〕  姚 本 錢 、 劉 作 「 二 」 。  鮑 本 「 三 」 作 「 二 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 「 愚 」 下 恐 當 有 「 必 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 。

〔 三 〕  鮑 本 二 主 自 稱 曰 「 主 」 , 亦 非 當 時 語 。

〔 四 〕  鮑 本 「 解 」 , 「 懈 」 同 。

〔 五 〕  鮑 本 視 端 , 畏 之 ; 趨 疾 , 避 之 。 恐 疵 要 之 與 見 知 伯 而 辭 屈 也 。

  郤 疵 知 其 言 之 不 聽 , 請 使 於 齊 , 知 伯 遣 之 。 韓 、 魏 之 君 果 反 矣 。 〔 一 〕

〔 一 〕  鮑 本 彪 謂 : 智 伯 至 是 , 眩 於 得 而 不 顧 其 禍 , 殆 天 奪 其 魄 者 。 至 以 謀 人 之 言 , 質 人 以 反 , 夫 非 狂 昏 癡 瞢 , 孰 肯 自 承 其 反 哉 ?

   知 伯 帥 趙 韓 魏 而 伐 范 中 行 氏

  知 伯 帥 趙 、 韓 、 魏 而 伐 范 中 行 氏 〔 一 〕 , 滅 之 。 休 數 年 , 使 人 請 地 於 韓 。 韓 康 子 欲 勿 與 , 段 x 〔 二 〕 諫 曰 : 「 不 可 。 夫 知 伯 之 為 人 也 , 好 利 而 鷙 〔 三 〕 復 〔 四 〕 , 來 請 地 不 與 , 必 加 兵 於 韓 矣 。 君 其 與 之 。 與 之 〔 五 〕 彼 狃 〔 六 〕 , 又 將 請 地 於 他 國 , 他 國 不 聽 , 必 鄉 之 以 兵 ; 然 則 韓 可 以 免 於 患 難 , 而 待 事 之 變 。 」 康 子 曰 : 「 善 。 」 使 使 者 致 萬 家 之 邑 一 於 知 伯 。 知 伯 說 , 又 使 人 請 地 於 魏 , 魏 宣 〔 七 〕 子 欲 勿 與 。 趙 葭 〔 八 〕 諫 曰 : 「 彼 請 地 於 韓 , 韓 與 之 。 請 地 於 魏 , 魏 弗 與 , 則 是 魏 內 自 強 , 而 外 怒 知 伯 也 。 然 則 其 錯 兵 於 魏 必 矣 ! 不 如 與 之 。 」 宣 子 曰 : 「 諾 。 」 因 使 人 致 萬 家 之 邑 一 於 知 伯 。 知 伯 說 , 又 使 人 之 趙 , 請 蔡 〔 九 〕 、 皋 狼 之 地 ; 趙 襄 子 弗 與 。 知 伯 因 〔 一 0 〕 陰 結 韓 、 魏 , 將 以 伐 趙 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 范 氏 , 士 會 之 後 。 荀 林 父 將 中 行 , 後 因 以 官 為 氏 。

〔 二 〕  鮑 本 韓 人 。 晉 舊 姓 , 故 魏 亦 有 。 補 曰 : 姓 譜 , 段 , 鄭 共 叔 段 之 後 。

〔 三 〕  鮑 本 鷙 , 殺 鳥 也 , 喻 其 殘 忍 。

〔 四 〕  姚 本 四 本 只 作 「 復 」 , 劉 作 「 愎 」 。  鮑 本 補 曰 : 韓 子 作「
鷙 愎 」 。

〔 五 〕  鮑 本 「 與 之 」 不 重 。 ○ 札 記 丕 烈 案 : 韓 子 復 有 。

〔 六 〕  鮑 本 狃 , 犬 性 驕 也 。 補 曰 : 狃 , 習 也 。

〔 七 〕  鮑 本 「 宣 」 作 「 桓 」 。 ○  補 曰 : 韓 子 、 說 苑 亦 並 作 「 宣 」 , 恐 「 桓 」 字 訛 , 下 同 。

〔 八 〕  鮑 本 魏 人 , 亦 晉 舊 姓 。

〔 九 〕  鮑 本 「 蔡 」 作 「 藺 」 。 ○  蔡 非 趙 地 , 皋 狼 屬 西 河 。 補 曰 : 恐 名 偶 同 。 漢 志 , 西 河 郡 有 皋 狼 縣 , 又 有 藺 縣 。 或 「 藺 」 字 訛 。  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 蔡 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 無 「 因 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 有 。

  趙 〔 一 〕 襄 子 召 張 孟 談 而 告 之 曰 : 「 夫 知 伯 之 為 人 , 陽 親 而 陰 疏 〔 二 〕 , 三 使 韓 、 魏 , 而 寡 人 弗 與 焉 , 其 移 兵 寡 人 必 矣 。 今 吾 安 居 而 可 ? 」 張 孟 談 曰 : 「 夫 董 閼 安 于 , 簡 主 〔 三 〕 之 才 臣 也 , 世 治 晉 陽 , 而 尹 澤 〔 四 〕 循 〔 五 〕 之 , 其 餘 政 教 猶 存 , 君 其 定 居 晉 陽 。 」 君 〔 六 〕 曰 : 「 諾 。 」 乃 使 延 陵 王 〔 七 〕 將 車 騎 先 之 晉 陽 , 君 因 從 之 。 至 , 行 城 郭 , 案 〔 八 〕 府 庫 , 視 倉 廩 , 召 張 孟 談 曰 : 「 吾 城 郭 之 完 , 府 庫 足 用 , 倉 廩 實 矣 , 無 矢 奈 何 ? 」 張 孟 談 曰 : 「 臣 聞 董 子 之 治 晉 陽 也 , 公 宮 之 垣 〔 九 〕 , 皆 以 狄 蒿 苫 楚 廧 之 〔 一 0 〕 , 其 高 至 丈 餘 , 君 發 而 用 之 。 」 於 是 發 而 試 之 , 其 堅 則 箘 簬 〔 一 一 〕 之 勁 不 能 過 也 。 君 曰 : 「 足 〔 一 二 〕 矣 , 吾 銅 少 若 何 ? 」 張 孟 談 曰 : 「 臣 聞 董 子 之 治 晉 陽 也 , 公 宮 之 室 , 皆 以 鍊 銅 為 柱 質 〔 一 三 〕 , 請 發 而 用 之 , 則 有 餘 銅 矣 。 」 君 曰 : 「 善 。 」 號 令 以 定 , 備 守 以 具 。

〔 一 〕  姚 本 曾 、 錢 無 「 趙 」 字 。

〔 二 〕  鮑 本 他 日 陰 疏 , 今 則 顯 矣 。

〔 三 〕  鮑 本 「 主 」 作 「 子 」 。 ○  補 曰 : 一 本 作 「 主 」 。  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 主 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 尹 」 作 「 君 」 。 ○  君 澤 , 趙 臣 , 繼 安 于 者 。 補 曰 : 大 事 記 , 晉 陽 , 漢 太 原 郡 所 治 , 龍 山 在 西 北 , 晉 水 所 出 。 一 本 「 尹 澤 」 。 大 事 記 謂 「 澤 」 字 誤 , 韓 子 、 國 語 作 「 尹 鐸 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 澤 」 、 「 鐸 」 同 字 耳 。

〔 五 〕  姚 本 曾 、 錢 皆 作 「 修 」 。

〔 六 〕  鮑 本 君 , 謂 襄 子 。

〔 七 〕  鮑 本 「 王 」 作 「 君 」 。 ○  此 襄 子 臣 , 不 得 稱 王 。 「 王 」 當 作 「 生 」 。 正 曰 : 韓 子 云 , 趙 襄 子 召 延 陵 生 令 將 云 云 。 浚 儀 王 氏 謂 鮑 失 考 。  札 記 今 本 「 王 」 作 「 君 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 八 〕  鮑 本 「 案 」 , 「 按 」 同 。 行 也 。

〔 九 〕  鮑 本 垣 , 牆 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 狄 」 作 「 荻 」 。 ○  荻 , 萑 葦 屬 。 爾 雅 「 蕭 荻 」 注 , 即 蒿 。 又 蘩 醜 , 秋 為 蒿 。 苫 , 蓋 也 。 楚 , 荊 也 。 以 是 為 牆 。 「 廧 」 , 「 牆 」 同 。  札 記 今 本 「 苫 」 作 「 楛 」 , 「 之 」 下 有 「 有 楛 」 二 字 。 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 皆 以 荻 蒿 楛 楚 牆 之 , 有 楛 高 至 于 丈 」 。 此 「 苫 」 字 當 作 「 苦 」 , 即 韓 子 之 「 楛 」 字 。 韓 子 「 有 楛 」 二 字 依 此 , 策 文 當 衍 。 今 本 反 依 之 添 入 , 誤 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 箘 , 音 窘 。 簬 , 即 , 見 禹 貢 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 足 」 上 有 「 矢 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 吾 箭 已 足 矣 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 質 , 礎 也 。

  三 國 之 兵 乘 晉 陽 城 , 遂 戰 。 三 月 不 能 拔 , 因 舒 軍 而 圍 之 , 決 晉 水 而 灌 之 。 圍 晉 陽 三 年 , 城 中 巢 居 而 處 , 懸 釜 而 炊 , 財 食 將 盡 , 士 卒 病 羸 。 襄 子 謂 張 孟 談 曰 : 「 糧 食 匱 , 城 〔 一 〕 力 盡 , 士 大 夫 病 , 吾 不 能 守 矣 。 欲 以 城 下 〔 二 〕 , 何 如 ? 」 張 孟 談 曰 : 「 臣 聞 之 , 亡 不 能 存 , 危 不 能 安 , 則 無 為 貴 知 士 也 。 君 釋 此 計 , 勿 復 言 也 。 臣 請 見 韓 、 魏 之 君 。 」 襄 子 曰 : 「 諾 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 城 」 作 「 財 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 財 」 。

〔 二 〕  鮑 本 謂 將 降 。

  張 孟 談 於 是 陰 見 韓 、 魏 之 君 曰 : 「 臣 聞 脣 亡 則 齒 寒 , 今 知 伯 帥 二 國 之 君 伐 趙 , 趙 將 亡 矣 , 亡 則 二 君 為 之 次 矣 。 」 二 君 曰 : 「 我 知 其 然 。 夫 知 伯 為 人 也 , G 中 〔 一 〕 而 少 親 , 我 謀 未 遂 而 知 , 則 其 禍 必 至 , 為 之 奈 何 ? 」 張 孟 談 曰 : 「 謀 出 二 君 之 口 , 入 臣 之 耳 , 人 莫 之 知 也 。 」 二 君 即 與 張 孟 談 陰 約 三 軍 , 與 之 期 曰 〔 二 〕 , 夜 〔 三 〕 , 遣 入 晉 陽 。 張 孟 談 以 報 襄 子 , 襄 子 再 拜 之 。

〔 一 〕  鮑 本 「 G 」 作 「 麤 」 。 ○  「 麤 」 , 「 粗 」 同 , 疏 也 。 正 曰 : 相 厲 少 仁 愛 。  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 麤 」 。

〔 二 〕  鮑 本 無 「 曰 」 字 , 補 「 日 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 有 , 作 「 日 」 。

〔 三 〕  鮑 本 曰 既 夜 。

  張 孟 談 因 朝 〔 一 〕 知 伯 而 出 , 遇 知 過 〔 二 〕 轅 門 之 外 〔 三 〕 。 知 過 入 見 知 伯 曰 : 「 二 主 殆 將 有 變 。 」 君 〔 四 〕 曰 : 「 何 如 ? 」 對 曰 : 「 臣 遇 張 孟 談 於 轅 門 之 外 , 其 志 矜 , 其 行 高 。 」 知 伯 曰 : 「 不 然 。 吾 與 二 主 約 謹 矣 , 破 趙 三 分 其 地 , 寡 人 所 親 之 〔 五 〕 , 必 不 欺 也 。 子 釋 之 , 勿 出 於 口 。 」 知 過 出 見 二 主 , 入 說 知 伯 曰 : 「 二 主 色 動 而 意 變 , 必 背 君 , 不 如 令 殺 之 。 」 知 伯 曰 : 「 兵 箸 〔 六 〕 晉 陽 三 年 矣 , 旦 暮 當 拔 之 〔 七 〕 而 饗 其 利 , 乃 有 他 心 ? 不 可 , 子 慎 勿 復 言 。 」 知 過 曰 :「
不 殺 則 遂 親 之 。 」 知 伯 曰 : 「 親 之 奈 何 ? 」 知 過 曰 : 「 魏 宣 子 之 謀 臣 曰 趙 葭 , 康 子 之 〔 八 〕 謀 臣 曰 段 x 〔 九 〕 , 是 皆 能 移 其 君 之 計 。 君 其 與 二 君 約 , 破 趙 則 封 二 子 者 各 萬 家 之 縣 一 , 如 是 則 二 主 之 心 可 不 變 , 而 君 得 其 所 欲 矣 。 」 知 伯 曰 : 「 破 趙 而 三 分 其 地 , 又 封 二 子 者 各 萬 家 之 縣 一 , 則 吾 所 得 者 少 , 不 可 。 」 知 過 見 君 之 不 用 也 , 言 之 不 聽 , 出 , 更 其 姓 為 輔 氏 , 遂 去 不 見 。

〔 一 〕  鮑 本 兵 交 , 使 在 其 間 , 胡 得 朝 之 ?

〔 二 〕  姚 本 一 云 「 知 果 」 。  鮑 本 「 過 」 , 一 作 「 果 」 , 智 伯 之 族 。 補 曰 : 晉 語 , 「 智 宣 子 將 以 瑤 為 後 , 知 果 曰 : 『 不 如 宵 也 。 』 弗 聽 」 。 知 果 , 別 族 , 於 太 史 為 輔 氏 。 通 鑑 取 此 , 與 策 先 後 不 同 。

〔 三 〕  鮑 本 以 車 為 門 , 而 轅 外 向 。

〔 四 〕  鮑 本 君 , 智 伯 。

〔 五 〕  鮑 本 言 親 與 二 國 約 。

〔 六 〕  鮑 本 箸 , 言 附 其 城 。

〔 七 〕  鮑 本 無 「 之 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 有 。

〔 八 〕  鮑 本 「 宣 」 上 有 「 桓 」 字 , 「 康 」 上 補 「 韓 」 字 。 ○  補 曰 : 恐 缺 「 韓 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 有 。

〔 九 〕  鮑 本 二 謚 皆 非 當 時 語 。

  張 孟 談 聞 之 , 入 見 襄 子 曰 : 「 臣 遇 知 過 於 轅 門 之 外 , 其 視 有 疑 臣 之 心 , 入 見 知 伯 , 出 更 其 姓 〔 一 〕 。 今 暮 不 擊 , 必 後 之 矣 。 」 襄 子 曰 : 「 諾 。 」 使 張 孟 談 見 韓 、 魏 之 君 曰 〔 二 〕 : 「 夜 期 殺 守 堤 之 吏 , 而 決 水 灌 知 伯 軍 。 」 知 伯 軍 〔 三 〕 救 水 而 亂 , 韓 、 魏 翼 而 擊 之 〔 四 〕 , 襄 子 將 卒 犯 其 前 , 大 敗 知 伯 軍 而 禽 知 伯 。

〔 一 〕  鮑 本 恐 智 伯 以 過 之 去 之 決 , 有 感 動 矣 。

〔 二 〕  鮑 本 「 曰 」 作 「 日 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 至 於 期 日 之 夜 」 。

〔 三 〕  鮑 本 原 無 「 軍 」 字 , 補 「 軍 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 有 。

〔 四 〕  鮑 本 左 右 夾 擊 。

  知 伯 身 死 , 國 亡 地 分 , 為 天 下 笑 , 此 貪 欲 無 厭 也 。 夫 不 聽 知 過 , 亦 所 以 亡 也 。 知 氏 盡 滅 , 唯 輔 氏 存 焉 。 〔 一 〕

〔 一 〕  鮑 本 彪 謂 : 段 x 之 策 , 智 伯 、 智 過 之 察 , 孟 談 皆 如 在 其 目 中 , 可 謂 明 也 已 矣 。 此 一 時 三 晉 、 智 氏 皆 有 士 , 三 晉 之 應 之 如 響 , 智 氏 獨 不 用 之 而 亡 , 則 士 豈 非 天 下 之 重 寶 乎 ? 雖 然 , 水 灌 晉 陽 , 城 之 不 沈 者 三 板 , 於 此 時 , 使 智 伯 殺 韓 、 魏 之 君 , 亦 難 聽 矣 。 其 次 , 欲 其 分 封 二 子 , 是 豈 不 可 為 與 ? 智 伯 惟 沒 於 利 , 故 昏 於 智 , 故 孟 子 之 說 曰 ,「
何 必 曰 利 」 ?

   張 孟 談 既 固 趙 宗

  張 孟 談 〔 一 〕 既 固 趙 宗 , 廣 〔 二 〕 封 疆 , 發 五 百 〔 三 〕 , 乃 稱 簡 之 塗 〔 四 〕 以 告 襄 子 曰 : 「 昔 者 , 前 國 地 君 之 御 〔 五 〕 有 之 曰 : 『 五 百 之 所 以 致 天 下 者 , 約 〔 六 〕 兩 〔 七 〕 主 勢 能 制 臣 , 無 令 臣 能 制 主 。 故 貴 為 列 侯 者 , 不 令 在 相 位 , 自 將 軍 以 上 , 不 為 近 大 夫 。 』 今 臣 之 名 顯 而 身 尊 , 權 重 而 眾 服 , 臣 願 捐 〔 八 〕 功 名 去 權 勢 以 離 眾 。 」 襄 子 恨 然 曰 : 「 何 哉 ? 吾 聞 輔 主 者 名 顯 , 功 大 者 身 尊 , 任 國 者 權 重 , 信 忠 在 己 而 眾 服 焉 。 此 先 聖 之 所 以 集 國 家 , 安 社 稷 乎 〔 九 〕 ! 子 何 為 然 ? 」 張 孟 談 對 曰 : 「 君 之 所 言 , 成 功 之 美 也 。 臣 之 所 謂 , 持 國 之 道 也 。 臣 觀 成 事 , 聞 往 古 , 天 下 之 美 同 〔 一 0 〕 , 臣 主 之 權 均 之 〔 一 一 〕 能 美 , 未 之 有 也 。 前 事 之 不 忘 , 後 事 之 師 。 君 若 弗 圖 , 則 臣 力 不 足 。 」 愴 然 有 決 〔 一 二 〕 色 。 襄 子 去 之 。 臥 三 日 , 使 人 謂 之 曰 : 「 晉 陽 之 政 , 臣 下 不 使 者 〔 一 三 〕 何 如 〔 一 四 〕 ? 」 對 曰 : 「 死 僇 〔 一 五 〕 。 」 張 孟 談 曰 : 「 左 司 馬 〔 一 六 〕 見 使 於 國 家 , 安 社 稷 , 不 避 其 死 , 以 成 其 忠 , 君 其 行 之 〔 一 七 〕 。 」 君 曰 : 「 子 從 事 。 」 乃 許 之 〔 一 八 〕 。 張 孟 談 〔 一 九 〕 便 厚 以 便 名 〔 二 0 〕 , 納 地 釋 事 以 去 權 尊 , 而 耕 於 負 親 之 丘 〔 二 一 〕 。 故 曰 , 賢 人 之 行 , 明 主 之 政 也 〔 二 二 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 「 談 」 , 史 作 「 同 」 , 太 史 公 避 父 諱 也 。

〔 二 〕  鮑 本 「 廣 」 作 「 廟 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 廟 」 作 「 廣 」 , 是 。

〔 三 〕  鮑 本 「 百 」 作 「 霸 」 。 ○  下 同 。 伯 業 不 振 , 今 復 發 之 。 補 曰 : 即 「 伯 」 , 古 通 。

〔 四 〕  鮑 本 稱 者 , 舉 其 說 也 。 此 士 國 地 君 之 御 。  札 記 丕 烈 案 : 此 策 文 多 不 可 通 , 當 闕 。

〔 五 〕  鮑 本 國 地 猶 武 安 之 類 , 御 則 之 塗 。

〔 六 〕  鮑 本 約 者 , 自 斷 之 辭 。

〔 七 〕  鮑 本 衍 「 兩 」 字 。 補 曰 : 恐 字 有 誤 。  札 記 今 本 無 「 兩 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 八 〕  鮑 本 「 捐 」 作 「 損 」 。 ○  補 曰 : 一 本 作 「 捐 」 。

〔 九 〕  姚 本 劉 改 作 「 也 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 有 美 而 同 , 必 相 嫉 。

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 外 記 「 之 」 作 「 而 」 。  札 記 丕 烈 案 : 此 外 記 改 耳 。

〔 一 二 〕 鮑 本 雖 欲 決 去 , 而 猶 愴 然 , 明 不 得 已 也 。 一 說 , 決 , 猶 別 。

〔 一 三 〕 鮑 本 不 為 國 用 。

〔 一 四 〕 札 記 今 本 「 何 如 」 誤 「 如 何 」 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 僇 」 , 「 戮 」 同 。

〔 一 六 〕 鮑 本 失 其 名 。

〔 一 七 〕 鮑 本 行 , 猶 用 也 , 疑 當 作 「 任 」 。 補 曰 : 左 司 馬 , 恐 孟 談 自 謂 之 辭 。 行 之 者 , 許 之 , 僇 之 , 推 □ 也 。

〔 一 八 〕 鮑 本 使 談 自 從 其 所 欲 之 事 , 以 其 薦 賢 自 代 , 故 許 其 去 。

〔 一 九 〕 鮑 本 此 下 著 書 者 美 之 也 。

〔 二 0 〕 鮑 本 便 , 安 。 厚 , 重 也 。 去 權 所 以 安 其 重 , 損 名 所 以 安 其 名 。

〔 二 一 〕 鮑 本 趙 地 , 缺 。

〔 二 二 〕 鮑 本 此 美 襄 子 。

  耕 三 年 , 韓 、 魏 、 齊 、 燕 〔 一 〕 負 親 以 謀 趙 〔 二 〕 , 襄 子 往 見 張 孟 談 而 告 之 曰 : 「 昔 者 知 氏 之 地 , 趙 氏 分 則 多 十 城 , 復 來 〔 三 〕 , 而 今 諸 侯 孰 〔 四 〕 謀 我 , 為 之 奈 何 ? 」 張 孟 談 曰 : 「 君 其 負 劍 而 御 臣 以 之 國 〔 五 〕 , 舍 臣 於 廟 , 授 吏 大 夫 〔 六 〕 , 臣 試 計 之 。 」 君 曰 : 「 諾 。 」 張 孟 談 乃 行 , 其 妻 之 楚 〔 七 〕 , 長 子 之 韓 , 次 子 之 魏 , 少 子 之 齊 。 四 國 疑 而 謀 敗 〔 八 〕 。 〔 九 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 燕 」 作 「 楚 」 。 ○  補 曰 : 下 文 有 楚 無 燕 , 必 有 一 誤 。

〔 二 〕  鮑 本 言 五 國 昔 約 親 , 今 背 之 。 正 曰 : 上 言 「 負 親 之 丘 」 , 不 應 此 義 頓 異 。 恐 「 負 親 」 字 衍 , 或 上 有 缺 文 。

〔 三 〕  鮑 本 言 分 地 多 自 與 , 韓 、 魏 嘗 以 為 言 矣 , 今 復 來 也 。 正 曰 : 「 復 來 」 字 恐 舛 誤 在 上 。 當 云 「 而 今 諸 侯 復 來 」 , 句 似 順 。

〔 四 〕  鮑 本 衍 「 孰 」 字 。 補 曰 : 孰 為 我 謀 。  札 記 今 本 無 「 孰 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 五 〕  鮑 本 君 自 為 御 。

〔 六 〕  鮑 本 授 談 之 吏 以 為 大 夫 , 示 尊 顯 之 也 。

〔 七 〕  鮑 本 使 妻 之 楚 。

〔 八 〕  鮑 本 談 , 趙 之 謀 臣 , 而 其 妻 子 分 適 四 國 , 故 四 國 更 相 疑 , 以 為 厚 趙 也 。

〔 九 〕  鮑 本 彪 謂 : 孟 談 , 有 道 之 士 也 。 國 有 危 難 , 不 顧 萬 死 , 出 入 行 陣 , 以 就 其 謀 , 功 成 事 遂 , 則 委 而 去 之 。 已 去 而 復 出 , 以 銷 國 家 之 難 。 非 有 道 , 孰 能 出 處 語 默 若 是 之 裕 哉 ? 范 蠡 始 終 之 際 賢 矣 , 方 之 孟 談 猶 一 間 也 。 正 曰 : 孟 談 可 謂 謀 智 之 士 , 有 道 則 未 也 。

   晉 畢 陽 之 孫 豫 襄 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 上 篇 《 張 孟 談 既 固 趙 宗 》 連 篇 , 鮑 本 分 為 兩 篇 。 現 據 文 義 , 從 鮑 本 。

  晉 畢 陽 〔 一 〕 之 孫 豫 讓 , 始 事 范 中 行 氏 而 不 說 , 去 而 就 知 伯 , 知 伯 寵 之 。 及 三 晉 分 知 氏 , 趙 襄 子 最 怨 知 伯 , 而 將 其 頭 以 為 飲 器 〔 二 〕 。 豫 讓 遁 逃 山 中 , 曰 : 「 嗟 乎 ! 士 為 知 己 者 死 , 女 為 悅 己 者 容 〔 三 〕 。 吾 其 報 知 氏 之 讎 矣 。 」 乃 變 姓 名 , 為 刑 人 , 入 宮 塗 p , 欲 以 刺 襄 子 。 襄 子 如 p , 心 動 , 執 問 塗 者 , 則 豫 讓 也 。 刃 其 扞 〔 四 〕 , 曰 : 「 欲 為 知 伯 報 讎 ! 」 左 右 欲 殺 之 。 趙 襄 子 曰 : 「 彼 義 士 也 , 吾 謹 避 之 耳 。 且 知 伯 已 死 , 無 後 , 而 其 臣 至 為 報 讎 , 此 天 下 之 賢 人 也 。 」 卒 釋 之 。 豫 讓 又 漆 身 為 厲 〔 五 〕 , 滅 鬚 去 眉 , 自 刑 以 變 其 容 , 為 乞 人 而 往 〔 六 〕 乞 , 其 妻 不 識 , 曰 : 「 狀 貌 不 似 吾 夫 , 其 音 何 類 吾 夫 之 甚 也 。 」 又 吞 炭 為 啞 , 變 其 音 。 其 友 謂 之 曰 : 「 子 之 道 甚 難 而 無 功 , 謂 子 有 志 則 然 矣 , 謂 子 智 則 否 。 以 子 之 才 , 而 善 事 襄 子 , 襄 子 必 近 幸 子 ; 子 之 得 近 而 行 所 欲 , 此 甚 易 而 功 必 成 。 」 豫 讓 乃 笑 而 應 之 曰 : 「 是 為 先 知 報 後 知 , 為 故 君 賊 新 君 , 大 亂 君 臣 之 義 者 無 〔 七 〕 此 矣 。 凡 吾 所 謂 為 此 者 , 以 明 君 臣 之 義 , 非 從 易 也 。 且 夫 委 質 而 事 人 , 而 求 弒 之 , 是 懷 二 心 以 事 君 也 。 吾 所 為 難 , 亦 將 以 愧 天 下 後 世 人 臣 懷 二 心 者 。 」

〔 一 〕  鮑 本 畢 萬 之 後 。 正 曰 : 無 明 據 。 晉 語 , 伯 宗 索 士 庇 州 犁 , 得 畢 陽 。 及 欒 弗 忌 之 難 , 諸 大 夫 害 伯 宗 , 畢 陽 實 送 州 犁 于 荊 。 讓 乃 其 孫 , 義 烈 有 自 來 矣 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 史 , 漆 其 頭 。 說 苑 , 異 日 智 伯 與 襄 子 飲 , 而 灌 襄 子 之 首 , 後 敗 智 伯 , 漆 其 首 為 飲 器 。 索 隱 云 , 案 大 宛 傳 , 匈 奴 以 月 氏 王 頭 為 飲 器 。 裴 氏 引 韋 昭 云 「 稗 榼 也 」 , 晉 灼 曰 「 虎 子 也 」 , 皆 非 。 稗 榼 所 以 盛 酒 , 非 用 飲 者 。 皆 以 韓 子 、 呂 氏 春 秋 并 云 「 漆 智 伯 頭 以 為 飲 器 」 故 也 。

〔 三 〕  鮑 本 修 其 容 色 。 補 曰 : 司 馬 子 長 用 此 語 , 「 死 」 作 「 用 」 。

〔 四 〕  鮑 本 曾 本 作 「 ● 」 。  鮑 本 「 扞 」 , 「 銲 」 同 。 集 韻 , 矛 鐏 謂 之 銲 。 刃 , 施 刃 其 端 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 索 隱 曰 , 癩 , 惡 瘡 。 凡 漆 有 毒 , 近 之 多 患 疥 腫 , 若 癩 病 然 。 故 讓 以 漆 塗 身 , 令 若 癩 。 「 厲 」 、 「 癩 」 , 聲 近 假 借 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 史 作 「 行 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 作 「 行 乞 於 市 」 , 與 此 策 文 多 不 同 也 。

〔 七 〕  鮑 本 補 曰 : 「 無 」 字 下 恐 有 缺 字 。

  居 頃 之 , 襄 子 當 出 , 豫 讓 伏 所 當 〔 一 〕 過 橋 下 。 襄 子 至 橋 而 馬 驚 。 襄 子 曰 : 「 此 必 豫 讓 也 。 」 使 人 問 之 , 果 豫 讓 。 於 是 趙 襄 子 面 數 豫 讓 曰 : 「 子 不 嘗 事 范 中 行 氏 乎 ? 知 伯 滅 范 中 行 氏 , 而 子 不 為 報 讎 , 反 委 質 事 知 伯 。 知 伯 已 死 , 子 獨 何 為 報 讎 之 深 也 ? 」 豫 讓 曰 : 「 臣 事 范 中 行 氏 , 范 〔 二 〕 中 行 氏 以 眾 人 遇 臣 , 臣 故 眾 人 報 之 ; 知 伯 以 國 士〔
三 〕 遇 臣 , 臣 故 國 士 報 之 〔 四 〕 。 」 襄 子 乃 喟 然 歎 泣 曰 : 「 嗟 乎 , 豫 子 ! 豫 〔 五 〕 子 〔 六 〕 之 為 知 伯 , 名 既 成 矣 , 寡 人 舍 子 , 亦 以 〔 七 〕 足 矣 。 子 自 為 計 , 寡 人 不 舍 子 。 」 使 兵 環 之 。 豫 讓 曰 : 「 臣 聞 明 主 不 掩 人 之 義 , 忠 臣 不 愛 死 以 成 名 。 君 前 已 〔 八 〕 寬 舍 臣 , 天 下 莫 不 稱 君 之 賢 。 今 日 之 事 , 臣 故 〔 九 〕 伏 誅 , 然 願 請 君 之 衣 而 擊 之 , 雖 死 不 恨 。 非 所 望 也 〔 一 0 〕 , 敢 布 腹 心 。 」 於 是 襄 子 義 之 , 乃 使 使 者 〔 一 一 〕 持 衣 與 豫 讓 。 豫 讓 拔 劍 三 躍 , 呼 天 擊 之 〔 一 二 〕 曰 : 「 而 可 以 報 知 伯 矣 〔 一 三 〕 。 」 遂 伏 劍 而 死 。 死 之 日 , 趙 國 之 士 聞 之 , 皆 為 涕 泣 。 〔 一 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 所 當 」 二 字 作 「 以 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 伏 所 當 過 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 所 當 」 。

〔 二 〕  鮑 本 原 無 「 范 」 字 , 補 「 范 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 三 〕  鮑 本 國 士 , 名 蓋 一 國 者 。

〔 四 〕  鮑 本 為 國 士 所 為 以 報 之 。

〔 五 〕  姚 本 劉 去 「 豫 」 字 。  鮑 本 無 「 豫 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 六 〕  鮑 本 衍 「 子 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 七 〕  鮑 本 「 以 」 作 「 已 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 已 」 。

〔 八 〕  札 記 今 本 「 已 」 誤 「 以 」 。

〔 九 〕  鮑 本 補 曰 : 「 故 」 , 「 固 」 通 。

〔 一 0 〕 鮑 本 言 有 此 心 , 望 不 及 此 。

〔 一 一 〕 札 記 今 本 「 者 」 下 誤 衍 「 者 」 字 。

〔 一 二 〕 姚 本 錢 無 「 呼 天 」 二 字 , 劉 作 「 呼 天 而 擊 之 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 而 , 自 呼 也 。

〔 一 四 〕 姚 本 續 云 : 司 馬 貞 引 戰 國 策 , 「 衣 盡 血 , 襄 子 回 車 之 輪 , 未 周 而 亡 」 。 此 不 言 衣 出 血 者 , 太 史 公 恐 涉 怪 妄 , 故 略 之 耳 。 今 本 無 此 , 乃 後 人 所 刪 。 說 苑 , 「 襄 子 自 置 車 庫 中 , 水 漿 不 入 口 三 日 , 以 禮 豫 讓 」 。  鮑 本 刺 客 傳 有 。 彪 謂 : 襄 子 、 豫 子 皆 千 載 人 也 。 豫 子 能 報 舊 君 , 能 厲 天 下 後 世 之 為 臣 。 使 他 人 為 之 , 必 一 失 於 此 矣 。 或 以 其 無 成 事 為 空 自 苦 。 夫 壯 士 能 行 其 志 而 已 , 成 不 成 則 有 命 焉 , 吾 何 以 必 之 哉 ? 智 伯 有 如 此 臣 , 以 國 士 遇 之 , 而 不 免 於 亡 , 殆 與 郭 君 善 善 為 輩 者 歟 ! 補 曰 : 讓 , 義 士 也 , 史 遷 列 之 刺 客 , 而 蘇 轍 氏 古 史 亦 謂 之 非 賢 , 失 之 矣 。 朱 子 綱 目 附 見 於 三 晉 始 命 之 下 , 則 以 其 事 在 前 , 不 得 特 書 以 表 之 爾 。 大 事 記 解 題 略 見 , 而 記 不 書 , 未 知 呂 子 之 旨 。 按 索 隱 引 策 云 , 「 衣 盡 出 血 , 襄 子 回 車 , 車 輪 未 周 而 亡 」 。 今 無 此 文 , 或 以 其 怪 而 刪 之 歟 。

   魏 文 侯 借 道 於 趙 攻 中 山

  魏 文 侯 借 道 於 趙 攻 中 山 〔 一 〕 。 趙 侯 將 不 許 。 趙 利 曰 : 「 過 矣 。 魏 攻 中 山 而 不 能 取 , 則 魏 必 罷 〔 二 〕 , 罷 則 趙 重 。 魏 拔 中 山 , 必 不 能 越 趙 而 有 中 山 矣 。 是 用 兵 者 , 魏 也 ; 而 得 地 者 , 趙 也 。 君 不 如 許 之 , 許 之 大 勸 , 彼 將 知 矣 〔 三 〕 利 之 也 , 必 輟 。 君 不 如 借 之 道 , 而 示 之 不 得 已 。 」

〔 一 〕  鮑 本 魏 十 七 年 , 此 元 年 。

〔 二 〕  鮑 本 音 疲 。

〔 三 〕  姚 本 劉 無 「 矣 」 字 。  鮑 本 「 矣 」 作 「 趙 」 。 ○  補 曰 : 此 本 「 趙 利 」 又 舉 人 姓 名 , 皆 難 解 , 疑 有 舛 誤 。  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 有 此 事 , 云 「 彼 將 知 君 利 之 也 」 。 「 趙 」 字 當 是 , 吳 氏 失 考 也 。

   秦 韓 圍 梁 燕 趙 救 之 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 鮑 本 在 《 魏 策 》 。

  秦 、 韓 圍 梁 〔 一 〕 , 燕 、 趙 救 之 。 謂 山 陽 君 〔 二 〕 曰 : 「 秦 戰 而 勝 三 國 , 秦 必 過 周 、 韓 而 有 梁 。 三 國 而 勝 秦 , 三 國 之 力 , 雖 不 足 以 攻 秦 , 足 以 拔 鄭 〔 三 〕 。 計 〔 四 〕 者 不 如 構 三 國 攻 秦 。 」 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 衍 「 韓 」 字 。 秦 獻 公 二 十 三 年 戰 少 梁 , 此 九 年 。 正 曰 : 據 鮑 說 以 為 魏 敗 韓 、 趙 于 澮 之 年 。 少 梁 , 即 獲 公 叔 痤 之 戰 , 不 聞 燕 、 趙 之 救 也 , 時 方 敗 趙 , 趙 豈 得 救 之 ? 此 皆 無 據 之 言 。 且 策 云 圍 梁 , 不 云 少 梁 , 圍 梁 必 惠 王 徙 都 大 梁 后 , 不 可 考 矣 。 徙 都 大 梁 在 惠 王 三 十 一 年 。

〔 二 〕  鮑 本 楚 宣 策 言 此 人 , 正 同 時 也 。

〔 三 〕  鮑 本 新 鄭 。 鄭 近 梁 , 故 云 。 正 曰 : 韓 哀 侯 二 年 已 滅 鄭 , 此 鄭 即 謂 韓 。

〔 四 〕  鮑 本 為 梁 計 。

〔 五 〕  鮑 本 原 在 趙 策 。 正 曰 : 證 據 不 明 , 且 當 從 舊 。

   腹 擊 為 室 而 鉅

  腹 擊 〔 一 〕 為 室 而 鉅 , 荊 敢 〔 二 〕 言 之 主 。 謂 腹 子 曰 : 「 何 故 為 室 之 鉅 也 ? 」 腹 擊 曰 : 「 臣 羈 旅 也 , 爵 高 而 祿 輕 , 宮 室 小 而 帑 不 眾 。 〔 三 〕 主 雖 信 臣 , 百 姓 皆 曰 : 『 國 有 大 事 , 擊 必 不 為 用 。 』 今 擊 之 鉅 宮 〔 四 〕 , 將 以 取 信 於 百 姓 也 。 」 主 君 曰 : 「 善 。 」 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 他 國 人 , 仕 趙 。

〔 二 〕  鮑 本 楚 人 , 仕 趙 。 正 曰 : 無 據 。 荊 軻 , 衛 人 , 荊 豈 專 為 楚 姓 ?

〔 三 〕  鮑 本 帑 , 金 幣 所 藏 。 正 曰 : 「 帑 」 , 「 孥 」 通 。 詩 注 , 子 孫 也 。 金 幣 與 「 眾 」 義 不 協 。

〔 四 〕  姚 本 曾 改 作 「 室 」 。

〔 五 〕  鮑 本 此 曰 「 主 」 、 曰 「 主 君 」 , 主 父 故 在 也 。 然 則 上 章 「 王 」 當 作 「 主 」 。 正 曰 : 齊 侯 使 高 張 唁 公 , 稱 「 主 君 」 。 子 家 子 曰 「 齊 卑 君 矣 。 主 君 , 大 夫 之 稱 也 」 。 秦 策 , 甘 茂 引 樂 羊 曰 「 主 君 之 功 」 。 魏 策 , 魯 侯 擇 言 稱 「 主 君 之 尊 」 云 云 , 蓋 三 晉 以 大 夫 為 諸 侯 , 故 猶 仍 之 。 趙 稱 襄 主 、 簡 主 是 也 。 策 後 亦 多 稱 「 主 」 , 武 靈 自 稱 「 主 父 」 , 與 稱 「 主 」 者 不 同 。 此 策 時 不 可 考 。 鮑 妄 置 於 惠 文 時 , 故 為 之 說 。 又 齊 、 韓 、 魏 攻 秦 , 在 惠 文 元 年 。 滅 中 山 在 三 年 。 大 事 記 從 世 家 , 以 年 表 為 誤 。 愚 考 中 山 亡 , 實 在 前 。 見 齊 策 。 主 父 死 在 四 年 , 上 章 五 年 , 自 有 所 指 , 初 不 與 此 相 涉 , 安 得 以 此 改 彼 文 也 ? 補 曰 : 鉅 宮 以 信 百 姓 , 誑 主 甚 矣 。

   蘇 秦 說 李 兌

  蘇 秦 〔 一 〕 說 李 兌 曰 : 「 雒 陽 〔 二 〕 乘 軒 車 〔 三 〕 蘇 秦 〔 四 〕 , 家 貧 親 老 , 無 罷 車 駑 馬 〔 五 〕 , 桑 輪 蓬 篋 羸 〔 六 〕 j , 負 書 擔 橐 〔 七 〕 , 觸 塵 埃 , 蒙 霜 露 , 越 漳 、 河 〔 八 〕 , 足 重 繭 〔 九 〕 , 日 百 而 舍 , 〔 一 0 〕 造 外 闕 , 願 見 於 前 , 口 道 天 下 之 事 。 」 李 兌 曰 : 「 先 生 以 鬼 之 言 見 我 則 可 , 若 以 人 之 〔 一 一 〕 事 , 兌 盡 知 之 矣 。 」 蘇 秦 對 曰 :「
臣 固 以 鬼 之 言 見 君 , 非 以 人 之 言 也 。 」 李 兌 見 之 。 蘇 秦 曰 : 「 今 日 臣 之 來 也 暮 , 後 郭 門 〔 一 二 〕 , 藉 〔 一 三 〕 席 無 所 得 , 寄 宿 人 田 中 , 傍 有 大 叢 〔 一 四 〕 。 夜 半 , 土 梗 〔 一 五 〕 與 木 梗 鬥 曰 : 『 汝 不 如 我 , 我 者 〔 一 六 〕 乃 土 也 。 使 我 逢 疾 風 淋 〔 一 七 〕 雨 , 壞 沮 〔 一 八 〕 , 乃 復 歸 土 。 今 汝 非 木 之 根 , 則 木 之 枝 耳 。 汝 逢 疾 風 淋 雨 , 漂 入 漳 、 河 , 東 流 至 海 , 汜 濫 無 所 止 。 』 臣 竊 以 為 土 梗 勝 也 〔 一 九 〕 。 今 君 殺 主 父 而 族 之 〔 二 0 〕 , 君 之 立 於 天 下 , 危 於 累 卵 。 君 聽 臣 計 則 生 , 不 聽 臣 計 則 死 。 」 李 兌 曰 : 「 先 生 就 舍 , 明 日 復 來 見 兌 也 。 」 蘇 秦 出 。

〔 一 〕  鮑 本 「 秦 」 作 「 子 」 。 ○  補 曰 : 字 誤 , 下 同 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 氏 補 曰 , 字 誤 , 下 同 。 非 也 。 又 曰 , 太 史 公 所 謂 異 時 事 有 類 之 者 皆 附 之 , 蘇 秦 其 此 類 邪 ? 是 也 。 策 文 本 如 此 。

〔 二 〕  姚 本 元 和 姓 纂 , 洛 陽 , 蘇 秦 之 後 , 今 無 聞 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 「 乘 軒 里 」 。 既 曰 「 乘 軒 車 」 , 而 下 又 云 : 「 無 罷 車 駑 馬 」 , 則 此 作 「 里 」 字 為 是 。 河 南 志 , 洛 陽 城 東 御 道 北 孝 義 里 西 北 隅 , 有 蘇 秦 冢 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 正 義 引 策 云 , 「 蘇 秦 , 洛 陽 軒 里 之 人 也 」 。 則 張 守 節 所 見 本 是 「 里 」 字 , 可 證 一 本 之 善 也 。

〔 四 〕  鮑 本 「 秦 」 作 「 某 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 鮑 改 誤 甚 , 策 文 無 作 「 某 」 之 例 。

〔 五 〕  鮑 本 「 罷 」 , 「 疲 」 同 。 猶 敝 也 。 車 勞 敗 敝 。

〔 六 〕  鮑 本 「 羸 」 作 「 贏 」 。 ○  正 曰 : 說 見 秦 策 蘇 秦 章 。

〔 七 〕  鮑 本 「 橐 」 作 「 囊 」 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 「 漳 河 」 作 「 河 漳 」 。 ○  補 曰 : 濁 漳 合 清 漳 , 東 北 至 阜 城 , 入 北 河 。 漢 初 , 漳 猶 入 河 , 其 後 河 徙 日 東 , 而 漳 自 入 海 。 策 中 凡 言 「 漳 河 」 、 「 河 漳 」 者 , 以 漳 入 河 相 連 也 。 此 下 又 有 「 漳 河 」 字 。

〔 九 〕  鮑 本 繭 , 足 胝 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 日 行 百 里 乃 就 舍 。

〔 一 一 〕 鮑 本 無 「 之 」 字 。 ○

〔 一 二 〕 鮑 本 郭 門 後 至 , 不 及 其 開 時 。

〔 一 三 〕 鮑 本 藉 , 謂 借 。

〔 一 四 〕 鮑 本 補 曰 : 叢 , 見 秦 策 。

〔 一 五 〕 鮑 本 土 亦 言 梗 , 因 木 為 類 也 。 補 曰 : 說 見 齊 策 。

〔 一 六 〕 姚 本 曾 去 「 者 」 字 。  鮑 本 補 曰 : 愚 謂 有 「 者 」 字 語 勝 。

〔 一 七 〕 鮑 本 淋 , 言 其 大 能 沃 物 。

〔 一 八 〕 鮑 本 「 沮 」 作 「 阻 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 阻 」 字 誤 。

〔 一 九 〕 鮑 本 此 喻 不 切 於 兌 之 事 , 蓋 以 鬼 事 發 其 言 耳 。

〔 二 0 〕 鮑 本 殺 在 四 年 , 言 族 , 則 其 宗 多 死 者 。

  李 兌 舍 人 謂 李 兌 曰 : 「 臣 竊 觀 君 與 蘇 公 談 也 , 其 辯 過 君 , 其 博 過 君 , 君 能 聽 蘇 公 之 計 乎 ? 」 李 兌 曰 : 「 不 能 。 」 舍 人 曰 : 「 君 即 不 能 , 願 君 堅 塞 兩 耳 , 無 聽 其 談 也 。 」 明 日 復 見 , 終 日 談 而 去 。 舍 人 出 送 蘇 君 , 蘇 秦 謂 舍 人 曰 : 「 昨 日 我 談 粗 而 君 動 , 今 日 精 而 君 不 動 , 何 也 ? 」 舍 人 曰 : 「 先 生 之 計 大 而 x 高 , 吾 君 不 能 用 也 。 乃 我 請 君 塞 〔 一 〕 兩 耳 , 無 聽 談 者 。 雖 然 , 先 生 明 日 復 來 , 吾 請 資 先 生 厚 〔 二 〕 用 。 」 明 日 來 , 抵 掌 而 談 。 李 兌 送 蘇 秦 明 月 之 珠 〔 三 〕 , 和 氏 之 璧 〔 四 〕 , 黑 貂 之 裘 , 黃 金 百 鎰 〔 五 〕 。 蘇 秦 得 以 為 用 , 西 入 於 秦 。 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 塞 」 上 有 「 堅 」 字 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 言 使 兌 厚 而 用 之 。 正 曰 : 用 , 財 費 也 。

〔 三 〕  鮑 本 覽 冥 訓 注 , 隋 侯 珠 云 。  札 記 今 本 「 月 」 誤 「 日 」 。

〔 四 〕  鮑 本 卞 和 所 獻 楚 文 王 者 。 補 曰 : 趙 得 楚 和 氏 璧 , 秦 昭 王 欲 以 十 五 城 易 之 。 李 兌 所 送 必 非 。

〔 五 〕  鮑 本 「 鎰 」 作 「 溢 」 , 又 改 作 「 鎰 」 。 ○

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 蘇 秦 之 死 在 慎 靚 王 四 年 , 去 主 父 見 殺 時 遠 甚 。 此 策 言 殺 主 父 事 , 非 秦 明 矣 。 其 代 、 厲 與 ? 首 尾 亦 與 秦 策 蘇 秦 章 類 , 抑 本 秦 言 事 , 而 勦 入 後 事 歟 ? 土 梗 、 木 梗 之 喻 , 與 齊 策 止 田 文 說 同 。 彼 亦 秦 死 後 事 , 而 指 為 秦 皆 不 合 。 太 史 公 所 謂 異 時 事 有 類 之 者 皆 附 之 。 蘇 秦 其 此 類 耶 ?

   趙 收 天 下 且 以 伐 齊

  趙 收 天 下 , 且 以 伐 齊 。 蘇 秦 〔 一 〕 為 〔 二 〕 齊 上 書 說 趙 王 曰 :「
臣 聞 古 之 賢 君 , 德 行 非 施 於 海 內 也 , 教 順 慈 愛 , 非 布 於 萬 民 也 , 祭 祀 時 享 , 非 當 於 鬼 神 也 。 甘 露 降 , 風 雨 時 至 〔 三 〕 , 農 夫 登 〔 四 〕 , 年 穀 豐 盈 , 眾 人 喜 之 〔 五 〕 , 而 賢 主 惡 〔 六 〕 之 。 今 足 下 功 力 〔 七 〕 , 非 數 痛 加 於 秦 國 , 而 怨 毒 積 惡 , 非 曾 深 凌 於 韓 也 〔 八 〕 。 臣 竊 外 聞 大 臣 及 下 吏 之 議 , 皆 言 主 前 專 據 〔 九 〕 , 以 秦 為 愛 趙 而 憎 韓 。 臣 竊 以 事 觀 之 , 秦 豈 得 愛 趙 而 憎 韓 哉 ? 欲 亡 韓 吞 兩 周 之 地 , 故 以 韓 為 餌 〔 一 0 〕 , 先 出 聲 於 天 下 , 欲 鄰 國 聞 而 觀 之 也 〔 一 一 〕 。 恐 其 事 不 成 , 故 出 兵 以 佯 示 〔 一 二 〕 趙 、 魏 。 恐 天 下 之 驚 覺 , 故 微 韓 以 貳 之 〔 一 三 〕 。 恐 天 下 疑 己 , 故 出 質 以 為 信 。 聲 德 於 與 國 , 而 實 伐 空 韓 〔 一 四 〕 。 臣 竊 觀 其 圖 之 也 , 議 〔 一 五 〕 秦 以 謀 計 , 必 出 於 是 。

〔 一 〕  鮑 本 「 秦 」 作 「 厲 」 。 ○  補 曰 : 史 作 「 厲 」 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 去 聲 。

〔 三 〕  鮑 本 無 「 至 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 時 雨 至 」 。

〔 四 〕  鮑 本 穀 熟 曰 登 。

〔 五 〕  鮑 本 「 喜 」 作 「 善 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 喜 之 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 善 」 。

〔 六 〕  鮑 本 惡 , 心 不 安 也 。 以 其 無 以 致 之 故 。

〔 七 〕  鮑 本 謂 戰 伐 。

〔 八 〕  姚 本 曾 本 , 「 非 素 深 于 韓 、 齊 也 」 。  鮑 本 補 曰 : 「 曾 」 恐 即 「 增 」 。

〔 九 〕  鮑 本 言 行 之 不 疑 。

〔 一 0 〕 鮑 本 趙 時 惡 韓 , 故 秦 以 亡 韓 悅 趙 , 趙 遂 以 為 愛 己 也 。 補 曰 : 秦 兩 「 憎 韓 」 及 「 以 韓 為 餌 」 之 「 韓 」 , 史 並 作 「 齊 」 , 說 見 後 。 且 亡 韓 吞 兩 周 , 文 義 明 , 作 「 齊 」 則 不 順 。

〔 一 一 〕 鮑 本 觀 其 愛 趙 。

〔 一 二 〕 鮑 本 虛 以 伐 韓 示 之 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 微 」 下 補 「 伐 」 字 。 ○  補 曰 : 「 微 」 下 有 缺 文 , 史 作 「 徵 兵 於 韓 以 威 之 」 。 貳 , 猶 疑 。  札 記 今 本 「 微 」 下 有 「 伐 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 一 四 〕 鮑 本 如 上 文 , 則 伐 韓 非 秦 所 急 也 。 此 言 實 伐 者 , 韓 之 在 秦 掌 握 中 物 耳 , 故 不 急 於 伐 。 恐 趙 不 以 為 德 , 故 終 伐 之 。 其 伐 之 , 亦 欲 以 吞 周 而 非 愛 趙 也 。 正 曰 : 實 欲 伐 空 虛 之 韓 。

〔 一 五 〕 鮑 本 議 , 猶 意 。 正 曰 : 一 本 「 議 以 為 秦 計 謀 」 。

  「 且 夫 說 士 之 計 , 皆 曰 韓 亡 三 川 , 魏 滅 晉 國 〔 一 〕 , 恃 〔 二 〕 韓 未 窮 , 而 禍 及 於 趙 〔 三 〕 。 且 物 固 有 勢 異 而 患 同 者 , 又 有 勢 同 而 患 異 者 。 昔 者 , 楚 人 久 伐 而 中 山 亡 〔 四 〕 。 今 燕 盡 韓 之 河 南 〔 五 〕 , 距 沙 丘 , 而 至 鉅 鹿 〔 六 〕 之 界 三 百 里 〔 七 〕 ; 距 於 扞 關 , 至 於 榆 中 千 五 百 里 〔 八 〕 。 秦 盡 韓 、 魏 之 上 黨 , 則 地 與 國 都 〔 九 〕 邦 屬 而 壤 挈 者 〔 一 0 〕 七 百 里 。 秦 以 三 軍 強 弩 坐 羊 唐 〔 一 一 〕 之 上 , 即 地 去 邯 鄲 二 十 里 。 且 秦 以 三 軍 攻 王 之 上 黨 而 危 其 北 , 則 句 注 之 西 〔 一 二 〕 , 非 王 之 有 也 。 今 魯 〔 一 三 〕 句 注 禁 常 山 而 守 〔 一 四 〕 , 三 百 里 通 於 燕 之 唐 、 曲 吾 〔 一 五 〕 , 此 代 馬 胡 駒 〔 一 六 〕 不 東 , 而 崑 山 之 玉 〔 一 七 〕 不 出 也 。 此 三 寶 者 , 又 非 王 之 有 也 。 今 從 於 彊 秦 國 〔 一 八 〕 之 伐 齊 , 臣 恐 其 禍 出 於 是 矣 。 昔 者 〔 一 九 〕 , 五 國 〔 二 0 〕 之 王 , 嘗 合 橫 而 謀 伐 趙 , 參 分 趙 國 壤 地 , 著 之 盤 盂 〔 二 一 〕 , 屬 之 讎 柞 〔 二 二 〕 。 五 國 之 兵 有 日 矣 , 韓 〔 二 三 〕 乃 西 師 以 禁 〔 二 四 〕 秦 國 , 使 秦 發 令 素 服 而 聽 〔 二 五 〕 , 反 溫 、 枳 〔 二 六 〕 、 高 平 〔 二 七 〕 於 魏 , 反 三 公 、 什 清 〔 二 八 〕 於 趙 , 以 王 之 明 知 也 。 夫 韓 事 趙 宜 正 為 上 交 〔 二 九 〕 ; 今 乃 以 抵〔
三 0 〕 罪 取 伐 , 臣 恐 其 後 事 王 者 之 〔 三 一 〕 不 敢 自 必 也 。 今 王 收 〔 三 二 〕 天 下 , 必 以 王 為 得 〔 三 三 〕 。 韓 危 〔 三 四 〕 社 稷 以 事 王 , 天 下 必 重 王 。 然 則 韓 〔 三 五 〕 義 王 以 天 下 就 之 〔 三 六 〕 , 下 至 韓 慕 王 以 天 下 收 之 〔 三 七 〕 , 是 一 世 之 命 , 制 於 王 已 。 臣 願 大 王 深 與 左 右 群 臣 卒 計 而 重 謀 , 先 事 成 慮 而 熟 圖 之 也 。 」 〔 三 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 晉 國 , 謂 安 邑 。

〔 二 〕  鮑 本 「 恃 」 作 「 是 」 。 ○  補 曰 : 恃 , 非 所 恃 也 。  札 記 今 本 「 恃 」 作 「 是 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 市 朝 未 變 , 而 禍 已 及 矣 」 , 與 策 文 不 同 。

〔 三 〕  鮑 本 三 晉 , 脣 齒 之 國 , 故 韓 亡 則 魏 滅 , 魏 滅 而 禍 及 於 趙 , 不 待 韓 滅 盡 也 。

〔 四 〕  鮑 本 此 言 楚 受 秦 伐 , 趙 無 秦 患 , 故 破 中 山 滅 之 。 故 秦 昭 八 年 , 再 敗 楚 , 遂 言 趙 破 中 山 。 正 曰 : 大 事 記 , 中 山 恃 魏 , 楚 、 魏 久 連 兵 , 中 山 失 助 而 亡 。 今 詳 此 言 亦 失 考 。 年 表 , 武 靈 王 二 十 五 年 攻 中 山 , 而 秦 、 韓 、 魏 、 齊 擊 楚 , 敗 唐 昧 , 亦 此 時 也 。 說 見 燕 、 魏 等 策 。

〔 五 〕  鮑 本 盡 , 言 得 其 地 。 補 曰 : 「 盡 韓 之 河 」 , 史 作 「 燕 盡 齊 之 北 地 」 。

〔 六 〕  鮑 本 鉅 鹿 , 冀 州 郡 。

〔 七 〕  鮑 本 自 此 皆 言 近 趙 。

〔 八 〕  鮑 本 衍 「 千 」 字 。 榆 中 屬 金 城 。 補 曰 : 「 距 於 」 云 云 , 史 作 「 秦 之 上 郡 , 近 扞 關 , 至 於 榆 中 , 千 五 百 里 」 。 榆 中 、 上 郡 見 前 。 自 上 郡 至 榆 中 , 則 千 五 百 里 為 是 。 楚 有 扞 關 , 說 見 前 策 。 大 事 記 云 , 扞 者 , 扞 敵 之 扞 , 非 關 名 也 。 此 趙 扞 敵 之 關 , 非 獨 楚 有 之 。 趙 之 扞 關 , 陸 地 之 關 ; 楚 之 扞 關 , 水 道 之 關 也 。

〔 九 〕  鮑 本 國 , 謂 趙 。

〔 一 0 〕 鮑 本 言 為 秦 所 取 。 挈 , 言 取 之 易 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 唐 」 作 「 腸 」 。 ○  札 記 鮑 改 「 唐 」 為 「 腸 」 。 丕 烈 案 : 因 史 記 有 羊 腸 之 西 而 改 耳 。 此 多 不 同 , 未 是 也 。

〔 一 二 〕 鮑 本 屬 鴈 門 。 補 曰 : 括 地 志 云 , 句 注 山 在 鴈 門 縣 西 北 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 魯 」 作 「 踰 」 。 ○  補 曰 : 字 義 未 詳 。  札 記 今 本「
魯 」 作 「 踰 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 踰 句 注 , 斬 常 山 而 守 之 」 。

〔 一 四 〕 鮑 本 守 , 猶 閉 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 吾 」 作 「 遇 」 。 ○  正 曰 : 當 作 「 曲 逆 」 。 遇 , 音 顒 。 史 注 , 中 牟 、 曲 遇 、 聚 , 鄭 州 縣 , 非 此 所 指 。 按 齊 策 權 之 難 章 云 , 燕 戰 勝 兵 罷 , 趙 可 以 取 唐 、 曲 逆 。 唐 , 即 唐 縣 ; 曲 逆 , 蒲 陰 縣 。 並 屬 中 山 。 此 「 曲 」 下 必 「 逆 」 字 也 , 一 本 止 作 「 唐 曲 」 , 亦 缺 誤 。  札 記 今 本 「 吾 」 作 「 遇 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 「 吾 」 、 「 逆 」 聲 之 轉 也 , 當 存 舊 。 史 記 無 「 之 唐 曲 吾 」 四 字 , 文 不 同 。

〔 一 六 〕 鮑 本 補 曰 : 「 胡 駒 」 , 史 作 「 胡 犬 」 。 郭 璞 云 , 胡 地 野 犬 , 似 狐 而 小 也 。

〔 一 七 〕 鮑 本 後 志 , 金 城 臨 羌 有 崑 山 。 正 曰 : 禹 貢 , 雍 州 貢 球 琳 、 琅 玕 。 爾 雅 , 崑 崙 虛 之 璆 琳 、 琅 玕 。 李 斯 傳 , 崑 山 之 玉 。 正 義 云 , 崑 岡 在 于 闐 國 東 北 , 出 玉 。 按 , 武 帝 以 于 闐 山 出 玉 , 故 號 玉 所 出 曰 崑 崙 。

〔 一 八 〕 鮑 本 「 國 」 作 「 與 」 。 ○  札 記 今 本 「 國 」 作 「 與 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 王 久 伐 齊 , 從 彊 秦 攻 韓 」 。

〔 一 九 〕 鮑 本 無 「 昔 者 」 二 字 。 ○

〔 二 0 〕 鮑 本 齊 、 楚 、 魏 、 韓 、 燕 。

〔 二 一 〕 鮑 本 「 參 」 作 「 三 」 。 ○  盤 盂 , 取 太 公 為 武 王 作 盤 盂 之 銘 。 補 曰 : 言 其 日 見 而 不 忘 。

〔 二 二 〕 鮑 本 「 讎 柞 」 , 「 酬 酢 」 同 。 言 其 相 屬 伐 趙 於 酬 酢 之 間 。

〔 二 三 〕 鮑 本 「 韓 」 作 「 齊 」 。 ○  下 并 同 。 正 曰 : 專 據 史 文 輒 改 , 大 不 然 也 。

〔 二 四 〕 鮑 本 禁 , 閉 拒 之 。

〔 二 五 〕 鮑 本 今 令 其 國 素 服 者 , 兵 敗 以 喪 禮 自 居 也 。 史 不 書 。

〔 二 六 〕 姚 本 一 作 「 根 柔 」 。  鮑 本 「 枳 」 作 「 軹 」 。 ○  並 屬 河 內 。

〔 二 七 〕 鮑 本 高 平 , 屬 臨 淮 , 安 定 亦 有 。 正 曰 : 括 地 志 云 , 高 平 故 城 , 在 懷 州 河 陽 縣 西 。 言 臨 淮 者 , 繆 。 安 定 , 秦 地 , 亦 非 。 溫 、 枳 皆 河 內 , 故 當 以 懷 州 者 為 正 。

〔 二 八 〕 姚 本 續 云 : 史 記 改 「 三 公 、 什 清 」 作 「 巠 分 、 先 俞 」 。  鮑 本 「 公 」 字 疑 誤 。 安 定 有 三 水 , 朔 方 有 三 封 , 勃 海 有 三 戶 , 皆 近 趙 。 張 儀 塞 什 谷 之 口 , 當 屯 留 之 道 , 則 什 近 屯 留 。 後 志 中 牟 注 有 清 口 , 皆 趙 地 也 。 正 曰 : 「 三 公 」 二 字 有 誤 。 史 云 , 反 高 平 、 根 柔 於 魏 , 反 巠 分 、 先 俞 於 趙 。 根 柔 未 詳 , 文 已 明 。 括 地 志 云 , 句 注 山 一 名 正 陘 山 。 爾 雅 云 , 陵 西 踰 、 鄢 門 。 疑 此 巠 分 乃 巠 山 , 先 俞 即 西 俞 也 。  札 記 丕 烈 案 : 徐 廣 注 云 , 一 作 「 王 公 」 , 即 出 於 此 。 當 各 依 本 文 。 吳 氏 專 以 張 守 節 說 為 據 , 未 是 也 。

〔 二 九 〕 鮑 本 「 韓 」 作 「 齊 」 , 無 「 正 」 字 。 ○  以 其 有 志 為 趙 閉 秦 。  札 記 今 本 「 韓 」 上 有 「 齊 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 鮑 改 「 韓 」 為 「 齊 」 。 今 本 兩 存 , 尤 誤 之 甚 者 也 。 今 本 無 「 正 」 字 , 鮑 本 無 。 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 三 0 〕 鮑 本 「 抵 」 作 「 邸 」 。 ○  「 邸 」 , 「 抵 」 同 , 坐 也 。 正 曰 : 姚 本 作 「 抵 」 , 當 也 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 抵 」 。

〔 三 一 〕 鮑 本 無 「 者 之 」 二 字 。 ○  補 曰 : 一 本 「 事 王 者 之 」 云 云 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 三 二 〕 鮑 本 「 收 」 下 補 「 齊 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 今 王 毋 與 天 下 攻 齊 , 天 下 必 以 王 為 義 」 。

〔 三 三 〕 鮑 本 「 得 」 下 「 韓 」 作 「 齊 」 。 ○

〔 三 四 〕 姚 本 「 危 」 , 曾 作 「 抱 」 。  鮑 本 「 危 」 上 補 「 齊 」 字 。 ○  札 記 鮑 改 「 韓 」 為 「 齊 」 , 讀 上 屬 。 丕 烈 案 : 鮑 讀 誤 也 。 史 記 作「
齊 抱 社 稷 以 厚 事 王 」 。 史 記 「 齊 」 , 即 此 文 「 韓 」 , 不 得 上 屬 。

〔 三 五 〕 鮑 本 「 韓 」 作 「 齊 」 。 ○

〔 三 六 〕 鮑 本 趙 得 天 下 之 交 而 屈 就 齊 , 故 齊 以 為 義 。

〔 三 七 〕 鮑 本 「 韓 」 作 「 齊 」 。 ○  就 之 , 上 也 , 故 收 言 下 。 正 曰 : 就 者 , 屈 就 之 ; 收 者 , 收 結 之 。  札 記 鮑 改 「 韓 」 為 「 齊 」 。 丕 烈 案 : 吳 氏 有 正 , 見 上 。 史 記 作 「 王 以 天 下 善 秦 , 秦 暴 , 王 以 天 下 禁 之 」 。 此 策 文 有 誤 字 。

〔 三 八 〕 姚 本 此 段 與 史 記 文 多 不 同 , 蓋 訛 謬 , 當 用 史 記 全 篇 觀 之 。  鮑 本 趙 惠 文 十 六 年 有 。 正 曰 : 史 趙 世 家 , 惠 文 十 五 年 , 燕 昭 王 與 趙 、 韓 、 魏 、 秦 共 擊 齊 , 齊 敗 走 , 燕 獨 深 入 , 取 臨 淄 。 十 六 年 , 秦 復 與 趙 數 擊 齊 , 齊 人 患 之 , 蘇 厲 為 齊 遺 趙 王 書 云 云 , 於 是 趙 乃 輟 , 謝 秦 不 擊 齊 。 大 事 記 , 是 時 齊 地 皆 入 燕 , 獨 莒 、 即 墨 僅 存 。 蘇 厲 之 書 皆 不 及 之 , 恐 非 此 時 事 。 按 策 多 為 韓 言 , 乃 趙 將 擊 韓 , 而 厲 為 韓 止 之 者 , 其 間 事 實 , 皆 明 為 韓 , 而 首 云 伐 齊 、 為 齊 殊 不 合 , 決 有 誤 。 而 史 一 切 以「
韓 」 為 「 齊 」 , 抑 馬 遷 之 所 改 歟 ? 然 趙 伐 韓 事 , 亦 不 知 在 何 時 , 其 文 及 地 名 亦 多 舛 異 不 同 , 強 為 之 說 。 鮑 專 據 史 文 輒 改 , 大 不 然 也 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 是 也 。 策 文 本 皆 作 「 韓 」 , 或 以 史 記 「 齊 」 字 亂 之 。

   齊 攻 宋 奉 陽 君 不 欲

  齊 攻 宋 , 奉 陽 君 不 欲 。 客 請 奉 陽 君 曰 : 「 君 之 春 秋 高 矣 , 而 封 地 不 定 , 不 可 不 熟 圖 也 。 秦 之 貪 , 韓 、 魏 危 , 衛 〔 一 〕 、 楚 正 〔 二 〕 , 中 山 之 地 薄 , 宋 罪 重 , 齊 怒 深 , 殘 伐 亂 宋 , 定 身 封 , 德 強 齊 , 此 百 代 之 一 時 也 。 」 〔 三 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 衛 」 作 「 燕 」 。 ○  正 曰 : 上 章 作 「 燕 」 。  札 記 丕 烈 案 : 鮑 依 後 公 孫 衍 說 文 也 。

〔 二 〕  鮑 本 「 正 」 作 「 僻 」 。 ○  蓋 「 僻 」 、 「 匹 」 聲 近 , 「 匹 」 又 訛 作 「 正 」 字 。 補 曰 : 宜 註 原 文 下 。  札 記 丕 烈 案 : 鮑 依 後 公 孫 衍 說 文 也 。

〔 三 〕  鮑 本 正 曰 : 趙 策 說 奉 陽 君 取 陰 之 辭 , 自 「 宋 罪 重 」 以 下 至「
百 世 之 一 時 」 已 , 凡 兩 見 , 而 秦 策 亦 有 之 , 以 為 謂 穰 侯 。 趙 策 又 曰 , 「 魏 冉 必 妒 君 之 有 陰 」 。 按 陰 即 陶 , 宋 地 , 冉 所 封 也 。 秦 記 , 昭 王 十 二 年 , 樓 緩 免 , 穰 侯 魏 冉 為 相 ; 十 六 年 , 冉 免 , 封 公 子 市 宛 , 公 子 悝 鄧 , 魏 冉 陶 , 為 諸 侯 。 冉 傳 云 , 免 樓 緩 而 魏 冉 相 , 冉 謝 病 免 , 以 燭 壽 為 相 ; 燭 免 , 復 相 冉 , 乃 封 於 穰 , 後 益 封 陶 , 號 曰 穰 侯 。 大 事 記 先 書 穰 侯 魏 冉 為 相 , 從 本 ; 後 書 復 以 魏 冉 為 丞 相 , 封 於 穰 與 陶 , 謂 之 穰 侯 , 又 封 公 子 市 為 宛 侯 , 公 子 悝 為 鄧 侯 , 從 傳 。 又 謂 三 子 之 封 , 皆 取 於 鄰 國 。 秦 去 年 取 宛 , 今 年 取 鄧 , 穰 、 陶 雖 不 載 何 年 得 之 , 蓋 亦 近 歲 。 按 赧 王 十 四 年 , 秦 付 韓 取 穰 , 大 事 記 已 書 之 矣 。 獨 以 陶 為 近 歲 所 取 , 則 眩 於 史 文 , 未 考 其 實 。 且 據 秦 紀 , 則 冉 始 相 已 封 穰 , 後 相 封 陶 。 於 傳 則 復 相 時 封 穰 , 後 益 以 陶 , 已 有 不 合 。 大 事 記 從 之 , 亦 偶 未 察 , 獨 見 於 策 者 可 考 。 李 兌 約 五 國 伐 秦 , 後 欲 取 陰 定 封 , 說 穰 侯 者 亦 勸 之 。 策 文 容 有 復 混 , 而 其 事 實 並 一 時 。 是 時 齊 欲 攻 宋 , 秦 禁 之 , 齊 欲 與 趙 , 故 說 者 勸 李 兌 , 上 距 冉 復 相 秦 五 歲 爾 。 使 冉 已 封 陶 , 兌 安 得 欲 之 , 而 言 者 亦 安 得 云 「 冉 妒 君 之 有 陰 」 ? 因 此 言 而 知 冉 之 未 封 陶 而 欲 得 之 也 。 其 後 , 齊 滅 宋 兩 年 而 為 五 國 所 破 , 趙 既 不 取 陶 , 而 齊 亦 卒 不 能 有 。 穰 侯 之 取 陶 在 此 時 歟 ? 或 謂 魏 策 謂 穰 侯 云 , 「 君 攻 楚 取 宛 、 穰 , 以 廣 陶 封 」 , 以 封 陶 在 前 。 竊 謂 秦 之 取 穰 、 冉 之 封 穰 , 固 無 疑 矣 。 獨 取 陶 定 封 , 歲 月 不 載 。 而 史 所 謂 後 益 封 陶 , 號 曰 穰 侯 者 , 辭 亦 不 明 。 意 者 陶 之 封 大 而 入 厚 , 冉 國 於 陶 , 如 取 剛 壽 之 類 , 皆 云 廣 陶 封 , 故 魏 策 之 言 如 此 。 而 宛 亦 非 冉 封 , 不 足 據 信 。 使 冉 封 陶 , 當 曰 陶 侯 , 而 稱 穰 侯 , 知 始 封 穰 必 非 誤 也 。

   秦 王 謂 公 子 他

  秦 王 〔 一 〕 謂 公 子 他 曰 : 「 昔 歲 殽 下 之 事 〔 二 〕 , 韓 為 中 軍 , 以 與 諸 侯 攻 秦 。 韓 與 秦 接 境 壤 界 , 其 地 不 能 千 里 , 展 轉 〔 三 〕 不 可 約 。 日 者 秦 、 楚 戰 於 藍 田 〔 四 〕 , 韓 出 銳 師 以 佐 秦 , 秦 戰 不 利 , 因 轉 與 楚 , 不 固 信 盟 , 唯 便 是 從 。 韓 之 在 我 , 心 腹 之 疾 。 吾 將 伐 之 , 何 如 ? 」 公 子 他 曰 : 「 王 出 兵 韓 〔 五 〕 , 韓 必 懼 , 懼 則 可 以 不 戰 而 深 取 割 。 」 王 曰 : 「 善 。 」 乃 起 兵 , 一 軍 臨 熒 陽 〔 六 〕 , 一 軍 臨 太 行 。

〔 一 〕  鮑 本 昭 。

〔 二 〕  鮑 本 即 秦 惠 七 年 , 五 國 攻 函 谷 事 。 函 、 殽 地 近 , 故 云 。 補 曰 : 按 趙 世 家 , 孝 成 二 年 , 受 韓 上 黨 。 長 平 之 敗 , 在 七 年 。 秦 惠 七 年 , 五 國 攻 秦 , 至 孝 成 二 年 , 凡 五 十 四 年 。 秦 惠 十 三 年 , 敗 楚 藍 田 , 距 此 四 十 九 年 。 又 韓 襄 王 十 四 年 , 與 齊 、 魏 共 擊 秦 於 函 谷 , 河 渭 絕 一 日 , 距 孝 成 二 年 為 三 十 五 年 , 稍 近 。 然 遠 引 前 事 者 , 祗 欲 言 韓 之 不 可 不 伐 耳 。 年 表 , 破 長 平 在 孝 成 六 年 , 與 世 家 異 。

〔 三 〕  鮑 本 展 轉 , 猶 反 覆 。

〔 四 〕  鮑 本 秦 惠 文 後 十 三 年 。

〔 五 〕  鮑 本 軍 於 其 地 。

〔 六 〕  鮑 本 「 熒 」 作 「 滎 」 。 ○

  韓 恐 , 使 陽 城 君 入 謝 於 秦 〔 一 〕 , 請 效 上 黨 之 地 以 為 和 。 令 韓 陽 告 上 黨 之 守 靳 (黃重)〔 二 〕 曰 : 「 秦 起 二 軍 以 臨 韓 , 韓 不 能 有 〔 三 〕 。 今 王 〔 四 〕 令 韓 興 兵 〔 五 〕 以 上 黨 入 和 於 秦 , 使 陽 言 之 太 守 〔 六 〕 , 太 守 其 效 之 。 」 靳 (黃重) 曰 :「 人 有 言 : 挈 瓶 之 知 〔 七 〕 , 不 失 守 器〔
八 〕 。 王 則 有 令 , 而 臣 太 守 〔 九 〕 , 雖 王 與 子 , 亦 其 猜 焉 〔 一 0 〕 。 臣 請 悉 發 守 以 應 秦 〔 一 一 〕 , 若 不 能 卒 , 則 死 之 〔 一 二 〕 。 」 韓 陽 趨 以 報 王 , 王 曰 : 「 吾 始 已 諾 於 應 侯 矣 , 今 不 與 , 是 欺 之 也 。 」 乃 使 馮 亭 代 靳 (黃重)。

〔 一 〕  鮑 本 「 恐 」 上 無 「 韓 」 字 , 補 「 韓 」 字 。 ○  疑 當 作 「 成 陽 」 , 秦 昭 十 七 入 朝 者 也 。  札 記 丕 烈 案 : 鮑 以 為 秦 本 紀 昭 十 七 年 , 城 陽 君 入 朝 者 。 今 考 集 解 、 索 隱 無 說 , 正 義 亦 不 以 為 韓 。 鮑 所 說 , 殊 無 據 , 其 繆 多 此 類 。

〔 二 〕  鮑 本 「 (黃重) 」作 「 黈 」。 (黃重) ,字 書 無 此 字 , 下 同 。  札 記 今 本 「 (黃重) 」作 「 黈 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 此 字 有 誤 , 但 所 改 未 是 。

〔 三 〕  鮑 本 「 有 」 作 「 支 」 。 ○  札 記 今 本 「 有 」 作 「 支 」 。

〔 四 〕  鮑 本 桓 惠 。

〔 五 〕  鮑 本 恐 守 不 效 地 故 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 索 隱 云 , 漢 景 時 始 稱 太 守 , 「 太 」 者 衍 字 。 愚 按 , 史 文 止 一 稱 太 守 , 故 索 隱 云 然 。 此 策 凡 五 言 之 , 決 非 衍 , 當 時 已 有 此 稱 矣 。

〔 七 〕  鮑 本 挈 瓶 之 人 之 智 。

〔 八 〕  鮑 本 所 守 之 器 , 謂 瓶 。

〔 九 〕  札 記 今 本 「 太 」 誤 「 失 」 。 丕 烈 案 : 此 吳 所 數 之 一 , 不 得 改 去 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 亦 其 」 作 「 其 亦 」 。 ○  嫌 其 不 能 守 。

〔 一 一 〕 鮑 本 發 兵 。 正 曰 : 悉 發 守 兵 。

〔 一 二 〕 鮑 本 言 戰 敗 不 終 事 。

  馮 亭 守 三 十 日 , 陰 使 人 請 趙 王 曰 : 「 韓 不 能 守 上 黨 , 且 以 與 秦 , 其 民 皆 不 欲 為 秦 , 而 願 為 趙 。 今 有 城 市 之 邑 七 十 〔 一 〕 , 願 拜 內 之 於 王 , 唯 王 才 〔 二 〕 之 。 」 趙 王 喜 , 召 平 原 君 〔 三 〕 而 告 之 曰 : 「 韓 不 能 守 上 黨 , 且 以 與 秦 , 其 吏 民 不 欲 為 秦 , 而 皆 願 為 趙 。 今 〔 四 〕 馮 亭 令 使 者 以 與 寡 人 , 何 如 ? 」 趙 豹 對 曰 : 「 臣 聞 聖 人 甚 禍 無 故 之 利 〔 五 〕 。 」 王 曰 : 「 人 懷 吾 義 , 何 謂 無 故 乎 ? 」 對 曰 : 「 秦 蠶 食 韓 氏 之 地 , 中 絕 不 令 相 通 , 故 自 以 為 坐 受 上 黨 也 。 且 夫 韓 之 所 以 內 趙 者 , 欲 嫁 其 禍 也 。 秦 被 其 勞 , 而 趙 受 其 利 , 雖 強 大 不 能 得 之 於 小 弱 , 而 小 弱 顧 能 得 之 強 大 乎 ? 今 王 取 之 , 可 謂 有 故 乎 ? 且 秦 以 牛 田 〔 六 〕 , 水 通 糧 , 其 死 士 皆 列 之 於 上 地 〔 七 〕 , 令 嚴 政 行 , 不 可 與 戰 。 王 自 圖 之 ! 」 王 大 怒 曰 : 「 夫 用 百 萬 之 眾 , 攻 戰 〔 八 〕 踰 年 歷 歲 , 未 見 一 城 也 。 今 不 用 兵 而 得 城 七 十 , 何 故 不 為 ? 」 趙 豹 出 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 史 作 「 十 七 」 , 下 同 。

〔 二 〕  鮑 本 「 才 」 , 「 財 」 、 「 裁 」 同 。

〔 三 〕  鮑 本 「 平 原 君 」 作 「 平 陽 君 」 。 ○  史 作 「 平 陽 君 」 , 趙 豹 是 也 。 若 果 平 原 , 下 文 不 應 復 云 召 趙 勝 。 補 曰 : 「 原 」 當 作 「 陽 」 。

〔 四 〕  札 記 今 本 「 今 」 誤 「 令 」 。

〔 五 〕  鮑 本 無 「 臣 聞 」 二 字 。 ○  無 故 得 利 , 聖 人 以 為 禍 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 六 〕  姚 本 錢 、 劉 作 「 甲 」 。  鮑 本 牛 田 , 秦 地 , 缺 , 因 其 水 為 漕 。 正 曰 : 牛 耕 積 穀 , 水 漕 通 糧 。 秦 從 渭 水 漕 運 入 河 洛 。 或 以 為 漢 世 始 用 牛 耕 。 竊 以 為 古 用 木 耜 , 未 有 金 耜 , 用 人 耕 未 用 牛 耕 。 耦 耕 者 , 二 人 並 耕 , 或 一 人 一 牛 亦 可 。 漢 始 專 用 牛 耕 也 。 字 書 , 「 犁 」 從 牛 。 冉 耕 字 伯 牛 , 司 馬 牛 名 犁 , 不 可 謂 牛 耕 非 古 也 。

〔 七 〕  鮑 本 韓 之 上 流 。 正 曰 : 地 之 上 者 。

〔 八 〕  姚 本 三 本 同 作 「 齊 」 。

  王 召 趙 勝 、 趙 禹 而 告 之 曰 : 「 韓 不 能 守 上 黨 , 今 其 守 以 與 寡 人 , 有 城 市 之 邑 七 十 。 」 二 人 對 曰 : 「 用 兵 踰 年 , 未 見 一 城 , 今 坐 而 得 城 〔 一 〕 , 此 大 利 也 。 」 乃 使 趙 勝 往 受 地 。

〔 一 〕  鮑 本 「 城 」 下 補 「 七 十 」 二 字 。 ○  補 曰 : 史 此 有 「 七 十 」 二 字 。

  趙 勝 至 曰 : 「 敝 邑 之 王 , 使 使 者 臣 勝 , 太 〔 一 〕 守 有 詔 〔 二 〕 , 使 臣 勝 謂 曰 : 『 請 以 三 萬 戶 之 都 封 太 守 , 千 戶 封 縣 令 〔 三 〕 , 諸 吏 皆 益 爵 三 級 , 民 能 相 集 者 , 賜 家 六 金 。 』 」 馮 亭 垂 涕 而 勉 〔 四 〕 曰 :「
是 吾 處 三 不 義 也 : 為 主 守 地 而 不 能 死 , 而 以 與 人 , 不 義 一 也 ; 主 內 之 秦 , 不 順 主 命 , 不 義 二 也 ; 賣 主 之 地 而 食 〔 五 〕 之 , 不 義 三 也 。 」 辭 封 而 入 韓 〔 六 〕 , 謂 韓 王 曰 : 「 趙 聞 韓 不 能 守 上 黨 , 今 發 兵 已 取 之 矣 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 太 」 上 補 「 告 」 字 。 ○  札 記 今 本 「 太 」 上 有 「 告 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 , 鮑 補 「 告 」 字 。 丕 烈 案 : 史 記 無 此 句 。 策 文 本 如 此 , 不 誤 , 述 馮 亭 所 云 也 。 下 文 「 使 臣 勝 謂 曰 」 , 方 是 告 馮 亭 。 鮑 補 誤 甚 。

〔 二 〕  鮑 本 詔 , 告 也 , 謂 太 守 有 告 。 有 詔 , 秦 人 語 耳 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 縣 令 , 說 見 楚 策 。

〔 四 〕  鮑 本 「 勉 」 作 「 免 」 。 ○  免 , 辭 也 。 補 曰 : 此 書 「 勉 」 、 「 免 」 通 。  札 記 丕 烈 案 : 此 以 「 勉 」 為 「 俛 」 字 也 , 吳 說 未 是 。

〔 五 〕  鮑 本 食 , 食 封 戶 也 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 漢 書 , 趙 封 馮 亭 為 華 陽 君 , 與 趙 將 括 距 秦 , 戰 死 長 平 , 與 此 異 。

  韓 告 秦 曰 : 「 趙 起 兵 取 上 黨 。 」 秦 王 怒 , 令 公 孫 起 、 王 齮 〔 一 〕 以 兵 遇 趙 於 長 平 。 〔 二 〕

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 公 孫 起 即 白 起 。 史 王 齕 非 齮 , 秦 將 有 桓 齮 , 此 恐 訛 舛 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 也 。 白 起 傳 曰 , 「 乃 陰 使 武 安 君 白 起 為 上 將 軍 , 而 王 齕 為 尉 裨 將 」 。 秦 始 皇 紀 「 王 齮 、 麃 公 」 等 , 徐 廣 注 , 一 作 「 齕 」 。 索 隱 曰 , 「 王 齮 即 王 齕 。 昭 王 二 十 九 年 , 代 大 夫 陵 伐 趙 者 」 。 六 國 表 , 「 秦 莊 襄 王 三 年 , 王 齕 擊 上 黨 」 。 徐 廣 亦 注 , 一 作「
齕 」 。 是 王 齮 即 王 齕 , 其 證 甚 明 , 與 桓 齮 迥 不 相 涉 。 吳 偶 失 考 也 。 王 震 澤 本 索 隱 , 「 齕 」 作 「 騎 」 , 單 本 並 刪 去 「 王 齕 」 二 字 , 皆 誤 。

〔 二 〕  鮑 本 趙 記 四 年 有 , 馮 亭 下 。 彪 謂 : 平 陽 嫁 禍 之 言 , 豈 不 易 曉 , 而 孝 成 怒 之 , 昏 於 利 之 。 勝 、 禹 入 而 順 旨 , 以 濟 其 欲 , 不 幾 於 一 言 而 喪 邦 歟 ? 故 為 邦 者 以 遠 佞 人 為 急 。 正 曰 : 勝 、 禹 淺 謀 , 非 佞 也 。

   蘇 秦 為 趙 王 使 於 秦

  蘇 秦 為 趙 王 使 於 秦 〔 一 〕 , 反 , 三 日 不 得 見 。 謂 趙 王 曰 : 「 秦 乃 者 過 柱 山 〔 二 〕 , 有 兩 木 焉 。 一 蓋 呼 侶 〔 三 〕 , 一 蓋 哭 。 問 其 〔 四 〕 故 , 對 曰 : 『 吾 已 大 矣 , 年 已 長 矣 , 吾 苦 夫 匠 人 , 且 以 繩 墨 案 x 矩 刻 鏤 我 。 一 蓋 曰 : 『 此 非 吾 所 苦 也 , 是 故 吾 事 也 〔 五 〕 。 吾 所 苦 夫 鐵 鉆 〔 六 〕 然 , 自 入 而 出 夫 人 者 〔 七 〕 。 』 今 臣 使 於 秦 , 而 三 日 不 見 , 無 有 〔 八 〕 謂 〔 九 〕 臣 為 鐵 鉆 者 乎 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 本 傳 不 書 。

〔 二 〕  鮑 本 蓋 砥 柱 。 正 曰 : 無 考 。

〔 三 〕  鮑 本 招 其 徒 。

〔 四 〕  姚 本 一 本 「 秦 問 其 故 」 。

〔 五 〕  鮑 本 事 , 猶 分 。 補 曰 : 「 故 」 , 「 固 」 通 。

〔 六 〕  鮑 本 「 鉆 」 作 「 銛 」 , 下 同 。 ○  銛 , 言 之 利 。 若 鉆 , 則 鋷 也 , 義 不 合 此 。 正 曰 : 鉆 , 玉 篇 , 其 沾 、 敕 淹 二 反 。 鋷 , 音 鑷 。 後 漢 章 帝 詔 有 「 鉆 」 、 「 鑽 」 字 。 蒼 頡 篇 , 鉆 , 持 也 。 蓋 字 與 鉗 同 , 以 有 所 劫 朿 也 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 氏 正 以 為 「 蓋 字 與 鉗 同 」 者 亦 非 也 。 聞 諸 金 壇 段 先 生 玉 裁 云 , 「 鉆 」 與 「 o 」 同 , 說 文 「 楔 」 也 。 其 說 得 之 矣 。 下 文 「 自 入 而 出 夫 人 者 」 為 一 句 , 言 o 入 而 木 出 也 。 故 云 「 謂 臣 為 鉆 者 」 , 秦 言 其 人 自 入 而 出 , 臣 有 似 於 楔 也 者 。

〔 七 〕  鮑 本 人 , 謂 木 屑 , 自 言 之 為 人 。 正 曰 : 難 通 , 其 義 未 詳 。

〔 八 〕  鮑 本 無 有 , 言 得 無 有 也 。

〔 九 〕  姚 本 集 、 錢 、 劉 作 「 為 」 。  鮑 本 「 謂 」 作 「 為 」 。 ○

   甘 茂 為 秦 約 魏 以 攻 韓 宜 陽

  甘 茂 為 秦 約 魏 以 攻 韓 宜 陽 〔 一 〕 , 又 北 之 趙 , 冷 向 謂 強 國 〔 二 〕 曰 : 「 不 如 令 趙 拘 甘 茂 , 勿 出 , 以 與 齊 、 韓 、 秦 市 。 齊 王 〔 三 〕 欲 求 救 宜 陽 , 必 效 縣 狐 氏 〔 四 〕 。 韓 欲 有 〔 五 〕 宜 陽 , 必 以 路 涉 〔 六 〕 、 端 氏 〔 七 〕 賂 趙 。 秦 王 〔 八 〕 欲 得 宜 陽 , 不 愛 名 寶 〔 九 〕 , 且 拘 茂 也 , 且 以 置 公 孫 赫 、 樗 里 疾 〔 一 0 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 秦 武 王 三 年 , 此 十 八 年 。

〔 二 〕  鮑 本 趙 人 。

〔 三 〕  鮑 本 閔 。

〔 四 〕  鮑 本 地 缺 。

〔 五 〕  鮑 本 「 有 」 作 「 存 」 。 ○

〔 六 〕  鮑 本 地 缺 。

〔 七 〕  鮑 本 屬 河 東 。

〔 八 〕  鮑 本 武 。

〔 九 〕  鮑 本 寶 之 名 世 者 。 齊 、 韓 之 賂 , 欲 拘 茂 , 敗 其 約 也 ; 秦 賂 , 則 欲 出 之 。

〔 一 0 〕 鮑 本 茂 不 還 秦 , 則 二 人 用 。

   謂 皮 相 國

  謂 皮 相 國 〔 一 〕 曰 : 「 以 趙 之 弱 而 據 〔 二 〕 之 建 信 君 〔 三 〕 , 涉 孟 之 讎 〔 四 〕 然 者 〔 五 〕 何 也 ? 以 從 為 有 功 也 。 齊 不 從 〔 六 〕 , 建 信 君 知 從 〔 七 〕 之 無 功 。 建 信 者 〔 八 〕 安 能 以 無 功 惡 秦 〔 九 〕 哉 ? 不 能 以 無 功 惡 秦 , 則 且 出 兵 助 秦 攻 魏 , 以 楚 、 趙 分 齊 〔 一 0 〕 , 則 是 強 畢 矣 〔 一 一 〕 。 建 信 、 春 申 〔 一 二 〕 從 , 則 無 功 而 惡 秦 〔 一 三 〕 。 秦 分 齊 〔 一 四 〕 , 齊 亡 魏 〔 一 五 〕 , 則 有 功 而 善 秦 〔 一 六 〕 。 故 兩 君 者 , 〔 一 七 〕 擇 有 功 之 〔 一 八 〕 無 功 為 知 哉 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 趙 相 。

〔 二 〕  鮑 本 據 , 猶 任 。

〔 三 〕  鮑 本 建 信 , 趙 幸 臣 。

〔 四 〕  鮑 本 蓋 為 橫 者 , 與 建 信 異 趣 , 故 趙 讎 之 。 補 曰 : 「 涉 孟 之 讎 」 四 字 未 詳 , 或 言 建 信 、 涉 孟 二 人 , 以 其 反 有 害 於 趙 , 故 以 讎 稱 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 「 然 者 」 , 下 章 亦 有 此 文 法 , 當 至 「 也 」 字 句 。  札 記 丕 烈 案 : 下 章 在 平 原 君 請 馮 忌 見 彼 下 。

〔 六 〕  鮑 本 正 曰 : 句 。

〔 七 〕  鮑 本 此 「 從 」 如 字 。

〔 八 〕  姚 本 一 作 「 君 」 。

〔 九 〕  鮑 本 惡 , 猶 害 也 。 從 有 功 乃 能 害 秦 爾 。

〔 一 0 〕 鮑 本 為 從 無 功 , 則 反 助 秦 , 不 則 分 齊 。 齊 雖 不 為 從 , 然 與 秦 爭 衡 , 故 助 秦 則 分 齊 之 地 。 分 , 分 其 地 。

〔 一 一 〕 鮑 本 言 建 信 圖 強 之 計 盡 於 此 。 補 曰 : 謂 不 能 害 秦 , 則 可 助 秦 攻 魏 。 怒 齊 之 不 從 , 則 合 楚 以 分 齊 。 二 策 必 居 一 焉 。 則 圖 強 之 計 , 畢 於 此 矣 。

〔 一 二 〕 鮑 本 春 申 , 悼 襄 四 年 主 從 約 , 發 議 於 此 時 也 。

〔 一 三 〕 鮑 本 言 楚 、 趙 合 , 則 雖 未 見 功 , 有 害 秦 之 形 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 分 」 作 「 合 」 。 ○  秦 見 二 國 合 , 亦 與 齊 合 。

〔 一 五 〕 鮑 本 正 曰 : 「 秦 分 齊 , 齊 亡 魏 」 , 語 不 可 解 , 疑 有 舛 誤 。 當 是 「 分 齊 亡 魏 」 , 而 衍 「 秦 齊 」 二 字 。 蓋 曰 建 信 、 春 申 從 , 則 雖 無 功 而 其 勢 可 以 惡 秦 , 此 合 楚 、 趙 之 策 也 。 分 齊 亡 魏 則 有 功 , 而 可 以 善 秦 , 此 助 秦 之 策 也 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 是 也 。 上 文 「 則 且 出 兵 助 秦 攻 魏 , 以 楚 、 趙 分 齊 」 , 即 其 事 。

〔 一 六 〕 鮑 本 齊 本 不 從 建 信 , 今 秦 來 合 , 故 助 之 攻 魏 以 善 之 。

〔 一 七 〕 鮑 本 兩 , 齊 、 趙 也 。 趙 知 據 建 信 , 而 不 知 其 不 合 楚 不 能 成 功 。 齊 不 從 建 信 , 而 不 知 其 合 楚 足 以 成 功 。 不 知 所 擇 也 。 正 曰 : 兩 君 , 指 皮 相 國 、 建 信 君 , 或 指 建 信 君 , 涉 孟 , 將 何 所 擇 於 有 功 無 功 二 者 而 為 智 哉 。

〔 一 八 〕 鮑 本 「 之 」 下 補 「 與 」 字 。 ○  補 曰 : 「 之 」 字 疑 當 在 「 無 功 」 下 。

   或 謂 皮 相 國

  或 〔 一 〕 謂 皮 相 國 曰 : 「 魏 殺 呂 遼 〔 二 〕 而 衛 兵 〔 三 〕 , 亡 其 北 〔 四 〕 陽 〔 五 〕 而 梁 危 , 河 間 封 不 定 而 齊 〔 六 〕 危 〔 七 〕 , 文 信 不 得 志 〔 八 〕 , 三 晉 倍 之 憂 也 〔 九 〕 。 今 魏 恥 未 滅 〔 一 0 〕 , 趙 患 又 起 , 〔 一 一 〕 文 信 侯 之 憂 大 矣 〔 一 二 〕 。 齊 不 從 〔 一 三 〕 , 三 晉 之 心 疑 矣 〔 一 四 〕 。 憂 大 者 不 計 而 構 〔 一 五 〕 , 心 疑 者 事 秦 急 。 秦 、 魏 之 構 , 不 待 割 而 成 〔 一 六 〕 。 秦 從 楚 、 魏 攻 齊 , 獨 吞 趙 〔 一 七 〕 , 齊 、 趙 必 俱 亡 矣 。 」 〔 一 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 無 「 或 」 字 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 魏 臣 , 秦 所 重 者 。 正 曰 : 魏 臣 無 考 。 後 章 作 呂 遺 , 未 知 孰 是 ? 又 言 收 河 間 , 何 異 殺 呂 遺 , 則 呂 為 秦 重 者 。

〔 三 〕  鮑 本 正 曰 : 衛 兵 , 句 。

〔 四 〕  姚 本 一 作 「 比 」 。  鮑 本 「 北 」 作 「 比 」 。 ○  正 曰 : 一 本 「 比 」 作 「 北 」 。

〔 五 〕  鮑 本 屬 南 陽 。 衛 附 秦 者 也 。 故 魏 殺 秦 重 , 衛 為 之 亡 魏 之 鄙 以 危 之 。 正 曰 : 衛 附 魏 者 也 。 衛 兵 , 衛 被 兵 也 。 兵 , 秦 兵 也 。

〔 六 〕  鮑 本 「 齊 」 作 「 趙 」 。 ○  正 曰 : 河 間 近 齊 , 後 言 攻 齊 , 必 此 時 併 欲 攻 齊 。

〔 七 〕  鮑 本 時 魏 、 趙 欲 以 封 文 信 , 而 不 果 。 正 曰 : 秦 策 所 謂 不 果 攻 趙 , 趙 賂 以 河 間 十 二 縣 , 在 前 事 也 。 戰 國 封 地 , 往 往 取 之 他 國 。 是 時 秦 以 河 間 地 封 不 韋 , 秦 策 稱 不 韋 欲 攻 趙 以 廣 河 間 , 是 也 。 時 趙 方 與 諸 侯 合 從 , 欲 收 河 間 , 故 言 封 不 定 。

〔 八 〕  鮑 本 文 信 , 呂 不 韋 也 。 莊 襄 元 年 封 , 此 十 七 年 也 。 未 得 河 間 , 故 不 得 志 。 正 曰 : 按 史 , 封 文 信 侯 , 食 河 南 洛 陽 十 萬 戶 , 河 間 後 封 。

〔 九 〕  鮑 本 文 信 欲 得 河 間 , 必 伐 趙 。 韓 、 魏 , 趙 之 與 國 , 故 其 憂 倍 。 正 曰 : 倍 , 猶 背 也 。 三 晉 之 憂 也 。 「 倍 」 字 , 疑 「 信 」 字 訛 衍 。

〔 一 0 〕 鮑 本 言 嘗 分 魏 之 憂 。 正 曰 : 見 上 文 。

〔 一 一 〕 鮑 本 患 文 信 也 。

〔 一 二 〕 鮑 本 文 信 為 三 晉 之 憂 。 補 曰 : 文 信 之 憂 未 詳 , 恐 有 字 誤 。

〔 一 三 〕 鮑 本 不 與 山 東 約 從 。

〔 一 四 〕 鮑 本 疑 從 之 不 可 合 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 構 」 作 「 講 」 , 下 同 。 ○  言 趙 必 求 和 於 秦 , 不 待 計 也 。 正 曰 : 下 文 言 秦 、 魏 無 趙 。

〔 一 六 〕 鮑 本 凡 講 , 必 割 地 。 今 急 於 成 , 不 待 已 割 蓋 先 講 也 。

〔 一 七 〕 鮑 本 趙 近 秦 , 秦 攻 之 , 不 待 楚 、 魏 。

〔 一 八 〕 鮑 本 此 說 欲 趙 以 河 間 廣 文 信 封 也 , 下 有 一 章 合 此 。

   趙 王 封 孟 嘗 君 以 武 城

  趙 王 封 孟 嘗 君 以 武 城 〔 一 〕 。 孟 嘗 君 擇 舍 人 以 為 武 城 吏 , 而 〔 二 〕 遣 之 曰 : 「 鄙 語 豈 不 曰 , 借 車 者 馳 之 〔 三 〕 , 借 衣 者 被 〔 四 〕 之 哉 ? 」 皆 對 曰 : 「 有 之 。 」 孟 嘗 君 曰 : 「 文 甚 不 取 也 。 夫 所 借 衣 車 者 , 非 親 友 , 則 兄 弟 也 。 夫 馳 親 友 之 車 , 被 兄 弟 之 衣 , 文 以 為 不 可 。 今 趙 王 不 知 文 不 肖 , 而 封 之 以 武 城 , 願 大 夫 之 往 也 , 毋 伐 樹 木 , 毋 發 〔 五 〕 屋 室 , 訾 然 使 趙 王 悟 而 知 文 也 〔 六 〕 。 謹 使 〔 七 〕 可 全 而 歸 之 。 」

〔 一 〕  鮑 本 屬 清 河 , 即 下 東 武 城 。 此 當 田 文 奔 薛 後 。 正 曰 : 無 考 。

〔 二 〕  札 記 今 本 「 而 」 誤 「 之 」 。

〔 三 〕  鮑 本 借 車 與 衣 , 固 將 馳 且 被 也 。 今 云 然 , 蓋 常 常 馳 被 而 弗 愛 也 。

〔 四 〕  姚 本 被 , 平 聲 湊 音 。  鮑 本 補 曰 : 被 , 姚 湊 音 披 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 標 御 覽 「 發 」 作 「 廢 」 。

〔 六 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○  訾 , 不 思 稱 意 也 , 言 其 不 期 得 知 而 見 知 , 知 其 善 任 人 也 。 補 曰 : 一 本 「 知 文 也 」 。

〔 七 〕  鮑 本 遣 吏 之 辭 。 正 曰 : 「 謹 使 」 , 屬 下 句 。 使 , 如 字 。 補 曰 : 一 本 標 御 覽 「 謹 」 作 「 僅 」 。

   謂 趙 王 曰 三 晉 合 而 秦 弱

  謂 趙 王 曰 : 「 三 晉 合 而 秦 弱 , 三 晉 離 而 秦 強 , 此 天 下 之 所 明 〔 一 〕 也 。 秦 之 有 燕 而 伐 趙 , 有 趙 而 伐 燕 ; 有 梁 而 伐 趙 , 有 趙 而 伐 梁 ; 有 楚 而 伐 韓 , 有 韓 而 伐 楚 〔 二 〕 ; 此 〔 三 〕 天 下 之 所 明 見 也 。 然 山 東 不 能 易 其 路 〔 四 〕 , 兵 弱 也 。 弱 而 不 能 相 壹 , 是 何 楚 〔 五 〕 之 知 , 山 東 之 愚 也 。 是 臣 所 為 山 東 之 憂 也 。 虎 將 即 禽 〔 六 〕 , 禽 不 知 虎 之 即 己 也 , 而 相 鬥 兩 罷 〔 七 〕 , 而 歸 其 死 於 虎 。 故 使 禽 知 虎 之 即 己 , 決 不 相 鬥 矣 。 今 山 東 之 主 不 知 秦 之 即 己 也 , 而 尚 相 鬥 兩 敝 , 而 歸 其 國 於 秦 , 知 不 如 禽 遠 矣 。 願 王 熟 慮 之 也 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 「 明 」 下 疑 有 缺 字 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 有 者 , 善 之 也 。

〔 三 〕  札 記 今 本 「 此 」 誤 「 而 」 。

〔 四 〕  鮑 本 言 易 橫 秦 之 路 , 以 合 三 晉 。 正 曰 : 山 東 六 國 , 不 能 易 其 合 秦 之 道 以 合 。

〔 五 〕  鮑 本 「 楚 」 作 「 秦 」 。 ○  補 曰 : 當 作 「 秦 」 。  札 記 今 本 「 楚 」 作 「 秦 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 走 獸 總 名 。

〔 七 〕  鮑 本 補 曰 : 音 疲 。

  「 今 事 有 可 急 者 , 秦 之 欲 伐 韓 、 梁 , 東 闚 於 周 室 甚 , 惟 寐 亡 〔 一 〕 之 。 今 南 攻 楚 者 , 惡 三 晉 之 大 合 〔 二 〕 也 。 今 攻 楚 休 而 復 之 〔 三 〕 , 已 五 年 矣 〔 四 〕 , 攘 地 千 餘 里 。 今 謂 楚 王 〔 五 〕 : 『 苟 來 舉 玉 趾 而 見 寡 人 , 必 與 楚 為 兄 弟 之 國 〔 六 〕 , 必 為 楚 攻 韓 、 梁 , 反 楚 之 故 地 。 』 楚 王 美 秦 之 語 , 怒 韓 、 梁 之 不 救 己 , 必 入 於 秦 。 有 謀 故 殺 〔 七 〕 使 之 趙 , 以 燕 餌 趙 〔 八 〕 , 而 離 三 晉 〔 九 〕 。 今 王 美 秦 之 言 , 而 欲 攻 燕 , 攻 燕 , 食 未 飽 而 禍 已 及 矣 。 楚 王 入 秦 , 秦 、 楚 為 一 , 東 面 而 攻 韓 。 韓 南 無 楚 , 北 無 趙 〔 一 0 〕 , 韓 不 待 伐 , 割 挈 馬 兔 〔 一 一 〕 而 西 走 。 〔 一 二 〕 秦 與 韓 為 上 交 , 秦 禍 〔 一 三 〕 安 〔 一 四 〕 移 於 梁 矣 。 以 秦 之 強 , 有 楚 、 韓 之 用 , 梁 不 待 伐 矣 〔 一 五 〕 。 割 挈 馬 兔 而 西 走 , 秦 與 梁 為 上 交 , 秦 禍 案 攘 於 趙 矣 〔 一 六 〕 。 以 強 秦 之 有 韓 、 梁 、 楚 , 與 燕 之 怒 〔 一 七 〕 , 割 必 深 矣 〔 一 八 〕 。 國 之 舉 此 〔 一 九 〕 , 臣 之 所 為 來 。 臣 故 曰 : 事 有 可 急 為 者 。

〔 一 〕  姚 本 劉 本 作 「 忘 」 。  鮑 本 「 亡 」 作 「 忘 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 此 以 「 亡 」 為 「 忘 」 字 耳 。

〔 二 〕  鮑 本 「 大 」 作 「 相 」 。 ○  合 , 合 楚 也 。 楚 強 晉 弱 , 先 攻 其 強 , 則 弱 者 沮 , 不 敢 合 矣 。

〔 三 〕  鮑 本 休 , 罷 兵 。 復 , 復 攻 。 補 曰 : 復 , 扶 又 反 。

〔 四 〕  鮑 本 先 是 秦 取 漢 中 , 取 召 陵 , 又 敗 之 重 丘 。

〔 五 〕  鮑 本 懷 。

〔 六 〕  鮑 本 楚 懷 三 十 年 , 秦 昭 云 然 。 此 二 十 七 年 。

〔 七 〕  姚 本 劉 作 「 發 」 。  鮑 本 「 有 謀 」 上 補 「 秦 」 字 , 「 殺 」 作 「 發 」 。 ○  札 記 今 本 「 秦 」 下 復 有 「 秦 」 字 。 乃 誤 涉 鮑 也 。 鮑 補「
秦 」 字 , 改 「 殺 」 為 「 發 」 。 丕 烈 案 : 此 讀 「 有 謀 」 連 下 , 以 「 有 」 為 「 又 」 字 也 , 鮑 補 於 「 謀 」 字 句 , 誤 甚 。

〔 八 〕  鮑 本 言 欲 與 趙 攻 燕 。

〔 九 〕  鮑 本 韓 、 魏 時 不 合 秦 , 而 趙 合 之 , 必 不 善 趙 。

〔 一 0 〕 鮑 本 美 秦 反 地 餌 燕 之 說 , 故 不 救 韓 , 亦 離 三 晉 之 策 也 。

〔 一 一 〕 姚 本 曾 作 「 免 」 。  鮑 本 補 曰 : 一 本 作 「 免 」 , 下 同 。

〔 一 二 〕 鮑 本 割 地 挈 而 走 秦 , 疾 於 馬 兔 。

〔 一 三 〕 鮑 本 禍 , 兵 禍 。

〔 一 四 〕 姚 本 續 云 : 改 「 安 」 作 「 案 」 。 荀 子 「 上 不 能 好 其 人 , 下 不 能 隆 禮 , 安 特 將 學 雜 識 , 志 順 詩 書 而 已 耳 , 則 末 世 窮 年 , 不 免 為 陋 儒 而 已 」 注 , 「 安 」 , 語 助 , 猶 言 抑 也 , 或 作 「 案 」 。 荀 子 多 用 此 字 。 禮 記 三 年 問 作 「 焉 」 。 戰 國 策 謂 趙 王 曰 , 「 秦 與 韓 為 上 交 , 秦 禍 按 移 於 梁 矣 」 , 「 秦 與 梁 為 上 交 , 秦 禍 按 攘 於 趙 矣 」 。 呂 氏 春 秋 吳 起 謂 商 文 曰 , 「 今 置 質 為 臣 , 其 主 安 重 ; 釋 璽 辭 官 , 其 主 安 輕 」 。 蓋 當 時 人 通 以 「 安 」 為 語 助 , 或 方 言 耳 , 特 猶 言 直 也 。 雜 志 記 之 , 書 百 家 之 說 , 言 既 不 能 好 其 人 , 又 不 能 隆 禮 , 直 學 雜 說 順 詩 書 而 已 , 豈 免 為 陋 儒 乎 ? 言 不 知 通 變 也 。  鮑 本 安 , 言 其 不 勞 。

〔 一 五 〕 姚 本 一 無 「 矣 」 字 。  鮑 本 衍 「 矣 」 字 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 攘 於 」 作 「 環 中 」 。 ○  「 案 」 , 「 安 」 同 , 故 荀 卿 書 多 用 「 案 」 字 。 此 言 秦 視 趙 在 其 度 內 , 如 物 在 環 中 。 「 環 中 」 一 作 「 移 於 」 字 可 也 。 正 曰 : 姚 本 「 案 攘 於 趙 」 , 愚 以 「 攘 」 即 「 移 」 字 訛 , 當 作 「 移 於 」 。 鮑 本 說 是 。  札 記 「 攘 於 」 鮑 本 作 「 環 中 」 。 吳 氏 正 曰 , 愚 以 「 攘 」 即 「 移 」 字 訛 , 當 作 「 移 於 」 。 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 。 楊 倞 荀 子 注 引 作 「 攘 」 字 。

〔 一 七 〕 鮑 本 秦 有 三 國 , 趙 之 患 也 , 燕 又 怒 之 。

〔 一 八 〕 鮑 本 秦 割 趙 地 。

〔 一 九 〕 鮑 本 國 , 謂 趙 。 舉 , 猶 行 。

  「 及 楚 王 之 未 入 也 , 三 晉 相 親 相 堅 〔 一 〕 , 出 銳 師 以 戍 韓 、 梁 西 邊 , 楚 王 聞 之 , 必 不 入 秦 , 秦 必 怒 而 循 攻 楚 〔 二 〕 , 是 秦 禍 不 離 楚 也 , 便 於 三 晉 。 若 楚 王 入 , 秦 〔 三 〕 見 三 晉 之 大 合 而 堅 也 , 必 不 出 楚 王 〔 四 〕 , 即 多 割 〔 五 〕 , 是 秦 禍 不 離 楚 也 , 有 利 於 三 晉 。 願 王 之 熟 計 之 也 急 〔 六 〕 ! 」

〔 一 〕  鮑 本 堅 其 約 。

〔 二 〕  鮑 本 循 前 而 攻 。

〔 三 〕  鮑 本 「 秦 」 下 補 「 秦 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 此 讀 「 入 」 句 絕 。 魏 策 支 期 曰 , 「 王 視 楚 王 , 楚 王 入 」 ; 又 曰 , 「 楚 王 不 入 」 。 皆 可 為 證 。 鮑 補 誤 也 。

〔 四 〕  鮑 本 恐 其 合 晉 。

〔 五 〕  鮑 本 楚 求 出 故 。

〔 六 〕  鮑 本 重 言 急 以 促 之 。 補 曰 : 一 本 無 「 急 」 字 , 是 。 此 下 蓋 敘 述 者 之 辭 。

  趙 王 因 起 兵 南 戍 〔 一 〕 韓 、 梁 之 西 〔 二 〕 邊 。 秦 見 三 晉 之 堅 也 , 果 不 出 楚 王 卬 〔 三 〕 , 而 多 求 地 〔 四 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 「 南 」 下 有 「 伐 山 戎 」 三 字 。 ○  戎 近 秦 , 伐 之 以 偪 秦 。 補 曰 : 姚 本 有 「 戍 」 , 無 「 伐 山 戎 」 三 字 , 是 。

〔 二 〕  鮑 本 「 西 」 作 「 惡 」 , 又 改 作 「 西 」 。 ○  補 曰 : 一 本 作「
西 」 。

〔 三 〕  姚 本 劉 改 「 卬 」 作 「 印 」 。  鮑 本 衍 「 卬 」 字 。 補 曰 : 字 誤 衍 , 姚 云 , 劉 改 作 「 印 」 , 亦 難 通 。  札 記 丕 烈 案 : 此 與 上 文 「 即 多 割 」 , 「 即 」 、 「 印 」 二 字 皆 有 誤 , 但 衍 者 未 是 。

〔 四 〕  鮑 本 彪 謂 : 從 橫 之 說 , 未 有 善 於 此 者 也 。 趙 少 嘗 之 , 其 效 已 見 , 是 以 知 張 儀 之 可 折 也 。 為 其 效 不 大 見 於 後 , 則 是 諸 侯 之 不 一 也 , 是 其 計 之 不 明 不 智 也 。 吁 , 惜 哉 ! 補 曰 : 此 策 自 「 割 必 深 矣 」 以 上 , 其 論 從 橫 之 利 害 當 矣 。 自 「 事 有 可 急 者 」 以 下 , 勸 三 晉 之 相 堅 , 而 移 禍 於 楚 , 亦 未 得 為 盡 善 。 蓋 陳 軫 不 得 已 之 計 也 。 愚 考 齊 策 秦 伐 魏 陳 軫 合 三 晉 而 東 章 及 韓 、 燕 策 與 此 章 多 合 。 此 章 言 楚 王 入 秦 , 正 秦 誘 懷 王 武 關 之 歲 , 在 赧 王 十 六 年 , 詳 見 齊 策 。 「 所 為 」 、 「 為 楚 」 、 「 為 來 」 之 「 為 」 , 去 聲 。
 
 
 

戰 國 策 卷 十 九

  趙 二

   蘇 秦 從 燕 之 趙 始 合 從

  蘇 秦 從 燕 之 趙 〔 一 〕 , 始 合 從 , 說 趙 王 曰 : 「 天 下 之 卿 相 人 臣 , 乃 至 布 衣 之 士 , 莫 不 高 賢 大 王 之 行 義 , 皆 願 奉 教 陳 忠 於 前 之 日 久 矣 。 雖 然 , 奉 陽 君 妒 〔 二 〕 , 大 王 不 得 任 事 , 是 以 外 〔 三 〕 賓 〔 四 〕 客 遊 談 之 士 , 無 敢 盡 忠 於 前 者 。 今 奉 陽 君 捐 館 舍 〔 五 〕 , 大 王 乃 今 然 後 得 與 士 民 相 親 , 臣 故 敢 獻 其 愚 , 效 愚 忠 〔 六 〕 。 為 大 王 計 , 莫 若 安 民 無 事 , 請 無 庸 有 為 也 。 安 民 之 本 , 在 於 擇 交 〔 七 〕 。 擇 交 而 得 則 民 安 , 擇 交 不 得 則 民 終 身 〔 八 〕 不 得 安 。 請 言 外 患 : 齊 、 秦 為 兩 敵 〔 九 〕 , 而 民 不 得 安 ; 倚 秦 攻 齊 , 而 民 不 得 安 ; 倚 齊 攻 秦 , 而 民 不 得 安 。 故 夫 謀 人 之 主 , 伐 人 之 國 , 常 苦 〔 一 0 〕 出 辭 斷 絕 人 之 交 〔 一 一 〕 , 願 大 王 慎 無 出 於 口 也 。

〔 一 〕  鮑 本 此 十 六 年 。

〔 二 〕  鮑 本 秦 傳 言 肅 侯 令 其 弟 成 為 相 , 號 奉 陽 君 。 妒 , 嫉 賢 也 。 正 曰 : 奉 陽 君 , 說 見 後 。

〔 三 〕  鮑 本 外 , 疏 之 也 。

〔 四 〕  姚 本 錢 、 劉 去 「 賓 」 字 。

〔 五 〕  鮑 本 禮 , 婦 人 死 曰 捐 館 舍 , 蓋 亦 通 稱 。

〔 六 〕  鮑 本 「 獻 」 作 「 進 」 , 無 「 效 愚 」 二 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 進 其 愚 慮 」 。 此 策 文 當 是 「 獻 其 愚 」 下 脫 「 慮 」 字 。 「 效 愚 忠 」 三 字 別 為 句 。

〔 七 〕  鮑 本 與 諸 侯 交 。

〔 八 〕  鮑 本 終 趙 王 身 。

〔 九 〕  鮑 本 為 趙 敵 。

〔 一 0 〕 鮑 本 苦 , 言 其 力 。

〔 一 一 〕 鮑 本 橫 人 蓋 然 。

  「 請 屏 左 右 , 曰 〔 一 〕 言 所 以 異 , 陰 陽 〔 二 〕 而 已 矣 。 大 王 誠 能 聽 臣 , 燕 必 致 s 裘 狗 馬 之 地 , 齊 必 致 海 隅 魚 鹽 之 地 , 楚 必 致 橘 柚 雲 夢 之 地 , 韓 、 魏 皆 可 使 致 封 地 〔 三 〕 湯 沐 之 邑 , 貴 戚 父 兄 皆 可 以 受 封 侯 。 夫 割 地 效 實 〔 四 〕 , 五 伯 之 所 以 覆 軍 禽 將 而 求 也 ; 封 侯 貴 戚 , 湯 、 武 之 所 以 放 殺 而 爭 也 〔 五 〕 。 今 大 王 垂 拱 而 兩 有 之 , 是 臣 之 所 以 為 大 王 願 也 。 大 王 與 秦 , 則 秦 必 弱 韓 、 魏 ; 與 齊 , 則 齊 必 弱 楚 、 魏 。 魏 弱 則 割 河 外 〔 六 〕 , 韓 弱 則 效 宜 陽 〔 七 〕 。 宜 陽 效 則 上 郡 絕 〔 八 〕 , 河 外 割 則 道 不 通 。 楚 弱 則 無 援 。 此 三 策 者 , 不 可 不 熟 計 也 。 夫 秦 下 軹 道 〔 九 〕 則 南 陽 動 〔 一 0 〕 , 劫 韓 包 周 則 趙 自 銷 鑠 , 據 衛 取 淇 則 齊 必 入 朝 。 秦 欲 已 得 行 〔 一 一 〕 於 山 東 , 則 必 舉 甲 而 向 趙 。 秦 甲 涉 河 踰 漳 , 據 番 吾 〔 一 二 〕 , 則 兵 必 戰 於 邯 鄲 之 下 矣 。 此 臣 之 所 以 為 大 王 患 也 。

〔 一 〕  鮑 本 「 曰 」 作 「 白 」 。 ○  補 曰 : 史 作 「 請 別 白 黑 所 以 異 」 。 大 事 記 謂 , 當 從 策 。 按 索 隱 引 策 作 「 白 言 」 , 尤 明 。  札 記 丕 烈 案 : 此 「 曰 」 即 「 白 」 之 訛 。

〔 二 〕  鮑 本 陰 陽 , 言 事 只 有 兩 端 , 指 謂 從 橫 。

〔 三 〕  鮑 本 封 內 之 地 。 正 曰 : 下 文 封 侯 之 類 。

〔 四 〕  鮑 本 實 , 如 s 裘 之 類 。

〔 五 〕  鮑 本 此 非 所 以 言 湯 、 武 , 蓋 游 士 之 詞 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 河 外 , 同 華 等 地 , 此 即 西 河 之 外 也 。

〔 七 〕  鮑 本 皆 以 地 與 秦 。

〔 八 〕  鮑 本 并 州 郡 。 正 曰 : 正 義 云 , 上 郡 在 同 州 西 北 則 屯 。 廣 記 云 , 今 鄜 、 延 安 、 丹 坊 部 銀 夏 、 綏 德 、 保 安 之 地 。

〔 九 〕  鮑 本 秦 紀 注 , 亭 名 , 在 霸 陵 。 正 曰 : 故 軹 城 在 懷 州 濟 源 縣 東 南 , 以 下 言 修 武 之 南 陽 知 之 。 按 大 事 記 , 顯 王 十 一 年 , 韓 使 計 息 以 枳 道 易 鹿 於 魏 。 水 經 注 , 年 表 , 赧 王 三 十 六 年 , 秦 伐 魏 至 軹 , 取 城 大 小 六 十 一 , 皆 魏 之 軹 也 。 「 軹 」 , 「 枳 」 通 。 策 又 作 「 咫 」 。 蘇 秦 傳 云 , 秦 下 軹 道 則 南 陽 危 。 又 云 , 我 下 軹 道 、 南 陽 、 封 冀 。 亦 指 此 。 其 言 秦 者 在 雍 州 萬 年 縣 東 北 , 去 霸 水 百 步 。 軹 道 亭 , 秦 王 降 處 也 。 蘇 代 云 , 楚 得 枳 而 國 亡 , 則 巴 郡 之 枳 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 修 武 者 。

〔 一 一 〕 姚 本 錢 、 劉 去 「 行 」 字 。

〔 一 二 〕 鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 番 , 音 婆 , 又 音 蒲 、 音 盤 。 徐 廣 云 , 常 山 蒲 吾 縣 。 淇 、 常 山 、 河 、 漳 、 清 河 皆 見 前 。

  「 當 今 之 時 , 山 東 之 建 國 , 莫 如 趙 強 。 趙 地 方 二 千 里 〔 一 〕 , 帶 甲 數 十 萬 , 車 千 乘 , 騎 萬 匹 , 粟 支 十 年 ; 西 有 常 山 , 南 有 河 、 漳 , 東 有 清 河 , 北 有 燕 國 。 燕 固 弱 國 , 不 足 畏 也 。 且 秦 之 所 畏 害 於 天 下 者 , 莫 如 趙 〔 二 〕 。 然 而 秦 不 敢 舉 兵 甲 而 伐 趙 者 , 何 也 ? 畏 韓 、 魏 之 議 其 後 也 。 然 則 韓 、 魏 , 趙 之 南 蔽 也 。 秦 之 攻 韓 、 魏 也 , 則 不 然 。 無 有 名 山 大 川 之 限 , 稍 稍 蠶 食 之 , 傅 之 國 都 而 止 矣 〔 三 〕 。 韓 、 魏 不 能 〔 四 〕 支 秦 , 必 入 臣 。 韓 、 魏 臣 〔 五 〕 於 秦 , 秦 無 韓 、 魏 之 隔 , 禍 中 〔 六 〕 於 趙 矣 。 此 臣 之 所 以 為 大 王 患 也 。

〔 一 〕  鮑 本 「 二 」 作 「 三 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 二 千 餘 里 」 。

〔 二 〕  鮑 本 言 秦 於 天 下 , 獨 畏 趙 害 己 。

〔 三 〕  鮑 本 「 傅 」 , 「 附 」 同 。 止 , 兵 止 於 此 。

〔 四 〕  姚 本 錢 、 劉 本 無 「 能 」 字 。

〔 五 〕  鮑 本 無 「 韓 魏 臣 」 三 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 六 〕  鮑 本 「 中 」 上 有 「 必 」 字 。 ○  猶 射 中 的 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

  「 臣 聞 , 堯 無 三 夫 之 分 , 舜 無 咫 尺 之 地 , 以 有 天 下 。 禹 無 百 人 之 聚 , 以 王 諸 侯 〔 一 〕 。 湯 、 武 之 卒 不 過 三 千 人 , 車 不 過 三 百 乘 , 立 為 天 子 。 誠 得 其 道 也 。 是 故 明 主 外 料 其 〔 二 〕 敵 國 之 強 弱 , 內 度 其 士 卒 之 眾 寡 、 賢 與 不 肖 , 不 待 兩 軍 相 當 , 而 勝 敗 存 亡 之 機 節 〔 三 〕 , 固 已 見 於 胸 中 矣 , 豈 掩 〔 四 〕 於 眾 人 之 言 , 而 以 冥 冥 決 事 哉 !

〔 一 〕  鮑 本 一 夫 有 田 百 畝 。 此 未 為 唐 侯 時 。 正 曰 : 此 說 士 無 據 之 辭 。 且 舜 , 顓 頊 後 , 有 國 於 虞 。 其 側 微 , 特 在 下 爾 。 禹 乃 崇 伯 鯀 子 , 亦 有 國 土 者 。 今 曰 云 云 , 豈 足 信 哉 ? 枚 乘 書 「 舜 無 立 錐 之 地 , 禹 無 十 戶 之 聚 」 , 李 善 注 又 引 韓 子 云 云 , 皆 此 類 。

〔 二 〕  姚 本 一 本 無 「 其 」 字 。

〔 三 〕  姚 本 一 本 無 「 節 」 字 。  鮑 本 節 , 節 目 。

〔 四 〕  姚 本 錢 、 劉 作 「 闇 」 。  鮑 本 掩 , 猶 蔽 。

  「 臣 竊 以 天 下 地 圖 案 之 。 諸 侯 之 地 五 倍 於 秦 , 料 諸 侯 之 卒 , 十 倍 於 秦 。 六 國 并 力 為 一 , 西 面 而 攻 秦 , 秦 〔 一 〕 破 必 矣 。 今 見 破 於 秦 , 〔 二 〕 西 面 而 事 之 , 見 臣 於 秦 。 夫 破 人 之 與 破 於 人 也 , 臣 人 之 與 臣 於 人 也 , 豈 可 同 日 而 言 之 哉 ! 夫 橫 人 者 , 皆 欲 割 諸 侯 之 地 以 與 秦 成 。 與 秦 成 , 則 高 臺 〔 三 〕 , 美 宮 室 , 聽 竽 瑟 〔 四 〕 之 音 , 察 五 味 之 和 , 前 有 軒 轅 〔 五 〕 , 後 有 長 庭 〔 六 〕 , 美 人 巧 笑 , 卒 〔 七 〕 有 秦 患 , 而 不 與 其 憂 。 是 故 橫 人 日 夜 務 以 秦 權 恐 猲 〔 八 〕 諸 侯 , 以 求 割 地 。 願 大 王 之 熟 計 之 也 。

〔 一 〕  鮑 本 原 無 「 秦 」 字 , 「 破 」 上 補 「 秦 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 復 有 「 秦 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 二 〕  姚 本 一 本 無 此 「 見 破 于 秦 」 四 字 。  鮑 本 無 「 今 見 破 于 秦 」 五 字 , 補 「 今 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 「 今 見 破 於 秦 西 面 」 云 云 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 「 今 」 字 , 無 「 見 破 於 秦 」 四 字 。

〔 三 〕  鮑 本 「 臺 」 下 補 「 榭 」 字 。 ○  臺 有 木 曰 榭 。 補 曰 : 史 作「
臺 榭 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 竽 」 下 有 「 笙 琴 」 二 字 。 ○  補 曰 : 一 本 無 「 笙 琴 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 五 〕  鮑 本 天 文 志 , 「 權 軒 轅 , 象 後 宮 」 。 此 言 美 人 之 所 處 也 。

〔 六 〕  姚 本 一 本 改 「 庭 」 作 「 姣 」 。

〔 七 〕  鮑 本 「 卒 」 , 「 猝 」 同 。

〔 八 〕  鮑 本 「 猲 」 作 「 喝 」 。 ○  正 曰 : 「 喝 」 , 「 猲 」 通 。 見 齊 策 。 此 章 史 作 「 愒 」 , 相 恐 脅 也 。 前 漢 王 子 侯 表 , 「 坐 恐 猲 」 , 並 許 葛 反 。

  「 臣 聞 , 明 王 絕 疑 去 讒 , 屏 流 言 之 跡 , 塞 朋 黨 之 門 , 故 尊 主 廣 地 強 兵 之 計 , 臣 得 陳 忠 於 前 矣 。 故 竊 為 大 王 計 , 莫 如 一 韓 、 魏 、 齊 、 楚 、 燕 、 趙 , 六 國 從 親 〔 一 〕 , 以 儐 〔 二 〕 畔 秦 。 令 天 下 之 將 相 , 相 與 會 於 洹 水 〔 三 〕 之 上 , 通 質 刑 白 馬 以 盟 之 。 約 曰 : 秦 攻 楚 , 齊 、 魏 各 出 銳 師 以 佐 之 , 韓 絕 食 道 , 趙 涉 河 、 漳 , 燕 守 常 山 之 北 。 秦 攻 韓 、 魏 , 則 楚 絕 其 後 , 齊 出 銳 師 以 佐 之 , 趙 涉 河 、 漳 , 燕 守 雲 中 〔 四 〕 。 秦 攻 齊 , 則 楚 絕 其 後 , 韓 守 成 , 魏 塞 午 道 〔 五 〕 , 趙 涉 河 、 漳 、 博 關 〔 六 〕 , 燕 出 銳 師 以 佐 之 。 秦 攻 燕 , 則 趙 守 常 山 , 楚 軍 武 關 , 齊 涉 渤 海 , 韓 、 魏 出 銳 師 以 佐 之 。 秦 攻 趙 , 則 韓 軍 宜 陽 , 楚 軍 武 關 , 魏 軍 河 外 , 齊 涉 渤 海 , 燕 出 銳 師 以 佐 之 。 諸 侯 有 先 背 約 者 , 五 國 共 伐 之 。 六 國 從 親 以 擯 〔 七 〕 秦 , 秦 必 不 敢 出 兵 於 函 谷 關 以 害 山 東 矣 ! 如 是 則 伯 業 成 矣 ! 」

〔 一 〕  札 記 今 本 「 親 」 誤 「 國 」 。

〔 二 〕  札 記 丕 烈 案 : 此 句 「 儐 」 字 , 當 是 因 下 句 而 衍 。 史 記 無 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 洹 水 , 見 秦 策 。

〔 四 〕  鮑 本 并 州 郡 。

〔 五 〕  鮑 本 王 莽 傳 注 , 「 今 京 城 直 南 山 有 谷 , 通 漢 、 梁 道 者 , 名 子 午 谷 。 又 宜 州 西 、 慶 州 東 有 山 名 子 午 嶺 , 南 北 直 相 當 。 此 則 北 山 是 子 , 南 山 是 午 , 共 為 子 午 道 。 」 詳 此 , 則 午 道 , 秦 南 道 也 。 塞 之 使 不 得 通 。 莽 所 通 者 因 秦 也 。 正 曰 : 索 隱 云 , 當 在 趙 東 齊 西 。 午 道 , 地 名 也 。 鄭 玄 云 , 「 一 從 一 橫 為 道 , 謂 交 道 也 。 」 按 下 張 儀 說 趙 王 章 亦 有 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 博 關 見 齊 策 。

〔 七 〕  鮑 本 「 擯 」 作 「 儐 」 。 ○  「 儐 」 元 作 「 擯 」 , 無 異 義 , 今 並 從 前 作 「 儐 」 。 正 曰 : 說 已 見 前 。 札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 賓 」 。

  趙 王 曰 : 「 寡 人 年 少 , 蒞 國 之 日 淺 , 未 嘗 得 聞 社 稷 之 長 計 。 今 上 客 有 意 存 天 下 , 安 諸 侯 , 寡 人 敬 以 國 從 。 」 乃 封 蘇 秦 為 武 安 君 , 飾 車 百 乘 , 黃 金 千 鎰 , 白 璧 百 雙 , 錦 繡 千 純 , 以 約 諸 侯 。 〔 一 〕

〔 一 〕  鮑 本 秦 傳 有 , 在 說 燕 後 。 彪 謂 : 從 約 者 , 天 下 之 心 , 亦 其 勢 也 。 夫 秦 有 吞 天 下 之 心 , 不 盡 不 止 。 諸 侯 皆 病 之 , 而 欲 儐 之 , 此 其 心 也 。 同 舟 遇 風 , 胡 、 越 之 相 救 , 如 手 足 於 其 頭 目 , 此 其 勢 也 。 以 天 下 之 心 , 行 天 下 之 勢 , 如 水 之 就 下 , 孰 能 禦 之 ? 故 謂 之 從 。 從 者 , 從 也 , 順 也 。 其 所 不 可 者 , 諸 侯 之 心 不 一 。 夫 其 心 不 一 者 , 非 明 計 智 算 也 , 或 見 少 利 而 相 侵 , 或 修 小 怨 而 相 伐 , 或 眩 於 名 實 而 為 橫 人 之 所 恐 喝 。 此 張 儀 所 以 投 隙 而 起 。 使 諸 侯 之 智 少 靈 於 連 雞 , 則 秦 人 自 保 之 不 給 , 安 能 圖 併 吞 之 舉 耶 ! 儀 謂 秦 地 形 勢 便 , 兵 強 士 武 , 足 以 橫 天 下 , 然 則 天 時 、 人 和 , 道 德 之 威 , 仁 義 之 澤 , 舉 無 與 於 興 亡 之 數 乎 ? 雖 然 , 一 從 一 橫 , 皆 一 偏 之 論 , 有 王 者 作 , 則 從 橫 皆 廢 , 而 天 下 定 , 而 非 所 以 論 於 此 時 也 。 補 曰 : 璧 、 純 , 並 見 秦 策 。

   秦 攻 趙 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 鮑 本 在 《 秦 策 》 。

  秦 攻 趙 , 蘇 子 為 〔 一 〕 謂 秦 王 曰 : 「 臣 聞 明 王 之 於 其 民 也 , 博 論 而 技 藝 〔 二 〕 之 , 是 故 官 無 乏 事 而 力 不 困 ; 於 其 言 也 , 多 聽 而 時 用 之 , 是 故 事 無 敗 業 而 惡 不 章 。 臣 願 王 察 臣 之 所 謁 , 而 效 之 於 一 時 之 用 也 。 臣 聞 懷 重 寶 者 , 不 以 夜 行 ; 任 大 功 者 , 不 以 輕 敵 。 是 以 賢 者 任 重 而 行 恭 , 知 者 功 大 而 辭 順 〔 三 〕 。 故 民 不 惡 其 尊 , 而 世 不 妒 〔 四 〕 其 業 。 臣 聞 之 : 百 倍 之 國 者 〔 五 〕 , 民 不 樂 後 也 〔 六 〕 ; 功 業 高 世 者 , 人 主 不 再 行 也 〔 七 〕 ; 力 盡 之 民 , 仁 者 不 用 也 ; 求 得 而 反 靜 〔 八 〕 , 聖 主 〔 九 〕 之 制 也 ; 功 大 而 息 民 , 用 兵 之 道 也 。 今 用 兵 終 身 不 休 , 力 盡 不 罷 , 趙 怒 〔 一 0 〕 必 於 其 己 邑 〔 一 一 〕 , 趙 僅 存 哉 〔 一 二 〕 ! 然 而 四 輪 〔 一 三 〕 之 國 也 , 今 雖 〔 四 〕 得 邯 鄲 , 非 國 之 長 利 也 。 意 者 , 地 廣 而 不 耕 , 民 羸 而 不 休 , 又 嚴 之 以 刑 罰 〔 一 五 〕 , 則 雖 從 而 不 止 矣 。 〔 一 六 〕 語 曰 : 『 戰 勝 而 國 危 者 , 物 不 斷 也 〔 一 七 〕 。 功 大 而 權 輕 者 , 地 不 入 也 〔 一 八 〕 。 』 故 過 任 之 事 , 父 不 得 於 子 〔 一 九 〕 , 無 已 之 求 , 君 不 得 於 臣 。 故 〔 二 0 〕 微 之 為 著 者 強 , 察 乎 息 民 之 為 用 者 伯 , 明 乎 輕 之 為 重 者 王 〔 二 一 〕 。 」

〔 一 〕  姚 本 一 本 無 「 為 」 字 。  鮑 本 無 「 為 」 字 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 試 之 以 事 。

〔 三 〕  鮑 本 皆 不 伐 也 。

〔 四 〕  鮑 本 「 妒 」 作 「 姤 」 。 ○  補 曰 : 訛 , 當 作 「 妒 」 。

〔 五 〕  鮑 本 謂 地 廣 也 。

〔 六 〕  鮑 本 爭 先 附 之 。 正 曰 : 地 既 廣 矣 , 民 不 樂 其 後 之 復 有 事 也 。

〔 七 〕  鮑 本 一 舉 成 之 , 不 待 後 。 正 曰 : 大 功 不 再 。

〔 八 〕  鮑 本 復 於 無 事 。

〔 九 〕  鮑 本 「 主 」 作 「 王 」 。 ○

〔 一 0 〕 鮑 本 「 趙 怒 」 作 「 怒 趙 」 。 ○  補 曰 : 當 作 「 怒 趙 」 。  札 記 丕 烈 案 : 此 有 誤 字 。

〔 一 一 〕 鮑 本 必 欲 戰 服 , 使 為 己 邑 。

〔 一 二 〕 鮑 本 言 所 存 無 幾 。

〔 一 三 〕 鮑 本 輪 , 猶 通 , 言 其 民 於 適 四 方 , 無 所 不 通 。 故 下 言 「 從 而 不 止 」 。 正 曰 : 姚 本 作 「 四 輸 」 , 是 言 四 面 輸 寫 之 國 。  札 記 今 本「
輪 」 作 「 輸 」 。 丕 烈 案 : 作 「 輸 」 者 , 姚 別 本 。

〔 一 四 〕 鮑 本 時 攻 邯 鄲 不 拔 , 故 曰 「 今 雖 」 。

〔 一 五 〕 鮑 本 新 民 未 服 故 。

〔 一 六 〕 鮑 本 言 且 去 之 。

〔 一 七 〕 鮑 本 物 , 事 也 。 斷 , 猶 止 。 言 戰 事 不 止 。

〔 一 八 〕 鮑 本 補 曰 : 戰 勝 國 宜 安 , 而 愈 戰 則 國 危 。 功 大 權 宜 重 , 而 愈 求 功 則 權 輕 。 危 , 故 物 不 止 。 輕 , 故 地 不 入 。 不 斷 、 不 入 , 因 上 文「
用 兵 不 休 」 與 「 雖 從 而 不 止 」 言 之 。

〔 一 九 〕 鮑 本 雖 父 責 之 其 子 使 必 為 , 不 可 得 也 。

〔 二 0 〕 鮑 本 補 曰 : 此 下 當 有 缺 字 , 以 下 文 推 之 可 見 。

〔 二 一 〕 鮑 本 不 伐 人 , 人 所 輕 也 , 重 莫 大 焉 。

  秦 王 曰 : 「 寡 人 案 兵 息 民 , 則 天 下 必 為 從 , 將 以 逆 秦 。 」

  蘇 子 曰 : 「 臣 有 以 知 天 下 之 不 能 為 從 以 逆 秦 也 。 臣 以 田 單 、 如 耳 為 大 過 也 〔 一 〕 。 豈 獨 田 單 、 如 耳 為 大 過 哉 ? 天 下 之 主 亦 盡 過 矣 ! 夫 慮 收 亡 〔 二 〕 齊 〔 三 〕 、 罷 〔 四 〕 楚 、 敝 魏 與 不 可 知 之 趙 〔 五 〕 , 欲 以 窮 秦 折 韓 , 臣 以 為 至 愚 也 。 夫 齊 威 、 宣 〔 六 〕 , 世 之 賢 主 也 , 德 博 而 地 廣 , 國 富 而 用 民 〔 七 〕 , 將 武 而 兵 強 。 宣 王 用 之 , 後 富 〔 八 〕 韓 威 魏 , 以 南 伐 楚 , 西 攻 秦 〔 九 〕 , 為 齊 兵 困 於 殽 塞 〔 一 0 〕 之 上 〔 一 一 〕 , 十 年 攘 〔 一 二 〕 地 , 秦 人 遠 跡 不 服 〔 一 三 〕 , 而 齊 為 虛 戾 〔 一 四 〕 。 夫 齊 兵 之 所 以 破 , 韓 、 魏 之 所 以 僅 存 者 , 何 也 〔 一 五 〕 ? 是 則 伐 楚 攻 秦 , 而 後 受 其 殃 也 。 今 富 非 有 齊 威 、 宣 之 餘 也 〔 一 六 〕 , 精 兵 非 有 富 韓 勁 魏 之 庫 也 , 而 將 非 有 田 單 、 司 馬 〔 一 七 〕 之 慮 也 。 收 破 齊 、 罷 楚 、 弊 魏 、 不 可 知 之 趙 , 欲 以 窮 秦 折 韓 , 臣 以 為 至 誤 。 臣 以 〔 一 八 〕 從 一 〔 一 九 〕 不 可 成 也 。 客 有 難 者 〔 二 0 〕 , 今 臣 〔 二 一 〕 有 患 於 世 。 夫 刑 名 之 家 〔 二 二 〕 , 皆 曰 『 白 馬 非 馬 』 也 。 已 如 白 馬 實 馬 , 乃 使 有 白 馬 之 為 也 〔 二 三 〕 。 此 臣 之 所 患 也 〔 二 四 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 如 耳 , 見 前 。 此 時 必 二 人 欲 為 從 , 故 云 然 。

〔 二 〕  姚 本 曾 改 「 亡 」 作 「 破 」 。

〔 三 〕  鮑 本 言 世 主 志 慮 欲 爾 。 補 曰 : 「 亡 齊 」 , 指 其 嘗 亡 於 燕 言 之 。 下 作 「 破 齊 」 。

〔 四 〕  鮑 本 並 音 疲 。

〔 五 〕  鮑 本 未 亡 而 有 亡 形 。 正 曰 : 言 其 存 亡 不 可 知 。

〔 六 〕  鮑 本 「 宣 」 下 有 「 者 」 字 。 ○

〔 七 〕  鮑 本 「 用 兵 」 作 「 民 用 」 。 ○  民 為 之 用 。 補 曰 : 當 作 「 民 用 」 。

〔 八 〕  鮑 本 「 富 」 作 「 破 」 。 ○  補 曰 : 字 因 下 誤 , 疑 為 「 逼 」 。

〔 九 〕  鮑 本 「 秦 」 下 補 「 秦 」 字 。 ○  補 曰 : 宜 復 有 「 秦 」 字 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 塞 」 作 「 函 」 。 ○

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 按 秦 惠 後 七 年 , 五 國 擊 秦 , 齊 師 獨 後 不 敗 , 他 戰 無 考 。 一 本 「 殽 塞 之 上 」 。

〔 一 二 〕 鮑 本 攘 , 推 也 , 猶 拓 。

〔 一 三 〕 鮑 本 遠 跡 , 畏 而 避 之 也 , 然 終 不 服 。

〔 一 四 〕 鮑 本 戰 敗 , 其 地 為 虛 , 其 民 為 戾 。 戾 , 疾 也 。 按 齊 記 及 表 不 書 秦 敗 齊 。 唯 秦 記 惠 十 三 年 , 東 攻 齊 ; 昭 二 十 二 年 , 伐 齊 河 東 , 取 九 縣 ; 三 十 六 年 , 攻 齊 , 取 剛 壽 , 不 至 , 是 也 。 此 樂 毅 入 臨 淄 之 役 也 , 秦 與 五 國 共 敗 之 。 補 曰 : 趙 策 亦 有 「 社 稷 為 虛 戾 」 之 語 。 莊 子 , 「 國 為 虛 厲 」 。 釋 文 , 「 虛 , 如 字 , 又 音 墟 。 李 云 , 居 宅 無 人 曰 虛 , 死 而 無 後 為 厲 」 。 恐 此 「 戾 」 即 「 厲 」 也 。

〔 一 五 〕 鮑 本 破 韓 、 魏 , 宜 能 強 , 而 適 足 自 存 者 何 ? 正 曰 : 齊 宜 強 而 反 遭 破 , 韓 、 魏 宜 亡 而 乃 僅 存 , 何 也 ? 故 下 文 言 齊 之 受 殃 。 注 讀 句 誤 。

〔 一 六 〕 鮑 本 今 , 謂 世 主 。

〔 一 七 〕 鮑 本 司 馬 穰 苴 。 以 齊 言 之 耳 , 非 威 、 宣 將 。 正 曰 : 說 見 齊 策 。

〔 一 八 〕 鮑 本 「 以 」 下 有 「 為 」 字 。 ○

〔 一 九 〕 鮑 本 合 從 為 一 。 正 曰 : 當 作 「 一 不 可 成 」 。 下 文 「 從 之 一 成 」 可 見 。

〔 二 0 〕 鮑 本 難 者 , 如 刑 名 家 , 蘇 子 所 患 也 。

〔 二 一 〕 鮑 本 「 臣 」 作 「 人 」 。 ○

〔 二 二 〕 鮑 本 申 、 韓 之 徒 。

〔 二 三 〕 鮑 本 如 使 白 馬 實 馬 , 必 有 白 馬 之 為 , 而 天 下 之 馬 不 皆 為 白 馬 , 故 曰 非 馬 。

〔 二 四 〕 鮑 本 言 難 者 皆 無 端 若 此 , 故 可 患 。 而 今 非 若 此 也 。

  「 昔 者 , 秦 人 下 兵 攻 懷 〔 一 〕 , 服 其 人 , 三 國 從 之 〔 二 〕 。 趙 奢 、 鮑 佞 〔 三 〕 將 〔 四 〕 , 楚 有 四 人 〔 五 〕 起 而 從 之 。 臨 懷 而 不 救 , 秦 人 去 而 不 從 〔 六 〕 。 不 識 三 國 之 憎 秦 而 愛 懷 邪 ? 忘 〔 七 〕 其 〔 八 〕 憎 懷 而 愛 秦 邪 ? 夫 攻 而 不 救 , 去 而 不 從 , 是 以 〔 九 〕 三 國 之 兵 困 , 而 趙 奢 、 鮑 佞 之 能 也 〔 一 0 〕 。 故 裂 地 以 敗 於 齊 〔 一 一 〕 。 田 單 將 齊 之 良 , 以 兵 橫 行 於 中 十 四 年 , 終 身 不 敢 設 兵 以 攻 秦 折 韓 也 , 而 馳 於 封 內 , 〔 一 二 〕 不 識 從 之 一 成 惡 存 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 屬 河 內 。

〔 二 〕  鮑 本 趙 , 趙 奢 ; 齊 , 鮑 佞 ; 并 楚 為 三 。

〔 三 〕  姚 本 一 作 「 接 」 。

〔 四 〕  鮑 本 絕 句 。

〔 五 〕  鮑 本 不 名 告 之 。

〔 六 〕  鮑 本 趙 、 鮑 、 楚 四 人 , 本 起 救 懷 而 不 救 , 又 聽 秦 之 自 去 , 不 隨 擊 也 。

〔 七 〕  鮑 本 「 忘 」 作 「 亡 」 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 「 亡 其 」 , 猶 「 亡 亦 」 云 。 正 曰 : 「 亡 其 」 前 有 , 似 不 必 注 。

〔 九 〕  鮑 本 「 以 」 下 補 「 知 」 字 。 ○  補 曰 : 此 下 或 有 缺 文 。

〔 一 0 〕 鮑 本 以 不 救 不 從 為 能 , 知 秦 之 不 可 當 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 此 下 申 言 上 殽 、 函 之 敗 。 正 曰 : 裂 地 敗 齊 , 當 是 指 五 國 伐 齊 之 事 。 三 國 之 不 救 懷 , 卒 裂 地 以 敗 齊 , 皆 言 從 之 不 能 合 。

〔 一 二 〕 鮑 本 言 不 出 戰 , 所 謂 橫 行 於 中 。

  於 是 秦 王 解 兵 不 出 於 境 , 諸 侯 休 , 天 下 安 , 二 十 九 年 不 相 攻 。〔
一 〕

〔 一 〕  鮑 本 以 此 策 為 蘇 秦 合 從 時 , 則 所 稱 趙 奢 , 惠 安 、 孝 成 將 也 , 蘇 秦 不 當 稱 之 。 自 昭 訖 始 皇 定 天 下 , 無 年 不 戰 , 則 天 下 不 相 攻 之 說 , 不 可 曉 也 。 今 定 為 孝 成 九 年 邯 鄲 圍 後 , 說 是 。 後 秦 獨 攻 取 兩 周 , 猶 息 兵 五 、 六 年 。 前 此 後 此 , 皆 無 解 兵 之 事 。 補 曰 : 二 十 九 年 不 相 攻 , 必 有 誤 字 。 辯 士 增 飾 之 辭 固 多 , 然 不 應 如 此 之 甚 。 原 在 趙 策 , 為 趙 而 說 也 , 當 從 。

   張 儀 為 秦 連 橫 說 趙 王

  張 儀 為 秦 連 橫 , 說 趙 王 曰 : 「 弊 邑 秦 王 〔 一 〕 使 臣 敢 獻 書 於 大 王 御 史 〔 二 〕 。 大 王 收 率 天 下 以 儐 秦 , 秦 兵 不 敢 出 〔 三 〕 函 谷 關 十 五 年 矣 。 大 王 之 威 , 行 於 天 下 山 東 〔 四 〕 。 弊 邑 恐 懼 懾 伏 , 繕 〔 五 〕 甲 厲 兵 , 飾 車 騎 , 習 馳 射 , 力 田 積 粟 , 守 四 封 之 內 〔 六 〕 , 愁 居 懾 處 , 不 敢 動 搖 , 唯 大 王 有 意 督 〔 七 〕 過 之 也 。 今 秦 以 大 王 之 力 〔 八 〕 , 西 舉 巴 蜀 , 并 漢 中 , 東 收 兩 周 而 西 遷 九 鼎 〔 九 〕 , 守 白 馬 之 津 。 秦 雖 辟 遠 , 然 而 〔 一 0 〕 心 忿 悁 〔 一 一 〕 含 怒 之 日 久 矣 。 今 宣 〔 一 二 〕 君 有 微 〔 一 三 〕 甲 鈍 兵 , 軍 於 澠 池 , 願 渡 河 踰 漳 , 據 番 吾 , 迎 戰 邯 鄲 之 下 。 願 以 甲 子 之 日 合 戰 , 以 正 殷 紂 之 事 。 敬 使 臣 先 以 聞 於 左 右 。

〔 一 〕  鮑 本 惠 。

〔 二 〕  鮑 本 周 宗 伯 屬 官 , 秦 因 之 , 而 趙 亦 有 。 言 此 者 , 不 斥 王 也 。 補 曰 : 御 史 , 周 官 , 以 中 士 、 下 士 為 之 , 特 小 臣 之 傳 命 者 。 戰 國 其 職 益 親 , 故 此 云 云 。 秦 、 趙 之 會 , 御 史 書 事 , 而 淳 于 髡 亦 云 「 御 史 在 前 」 , 掌 記 事 糾 察 之 任 也 。 秦 益 重 矣 。

〔 三 〕  鮑 本 「 出 」 作 「 去 」 。 ○  補 曰 : 疑 「 出 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 出 」 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 無 「 山 東 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 行 於 山 東 」 。

〔 五 〕  姚 本 一 作 「 綴 」 。

〔 六 〕  姚 本 三 本 同 , 無 「 之 內 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 高 紀 注 , 督 , 視 責 也 。

〔 八 〕  鮑 本 因 畏 趙 而 飾 兵 故 。

〔 九 〕  鮑 本 史 不 書 。 正 曰 : 遷 鼎 之 說 , 大 言 之 也 。

〔 一 0 〕 姚 本 三 本 同 , 無 「 而 」 字 。

〔 一 一 〕 鮑 本 悁 , 亦 忿 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 宣 」 作 「 寡 」 。 ○  補 曰 : 字 訛 , 當 作 「 寡 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 微 」 作 「 敝 」 。 ○  補 曰 : 史 作 「 敝 」 。

  「 凡 大 王 之 所 信 以 為 從 者 , 恃 蘇 秦 之 計 。 熒 〔 一 〕 惑 諸 侯 , 以 是 為 非 , 以 非 為 是 , 欲 反 覆 齊 國 而 不 能 , 自 令 車 裂 於 齊 之 市 〔 二 〕 。 夫 天 下 之 不 可 一 亦 明 矣 。 今 楚 與 秦 為 昆 弟 之 國 , 而 韓 、 魏 稱 為 東 蕃 之 臣 〔 三 〕 , 齊 獻 魚 鹽 之 地 , 此 斷 趙 之 右 臂 也 。 夫 斷 右 臂 而 求 與 人 鬥 , 失 其 黨 而 孤 居 , 求 欲 無 危 , 豈 可 得 哉 ? 今 秦 發 三 將 軍 , 一 軍 塞 午 道 〔 四 〕 , 告 齊 使 興 師 度 清 河 , 軍 於 邯 鄲 之 東 ; 一 軍 軍 於 成 皋 , 敺 〔 五 〕 韓 、 魏 而 軍 於 河 外 〔 六 〕 ; 一 軍 軍 於 澠 池 。 約 曰 , 四 國 為 一 以 攻 趙 , 破 趙 而 四 分 其 地 。 是 故 不 敢 匿 意 隱 情 , 先 以 聞 於 左 右 。 臣 切 〔 七 〕 為 大 王 計 , 莫 如 與 秦 遇 於 澠 池 , 面 相 見 而 身 相 結 也 。 臣 請 案 兵 無 攻 , 願 大 王 之 定 計 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 熒 」 上 補 「 秦 」 字 。 ○  熒 , 火 光 也 , 猶 眩 。 補 曰 : 史 有 「 蘇 秦 」 字 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 說 見 楚 策 。

〔 三 〕  鮑 本 「 為 」 作 「 於 」 , 「 蕃 」 作 「 藩 」 , 無 「 之 臣 」 二 字 。 ○  補 曰 : 一 本 「 東 藩 之 臣 」 , 史 同 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 為 」 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 說 見 前 章 。

〔 五 〕  鮑 本 「 敺 」 , 「 驅 」 同 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 河 外 , 謂 鄭 滑 州 , 北 臨 河 。

〔 七 〕  鮑 本 「 切 」 作 「 竊 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 竊 」 。

  趙 王 曰 : 「 先 王 之 時 , 奉 陽 君 〔 一 〕 相 , 專 權 擅 勢 , 蔽 晦 先 王 , 獨 制 官 事 。 寡 人 宮 居 , 屬 於 師 傅 , 不 能 與 國 謀 。 先 王 棄 群 臣 , 寡 人 年 少 , 奉 祠 祭 之 日 淺 , 私 心 固 竊 疑 焉 。 以 為 一 從 不 事 秦 , 非 國 之 長 利 也 。 乃 且 願 變 心 易 慮 , 剖 地 謝 前 過 以 事 秦 。 方 將 約 車 趨 〔 二 〕 行 , 而 適 聞 使 者 之 明 詔 。 」 於 是 乃 以 車 三 〔 三 〕 百 乘 入 朝 澠 池 , 割 河 間 以 事 秦 。 〔 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 奉 陽 君 , 說 見 後 。

〔 二 〕  鮑 本 「 趨 」 , 「 趣 」 同 。

〔 三 〕  鮑 本 「 三 」 作 「 二 」 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 傳 在 楚 、 韓 、 齊 後 , 蓋 此 十 五 六 年 。 彪 謂 : 約 從 以 難 秦 者 趙 也 。 使 秦 得 諸 侯 力 , 足 以 制 趙 , 不 告 趙 也 。 告 之 者 , 是 力 不 足 也 。 此 時 , 諸 侯 惑 於 橫 人 之 說 , 皆 辭 屈 , 貌 從 心 不 與 也 。 使 季 子 可 作 , 則 三 國 橫 約 可 立 解 而 坐 破 也 。 武 靈 此 時 血 氣 未 定 , 而 蘇 氏 兄 弟 適 不 在 趙 , 故 儀 得 以 售 其 恐 喝 之 說 。 加 之 數 年 , 如 議 服 之 時 , 其 必 有 以 折 儀 也 。 燕 昭 末 年 , 蘇 代 重 燕 而 從 約 復 舉 , 豈 非 天 下 之 心 之 勢 矣 哉 ?

   武 靈 王 平 晝 間 居

  武 靈 王 平 晝 〔 一 〕 間 居 , 肥 義 〔 二 〕 侍 坐 , 曰 : 「 王 慮 世 事 之 變 , 權 〔 三 〕 甲 兵 用 之 , 念 簡 、 襄 之 跡 , 計 胡 、 狄 之 利 乎 〔 四 〕 ? 」 王 曰 〔 五 〕 : 「 嗣 立 不 忘 先 德 , 君 之 道 也 ; 錯 〔 六 〕 質 務 明 主 之 長 , 臣 之 論 也 。 是 以 賢 君 靜 而 〔 七 〕 有 道 民 便 事 之 教 , 動 〔 八 〕 有 明 古 先〔
九 〕 世 之 功 。 為 人 臣 者 , 窮 有 弟 〔 一 0 〕 長 辭 讓 之 節 , 通 有 補 民 益 主 之 業 。 此 兩 者 , 君 臣 之 分 也 。 今 吾 欲 繼 襄 主 〔 一 一 〕 之 業 , 啟 胡 、 翟 之 鄉 , 而 卒 世 〔 一 二 〕 不 見 也 。 敵 弱 者 〔 一 三 〕 , 用 力 少 而 功 多 , 可 以 無 盡 百 姓 之 勞 , 而 享 往 古 之 勳 。 夫 有 高 世 之 功 者 , 必 負 遺 俗 之 累 ; 〔 一 四 〕 有 獨 知 之 慮 者 , 必 被 庶 人 之 恐 〔 一 五 〕 。 今 吾 將 胡 服 〔 一 六 〕 騎 射 以 教 百 姓 , 而 世 必 議 寡 人 矣 〔 一 七 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 無 事 之 日 , 猶 平 日 。

〔 二 〕  鮑 本 趙 相 也 。 餘 並 公 族 。 正 曰 : 鮑 指 公 子 成 、 王 孫 、 趙 文 、 趙 造 言 。 文 、 造 無 他 據 。 元 和 姓 纂 引 策 云 , 肥 義 , 趙 賢 人 。

〔 三 〕  鮑 本 權 , 猶 度 。

〔 四 〕  姚 本 曾 本 添 「 乎 」 字 。  鮑 本 無 「 乎 」 字 。 ○

〔 五 〕  姚 本 曾 本 添 「 曰 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 錯 , 猶 委 。

〔 七 〕  姚 本 一 本 無 「 而 」 字 。

〔 八 〕  鮑 本 「 動 」 下 補 「 而 」 字 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 先 , 猶 高 。

〔 一 0 〕 鮑 本 弟 , 順 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 主 」 作 「 王 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 王 」 誤 也 , 史 記 作 「 主 」 。

〔 一 二 〕 鮑 本 卒 世 , 猶 舉 世 , 言 舉 世 無 能 察 此 。 正 曰 : 正 義 云 , 卒 , 盡 也 。 愚 謂 , 猶 言 沒 世 。

〔 一 三 〕 鮑 本 與 弱 為 敵 , 謂 胡 、 翟 。

〔 一 四 〕 鮑 本 不 與 俗 同 , 俗 所 遺 也 。

〔 一 五 〕 鮑 本 所 謂 黎 元 懼 焉 。 補 曰 : 一 本 標 「 恐 」 。 劉 作 「 怨 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 任 驁 民 之 怨 」 。

〔 一 六 〕 鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 胡 服 , 今 時 服 , 廢 除 裘 裳 也 。

〔 一 七 〕 姚 本 曾 本 改 「 矣 」 字 作 「 奈 何 」 二 字 。

  肥 義 曰 : 「 臣 聞 之 , 疑 事 無 功 , 疑 行 無 名 。 今 王 即 定 〔 一 〕 負 遺 俗 之 慮 , 殆 毋 顧 天 下 之 議 矣 。 夫 論 至 德 者 , 不 和 於 俗 ; 成 大 功 者 , 不 謀 於 眾 。 昔 舜 舞 有 苗 〔 二 〕 , 而 禹 袒 入 裸 國 〔 三 〕 , 非 以 養 欲 而 樂 志 也 , 欲 以 論 德 而 要 功 也 。 愚 者 闇 於 成 事 , 智 者 見 於 未 萌 , 王 其 遂 行 之 。 」 王 曰 : 「 寡 人 非 疑 胡 服 也 , 吾 恐 天 下 笑 之 。 狂 夫 之 樂 , 知 者 哀 焉 ; 愚 者 之 笑 , 賢 者 戚 焉 〔 四 〕 。 世 有 順 我 者 , 則 胡 服 之 功 〔 五 〕 未 可 知 也 。 雖 敺 世 以 笑 我 , 胡 地 〔 六 〕 中 山 吾 〔 七 〕 必 有 之 。 」

〔 一 〕  鮑 本 定 , 言 自 定 於 心 , 不 為 俗 移 。

〔 二 〕  鮑 本 不 用 兵 而 舞 干 羽 , 欲 以 服 人 , 亦 異 於 俗 。 正 曰 : 舞 羽 非 為 服 苗 , 苗 格 非 因 舞 羽 , 舜 修 德 教 , 苗 至 , 適 當 其 時 。

〔 三 〕  鮑 本 非 中 國 之 禮 。

〔 四 〕  鮑 本 以 此 異 趣 , 知 俗 必 見 遺 。

〔 五 〕  札 記 「 功 」 , 鮑 本 作 「 攻 」 。 丕 烈 案 : 誤 也 , 史 記 作 「 功 」 。

〔 六 〕  鮑 本 元 作 「 服 」 。  補 曰 : 姚 本 作 「 地 」 , 史 同 。 依 「 服 」 字 , 則 句 。

〔 七 〕  鮑 本 「 吾 」 作 「 我 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 吾 」 。

  王 遂 胡 服 。 使 王 孫 告 公 子 成 曰 : 「 寡 人 胡 服 , 且 將 以 朝 , 亦 欲 叔 之 服 之 也 。 家 聽 於 親 , 國 聽 於 君 , 古 今 之 公 行 也 ; 子 不 反 親 , 臣 不 逆 主 , 先 王 之 通 誼 也 。 今 寡 人 作 教 易 服 , 而 叔 不 服 , 吾 恐 天 下 議 之 也 。 夫 制 國 有 常 , 而 利 民 為 本 ; 從 政 有 經 , 而 令 行 為 上 。 故 明 德 在 於 論 賤 , 行 政 在 於 信 〔 一 〕 貴 。 今 胡 服 之 意 , 非 以 養 欲 而 樂 志 也 。 事 有 所 出 〔 二 〕 , 功 有 所 止 〔 三 〕 。 事 成 功 立 , 然 後 德 且 〔 四 〕 見 也 。 今 寡 人 恐 叔 〔 五 〕 逆 從 政 之 經 , 以 輔 公 叔 之 議 。 且 寡 人 聞 之 , 事 利 國 者 行 無 邪 , 因 貴 戚 者 名 不 累 。 故 寡 人 願 募 〔 六 〕 公 叔 之 義 , 以 成 胡 服 之 功 。 使 謁 之 叔 〔 七 〕 , 請 服 焉 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 信 」 , 「 伸 」 同 。 所 謂 行 法 自 近 始 。 正 曰 : 「 信 」 , 如 字 , 言 必 行 於 貴 者 。

〔 二 〕  姚 本 曾 本 「 出 」 改 作 「 止 」 。

〔 三 〕  姚 本 曾 本 「 止 」 改 作 「 出 」 。  鮑 本 止 , 猶 至 。 補 曰 : 姚 云 , 曾 本 改 互 「 出 」 、 「 止 」 字 。 愚 按 , 此 據 史 文 。

〔 四 〕  鮑 本 「 且 」 作 「 可 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 「 叔 」 字 疑 衍 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 也 , 史 記 有 。

〔 六 〕  鮑 本 「 募 」 作 「 慕 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 慕 」 。

〔 七 〕  鮑 本 補 曰 : 索 隱 , 句 。

  公 子 成 再 拜 曰 : 「 臣 固 聞 王 之 胡 服 也 , 不 佞 寢 疾 , 不 能 趨 走 , 是 以 不 先 進 。 王 今 命 之 , 臣 固 敢 竭 其 愚 忠 。 臣 聞 之 , 中 國 者 , 聰 明 叡 知 之 所 居 也 , 萬 物 財 用 〔 一 〕 之 所 聚 也 , 賢 聖 之 所 教 也 , 仁 義 之 所 施 也 , 詩 書 禮 樂 之 所 用 也 , 異 敏 〔 二 〕 技 藝 之 所 試 也 , 遠 方 之 所 觀 赴 也 , 蠻 夷 之 所 義 行 也 〔 三 〕 。 今 王 釋 此 , 而 襲 遠 方 之 服 , 變 古 之 教 , 易 古 之 道 , 逆 人 之 心 , 畔 學 者 , 離 中 國 , 臣 願 大 王 圖 之 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 用 」 作 「 貨 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 用 」 。

〔 二 〕  鮑 本 異 , 出 類 。 敏 , 疾 於 事 也 。

〔 三 〕  鮑 本 以 中 國 為 有 義 有 行 。 補 曰 : 自 「 中 國 者 」 至 此 , 似 周 官 大 司 徒 文 。

  使 者 報 王 。 王 曰 : 「 吾 固 聞 叔 人 之 病 也 。 」 即 之 公 叔 成 家 , 自 請 之 曰 : 「 夫 服 者 , 所 以 便 用 也 ; 禮 者 , 所 以 便 事 也 。 是 以 聖 人 觀 其 鄉 而 順 宜 , 因 其 事 而 制 禮 , 所 以 利 其 民 而 厚 其 國 也 。 被 〔 一 〕 髮 文 身 , 錯 臂 左 衽 〔 二 〕 , 甌 〔 三 〕 越 〔 四 〕 之 民 也 。 黑 齒 雕 題 〔 五 〕 , 鯷 冠 秫 縫 〔 六 〕 , 大 吳 之 國 也 。 禮 服 不 同 , 其 便 一 也 。 是 以 鄉 異 而 用 變 , 事 異 而 禮 易 。 是 故 聖 人 苟 可 以 利 其 民 , 不 一 其 用 ; 果 可 以 便 其 事 , 不 同 其 禮 。 儒 者 一 師 而 禮 異 , 中 國 同 俗 而 教 離 , 又 況 山 谷 之 便 〔 七 〕 乎 ? 故 去 就 之 變 , 知 者 不 能 一 ; 遠 近 之 服 , 賢 聖 不 能 同 。 窮 鄉 多 異 〔 八 〕 , 曲 學 多 辨 , 不 知 而 不 疑 〔 九 〕 , 異 於 己 而 不 非 者 , 公 於 求 善 也 。 今 卿 〔 一 0 〕 之 所 言 者 , 俗 也 。 吾 之 所 言 者 , 所 以 制 俗 也 。 今 吾 國 東 有 河 、 薄 洛 之 水 〔 一 一 〕 , 與 齊 、 中 山 同 之 , 而 無 舟 楫 之 用 。 自 常 山 以 至 代 、 上 黨 , 東 有 燕 、 東 胡 之 境 , 西 有 樓 煩 、 秦 、 韓 之 邊 〔 一 二 〕 , 而 無 騎 射 之 備 。 故 寡 人 且 聚 舟 楫 之 用 , 求 水 居 之 民 , 以 守 河 、 薄 洛 之 水 ; 變 服 騎 射 , 以 備 其 〔 一 三 〕 參 胡 〔 一 四 〕 、 樓 煩 、 秦 、 韓 之 邊 〔 一 五 〕 。 且 昔 者 簡 主 不 塞 〔 一 六 〕 晉 陽 , 以 及 上 黨 , 而 襄 王 〔 一 七 〕 兼 戎 取 代 〔 一 八 〕 , 以 攘 諸 胡 , 此 愚 知 之 所 明 也 。 先 時 中 山 負 齊 之 強 兵 , 侵 掠 吾 地 , 係 累 〔 一 九 〕 吾 民 , 引 水 圍 鄗 〔 二 0 〕 , 非 社 稷 之 神 靈 , 即 鄗 幾 不 守 。 先 王 忿 之 , 其 怨 未 能 報 也 。 今 騎 射 之 服 , 近 可 以 備 上 黨 之 形 , 遠 可 以 報 中 山 之 怨 。 而 叔 也 順 中 國 之 俗 以 逆 簡 、 襄 之 意 , 惡 變 服 之 名 , 而 忘 國 事 之 恥 , 非 寡 人 所 望 於 子 ! 」

〔 一 〕  姚 本 「 被 」 , 三 本 同 作 「 祝 」 。  鮑 本 補 曰 : 「 被 」 字 , 史 作 「 剪 」 。

〔 二 〕  姚 本 錢 、 劉 無 「 錯 臂 」 二 字 。 「 錯 臂 」 一 作 「 面 」 。 孔 衍 作 「 右 臂 左 衽 」 , 右 袒 其 臂 也 。  鮑 本 以 兩 臂 交 錯 而 立 , 言 無 禮 容 。 補 曰 : 索 隱 云 。 錯 臂 , 亦 文 身 , 謂 以 丹 青 錯 畫 其 臂 。 孔 衍 作 「 右 臂 」 , 謂 右 袒 其 臂 也 。 愚 謂 , 既 言 文 身 , 則 畫 臂 為 複 , 恐 後 說 是 。 「 錯 」 或 「 袒 」 字 訛 。 姚 云 , 劉 無 「 錯 臂 」 字 , 一 作 「 面 」 。 吳 世 家 「 斷 髮 文 身 」 , 應 劭 注 , 常 在 水 中 , 故 以 象 龍 子 , 不 見 傷 害 。 劭 注 本 說 苑 。  札 記 吳 氏 補 曰 , 「 錯 」 或 「 袒 」 字 偽 。 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 , 史 記 作 「 錯 」 。

〔 三 〕  姚 本 「 甌 」 一 作 「 林 」 。

〔 四 〕  姚 本 後 語 作 「 臨 越 」 。 注 云 , 臨 , 亦 百 越 之 一 名 也 。 戰 國 策 作 「 林 」 , 今 俗 尚 稱 「 林 奴 」 。 臨 林 , 今 雷 州 左 側 。  鮑 本 即 漢 東 甌 、 閩 、 粵 。 補 曰 : 漢 東 甌 、 閩 中 地 。 輿 地 志 , 交 趾 , 周 為 駱 越 , 秦 為 西 甌 。 索 隱 云 , 今 珠 o 、 儋 耳 謂 之 甌 人 , 是 有 甌 越 。 文 選 「 三 越 」 注 , 吳 越 、 南 越 、 閩 越 。 東 甌 , 即 閩 越 。 駱 越 , 甌 人 , 即 南 越 也 。

〔 五 〕  鮑 本 史 注 , 以 草 染 齒 為 黑 。 雕 題 者 , 刻 其 肌 , 以 丹 青 之 。

〔 六 〕  姚 本 曾 作 「 鯷 冠 秫 縫 」 , 一 作 「 鮭 冠 黎 」 。 史 記 作 「 卻 冠 秫 絀 」 , 注 , 戰 國 策 作 「 秫 縫 」 , 亦 「 縫 紩 」 之 別 名 。 鉥 者 , 綦 鍼 也 。 古 字 多 假 借 , 故 作 「 秫 絀 」 耳 。 蓋 言 女 工 鍼 縷 之 麤 拙 也 。  鮑 本 鯷 , 大 G , 以 其 皮 為 冠 。 秫 , 綦 鍼 也 。 言 女 工 之 拙 。 補 曰 : 「 秫 」 , 即 「 鉥 」 字 通 借 , 時 橘 反 。 鯷 , 太 計 反 。

〔 七 〕  姚 本 「 便 」 , 孫 作 「 士 」 。

〔 八 〕  鮑 本 異 , 異 俗 。

〔 九 〕  鮑 本 言 各 不 知 其 異 而 不 疑 之 。

〔 一 0 〕 札 記 今 本 「 卿 」 誤 「 鄉 」 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 叔 」 。

〔 一 一 〕 鮑 本 史 記 , 安 平 涇 縣 西 有 漳 水 , 津 名 薄 洛 津 。 後 志 , 安 定 烏 枝 谷 名 。 補 曰 : 淮 南 子 , 「 嶢 山 崩 而 薄 洛 之 水 涸 」 , 注 謂 薄 洛 在 馮 翊 臨 晉 。 今 按 本 文 , 謂 在 趙 東 , 與 齊 、 中 山 同 之 , 恐 皆 非 。 此 所 指 未 詳 。

〔 一 二 〕 鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 東 胡 , 烏 丸 之 先 也 , 後 為 鮮 卑 , 在 匈 奴 東 , 故 曰 東 胡 。 括 地 志 云 , 東 胡 , 漢 初 冒 頓 滅 之 , 餘 保 烏 丸 山 , 因 號 烏 丸 。 又 曰 , 林 胡 樓 煩 即 嵐 、 勝 之 北 也 。 嵐 、 勝 以 南 石 州 、 離 石 、 藺 等 , 趙 邊 邑 也 , 秦 隔 河 也 。 晉 、 洛 、 潞 、 澤 等 州 皆 七 國 時 韓 地 , 趙 西 境 也 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 其 」 作 「 燕 」 。 ○  補 曰 : 史 作 「 燕 」 , 姚 引 。

〔 一 四 〕 姚 本 續 云 : 史 , 備 燕 、 三 胡 、 秦 、 韓 之 邊 。

〔 一 五 〕 鮑 本 言 參 錯 居 其 邊 地 。 正 曰 : 「 參 」 , 史 作 「 三 」 , 因 音 而 訛 也 。 據 上 文 , 則 「 參 」 當 作 「 東 」 , 字 訛 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 不 塞 」 者 , 志 在 遠 略 。

〔 一 七 〕 鮑 本 「 王 」 作 「 主 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 主 」 字 是 也 。 史 記 作 「 主 」 。

〔 一 八 〕 姚 本 集 、 劉 、 錢 作 「 簡 主 實 晉 陽 , 而 襄 主 兼 戎 取 代 」 。

〔 一 九 〕 鮑 本 「 累 」 , 「 纍 」 同 。

〔 二 0 〕 鮑 本 屬 常 山 。 補 曰 : 光 武 即 位 於 此 , 改 高 邑 。

  公 子 成 再 拜 稽 首 曰 : 「 臣 愚 不 達 於 王 之 議 , 敢 道 世 俗 之 間 〔 一 〕 。 今 欲 繼 簡 、 襄 之 意 , 以 順 先 王 之 志 , 臣 敢 不 聽 今 〔 二 〕 。 」 再 拜 。 乃 賜 胡 服 。

〔 一 〕  姚 本 一 作 「 聞 」 。  鮑 本 「 間 」 作 「 聞 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 聞 」 作 「 間 」 , 與 下 文 同 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 聞 」 。

〔 二 〕  鮑 本 「 今 」 作 「 令 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 令 」 字 是 也 , 史 記 作 「 命 」 。

  趙 文 進 諫 曰 : 「 農 夫 勞 〔 一 〕 而 君 子 養 焉 , 政 之 經 也 。 愚 者 陳 意 而 知 者 論 焉 , 教 之 道 也 。 臣 無 隱 忠 , 君 無 蔽 〔 二 〕 言 , 國 之 祿 〔 三 〕 也 。 臣 雖 愚 , 願 竭 其 忠 。 」 王 曰 : 「 慮 無 惡 擾 〔 四 〕 , 忠 無 過 〔 五 〕 罪 , 子 其 言 乎 。 」 趙 文 曰 : 「 當 〔 六 〕 世 輔 俗 , 古 之 道 也 。 衣 服 有 常 , 禮 之 制 也 。 修 〔 七 〕 法 無 愆 , 民 之 職 也 。 三 者 , 先 聖 之 所 以 教 。 今 君 釋 此 , 而 襲 遠 方 之 服 , 變 古 之 教 , 易 古 之 道 , 故 臣 願 王 之 圖 之 。 」 王 曰 : 「 子 〔 八 〕 言 世 俗 之 間 〔 九 〕 。 常 民 溺 於 習 俗 , 學 者 沉 於 所 聞 。 此 兩 者 , 所 以 成 官 而 順 政 也 , 非 所 以 觀 遠 而 論 始 也 〔 一 0 〕 。 且 夫 三 代 不 同 服 而 王 , 五 伯 不 同 教 而 政 〔 一 一 〕 。 知 者 作 教 , 而 愚 者 制 焉 。 賢 者 議 俗 , 不 肖 者 拘 焉 。 夫 制 於 服 之 民 , 不 足 與 論 心 ; 拘 於 俗 之 眾 , 不 足 與 致 意 。 故 勢 與 俗 化 , 而 禮 與 變 俱 , 聖 人 之 道 也 。 承 教 而 動 , 循 法 無 私 〔 一 二 〕 , 民 之 職 也 。 知 學 之 人 , 能 與 聞 遷 〔 一 三 〕 ; 達 於 〔 一 四 〕 禮 之 變 , 能 與 時 化 。 故 為 己 者 不 待 人 , 制 今 者 不 法 古 , 子 其 釋 之 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 勞 」 下 補 「 力 」 字 。 ○  正 曰 : 「 勞 」 下 恐 有 缺 字 。

〔 二 〕  鮑 本 蔽 , 猶 伏 。

〔 三 〕  鮑 本 祿 , 猶 福 。

〔 四 〕  鮑 本 「 惡 」 作 「 變 」 。 ○  言 能 定 慮 , 則 不 亂 於 物 。

〔 五 〕  鮑 本 過 者 , 罪 之 小 者 。

〔 六 〕  鮑 本 當 , 猶 順 。

〔 七 〕  鮑 本 「 修 」 作 「 脩 」 , 又 改 作 「 循 」 。 ○  補 曰 : 姚 云 一 作 「 循 禮 」 。 商 君 傳 正 作 「 循 」 。 朱 子 韓 文 考 異 著 方 氏 說 云 , 唐 人 書「
脩 」 近 「 循 」 , 楚 辭 亦 有 誤 者 , 則 此 字 古 已 混 矣 。 下 文 兩 有 「 循 法 」 字 , 為 「 循 」 無 疑 。

〔 八 〕  鮑 本 「 子 」 作 「 卿 」 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 言 其 所 言 不 能 出 俗 。

〔 一 0 〕 鮑 本 若 今 胡 服 自 我 始 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 政 , 言 治 行 於 下 。

〔 一 二 〕 鮑 本 不 敢 有 私 意 。

〔 一 三 〕 鮑 本 有 所 聞 , 則 改 前 之 為 。

〔 一 四 〕 姚 本 一 無 「 於 」 字 。

  趙 造 諫 曰 : 「 隱 忠 不 竭 , 奸 之 屬 也 。 以 私 誣 國 , 賤 〔 一 〕 之 類 也 。 犯 姦 者 身 死 , 賤 〔 二 〕 國 者 族 宗 〔 三 〕 。 反 〔 四 〕 此 兩 者 , 先 聖〔
五 〕 之 明 刑 , 臣 下 之 大 罪 也 。 臣 雖 愚 , 願 盡 其 忠 , 無 遁 其 死 。 」 王 曰 : 「 竭 意 不 諱 〔 六 〕 , 忠 也 。 上 無 蔽 言 , 明 也 。 忠 不 辟 危 , 明 不 距 人 。 子 其 言 乎 。 」

〔 一 〕  姚 本 劉 改 「 賤 」 作 「 賊 」 。  鮑 本 賤 , 謂 輕 國 。

〔 二 〕  姚 本 劉 改 「 賤 」 作 「 賊 」 。

〔 三 〕  鮑 本 族 滅 其 宗 。

〔 四 〕  姚 本 劉 本 無 「 反 」 字 。  鮑 本 「 反 」 作 「 有 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 「 聖 」 作 「 王 」 。 ○

〔 六 〕  鮑 本 「 諱 」 作 「 讓 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 讓 」 作 「 諱 」 。

  趙 造 曰 : 「 臣 聞 之 , 聖 人 不 易 民 而 教 , 知 者 不 變 俗 而 動 。 因 民 而 教 者 , 不 勞 而 成 功 ; 據 〔 一 〕 俗 而 動 者 , 慮 徑 〔 二 〕 而 易 見 也 。 今 王 易 初 不 循 俗 , 胡 服 不 顧 世 , 非 所 以 教 民 而 成 禮 也 。 且 服 奇 者 志 淫 , 俗 辟 者 亂 民 。 是 以 蒞 國 者 不 襲 奇 辟 之 服 , 中 國 不 近 蠻 夷 之 行 , 非 所 以 教 民 而 成 禮 者 也 。 且 循 法 無 過 , 脩 〔 三 〕 禮 無 邪 , 臣 願 王 之 圖 之 。 」

〔 一 〕  鮑 本 據 , 猶 依 。

〔 二 〕  鮑 本 徑 以 步 道 , 喻 其 省 便 。

〔 三 〕  姚 本 「 脩 」 , 一 作 「 循 」 。  札 記 吳 氏 補 曰 , 商 君 傳 作 「 循 」 。

  王 曰 : 「 古 今 不 同 俗 , 何 古 之 法 ? 帝 王 不 相 襲 , 何 禮 之 循 ? 宓 戲 〔 一 〕 、 神 農 教 而 不 誅 , 黃 帝 、 堯 、 舜 誅 而 不 怒 。 及 至 三 王 , 觀 時 而 制 法 , 因 事 而 制 禮 , 法 度 制 令 , 各 順 其 宜 ; 衣 服 器 械 , 各 便 其 用 。 故 禮 世 〔 二 〕 不 必 〔 三 〕 一 其 〔 四 〕 道 〔 五 〕 , 便 國 不 必 法 古 。 聖 人 之 興 也 , 不 相 襲 而 王 。 夏 、 殷 之 衰 也 , 不 易 禮 而 滅 。 然 則 反 古 未 可 非 , 而 循 禮 未 足 多 也 。 且 服 奇 而 志 淫 , 是 鄒 、 魯 無 奇 〔 六 〕 行 也 〔 七 〕 ; 俗 辟 而 民 易 , 是 吳 、 越 無 俊 民 也 〔 八 〕 。 是 以 聖 人 利 身 之 謂 服 , 便 事 之 謂 教 , 進 退 之 謂 節 , 衣 服 之 〔 九 〕 制 , 所 以 齊 常 民 , 非 所 以 論 賢 者 也 〔 一 0 〕 。 故 聖 與 俗 流 〔 一 一 〕 , 賢 與 變 俱 。 諺 曰 : 『 以 書 為 御 者 , 不 盡 於 〔 一 二 〕 馬 之 情 。 以 古 制 今 者 , 不 達 於 〔 一 三 〕 事 之 變 。 』 故 循 法 之 功 , 不 足 以 高 世 ; 法 古 之 學 , 不 足 以 制 今 。 子 其 勿 反 也 。 」 〔 一 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 宓 k 」 作 「 伏 羲 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 虙 k 」 。

〔 二 〕  姚 本 「 禮 」 一 作 「 理 」 。  鮑 本 禮 施 於 世 。 補 曰 : 宜 從 商 君 傳 作 「 治 世 」 。

〔 三 〕  鮑 本 無 「 必 」 字 。 ○

〔 四 〕  姚 本 一 本 無 「 其 」 字 。

〔 五 〕  姚 本 劉 作 「 後 世 不 一 其 道 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 禮 也 不 必 一 道 」 。

〔 六 〕  姚 本 錢 改 「 奇 」 作 「 袤 」 。

〔 七 〕  姚 本 曾 、 集 無 「 也 」 字 。

〔 八 〕  鮑 本 鄒 屬 魯 國 。 言 二 國 雖 無 奇 服 , 不 無 奇 行 。 正 曰 : 趙 造 言 「 服 奇 者 志 淫 , 俗 辟 者 亂 民 , 蒞 國 者 不 襲 奇 辟 之 服 , 中 國 不 近 蠻 夷 之 行 」 , 故 此 舉 其 言 而 詰 之 。 按 索 隱 云 , 「 鄒 、 魯 好 長 纓 , 是 奇 服 也 。 服 非 其 志 , 皆 淫 辟 也 。 而 有 孔 門 顏 、 冉 之 屬 , 豈 無 奇 行 哉 ? 方 俗 僻 處 山 谷 , 而 人 皆 改 易 , 不 通 大 化 , 則 是 吳 、 越 無 秀 士 , 何 得 有 季 札 、 大 夫 種 之 屬 哉 」 ? 今 欲 略 改 云 「 方 俗 僻 陋 」 , 刪 「 處 山 谷 」 三 字 。

〔 九 〕  鮑 本 「 服 之 」 下 有 「 謂 」 字 。 ○

〔 一 0 〕 鮑 本 此 謂 「 進 退 」 以 下 。 補 曰 : 史 「 進 退 之 節 , 衣 服 之 制 」 , 無 兩 「 謂 」 字 , 接 下 文 為 是 。

〔 一 一 〕 鮑 本 言 其 順 俗 。

〔 一 二 〕 鮑 本 無 「 於 」 字 。 ○

〔 一 三 〕 鮑 本 無 「 於 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 一 四 〕 鮑 本 趙 記 十 九 年 有 , 無 二 趙 諫 詞 。 彪 謂 : 拓 地 開 邊 , 非 有 國 之 所 先 也 。 不 得 已 而 有 攘 卻 之 事 , 嚴 兵 而 已 。 兵 嚴 而 士 用 命 , 雖 不 胡 服 , 其 無 成 功 ? 如 其 不 然 , 雖 易 服 變 古 , 何 救 於 敗 哉 ! 孟 子 曰 , 「 行 一 不 義 而 得 天 下 , 不 為 也 」 。 武 靈 之 志 , 欲 得 中 山 、 胡 地 而 已 , 遂 舉 國 而 夷 , 甚 矣 其 不 權 於 輕 重 小 大 之 差 也 ! 且 其 所 稱 反 古 之 說 , 皆 鉤 金 一 輿 羽 之 類 , 古 所 謂 以 辯 言 亂 舊 政 者 也 , 何 足 取 哉 ? 而 史 無 譏 , 故 備 論 之 。 補 曰 : 史 衛 鞅 傳 與 此 章 多 同 , 今 考 列 于 后 : 衛 鞅 曰 : 「 疑 事 無 功 , 疑 行 無 名 。 」 肥 義 曰 : 同 。 「 有 高 人 之 行 者 , 固 見 非 于 世 ; 有 獨 知 之 慮 者 , 必 見 敖 於 民 。 」 王 曰 : 「 有 高 世 之 功 者 , 必 有 遺 俗 之 累 ; 有 獨 智 之 慮 者 , 必 被 庶 人 之 恐 。 」 「 愚 者 闇 于 成 事 , 智 者 見 於 未 萌 。 論 至 德 者 不 和 於 俗 , 成 大 功 者 不 謀 於 眾 。 」 肥 義 曰 : 同 。 「 聖 人 苟 可 以 強 國 , 不 法 其 故 ; 苟 可 以 利 民 , 不 循 其 禮 。 」 王 曰 : 「 聖 人 苟 可 以 利 其 民 , 不 一 其 用 ; 果 可 以 便 其 事 , 不 同 其 禮 。 」 甘 龍 曰 : 「 聖 人 不 易 民 而 教 , 智 者 不 變 法 而 動 。 因 民 而 教 者 , 不 勞 而 成 功 , 緣 法 而 治 者 , 吏 習 而 民 安 之 。 」 趙 造 曰 : 「 聖 人 不 易 民 而 教 , 智 者 不 變 法 而 動 。 因 民 而 教 者 , 不 勞 而 成 功 , 據 俗 而 動 者 , 慮 徑 而 易 見 。 」 衛 鞅 曰 :「
龍 之 所 言 , 世 俗 之 言 也 。 常 人 安 於 故 俗 , 學 者 溺 於 所 聞 , 以 此 兩 言 居 官 守 法 可 也 , 非 所 以 論 於 法 之 外 也 。 三 代 不 同 禮 而 王 , 五 伯 不 同 法 而 霸 。 智 者 作 法 , 愚 者 制 焉 。 賢 者 更 禮 , 不 肖 者 拘 焉 。 」 王 曰 : 「 卿 言 世 俗 之 間 , 常 民 溺 於 習 俗 , 學 者 沉 於 所 聞 , 此 兩 者 所 以 成 官 而 順 政 也 , 非 所 以 觀 遠 而 論 始 也 。 且 夫 三 代 不 同 服 而 王 , 五 伯 不 同 教 而 政 。 智 者 作 教 , 而 愚 者 制 焉 。 賢 者 議 俗 , 不 肖 者 拘 焉 。 」 杜 摯 曰 : 「 法 古 無 過 , 循 禮 無 邪 。 」 趙 造 曰 : 「 循 法 無 過 , 脩 禮 無 邪 。 」 衛 鞅 曰 : 「 治 世 不 一 道 , 便 國 不 法 古 。 湯 、 武 不 循 古 而 王 , 夏 、 殷 不 易 禮 而 亡 。 反 古 者 不 可 非 , 而 循 禮 者 不 足 多 。 」 王 曰 : 「 禮 世 不 一 其 道 , 便 國 不 必 法 古 。 聖 人 之 興 也 , 不 相 襲 而 王 。 夏 、 殷 之 衰 也 , 不 易 禮 而 滅 。 然 則 反 古 未 可 非 , 而 循 禮 不 足 多 也 。 」 衛 鞅 、 趙 武 靈 所 稱 「 民 不 可 慮 始 , 治 不 必 相 襲 」 者 , 初 不 全 非 , 但 所 以 行 是 言 者 悖 耳 。 商 君 傳 語 , 策 具 有 之 , 唯 「 民 不 可 與 慮 始 , 而 可 與 樂 成 」 語 , 不 襲 用 , 而 用 其 意 也 。 史 遷 於 趙 世 家 所 不 載 者 , 二 趙 諫 詞 耳 。 二 事 皆 變 古 者 也 。 當 時 紀 載 與 遷 所 錄 , 固 不 能 無 混 歟 ? 然 商 君 傳 文 法 而 簡 , 策 文 錯 以 他 語 , 奇 而 肆 , 可 以 參 觀 。 漢 韓 安 國 、 王 恢 議 伐 匈 奴 辯 難 之 辭 , 亦 類 此 , 亦 間 采 其 數 語 。  史 云 , 趙 文 、 趙 造 、 周 紹 、 趙 俊 皆 諫 。 按 周 紹 , 即 後 章 周 紹 傅 王 子 何 者 , 紹 辭 傅 而 未 嘗 諫 易 服 也 ; 趙 俊 , 即 趙 燕 後 服 者 , 王 讓 之 即 受 服 。 史 謬 云 諫 也 。 牛 贊 嘗 有 諫 而 史 不 言 。

   王 立 周 紹 為 傅

  王 立 周 紹 為 傅 , 曰 : 「 寡 人 始 行 〔 一 〕 縣 , 過 番 吾 , 當 子 為 子 之 時 , 踐 石 〔 二 〕 以 上 者 皆 道 子 之 孝 。 故 寡 人 問 子 以 璧 〔 三 〕 , 遺 子 以 酒 食 , 而 求 見 子 。 子 謁 〔 四 〕 病 而 辭 。 人 有 言 子 者 曰 : 『 父 之 孝 子 , 君 之 忠 臣 也 。 』 故 寡 人 以 子 之 知 慮 , 為 辨 足 以 道 人 , 危 〔 五 〕 足 以 持 難 , 忠 可 以 寫 〔 六 〕 意 , 信 可 以 遠 期 〔 七 〕 。 詩 〔 八 〕 云 : 『 服 難 以 勇 , 治 亂 以 知 , 事 之 計 也 。 立 傅 以 行 〔 九 〕 , 教 少 以 學 , 義 之 經 也 。 循 計 之 事 〔 一 0 〕 , 失 〔 一 一 〕 而 〔 一 二 〕 累 ; 訪 議 之 行 , 窮 而 不 憂 〔 一 三 〕 。 』 故 寡 人 欲 子 之 胡 服 以 傅 王 乎 〔 一 四 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 去 聲 。

〔 二 〕  鮑 本 踐 石 , 謂 能 騎 乘 者 。 禮 「 洗 王 石 」 注 , 乘 馬 石 。

〔 三 〕  鮑 本 問 , 以 禮 遺 之 。

〔 四 〕  鮑 本 「 謁 」 作 「 謂 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 危 , 言 有 危 苦 之 節 。 正 曰 : 危 , 高 狀 也 。

〔 六 〕  鮑 本 寫 , 猶 宣 。

〔 七 〕  鮑 本 久 而 不 渝 。

〔 八 〕  鮑 本 「 詩 」 作 「 諺 」 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 去 音 。

〔 一 0 〕 鮑 本 先 計 而 順 行 之 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 失 」 作 「 佚 」 。 ○

〔 一 二 〕 鮑 本 「 而 」 下 補 「 不 」 字 。 ○  補 曰 : 以 下 句 例 之 , 此 恐 缺 「 不 」 字 。  札 記 今 本 「 而 」 下 有 「 不 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 一 三 〕 鮑 本 窮 , 言 盡 事 之 情 。 正 曰 : 此 言 勇 智 為 事 之 計 , 指 胡 服 言 。 行 學 為 事 之 經 , 指 立 傅 言 。 循 計 謀 之 事 , 雖 有 故 失 而 無 累 。 訪 謀 議 之 行 , 雖 有 窮 急 而 不 憂 。 「 訪 義 」 , 又 疑 「 放 義 」 , 謂 放 於 義 也 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 乎 」 作 「 子 」 。 ○  補 曰 : 「 乎 」 當 作 「 子 」 , 大 事 記 改 。  札 記 今 本 「 乎 」 作 「 子 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

  周 紹 曰 : 「 王 失 論 矣 , 非 賤 臣 所 敢 任 也 。 」 王 曰 : 「 選 子 莫 若 父 , 論 臣 莫 若 君 。 君 , 寡 人 也 。 」 周 紹 曰 : 「 立 傅 之 道 六 。 」 王 曰 :「
六 者 何 也 ? 」 周 紹 曰 : 「 知 慮 不 躁 達 於 變 , 身 行 寬 惠 達 於 禮 , 威 嚴 不 足 以 易 於 位 〔 一 〕 , 重 利 不 足 以 變 其 心 , 恭 於 教 而 不 快 〔 二 〕 , 和 於 下 而 不 危 。 六 者 , 傅 之 才 , 而 臣 無 一 焉 。 隱 中 不 竭 〔 三 〕 , 臣 之 罪 也 。 傅 〔 四 〕 命 僕 〔 五 〕 官 , 以 煩 有 司 , 吏 之 恥 也 。 王 請 更 論 。 」

〔 一 〕  鮑 本 素 位 而 行 , 不 為 威 嚴 所 移 。

〔 二 〕  鮑 本 快 , 謂 縱 逸 。

〔 三 〕  鮑 本 「 竭 」 作 「 謁 」 。 ○  隱 , 自 匿 也 。 中 , 謂 情 實 。 此 疑 與 趙 造 諫 本 一 說 。 補 曰 : 「 不 謁 」 , 一 作 「 不 竭 」 。 「 中 」 , 一 作「
忠 」 。 即 趙 造 語 。

〔 四 〕  鮑 本 「 傅 」 , 「 附 」 同 。 比 也 。

〔 五 〕  鮑 本 僕 , 猶 辱 。

  王 曰 : 「 知 此 六 者 , 所 以 使 子 。 」 周 紹 曰 : 「 乃 國 未 通 於 王 〔 一 〕 胡 服 。 雖 然 , 臣 , 王 之 臣 也 , 而 王 重 命 之 , 臣 敢 不 聽 令 乎 ? 」 再 拜 , 賜 胡 服 。

〔 一 〕  鮑 本 「 王 」 下 補 「 之 」 字 。 ○

  王 曰 : 「 寡 人 以 王 子 為 子 任 , 欲 子 之 厚 愛 之 , 無 所 見 醜 。 御 道 之 以 行 義 , 勿 令 溺 苦 於 學 〔 一 〕 。 事 君 者 , 順 其 意 , 不 逆 其 志 。 事 先〔
二 〕 者 , 明 其 高 , 不 倍 其 孤 。 故 有 臣 可 命 , 其 國 之 祿 也 。 子 能 行 是 , 以 〔 三 〕 事 寡 人 者 畢 矣 。 書 云 : 『 去 邪 無 疑 , 任 賢 勿 貳 〔 四 〕 。 』 寡 人 與 子 , 不 用 人 矣 。 」 遂 賜 周 紹 胡 服 衣 冠 , 具 帶 〔 五 〕 黃 金 師 比 〔 六 〕 , 以 傅 王 子 也 〔 七 〕 。 〔 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 溺 、 苦 , 皆 勞 也 。 勞 於 學 , 以 無 導 之 者 故 也 。 正 曰 : 醜 , 言 惡 事 也 。 學 , 言 誦 習 也 。 謂 厚 愛 教 之 , 毋 使 見 醜 事 。 以 行 義 導 之 , 毋 沉 溺 困 苦 於 誦 習 之 末 也 。 武 靈 安 知 行 義 , 蓋 習 聞 古 語 , 猶 紹 之 論 立 傅 爾 。 方 務 胡 服 騎 射 , 宜 以 誦 習 為 溺 苦 也 。 秦 異 人 不 習 於 誦 , 而 王 罷 之 。 當 時 氣 習 類 是 , 焚 書 之 禍 兆 矣 。

〔 二 〕  鮑 本 先 , 先 君 。

〔 三 〕  鮑 本 「 以 」 上 補 「 所 」 字 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 禹 謨 。

〔 五 〕  鮑 本 帶 飾 之 備 也 , 猶 具 劍 。 補 曰 : 淮 南 子 云 , 趙 武 靈 王 具 帶 鵔 鸃 而 朝 。 此 以 「 具 」 作 「 貝 」 。 漢 書 佞 幸 傳 , 孝 惠 時 , 郎 、 侍 中 皆 冠 鵔 鸃 貝 帶 , 注 , 「 以 貝 飾 帶 」 。  札 記 今 本 「 具 」 作 「 且 」 。

〔 六 〕  姚 本 續 云 : 史 記 匈 奴 傳 , 漢 遺 單 于 有 黃 金 飾 貝 帶 一 飾 。 漢 書 音 義 曰 , 腰 中 大 帶 , 黃 金 胥 紕 一 。 徐 廣 曰 , 或 作 「 犀 毗 」 。 注 引 戰 國 策 「 趙 武 靈 王 賜 周 紹 貝 帶 黃 金 師 比 」 。 延 篤 云 , 胡 革 帶 鉤 也 。 則 此 帶 鉤 , 亦 名 「 師 比 」 。 則 「 胥 」 、 「 犀 」 與 「 師 」 並 相 近 , 而 說 各 異 耳 。  鮑 本 未 詳 , 蓋 衣 章 。 主 術 訓 「 武 靈 王 貝 帶 鵔 鸃 而 朝 」 注 , ● ● , 讀 曰 「 私 鈚 」 。 頭 三 字 與 此 小 異 。 正 曰 : 漢 書 「 黃 金 犀 比 」 , 師 古 云 , 胡 帶 之 鉤 也 。 延 篤 說 同 , 大 事 記 引 又 謂 「 師 比 」 。 史 記 「 胥 紕 」 。 「 師 」 、 「 犀 」 、 「 胥 」 一 也 。

〔 七 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 補 曰 : 大 事 記 書 趙 惠 后 卒 , 使 周 紹 胡 服 傅 王 子 。 解 題 云 , 惠 后 , 吳 娃 也 。 娃 方 死 , 憐 其 子 而 將 立 之 , 廢 長 立 少 之 意 已 見 於 此 。 而 其 論 傅 時 , 有 古 之 遺 言 。 愚 謂 , 命 胡 服 而 誦 古 之 遺 言 , 豈 其 然 乎 ?

   趙 燕 後 胡 服

  趙 燕 後 胡 服 〔 一 〕 , 王 令 讓 之 曰 : 「 事 主 之 行 , 竭 意 盡 力 , 微 諫 而 不 譁 〔 二 〕 , 應 對 而 不 怨 , 不 逆 上 以 自 伐 , 不 立 私 以 為 名 。 子 道 順 而 不 拂 , 臣 行 讓 而 不 爭 。 子 用 私 道 者 家 必 亂 , 臣 用 私 義 者 國 必 危 。 反 親 以 為 行 , 慈 父 不 子 ; 逆 主 以 自 成 , 惠 〔 三 〕 主 不 臣 也 。 寡 人 胡 服 , 子 獨 弗 服 , 逆 主 罪 莫 大 焉 。 以 從 政 〔 四 〕 為 累 , 以 逆 主 為 高 , 行 私 莫 大 焉 。 故 寡 人 恐 親 〔 五 〕 犯 刑 戮 之 罪 , 以 明 有 司 之 法 。 」 趙 燕 再 拜 稽 首 曰 : 「 前 〔 六 〕 吏 命 胡 服 , 施 及 賤 臣 , 臣 以 失 令 過 期 , 更 〔 七 〕 不 用 侵 辱 教 〔 八 〕 , 王 之 惠 也 。 臣 敬 循 〔 九 〕 衣 服 , 以 待 今 日 〔 一 0 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 服 後 於 眾 。

〔 二 〕  鮑 本 讙 也 。

〔 三 〕  鮑 本 惠 , 猶 慈 。

〔 四 〕  鮑 本 政 , 胡 服 之 政 。

〔 五 〕  鮑 本 燕 , 公 族 也 , 故 稱 親 。 正 曰 : 親 身 犯 之 也 。

〔 六 〕  鮑 本 前 , 前 日 。

〔 七 〕  姚 本 一 作 「 史 」 。  鮑 本 更 , 猶 反 。 正 曰 : 更 , 改 也 。

〔 八 〕  鮑 本 侵 辱 , 刑 也 。 言 己 宜 服 刑 , 王 反 不 刑 而 教 之 。 正 曰 : 侵 辱 教 , 刑 也 。

〔 九 〕  姚 本 一 作 「 修 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 今 」 作 「 令 」 。 ○  令 , 善 也 。 補 曰 : 施 , 以 豉 反 , 更 , 居 行 反 。  札 記 今 本 「 今 日 」 作 「 令 甲 」 。

   王 破 原 陽

  王 破 〔 一 〕 原 陽 〔 二 〕 , 以 為 騎 邑 〔 三 〕 。 牛 贊 〔 四 〕 進 諫 曰 : 「 國 有 固 籍 〔 五 〕 , 兵 有 常 經 。 變 籍 則 亂 , 失 經 則 弱 。 今 王 破 原 陽 , 以 為 騎 邑 , 是 變 籍 而 棄 經 也 。 且 習 其 兵 者 輕 其 敵 〔 六 〕 , 便 其 用 者〔
七 〕 易 〔 八 〕 其 難 。 今 民 便 其 用 而 王 變 之 , 是 損 〔 九 〕 君 而 弱 國 也 。 故 利 不 百 者 不 變 俗 〔 一 0 〕 , 功 不 什 者 不 易 器 。 今 王 破 卒 散 兵 , 以 奉 騎 射 , 臣 恐 其 攻 獲 之 利 , 不 如 所 失 之 費 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 正 曰 : 破 者 , 破 卒 散 兵 以 為 騎 。

〔 二 〕  鮑 本 屬 雲 中 。

〔 三 〕  鮑 本 居 騎 士 於 此 。

〔 四 〕  鮑 本 趙 人 。

〔 五 〕  鮑 本 固 , 言 不 變 。 籍 , 猶 令 甲 。 正 曰 : 「 固 」 , 「 故 」 通 。

〔 六 〕  鮑 本 習 於 敵 人 之 兵 , 則 玩 而 易 之 。

〔 七 〕  鮑 本 此 言 本 國 械 用 。

〔 八 〕  鮑 本 補 曰 : 易 , 以 豉 反 。

〔 九 〕  姚 本 一 作 「 捐 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 補 曰 : 此 亦 商 君 傳 杜 摯 語 , 「 俗 」 作 「 法 」 。

  王 曰 : 「 古 今 異 利 , 遠 近 易 〔 一 〕 用 。 陰 陽 不 同 道 , 四 時 不 一 宜 。 故 賢 人 觀 時 , 而 不 觀 於 時 〔 二 〕 ; 制 兵 , 而 不 制 於 兵 。 子 知 官 府 之 籍 , 不 知 器 械 之 利 ; 知 兵 甲 之 用 , 不 知 陰 陽 之 宜 〔 三 〕 。 故 兵 不 當 於 用 , 何 兵 之 不 可 易 ? 教 不 便 於 事 , 何 俗 之 不 可 變 ? 昔 者 先 君 襄 主 與 代 交 〔 四 〕 地 , 城 境 封 之 〔 五 〕 , 名 曰 無 窮 之 門 , 所 以 昭 〔 六 〕 後 而 期 遠 也 。 今 重 甲 循 〔 七 〕 兵 〔 八 〕 , 不 可 以 踰 險 ; 仁 義 道 德 , 不 可 以 來 朝 〔 九 〕 。 吾 聞 信 不 棄 功 , 知 不 遺 時 。 今 〔 一 0 〕 子 以 官 府 之 籍 , 亂 寡 人 之 事 , 非 子 所 知 〔 一 一 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 易 , 入 音 。

〔 二 〕  鮑 本 時 , 猶 俗 也 。 視 俗 而 變 , 不 為 俗 所 窺 。

〔 三 〕  鮑 本 趙 居 胡 之 南 , 陽 也 , 欲 攻 胡 而 用 趙 兵 , 非 其 宜 也 。 正 曰 : 陰 陽 之 宜 , 言 天 地 氣 化 之 運 , 人 事 剛 柔 之 節 。 其 詳 則 若 范 蠡 之 所 以 答 越 王 者 , 語 見 國 語 。 大 事 記 解 題 , 周 元 王 元 王 年 載 之 。

〔 四 〕  鮑 本 交 , 猶 接 。

〔 五 〕  鮑 本 築 城 境 上 , 為 之 封 域 。

〔 六 〕  鮑 本 「 昭 」 作 「 詔 」 。 ○

〔 七 〕  姚 本 一 作 「 修 」 。

〔 八 〕  鮑 本 趙 甲 重 , 不 若 新 甲 之 輕 。 循 , 言 其 因 舊 。 正 曰 : 循 , 行 也 。 言 被 重 甲 執 兵 而 行 , 不 可 以 踰 險 , 不 若 胡 服 之 騎 射 便 利 。

〔 九 〕  鮑 本 此 言 胡 也 。

〔 一 0 〕 札 記 今 本 「 今 」 誤 「 令 」 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 知 」 作 「 智 」 。 ○

  牛 贊 再 拜 稽 首 曰 : 「 臣 敢 不 聽 令 乎 ? 」 至 〔 一 〕 遂 胡 服 , 率 騎 入 胡 , 出 於 遺 遺 之 門 〔 二 〕 , 踰 九 限 之 固 , 絕 五 俓 〔 三 〕 之 險 , 至 榆 中 〔 四 〕 , 辟 地 千 里 。 〔 五 〕

〔 一 〕  姚 本 集 、 劉 作 「 王 」 。  鮑 本 「 至 」 作 「 王 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 此 門 義 取 胡 者 古 今 所 遺 。 正 曰 : 無 據 而 謬 。  札 記 丕 烈 案 : 所 標 姚 氏 列 遺 逸 有 之 , 見 後 附 錄 。

〔 三 〕  鮑 本 「 俓 」 作 「 徑 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 此 當 是 「 陘 」 之 假 借 耳 。

〔 四 〕  鮑 本 「 榆 」 作 「 胡 」 。 ○  補 曰 : 「 胡 中 」 , 一 本 「 榆 中 」 , 世 家 二 十 年 , 王 西 略 胡 地 至 榆 中 。 正 義 云 , 勝 州 所 治 榆 林 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 大 事 記 謂 , 賜 周 紹 胡 服 衣 冠 , 具 帶 黃 金 師 比 , 此 胡 服 也 。 又 引 水 經 注 、 竹 書 紀 年 , 邯 鄲 命 將 軍 、 大 吏 、 適 子 、 代 吏 皆 貂 服 。 即 胡 服 之 事 , 按 胡 廣 曰 , 趙 武 靈 王 改 胡 服 , 以 金 璫 飾 前 , 前 搖 貂 尾 為 貴 職 。 或 以 北 土 多 寒 , 胡 人 以 貂 皮 溫 額 , 後 代 效 之 。 亦 曰 惠 文 。 漢 曰 武 弁 , 曰 女 冠 , 武 官 冠 之 。 侍 中 、 中 常 侍 加 黃 金 璫 , 附 蟬 為 文 , 貂 尾 為 飾 。 漢 官 儀 又 名 「 鵔 鸃 冠 」 。 愚 謂 , 貂 服 者 , 此 類 也 。 今 之 靴 , 亦 武 靈 所 製 云 。  一 本 標 春 秋 後 語 云 , 武 靈 王 十 九 年 春 正 月 , 大 朝 信 武 宮 , 乃 召 肥 義 與 議 天 下 事 , 五 日 而 畢 。 遂 北 略 中 山 , 登 黃 華 之 上 。 注 云 , 黃 華 , 山 名 也 。 戰 國 策 云 , 武 陵 王 游 於 大 陵 , 夢 見 處 女 , 鼓 瑟 而 歌 , 登 黃 華 之 上 。 今 按 史 , 十 六 年 , 游 大 陵 , 夢 處 女 ; 十 九 年 大 朝 信 武 宮 , 召 肥 義 議 事 , 略 中 山 至 房 子 之 代 地 , 至 無 窮 , 西 至 河 , 登 黃 華 之 上 。 先 後 不 同 。 所 載 戰 國 策 云 云 者 , 今 缺 , 姑 記 以 廣 異 聞 。
 
 
 

戰 國 策 卷 二 十

  趙 三

   趙 惠 文 王 三 十 年

  趙 惠 文 王 三 十 年 , 相 都 平 君 田 單 〔 一 〕 問 趙 奢 曰 : 「 吾 非 不 說 將 軍 之 兵 法 也 , 所 以 不 服 者 , 獨 將 軍 之 用 眾 。 用 眾 者 , 使 民 不 得 耕 作 , 糧 食 輓 賃 〔 二 〕 不 可 給 也 。 此 坐 而 自 破 之 道 也 , 非 單 之 所 為 也 。 單 聞 之 , 帝 王 之 兵 , 所 用 者 不 過 三 萬 , 而 天 下 服 矣 。 今 將 軍 必 負 十 萬 、 二 十 萬 之 眾 乃 用 之 , 此 單 之 所 不 服 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 都 平 」 作 「 平 都 」 , 下 同 。 ○  按 史 , 單 無 都 平 之 稱 。 魏 策 三 言 平 都 , 今 從 之 。 又 按 , 孝 成 元 年 , 單 將 趙 師 攻 燕 , 二 年 為 相 。 蓋 相 平 都 而 將 之 , 實 自 惠 文 。 至 孝 成 , 乃 攻 燕 復 相 也 。 正 曰 : 史 趙 世 家 , 惠 文 王 三 十 三 年 卒 , 孝 成 王 元 年 , 田 單 將 趙 師 攻 燕 及 韓 , 二 年 , 田 單 為 相 。 此 稱 都 平 君 , 是 仍 齊 相 之 稱 。 都 平 , 即 安 平 也 , 故 大 事 記 俱 作 安 平 君 。 魏 策 長 平 之 役 , 平 都 君 云 云 , 不 言 是 田 單 也 。 惠 文 三 十 年 , 正 趙 奢 破 秦 軍 閼 與 後 一 歲 , 單 未 至 趙 也 。 疑 三 十 年 下 有 缺 文 。

〔 二 〕  鮑 本 賃 , 所 稅 於 民 者 。

  馬 服 曰 〔 一 〕 : 「 君 非 徒 不 達 於 兵 也 〔 二 〕 , 又 不 明 其 時 勢 〔 三 〕 。 夫 吳 干 之 劍 〔 四 〕 , 肉 試 則 斷 牛 馬 , 金 試 則 截 盤 匜 〔 五 〕 ; 薄 之 柱 上 而 擊 之 〔 六 〕 , 則 折 為 三 , 質 〔 七 〕 之 石 上 而 擊 之 , 則 碎 為 百 。 今 以 三 萬 之 眾 而 應 強 國 之 兵 , 是 薄 柱 擊 石 之 類 也 〔 八 〕 。 且 夫 吳 干 之 劍 材 , 難 〔 九 〕 夫 毋 〔 一 0 〕 脊 之 厚 , 而 鋒 不 入 ; 無 脾 〔 十 一 〕 之 薄 , 而 刃 不 斷 。 兼 有 是 兩 〔 一 二 〕 者 , 無 釣 咢 鐔 蒙 須 〔 一 三 〕 之 便 , 操 其 刃 而 刺 , 則 未 入 而 手 斷 。 君 無 十 餘 〔 一 四 〕 、 二 十 萬 之 眾 , 而 為 此 釣 咢 鐔 蒙 須 之 便 , 而 徒 以 三 萬 行 於 天 下 , 君 焉 能 乎 ? 且 古 者 , 四 海 之 內 , 分 為 萬 國 。 城 雖 大 , 無 過 三 百 丈 〔 一 五 〕 者 ; 人 雖 眾 , 無 過 三 千 家 者 。 而 以 集 〔 一 六 〕 兵 三 萬 , 距 此 奚 難 哉 ! 今 取 古 之 為 萬 國 者 , 分 以 為 戰 國 七 , 能 〔 一 七 〕 具 數 十 萬 之 兵 , 曠 日 持 久 , 數 歲 , 即 君 之 齊 已 〔 一 八 〕 。 齊 以 二 十 萬 之 眾 攻 荊 , 五 年 乃 罷 。 趙 以 二 十 萬 之 眾 攻 中 山 , 五 年 乃 歸 〔 一 九 〕 。 今 者 , 齊 、 韓 相 方 〔 二 0 〕 , 而 國 圍 攻 焉 , 〔 二 一 〕 豈 有 敢 曰 , 我 其 以 三 萬 救 是 者 乎 哉 ? 今 千 丈 之 城 , 萬 家 之 邑 相 望 也 , 而 索 〔 二 二 〕 以 三 萬 之 眾 , 圍 千 丈 之 城 , 不 存 其 一 角 〔 二 三 〕 , 而 野 戰 不 足 用 也 〔 二 四 〕 , 君 將 以 此 何 之 ? 」 都 平 君 喟 然 太 息 曰 : 「 單 不 至 也 〔 二 五 〕 ! 」

〔 一 〕  鮑 本 「 曰 」 上 有 「 君 」 字 。 ○  補 曰 : 馬 服 , 注 見 秦 策 。 張 華 曰 , 趙 奢 家 在 邯 鄲 西 山 上 , 謂 之 馬 服 山 。  札 記 丕 烈 案 : 馬 服 , 即 馬 服 君 也 。 后 有 。

〔 二 〕  鮑 本 兵 , 則 吳 干 之 喻 。

〔 三 〕  鮑 本 時 勢 , 則 萬 國 、 七 國 之 異 。

〔 四 〕  姚 本 續 云 : 荀 子 注 引 作 「 吳 干 將 之 劍 」 。  鮑 本 吳 王 使 干 將 鑄 之 , 故 云 。

〔 五 〕  鮑 本 匜 , 盥 器 。 補 曰 : 荀 子 作 「 劙 盤 盂 」 。 注 , 銅 器 , 引 策 文 。

〔 六 〕  鮑 本 薄 , 猶 迫 。 補 曰 : 薄 , 音 搏 。

〔 七 〕  鮑 本 質 , 以 石 為 鑕 。

〔 八 〕  鮑 本 「 類 」 作 「 謂 」 。 ○  補 曰 : 言 劍 雖 利 , 然 薄 之 於 柱 , 質 之 於 石 而 擊 之 , 則 不 敵 於 柱 石 之 堅 , 必 折 且 碎 。 一 本 , 「 之 謂 」 作 「 之 類 」 。 荀 子 注 引 「 吳 干 將 」 。

〔 九 〕  鮑 本 材 , 謂 脊 脾 之 類 , 不 易 得 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 毋 」 作 「 無 」 ○  補 曰 : 「 無 」 通 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 補 亦 未 是 也 。 下 句 乃 以 「 無 」 為 「 毋 」 。 「 難 」 字 屬 此 句 讀 , 連 上 者 非 。

〔 一 一 〕 鮑 本 脾 , 近 刃 處 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 兩 」 作 「 二 」 。 ○

〔 一 三 〕 姚 本 曾 作 「 頃 」 , 下 同 。  鮑 本 「 釣 」 作 「 鉤 」 。 「 咢 」 作 「 罕 」 , 又 改 作 「 竿 」 。 ○  鉤 , 劍 頭 鐶 。 竿 , 與 「 ● 」 同 。 集 韻 , 柄 也 。 鐔 , 珥 鼻 也 。 蒙 須 , 疑 為 劍 繩 , 猶 蒯 緱 也 。 爾 雅 , 「 草 有 夫 須 」 , 蓋 以 草 為 繩 。 正 曰 : 鉤 , 亦 劍 屬 。 一 本 作 「 ● 」 , 是 , 下 同 。「
咢 」 與 「 鍔 」 同 , 刃 鋒 也 。 姚 云 , 曾 本 「 須 」 作 「 頃 」 , 亦 未 詳 。 補 曰 : 鐔 , 徐 心 反 。  札 記 今 本 「 釣 」 作 「 鉤 」 。

〔 一 四 〕 鮑 本 正 曰 : 恐 即 上 文 「 萬 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 是 也 , 此 不 當 改 。

〔 一 五 〕 姚 本 集 作 「 三 丈 」 。

〔 一 六 〕 鮑 本 集 , 言 平 時 團 集 , 非 烏 合 也 。

〔 一 七 〕 鮑 本 「 能 」 上 補 「 不 」 字 。 ○

〔 一 八 〕 鮑 本 言 以 三 萬 拒 數 十 萬 , 必 敗 亡 也 。 齊 嘗 為 燕 昭 所 破 , 故 云 。 正 曰 : 「 能 具 」 云 云 , 即 下 云 齊 以 二 十 萬 眾 攻 荊 五 年 之 事 。

〔 一 九 〕 鮑 本 此 言 雖 眾 猶 不 亟 得 志 , 況 三 萬 乎 ?

〔 二 0 〕 鮑 本 方 , 猶 比 , 猶 敵 。

〔 二 一 〕 鮑 本 兩 國 或 圍 或 攻 。

〔 二 二 〕 鮑 本 索 , 猶 求 。

〔 二 三 〕 鮑 本 言 城 大 兵 少 , 曾 不 處 城 之 一 角 , 豈 能 合 圍 ?

〔 二 四 〕 鮑 本 既 不 能 圍 , 亦 不 可 戰 。

〔 二 五 〕 鮑 本 至 , 猶 及 也 , 言 慮 不 及 此 。 彪 謂 : 兵 不 期 少 多 , ● 敵 為 數 耳 。 單 也 以 少 擊 眾 , 奇 兵 也 。 奢 也 以 眾 敵 眾 , 正 兵 也 。 論 兵 者 當 以 正 為 常 , 而 用 之 則 務 出 奇 。 奇 不 可 論 也 。 單 也 狃 於 即 墨 之 勝 , 欲 以 奇 為 常 而 廢 正 , 此 其 論 所 以 屈 也 。 補 曰 : 兵 不 期 少 多 , ● 敵 為 數 , 此 論 是 矣 。 而 有 所 未 盡 , 以 其 論 兵 而 不 論 將 也 。 單 之 破 燕 , 蓋 乘 眾 之 憤 懈 , 而 設 奇 駭 之 。 奢 之 救 閼 與 , 曰 道 遠 險 狹 , 猶 兩 鼠 鬥 穴 中 , 將 勇 者 勝 。 其 後 卒 以 計 敗 秦 。 而 長 平 之 役 , 括 以 四 十 五 萬 之 眾 , 而 不 免 於 白 起 。 將 善 則 能 以 少 而 勝 , 不 善 則 雖 多 而 亦 敗 爾 。 雖 然 , 人 知 少 之 害 而 未 知 多 之 累 。 曹 操 以 八 十 萬 而 敗 于 赤 壁 , 將 非 不 善 也 。 故 韓 信 之 論 高 帝 曰 , 「 不 過 能 將 十 萬 」 , 而 多 多 益 辦 , 獨 信 能 之 。 論 兵 者 可 以 不 知 將 哉 ?

   趙 使 机 郝 之 秦

  趙 使 机 郝 〔 一 〕 之 秦 , 請 相 魏 冉 。 宋 突 〔 二 〕 謂 机 郝 曰 : 「 秦 不 聽 , 樓 緩 必 怨 公 〔 三 〕 。 公 不 若 陰 辭 〔 四 〕 樓 子 曰 : 『 請 無 急 秦 王 。 〔 五 〕 』 秦 王 見 趙 之 相 魏 冉 之 不 急 也 〔 六 〕 , 且 不 聽 公 言 也 〔 七 〕 , 是 事 而 不 成 〔 八 〕 , 魏 冉 固 德 公 矣 。 」 〔 九 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 机 郝 」 作 「 仇 赫 」 。 ○  下 同 。 史 作 「 仇 液 」 。 補 曰 : 「 仇 」 訛 。  札 記 丕 烈 案 : 東 周 策 有 「 仇 赫 之 相 宋 」 , 鮑 所 據 也 。 此 文 史 記 作 「 仇 液 」 。 索 隱 曰 , 戰 國 策 作 「 朹 郝 」 。 蓋 一 人 而 記 別 也 。 考 後 策 有 「 齊 人 戎 郭 、 宋 突 謂 仇 郝 曰 」 , 又 有 「 令 仇 郝 相 宋 」 , 即 此 。 「 机 」 者 , 「 朹 」 之 別 體 , 於 「 仇 」 為 同 字 。 「 郝 」 、 「 赫 」 、 「 液 」 , 聲 之 轉 也 。

〔 二 〕  鮑 本 齊 人 , 郝 客 。 正 曰 : 無 據 。 史 作 「 宋 公 」 , 索 隱 引 策 云 「 宋 交 」 。

〔 三 〕  鮑 本 秦 時 已 相 緩 。

〔 四 〕  鮑 本 辭 , 告 之 也 。

〔 五 〕  鮑 本 昭 王 。 言 為 緩 故 , 請 之 不 力 。

〔 六 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○

〔 七 〕  鮑 本 公 , 謂 郝 。

〔 八 〕  鮑 本 「 成 」 下 補 「 以 德 樓 子 事 成 」 六 字 。 ○  以 史 補 此 六 字 。 補 曰 : 史 此 下 有 「 以 德 樓 子 事 成 」 六 字 , 恐 策 有 缺 文 。

〔 九 〕  鮑 本 穰 侯 傳 有 , 云 秦 昭 七 年 。 此 二 十 六 年 。 補 曰 : 史 , 趙 人 樓 緩 來 相 秦 , 數 不 利 , 乃 使 仇 液 云 云 。 於 是 仇 液 從 之 , 而 秦 果 免 樓 緩 , 而 魏 冉 相 。

   齊 破 燕 趙 欲 存 之

  齊 破 燕 〔 一 〕 , 趙 欲 存 之 。 樂 毅 謂 趙 王 曰 : 「 今 無 約 而 攻 齊 , 齊 必 讎 趙 〔 二 〕 。 不 如 請 以 河 東 易 燕 地 於 齊 〔 三 〕 。 趙 有 河 北 , 齊 有 河 東 〔 四 〕 , 燕 、 趙 必 不 爭 矣 。 是 二 國 親 也 。 以 河 東 之 地 強 齊 〔 五 〕 , 以 燕 以 〔 六 〕 趙 輔 之 〔 七 〕 , 天 下 憎 之 〔 八 〕 , 必 皆 事 王 以 伐 齊 。 是 因 天 下 以 破 齊 也 。 」 王 曰 : 「 善 。 」 乃 以 河 東 易 齊 , 楚 、 魏 憎 之 , 令 淖 滑 、 惠 施 之 趙 , 請 伐 齊 而 存 燕 。 〔 九 〕

〔 一 〕  鮑 本 之 、 噲 之 亂 。 燕 七 年 , 此 十 二 年 。

〔 二 〕  鮑 本 不 約 與 國 而 獨 攻 齊 , 故 齊 怨 。 若 有 與 同 攻 , 則 怨 有 所 分 矣 。

〔 三 〕  鮑 本 齊 破 燕 , 所 謂 地 近 趙 , 趙 以 河 東 易 之 。

〔 四 〕  鮑 本 此 二 非 郡 。

〔 五 〕  鮑 本 言 齊 得 河 東 則 益 強 。

〔 六 〕  姚 本 劉 去 「 以 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 與 之 易 地 , 是 助 之 也 。

〔 八 〕  鮑 本 害 其 強 。

〔 九 〕  鮑 本 補 曰 : 大 事 記 , 按 樂 毅 傳 , 毅 賢 好 兵 , 趙 人 舉 之 。 及 武 靈 王 有 沙 丘 之 亂 , 乃 去 趙 適 魏 。 毅 嘗 事 趙 也 。 又 云 , 趙 納 公 子 職 于 燕 , 世 家 不 書 其 立 , 蓋 燕 人 不 受 也 。

   秦 攻 趙 藺 離 石 祁 拔

  秦 攻 趙 , 藺 、 離 石 、 祁 拔 。 趙 以 公 子 郚 〔 一 〕 為 質 於 秦 , 而 請 內 焦 〔 二 〕 、 黎 〔 三 〕 、 牛 狐 之 城 〔 四 〕 , 以 易 藺 、 離 石 、 祁 於 趙 〔 五 〕 。 趙 背 秦 , 不 予 焦 、 黎 、 牛 狐 。 秦 王 〔 六 〕 怒 , 令 公 子 繒 請 地 。 趙 王 乃 令 鄭 朱 對 曰 : 「 夫 藺 、 離 石 、 祁 之 地 , 曠 遠 於 趙 , 而 近 於 大 國 。 有 先 王 之 明 與 先 臣 之 力 , 故 能 有 之 。 今 寡 人 不 逮 〔 七 〕 , 其 社 稷 之 不 能 恤 , 安 能 收 恤 藺 、 離 石 、 祁 乎 ? 寡 人 有 不 令 之 臣 , 實 為 此 事 也 , 非 寡 人 之 所 敢 知 。 」 〔 八 〕 卒 倍 秦 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 音 吾 。

〔 二 〕  姚 本 一 作 「 應 」 。  鮑 本 弘 農 郡 有 焦 城 。 正 曰 : 大 事 記 據 此 。 愚 疑 非 此 地 。

〔 三 〕  鮑 本 東 郡 有 黎 , 即 黎 陽 。

〔 四 〕  鮑 本 地 缺 。

〔 五 〕  鮑 本 「 趙 」 作 「 秦 」 。 ○  札 記 今 本 「 趙 」 作 「 秦 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 昭 。

〔 七 〕  鮑 本 不 及 先 王 。

〔 八 〕  鮑 本 補 曰 : 鄭 朱 之 對 , 辭 氣 類 左 氏 。

  秦 王 大 怒 , 令 衛 胡 易 〔 一 〕 伐 趙 , 攻 閼 與 〔 二 〕 。 趙 奢 將 救 之 。 〔 三 〕 魏 令 公 子 咎 以 銳 師 居 安 邑 , 以 挾 秦 〔 四 〕 。 秦 敗 於 閼 與 , 反 攻 魏 幾 〔 五 〕 , 廉 頗 救 幾 , 大 敗 秦 師 。 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 史 無 「 易 」 字 。 補 曰 : 秦 紀 , 「 中 更 胡 傷 」 , 說 見 後 。  札 記 丕 烈 案 : 「 易 」 當 作 「 昜 」 , 「 昜 」 「 傷 」 同 字 。

〔 二 〕  鮑 本 後 志 , 上 黨 涅 有 閼 與 。 補 曰 : 大 事 記 , 潞 州 絧 鞮 縣 西 北 , 閼 與 震 。 閼 , 阿 葛 切 。 與 , 音 預 。

〔 三 〕  鮑 本 此 二 十 九 年 , 破 趙 閼 與 下 。

〔 四 〕  鮑 本 挾 , 牽 制 之 。 正 曰 : 夾 持 之 。

〔 五 〕  鮑 本 魏 將 。 正 曰 : 幾 , 邑 名 。 正 義 云 , 或 屬 齊 , 或 屬 魏 , 當 在 相 、 潞 之 間 。 幾 音 機 , 一 音 祈 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 按 西 周 策 , 蘇 厲 謂 周 君 曰 , 敗 韓 、 魏 , 殺 犀 武 , 攻 趙 , 取 藺 、 離 石 、 祁 者 , 皆 白 起 。 則 此 舉 乃 起 將 也 。 按 顯 王 四 十 一 年 , 秦 敗 趙 , 殺 趙 相 , 取 離 石 。 赧 王 二 年 , 秦 拔 趙 藺 , 虜 趙 莊 藺 引 。 而 此 言 取 二 城 , 在 伊 闕 戰 後 , 史 載 於 赧 王 三 十 四 年 。 豈 戰 國 地 里 不 常 , 後 復 屬 趙 , 而 今 為 秦 所 拔 歟 ? 赧 之 三 十 四 年 , 當 惠 文 十 八 年 。 前 一 年 秦 拔 我 兩 城 , 是 年 秦 拔 我 石 城 。 豈 即 此 三 邑 , 而 石 城 即 離 石 邪 ? 末 言 戰 閼 與 攻 幾 事 , 皆 因 此 。 按 史 , 趙 奢 攻 秦 閼 與 , 在 惠 文 二 十 九 年 , 廉 頗 攻 幾 , 在 惠 文 二 十 三 年 。 今 策 戰 閼 與 而 後 攻 幾 , 前 後 不 同 。 大 事 記 謂 , 幾 本 屬 魏 , 廉 頗 取 之 , 自 是 遂 屬 趙 。 秦 師 既 為 趙 奢 所 敗 , 師 還 , 因 擊 幾 , 故 下 文 稱 救 幾 也 。 又 按 , 秦 紀 , 中 更 胡 傷 攻 趙 閼 與 , 在 趙 奢 破 秦 次 年 。 年 表 , 秦 擊 我 閼 與 , 城 不 拔 , 是 再 攻 閼 與 也 。 與 策 亦 舛 。 大 事 記 從 史 書 之 而 不 辨 , 當 詳 之 。

   富 丁 欲 以 趙 合 齊 魏

  富 丁 〔 一 〕 欲 以 趙 合 齊 、 魏 , 樓 緩 欲 以 趙 合 秦 、 楚 。 富 丁 恐 主 父 之 聽 樓 緩 而 合 秦 、 楚 也 。

〔 一 〕  鮑 本 趙 人 。

  司 馬 淺 〔 一 〕 為 富 丁 謂 主 父 曰 : 「 不 如 以 順 齊 〔 二 〕 。 今 我 不 順 齊 伐 秦 , 秦 、 楚 必 合 而 攻 韓 、 魏 〔 三 〕 。 韓 、 魏 告 急 於 齊 , 齊 不 欲 伐 秦 〔 四 〕 , 必 以 趙 為 辭 〔 五 〕 , 則 〔 六 〕 伐 秦 者 趙 也 , 韓 、 魏 必 怨 趙 。 齊 之 兵 不 西 〔 七 〕 , 韓 必 聽 秦 違 齊 〔 八 〕 。 違 齊 而 親 〔 九 〕 , 兵 必 歸 於 趙 矣 。 今 我 順 而 齊 不 西 , 韓 、 魏 必 絕 齊 , 絕 齊 則 皆 事 我 。 且 我 順 齊 , 齊 無 而 西 〔 一 0 〕 。 日 者 〔 一 一 〕 , 樓 緩 坐 魏 〔 一 二 〕 三 月 , 不 能 散 齊 、 魏 之 交 〔 一 三 〕 。 今 我 順 而 齊 、 魏 果 西 , 是 罷 〔 一 四 〕 齊 敝 秦 也 , 趙 必 為 天 下 重 國 。 」 主 父 曰 : 「 我 與 三 國 攻 秦 〔 一 五 〕 , 是 俱 敝 也 」 。 曰 : 「 不 然 。 我 約 三 國 而 告 之 秦 〔 一 六 〕 , 以 未 構 〔 一 七 〕 中 山 也 〔 一 八 〕 。 三 國 欲 伐 秦 之 果 也 , 必 聽 我 , 欲 和 我 〔 一 九 〕 。 中 山 聽 之 , 是 我 以 王 因 〔 二 0 〕 饒 中 山 而 取 地 也 〔 二 一 〕 。 中 山 不 聽 , 三 國 必 絕 之 , 是 中 山 孤 也 。 三 國 不 能 和 我 , 雖 少 出 兵 可 也 。 我 分 兵 而 孤 樂 〔 二 二 〕 中 山 , 中 山 必 亡 〔 二 三 〕 。 我 已 亡 中 山 , 而 以 餘 兵 與 三 國 攻 秦 , 是 我 一 舉 而 兩 取 地 於 秦 、 中 山 也 。 」 〔 二 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 趙 人 。

〔 二 〕  鮑 本 齊 本 欲 伐 秦 , 今 順 之 。

〔 三 〕  鮑 本 無 齊 之 難 , 因 得 取 其 鄰 也 。

〔 四 〕  鮑 本 上 言 順 齊 伐 秦 , 此 又 言 齊 不 欲 伐 者 , 前 時 秦 、 楚 未 合 , 今 合 故 也 。

〔 五 〕  鮑 本 以 趙 不 順 齊 伐 秦 告 二 國 。

〔 六 〕  鮑 本 「 則 」 下 補 「 不 」 字 。 ○  補 曰 : 「 則 」 下 宜 有 「 不 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 不 伐 秦 。

〔 八 〕  鮑 本 畏 秦 故 。

〔 九 〕  鮑 本 秦 親 韓 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 而 」 作 「 不 」 。 ○  補 曰 : 字 訛 , 或 上 文 有 誤 。  札 記 今 本 「 而 」 作 「 不 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 言 昔 日 。

〔 一 二 〕 鮑 本 時 欲 離 齊 、 魏 。 坐 , 言 有 所 待 。

〔 一 三 〕 鮑 本 言 二 國 本 親 , 宜 與 之 伐 秦 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 罷 」 , 「 疲 」 同 。

〔 一 五 〕 鮑 本 韓 、 魏 、 齊 為 三 。

〔 一 六 〕 鮑 本 衍 「 秦 」 字 。 補 曰 : 恐 衍 。

〔 一 七 〕 鮑 本 「 構 」 作 「 講 」 。 ○  元 作 御 名 。

〔 一 八 〕 鮑 本 此 言 可 以 少 出 兵 也 。 此 二 十 七 年 , 趙 破 中 山 , 未 滅 也 , 趙 宜 自 備 。

〔 一 九 〕 鮑 本 使 趙 與 中 山 講 。

〔 二 0 〕 鮑 本 「 王 因 」 作 「 三 國 」 。 ○  補 曰 : 當 作 「 三 國 」 , 字 訛 。

〔 二 一 〕 鮑 本 饒 , 猶 益 也 。 以 三 國 欲 和 我 , 故 益 得 取 地 於 中 山 。

〔 二 二 〕 鮑 本 衍 「 樂 」 字 。 補 曰 : 字 誤 , 或 衍 。

〔 二 三 〕 鮑 本 「 亡 」 作 「 之 」 。 ○  之 , 猶 去 。 補 曰 : 一 本 「 之 」 作 「 亡 」 , 是 。

〔 二 四 〕 鮑 本 補 曰 : 中 山 , 說 見 齊 策 。 此 策 當 在 上 章 之 前 , 多 誤 字 。 「 為 富 」 之 「 為 」 , 去 聲 。

   魏 因 富 丁 且 合 於 秦 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 《 富 丁 欲 以 趙 合 齊 魏 》 連 篇 , 鮑 本 另 列 一 篇 , 據 文 義 , 從 鮑 本 。

  魏 因 富 丁 且 合 於 秦 〔 一 〕 , 趙 恐 , 請 效 地 於 魏 而 聽 薛 公 〔 二 〕 。 教 子 欬 〔 三 〕 謂 李 兌 曰 : 「 趙 畏 橫 之 合 也 〔 四 〕 , 故 欲 效 地 於 魏 而 聽 薛 公 。 公 不 如 令 主 父 以 地 資 周 最 , 而 請 相 之 於 魏 。 周 最 以 天 下 辱 〔 五 〕 秦 者 也 , 今 相 魏 , 魏 、 秦 必 虛 矣 〔 六 〕 。 齊 、 魏 雖 勁 , 無 秦 不 能 傷 趙 。 魏 王 〔 七 〕 聽 , 是 輕 齊 也 〔 八 〕 。 秦 、 魏 雖 勁 , 無 齊 不 能 得 趙 。 此 利 於 趙 而 便 於 周 最 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 丁 本 欲 以 趙 合 齊 、 魏 , 今 魏 欲 因 以 合 秦 , 趙 不 聽 故 。

〔 二 〕  鮑 本 文 , 時 合 齊 、 魏 。

〔 三 〕  鮑 本 或 者 「 教 之 欬 」 , 趙 人 。 正 曰 : 無 考 。

〔 四 〕  鮑 本 合 秦 , 故 言 橫 。

〔 五 〕  鮑 本 「 辱 」 作 「 厚 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 厚 」 字 誤 。

〔 六 〕  鮑 本 厚 秦 而 舍 之 相 魏 , 秦 必 惡 之 , 故 二 國 不 合 。 虛 , 言 其 不 合 也 。

〔 七 〕  鮑 本 哀 。 正 曰 : 襄 。

〔 八 〕  鮑 本 齊 亦 重 最 故 。 正 曰 : 最 於 齊 厚 , 語 見 周 策 。 魏 用 齊 所 厚 以 為 相 , 是 輕 齊 也 。

   魏 使 人 因 平 原 君 請 從 於 趙

  魏 使 人 因 平 原 君 請 從 於 趙 。 三 言 之 , 趙 王 不 聽 。 出 遇 虞 卿 曰 :「
為 〔 一 〕 入 必 語 從 。 」 虞 卿 入 , 王 曰 : 「 今 者 平 原 君 為 魏 請 從 , 寡 人 不 聽 。 其 於 子 何 如 ? 」 虞 卿 曰 : 「 魏 過 矣 。 」 王 曰 : 「 然 , 故 寡 人 不 聽 。 」 虞 卿 曰 : 「 王 亦 過 矣 。 」 王 曰 : 「 何 也 ? 」 曰 : 「 凡 強 弱 之 舉 事 , 強 受 其 利 , 弱 受 其 害 。 今 魏 求 從 , 而 王 不 聽 , 是 魏 求 害 , 而 王 辭 利 也 。 臣 故 曰 , 魏 過 , 王 亦 過 矣 〔 二 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 為 , 為 我 。

〔 二 〕  鮑 本 「 過 」 下 無 「 矣 」 字 。 ○  虞 卿 傳 有 。 彪 謂 : 虞 卿 之 言 , 為 皆 不 倍 道 , 非 反 覆 揣 摩 為 人 緩 頰 人 也 。 從 之 利 害 正 爾 。 雖 微 平 原 之 說 , 卿 亦 必 云 爾 。 終 之 趙 利 魏 亦 利 矣 。 惟 不 能 必 趙 聽 己 , 從 而 先 有 輕 發 , 則 是 有 受 害 之 形 也 。

   平 原 君 請 馮 忌

  平 原 君 請 〔 一 〕 馮 忌 〔 二 〕 曰 : 「 吾 欲 北 伐 上 黨 , 出 兵 攻 燕 , 何 如 ? 」 馮 忌 對 曰 : 「 不 可 。 夫 以 秦 將 武 安 君 公 孫 起 〔 三 〕 乘 七 勝 之 威 〔 四 〕 , 而 與 馬 服 之 子 戰 於 長 平 之 下 , 大 敗 趙 師 , 因 以 其 餘 兵 , 圍 邯 鄲 之 城 。 趙 以 亡 敗 之 餘 眾 , 收 破 軍 之 敝 守 〔 五 〕 , 而 秦 罷 於 邯 鄲 之 下 , 趙 守 而 不 可 拔 者 〔 六 〕 , 以 〔 七 〕 攻 難 而 守 者 易 也 。 今 趙 非 有 七 克 之 威 也 , 而 燕 非 有 長 平 之 禍 也 。 今 七 敗 之 禍 未 復 , 而 欲 以 罷 〔 八 〕 趙 攻 強 燕 , 是 使 弱 趙 為 強 秦 之 所 以 攻 , 而 使 強 燕 為 弱 趙 之 所 以 守 。 而 強 秦 以 休 兵 〔 九 〕 承 趙 之 敝 , 此 乃 強 吳 之 所 以 亡 , 而 弱 越 之 所 以 霸 。 故 臣 未 見 燕 之 可 攻 也 。 」 平 原 君 曰 : 「 善 哉 ! 」

〔 一 〕  姚 本 劉 本 , 「 請 」 作 「 謂 」 。  鮑 本 「 請 」 作 「 謂 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 後 稱 「 外 臣 」 , 知 非 趙 人 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 即 白 起 , 前 有 。

〔 四 〕  鮑 本 勝 趙 。

〔 五 〕  鮑 本 敝 守 , 守 邯 鄲 。

〔 六 〕  鮑 本 「 者 」 上 有 「 然 」 字 。 ○  言 所 以 然 。  札 記 丕 烈 案 : 「 然 者 」 , 上 有 。

〔 七 〕  鮑 本 無 「 以 」 字 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 罷 , 音 疲 。

〔 九 〕  鮑 本 休 息 之 兵 。

   平 原 君 謂 平 陽 君

  平 原 君 謂 平 陽 君 曰 : 「 公 子 牟 〔 一 〕 游 於 秦 , 且 東 〔 二 〕 , 而 辭 應 侯 〔 三 〕 。 應 侯 曰 : 『 公 子 將 行 矣 , 獨 無 以 教 之 乎 ? 』 曰 : 『 且 微 君 之 命 命 之 也 , 臣 固 且 有 效 於 君 。 夫 貴 不 與 富 期 , 而 富 至 ; 富 不 與 粱 肉 期 , 而 粱 肉 至 ; 粱 肉 不 與 驕 奢 期 , 而 驕 奢 至 ; 驕 奢 不 與 死 亡 期 , 而 死 亡 至 。 累 世 以 前 , 坐 此 者 多 矣 。 』 應 侯 曰 : 『 公 子 之 所 以 教 之 者 厚 矣 。 』 僕 〔 四 〕 得 聞 此 , 不 忘 於 心 。 願 君 之 亦 勿 忘 也 。 」 平 陽 君 曰 : 「 敬 諾 。 」 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 魏 公 子 。 即 下 魏 牟 。 若 莊 子 所 稱 中 山 者 , 不 與 應 侯 同 時 。 正 曰 : 按 莊 子 , 「 中 山 公 子 牟 謂 瞻 子 」 下 云 , 「 魏 牟 , 萬 乘 之 公 子 也 」 。 是 中 山 公 子 牟 , 即 魏 牟 , 非 二 人 也 。 又 云 「 公 孫 龍 問 於 魏 牟 」 。 公 孫 龍 , 平 原 君 之 門 , 正 應 侯 同 時 也 。 史 , 赧 王 四 十 九 年 , 范 睢 為 相 , 封 應 侯 。 赧 王 之 元 年 , 之 、 噲 死 , 莊 子 書 及 稱 之 、 噲 。 則 魏 牟 之 上 及 莊 子 , 下 及 應 侯 , 無 疑 。

〔 二 〕  鮑 本 東 歸 魏 。

〔 三 〕  鮑 本 正 曰 : 說 苑 載 此 , 以 為 公 子 牟 謂 穰 侯 。

〔 四 〕  鮑 本 僕 , 平 原 自 稱 。

〔 五 〕  鮑 本 彪 謂 : 此 言 者 , 富 貴 之 金 石 也 。 有 能 書 諸 紳 , 銘 之 几 杖 , 勒 之 盤 盂 , 則 何 亡 國 敗 家 之 有 ? 補 曰 : 魏 牟 嘗 言 身 居 江 海 , 心 在 魏 闕 。 瞻 子 告 以 重 生 則 利 輕 , 則 曰 雖 知 而 未 能 自 勝 , 於 是 又 得 夫 重 傷 之 說 焉 。 故 莊 子 許 其 雖 未 至 道 , 可 謂 有 其 意 , 其 人 可 知 矣 。 所 以 告 范 睢 者 , 亦 以 富 貴 驕 奢 警 之 。 是 時 , 睢 方 擅 秦 權 , 廣 身 封 , 快 意 恩 讎 , 沉 於 富 貴 。 公 子 特 自 其 所 急 者 言 之 , 其 微 旨 固 非 睢 所 得 聞 也 。 正 曰 : 此 五 章 平 原 君 , 皆 當 與 平 原 君 不 受 封 諸 章 相 次 , 舊 策 所 載 是 矣 。

   秦 攻 趙 於 長 平

  秦 攻 趙 於 長 平 , 大 破 之 , 引 兵 而 歸 。 因 使 人 索 六 城 於 趙 而 講 〔 一 〕 。 趙 計 未 定 。 樓 緩 新 從 秦 來 , 趙 王 與 樓 緩 計 之 曰 : 「 與 秦 城 何 如 ? 不 與 何 如 ? 」 樓 緩 辭 讓 曰 : 「 此 非 人 〔 二 〕 臣 之 所 能 知 也 。 」 王 曰 : 「 雖 然 , 試 言 公 之 私 。 」 樓 緩 曰 : 「 王 亦 聞 夫 公 甫 文 伯 母 乎 ? 公 甫 文 伯 官 於 魯 , 病 死 。 婦 人 為 之 自 殺 於 房 中 者 二 八 。 其 母 聞 之 , 不 肯 哭 也 。 相 室 曰 : 『 焉 有 子 死 而 不 哭 者 乎 ? 』 其 母 曰 : 『 孔 子 , 賢 人 也 , 逐 於 魯 , 是 人 〔 三 〕 不 隨 。 今 死 , 而 婦 人 為 死 者 十 六 人 〔 四 〕 。 若 是 者 , 其 於 長 者 薄 , 而 於 婦 人 厚 ? 』 故 從 母 言 之 , 之 〔 五 〕 為 賢 母 也 ; 從 婦 言 之 , 必 不 免 為 妒 婦 也 。 故 其 言 一 也 , 言 者 異 , 則 人 心 變 矣 。 今 臣 新 從 秦 來 , 而 言 勿 與 , 則 非 計 也 ; 言 與 之 , 則 恐 王 以 臣 之 為 秦 也 。 故 不 敢 對 。 使 臣 得 為 王 計 之 , 不 如 予 之 。 」 王 曰 : 「 諾 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 講 」 作 「 媾 」 , 又 改 作 「 講 」 。 ○  史 書 此 事 在 邯 鄲 圍 解 後 。 按 邯 鄲 之 圍 , 非 秦 德 趙 而 解 也 , 趙 賴 魏 之 力 爾 。 何 事 朝 秦 而 講 以 六 城 ? 此 策 以 長 平 破 , 懼 而 賂 之 , 是 也 。

〔 二 〕  鮑 本 衍 「 人 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 、 新 序 無 。

〔 三 〕  鮑 本 稱 是 人 , 不 子 之 也 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 相 室 、 傅 姆 之 類 。 愚 按 , 檀 弓 文 伯 之 喪 , 敬 姜 據 其 床 而 不 哭 曰 云 云 , 與 樓 緩 之 言 相 出 入 。 辯 士 之 言 或 過 。 史 及 新 序 並 作 「 二 人 」 , 是 。 上 文 「 八 」 字 , 乃 「 人 」 字 之 訛 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 也 。 史 記 、 新 序 「 二 人 」 , 皆 「 二 八 」 之 訛 。

〔 五 〕  鮑 本 「 之 」 字 不 重 。 ○ 札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 故 從 母 言 之 , 是 為 賢 母 ; 從 妻 言 之 , 是 必 不 免 為 「 妒 妻 」 。 新 序 有 兩 「 是 」 字 , 無 兩 「 之 」 字 。 此 當 「 必 」 上 脫 一 「 之 」 字 。

  虞 卿 聞 之 , 入 見 王 , 王 以 樓 緩 言 告 之 。 虞 卿 曰 : 「 此 飾 說 也 〔 一 〕 。 」 秦 既 解 邯 鄲 之 圍 , 而 趙 王 入 朝 , 使 趙 郝 〔 二 〕 約 事 於 秦 , 割 六 縣 而 講 〔 三 〕 。 王 曰 : 「 何 謂 也 ? 」 虞 卿 曰 : 「 秦 之 攻 趙 也 , 倦 而 歸 乎 ? 王 以 〔 四 〕 其 力 尚 能 進 , 愛 王 而 不 攻 乎 ? 」 王 曰 : 「 秦 之 攻 我 也 〔 五 〕 , 不 遺 餘 力 矣 , 必 以 倦 而 歸 也 。 」 虞 卿 曰 : 「 秦 以 其 力 攻 其 所 不 能 取 , 倦 而 歸 。 王 又 以 其 力 之 所 不 能 攻 以 資 之 , 是 助 秦 自 攻 也 。 來 年 秦 復 攻 王 , 王 無 以 救 矣 。 」

〔 一 〕  鮑 本 猶 飾 辯 。

〔 二 〕  姚 本 音 釋 , 作 「 赦 」 。

〔 三 〕  鮑 本 原 注 衍 「 秦 既 解 邯 鄲 之 圍 而 趙 王 入 朝 使 趙 郝 約 事 於 秦 割 六 縣 而 講 」 二 十 四 字 。 ○  補 曰 : 此 二 十 四 字 脫 簡 誤 在 此 , 史 以 為 章 首 者 。 此 策 實 非 邯 鄲 圍 解 後 事 也 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 以 此 篇 列 後 秦 趙 戰 長 平 趙 不 勝 篇 之 下 , 首 有 此 二 十 四 字 。 此 下 至 「 其 勢 必 無 趙 矣 」 , 「 樓 緩 」 盡 為 「 趙 郝 」 , 列 於 前 ; 下 接 「 趙 計 未 定 」 , 至 「 此 飾 說 也 」 ; 下 接 「 王 必 無 與 」 , 至 末 。 新 序 亦 如 此 。 考 此 , 乃 策 文 先 後 , 本 不 與 史 記 同 , 或 就 此 間 標 史 記 文 而 誤 入 正 文 , 遂 致 與 「 趙 計 未 定 」 上 文 複 出 。 吳 氏 以 為 脫 簡 者 , 非 是 。 當 刪 此 二 十 四 字 。 其 餘 次 序 仍 策 文 之 舊 。

〔 四 〕  姚 本 錢 、 劉 去 「 王 以 」 字 , 添 「 亡 」 字 。

〔 五 〕  札 記 今 本 「 攻 」 誤 「 伐 」 。

  王 又 以 虞 卿 之 言 告 樓 緩 〔 一 〕 。 樓 緩 曰 : 「 虞 卿 能 盡 知 秦 力 之 所 至 乎 〔 二 〕 ? 誠 知 秦 力 之 不 至 〔 三 〕 , 此 彈 丸 之 地 , 猶 不 予 也 , 令 秦 來 年 復 攻 王 , 得 無 割 其 內 而 媾 乎 ? 」 王 曰 : 「 誠 聽 子 割 矣 , 子 能 必 來 年 秦 之 不 復 攻 我 乎 ? 」 樓 緩 對 曰 : 「 此 非 臣 之 所 敢 任 也 。 昔 者 三 晉 之 交 於 秦 , 相 善 也 。 今 秦 釋 韓 、 魏 而 獨 攻 王 , 王 之 所 以 事 秦 必 不 如 韓 、 魏 也 。 今 臣 為 足 下 解 負 親 之 攻 〔 四 〕 , 啟 關 通 敝 〔 五 〕 , 齊 交 韓 、 魏 〔 六 〕 。 至 來 年 而 王 獨 不 取 於 秦 〔 七 〕 , 王 之 所 以 事 秦 者 , 必 在 韓 、 魏 之 後 也 。 此 非 臣 之 所 敢 任 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 史 云 樓 緩 事 。 正 曰 : 史 云 趙 郝 , 新 序 同 , 止 「 其 勢 必 無 趙 矣 」 。  札 記 丕 烈 案 : 此 策 文 與 史 記 不 同 , 策 無 趙 郝 。 新 序 出 史 記 , 說 見 上 。

〔 二 〕  鮑 本 至 , 猶 及 也 。 虞 卿 言 秦 力 倦 而 歸 , 謂 秦 力 所 及 止 是 耳 。 秦 力 豈 止 是 而 已 乎 ?

〔 三 〕  鮑 本 「 誠 」 下 補 「 不 」 字 , 「 之 」 下 「 不 」 作 「 所 」 。 ○  札 記 今 本 「 誠 」 下 有 「 不 」 字 , 「 之 」 下 有 「 所 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 史 記 、 新 序 作 「 誠 知 秦 力 之 所 不 至 」 。

〔 四 〕  鮑 本 趙 嘗 親 秦 而 復 負 之 , 故 秦 攻 之 , 今 為 媾 所 以 解 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 敝 」 作 「 弊 」 。 ○  正 曰 : 當 作 「 幣 」 。  札 記 今 本 「 敝 」 作 「 幣 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 新 序 作 「 幣 」 , 史 記 作 「 弊 」 。

〔 六 〕  鮑 本 使 其 交 秦 與 韓 、 魏 等 。

〔 七 〕  鮑 本 不 為 秦 所 取 。

  王 以 樓 緩 之 言 告 。 虞 卿 曰 〔 一 〕 : 「 樓 緩 言 不 媾 , 來 年 秦 復 攻 王 , 得 無 更 割 其 內 而 媾 。 今 媾 , 樓 緩 又 不 能 必 秦 之 不 復 攻 也 , 雖 割 何 益 ? 來 年 復 攻 , 又 割 其 力 之 所 不 能 取 而 媾 也 , 此 自 盡 之 術 也 。 不 如 無 媾 。 秦 雖 善 攻 , 不 能 取 六 城 ; 趙 雖 不 能 守 , 而 不 至 失 六 城 〔 二 〕 。 秦 倦 而 歸 , 兵 必 罷 〔 三 〕 。 我 以 五 城 〔 四 〕 收 天 下 以 攻 罷 秦 , 是 我 失 之 於 天 下 , 而 取 償 於 秦 也 。 吾 國 尚 利 , 孰 與 坐 而 割 地 , 自 弱 以 強 秦 ? 今 樓 緩 曰 : 『 秦 善 韓 、 魏 而 攻 趙 者 , 必 王 之 事 秦 不 如 韓 、 魏 也 。 』 是 使 王 歲 以 六 城 事 秦 也 , 即 坐 而 地 盡 矣 。 來 年 秦 復 求 割 地 , 王 將 予 之 乎 ? 不 與 , 則 是 棄 前 貴 〔 五 〕 而 挑 秦 禍 也 〔 六 〕 ; 與 之 , 則 無 地 而 給 之 。 語 曰 : 『 強 者 善 攻 , 而 弱 者 不 能 自 守 。 』 今 坐 而 聽 秦 , 秦 兵 不 敝 而 多 得 地 , 是 強 秦 而 弱 趙 也 。 以 益 愈 〔 七 〕 強 之 秦 , 而 割 愈 弱 之 趙 , 其 計 固 不 止 矣 〔 八 〕 。 且 秦 虎 狼 之 國 也 , 無 禮 義 之 心 。 其 求 無 已 , 而 王 之 地 有 盡 。 以 有 盡 之 地 , 給 無 已 之 求 , 其 勢 必 無 趙 矣 。 故 曰 : 此 飾 說 〔 九 〕 也 。 王 必 勿 與 。 」 王 曰 : 「 諾 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 虞 卿 」 下 補 「 虞 卿 」 二 字 。 ○  補 曰 : 史 此 下 復 有「
虞 卿 」 二 字 。  札 記 丕 烈 案 : 新 序 有 。

〔 二 〕  鮑 本 上 「 媾 」 皆 作 「 講 」 , 「 而 」 作 「 亦 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 終 不 失 」 , 新 序 作 「 亦 不 失 」 。

〔 三 〕  鮑 本 並 音 疲 。

〔 四 〕  鮑 本 「 五 」 作 「 六 」 。 ○  下 同 。 正 曰 : 此 五 城 , 與 後 「 五 城 賂 齊 」 、 「 得 王 五 城 」 之 「 五 」 , 且 當 從 本 文 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 六 城 」 , 新 序 作 「 五 縣 」 。 考 此 , 當 策 文 作 「 城 」 , 史 記 作「
縣 」 , 新 序 出 史 記 。 今 本 史 記 「 城 」 「 縣 」 錯 出 。 新 序 後 二 處 亦 作「
六 城 」 。 皆 有 誤 。

〔 五 〕  鮑 本 「 貴 」 作 「 資 」 。 ○  補 曰 : 恐 作 「 資 」 。 史 作 「 功 」 。  札 記 今 本 「 貴 」 作 「 資 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 新 序 作 「 功 」 。

〔 六 〕  鮑 本 史 注 「 挑 戰 」 為 「 致 師 」 , 則 此 言 禍 自 我 致 也 。

〔 七 〕  鮑 本 衍 「 愈 」 字 。 正 曰 : 新 序 同 , 史 作 「 益 強 」 , 然 有 「 愈 」 字 亦 通 。 益 , 謂 增 益 之 也 。

〔 八 〕  鮑 本 言 割 不 止 。

〔 九 〕  鮑 本 補 曰 : 按 此 「 飾 說 」 二 字 , 與 前 相 應 , 則 文 有 亂 脫 無 疑 。  札 記 丕 烈 案 : 說 見 上 。

  樓 緩 聞 之 , 入 見 於 王 , 王 又 以 虞 卿 言 告 之 。 樓 緩 曰 : 「 不 然 , 虞 卿 得 其 一 , 未 知 其 二 也 。 夫 秦 、 趙 構 難 , 而 天 下 皆 說 , 何 也 ? 曰 『 我 將 因 強 而 乘 〔 一 〕 弱 』 。 今 趙 兵 困 於 秦 , 天 下 之 賀 戰 者 〔 二 〕 , 則 必 盡 〔 三 〕 在 於 秦 矣 。 故 不 若 亟 割 地 求 和 , 以 疑 天 下 , 慰 秦 心 。 不 然 , 天 下 將 因 秦 之 怒 , 秦 〔 四 〕 趙 之 敝 而 瓜 分 之 〔 五 〕 。 趙 且 亡 , 何 秦 之 圖 ? 王 以 此 斷 之 , 勿 復 計 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 乘 , 猶 陵 。

〔 二 〕  鮑 本 「 者 」 上 補 「 勝 」 字 。 ○  正 曰 : 史 有 「 勝 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 新 序 有 。

〔 三 〕  鮑 本 無 「 盡 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 、 新 序 有 。

〔 四 〕  姚 本 一 作 「 乘 」 。  鮑 本 「 秦 」 作 「 乘 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 分 其 地 如 破 瓜 然 。

  虞 卿 聞 之 , 又 入 見 王 曰 : 「 危 矣 , 樓 子 之 為 秦 也 〔 一 〕 ! 夫 趙 兵 困 於 秦 , 又 割 地 為 和 , 是 愈 疑 天 下 , 而 何 慰 秦 心 哉 ? 是 不 亦 大 示 天 下 弱 乎 ? 且 臣 曰 勿 予 者 , 非 固 勿 予 而 已 也 。 秦 索 六 城 於 王 , 王 以 五 城 賂 齊 。 齊 , 秦 之 深 讎 也 〔 二 〕 , 得 王 五 城 , 并 力 而 西 擊 秦 也 〔 三 〕 , 齊 之 聽 王 , 不 待 辭 之 畢 也 。 是 王 失 於 齊 而 取 償 於 秦 〔 四 〕 , 一 舉 結 三 國 之 親 〔 五 〕 , 而 與 秦 易 道 也 。 」 趙 王 曰 : 「 善 。 」 因 發 虞 卿 東 見 齊 王 〔 六 〕 , 與 之 謀 秦 。

〔 一 〕  鮑 本 為 秦 計 深 , 而 趙 勢 危 。

〔 二 〕  鮑 本 嘗 爭 為 帝 。 正 曰 : 不 特 此 。

〔 三 〕  姚 本 劉 本 去 「 也 」 字 。

〔 四 〕  姚 本 孫 本 抹 去 此 十 字 。

〔 五 〕  鮑 本 韓 、 魏 本 趙 與 國 , 與 齊 為 三 。

〔 六 〕  鮑 本 王 建 。

  虞 卿 未 反 , 秦 之 使 者 已 在 趙 矣 。 樓 緩 聞 之 , 逃 去 。 〔 一 〕

〔 一 〕  鮑 本 虞 卿 傳 有 , 次 第 不 同 。 先 云 「 秦 既 解 邯 鄲 」 , 與 今 所 衍 二 十 四 字 同 。 次 「 虞 卿 謂 趙 王 曰 , 秦 之 攻 王 也 倦 而 歸 乎 」 止 「 勢 必 無 趙 矣 」 。 次 「 趙 王 計 未 定 , 樓 緩 從 秦 來 」 止 「 此 飾 說 也 」 。 次 「 王 必 勿 與 , 樓 緩 聞 之 」 止 「 緩 聞 之 逃 去 」 。 彪 謂 : 虞 卿 可 謂 見 善 明 者 矣 。 當 趙 以 四 十 萬 覆 於 長 平 之 下 , 凡 在 趙 庭 之 臣 , 孰 不 魄 奪 氣 喪 , 顧 講 秦 以 偷 須 臾 之 寧 ? 卿 獨 為 之 延 慮 卻 顧 , 折 樓 緩 之 口 , 挫 強 秦 之 心 , 反 使 秦 人 先 趙 而 講 。 於 此 亦 足 以 見 從 者 , 天 下 之 勢 。 七 國 辯 士 , 策 必 中 , 計 必 得 , 而 不 失 其 正 , 唯 卿 與 陳 軫 有 焉 。 賢 矣 哉 ! 正 曰 : 大 事 記 引 蘇 氏 云 , 虞 卿 終 始 事 趙 , 專 持 從 說 , 非 說 客 也 。 鮑 以 卿 與 陳 軫 並 稱 , 軫 料 事 明 切 , 不 下 於 卿 , 其 勸 懷 王 賂 秦 而 取 償 於 齊 , 意 亦 類 此 。 他 雖 辯 給 可 善 , 而 言 稍 浮 。 至 其 往 來 秦 、 楚 , 爭 寵 張 儀 , 徼 貴 犀 首 , 未 離 說 客 之 習 也 ! 豈 卿 比 哉 ?

   秦 攻 趙 平 原 君 使 人 請 救 於 魏

  秦 攻 趙 , 平 原 君 使 人 請 救 於 魏 。 信 陵 君 發 兵 至 邯 鄲 城 下 , 秦 兵 罷 。 虞 卿 為 平 原 君 請 益 地 , 謂 趙 王 曰 : 「 夫 不 鬥 一 卒 , 不 頓 〔 一 〕 一 戟 , 而 解 二 國 患 者 , 平 原 君 之 力 也 〔 二 〕 。 用 人 之 力 , 而 忘 人 之 功 , 不 可 。 」 趙 王 曰 : 「 善 。 」 將 益 之 地 。 公 孫 龍 〔 三 〕 聞 之 〔 四 〕 , 見 平 原 君 曰 : 「 君 無 覆 軍 殺 將 之 功 〔 五 〕 , 而 封 以 東 武 城 。 趙 國 豪 傑 之 士 , 多 在 君 之 右 〔 六 〕 , 而 君 為 相 國 者 以 親 故 〔 七 〕 。 夫 君 封 以 東 武 城 不 讓 無 功 〔 八 〕 , 佩 趙 國 相 印 不 辭 無 能 , 一 解 國 患 , 欲 求 益 地 , 是 親 戚 受 封 , 而 國 人 計 功 也 〔 九 〕 。 為 君 計 者 , 不 如 勿 受 便 。 」 平 原 君 曰 : 「 謹 受 令 。 」 乃 不 受 封 。 〔 一 0 〕

〔 一 〕  鮑 本 頓 劍 之 頓 。 正 曰 : 頓 , 義 見 秦 策 。

〔 二 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 有 「 也 」 字 。

〔 三 〕  鮑 本 趙 人 , 著 守 白 論 , 莊 子 稱 之 。 距 是 遠 甚 , 豈 同 姓 名 如 公 孫 弘 者 乎 ? 正 曰 : 莊 子 稱 公 孫 龍 之 學 「 合 同 異 , 離 堅 白 」 。 而 史 平 原 傳 , 稱 公 孫 龍 善 為 堅 白 同 異 之 辨 。 荀 卿 傳 末 以 為 趙 人 。 又 見 列 子 等 書 , 同 此 人 也 。 史 稱 莊 子 與 梁 惠 、 齊 宣 同 時 , 楚 威 王 欲 以 為 相 。 威 王 元 年 , 當 顯 王 三 十 年 , 故 大 事 記 以 楚 相 之 事 附 見 。 下 至 赧 王 十 七 年 , 趙 勝 封 平 原 君 , 則 周 距 平 原 未 遠 也 。 莊 子 書 稱 之 、 噲 。 之 、 噲 事 當 宣 王 末 年 , 赧 王 元 年 也 。 下 至 魏 破 秦 軍 邯 鄲 時 , 以 為 赧 王 五 十 八 年 。 則 周 之 稱 公 孫 龍 , 龍 之 在 平 原 君 門 , 皆 相 及 也 。 惟 以 為 仲 尼 弟 子 公 孫 龍 者 , 則 誤 。 蓋 相 去 遠 爾 。

〔 四 〕  姚 本 劉 添 「 聞 」 字 。  鮑 本 原 無 「 聞 」 字 , 補 「 聞 」 字 。 ○  補 曰 : 史 有 。

〔 五 〕  鮑 本 言 初 封 時 以 公 子 耳 。

〔 六 〕  鮑 本 右 者 , 人 道 所 尊 。 補 曰 : 秦 、 漢 以 前 , 用 右 為 上 , 如 云 「 位 在 廉 頗 右 」 。

〔 七 〕  鮑 本 「 親 」 下 補 「 也 」 字 。 ○  正 曰 : 「 故 」 句 。 史 作 「 親 戚 故 也 」 。

〔 八 〕  鮑 本 不 以 無 功 辭 之 。

〔 九 〕  鮑 本 國 人 受 封 , 必 計 其 功 , 與 平 原 異 。 補 曰 : 勝 本 無 功 , 向 之 受 封 也 , 已 不 當 得 , 今 又 欲 益 地 。 是 在 親 戚 , 則 無 功 受 封 , 國 人 則 計 功 乃 受 賞 , 輕 重 不 倫 也 。 漢 光 武 封 陰 識 , 識 引 此 語 。

〔 一 0 〕 鮑 本 彪 謂 : 平 原 失 計 於 馮 亭 , 以 挑 秦 禍 , 幾 喪 趙 國 之 半 , 馴 致 邯 鄲 之 圍 , 何 功 之 足 論 哉 ? 然 因 人 成 事 , 亦 有 桑 榆 之 收 , 不 可 忘 也 。 虞 卿 之 請 , 帝 王 懋 賞 之 舉 ; 公 孫 龍 之 辭 , 明 哲 讓 功 之 誼 。 皆 君 子 之 善 言 也 。 正 曰 : 趙 勝 功 不 贖 罪 , 虞 卿 此 為 失 言 。

   秦 趙 戰 於 長 平

  秦 、 趙 戰 於 長 平 , 趙 不 勝 〔 一 〕 , 亡 一 都 尉 〔 二 〕 。 趙 王 召 樓 昌 與 虞 卿 曰 : 「 軍 戰 不 勝 , 尉 復 死 〔 三 〕 , 寡 人 使 卷 甲 而 趍 之 〔 四 〕 , 何 如 ? 」 樓 昌 曰 : 「 無 益 也 , 不 如 發 重 使 而 為 媾 〔 五 〕 。 」 虞 卿 曰 : 「 夫 言 媾 者 , 以 為 不 媾 者 軍 必 破 , 而 制 媾 者 在 秦 〔 六 〕 。 且 王 之 論 秦 也 , 欲 破 王 之 軍 乎 ? 其 不 邪 ? 」 王 曰 : 「 秦 不 遺 餘 力 矣 , 必 且 破 趙 軍 。 」 虞 卿 曰 : 「 王 聊 聽 臣 , 發 使 出 重 寶 以 附 楚 、 魏 。 楚 、 魏 欲 得 王 之 重 寶 , 必 入 吾 使 。 趙 使 入 楚 、 魏 , 秦 必 疑 天 下 合 從 也 , 且 必 恐 。 如 此 , 則 媾 乃 可 為 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 無 「 不 勝 」 二 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 、 新 序 有 。

〔 二 〕  鮑 本 軍 尉 也 。

〔 三 〕  鮑 本 「 復 」 作 「 係 」 。 ○  係 , 尉 名 。 正 曰 : 史 同 。  札 記 新 序 作 「 係 」 。 徐 廣 注 史 記 云 , 「 復 」 一 作 「 係 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 趍 」 作 「 趨 」 。 ○  襲 之 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 媾 」 作 「 講 」 。 ○  從 女 從 冓 , 求 和 也 , 與 「 講 」 無 異 義 。 而 此 書 兩 字 互 用 。 今 以 御 名 , 並 作 「 講 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 媾 」 , 新 序 作 「 構 」 。

〔 六 〕  鮑 本 制 , 言 聽 否 由 之 。

  趙 王 不 聽 , 與 〔 一 〕 平 陽 君 為 媾 , 發 鄭 朱 入 秦 , 秦 內 之 。 趙 王 召 虞 卿 曰 : 「 寡 人 使 平 陽 君 媾 秦 , 秦 已 內 鄭 朱 矣 , 子 以 為 奚 如 ? 」 虞 卿 曰 : 「 王 必 不 得 媾 , 軍 必 破 矣 , 天 下 之 賀 戰 勝 者 皆 在 秦 矣 。 鄭 朱 , 趙 之 貴 人 也 , 而 入 於 秦 , 秦 王 〔 二 〕 與 應 侯 必 顯 重 以 示 天 下 。 楚 、 魏 以 趙 為 媾 , 必 不 救 王 。 秦 知 〔 三 〕 天 下 不 救 王 , 則 媾 不 可 得 成 也 〔 四 〕 。 」 趙 卒 不 得 媾 , 軍 果 大 敗 。 王 入 秦 , 秦 留 趙 王 而 后 許 之 媾 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 與 , 從 之 也 。

〔 二 〕  鮑 本 昭 。

〔 三 〕  姚 本 一 本 去 「 秦 知 」 字 。

〔 四 〕  姚 本 一 無 「 成 」 字 。

〔 五 〕  鮑 本 虞 卿 傳 有 。

   秦 圍 趙 之 邯 鄲

  秦 圍 趙 之 邯 鄲 〔 一 〕 。 魏 安 釐 王 使 將 軍 晉 鄙 救 趙 。 畏 秦 , 止 於 蕩 陰 〔 二 〕 , 不 進 。 魏 王 使 客 將 軍 新 〔 三 〕 垣 衍 〔 四 〕 間 〔 五 〕 入 邯 鄲 , 因 平 原 君 謂 趙 王 曰 : 「 秦 所 以 急 圍 趙 者 , 前 與 齊 湣 王 〔 六 〕 爭 強 為 帝 , 已 而 復 歸 帝 , 以 齊 故 〔 七 〕 。 今 齊 湣 王 已 益 弱 〔 八 〕 。 方 今 唯 秦 雄 天 下 , 此 非 必 貪 邯 鄲 , 其 意 欲 求 為 帝 。 趙 誠 發 使 尊 秦 昭 王 為 帝 〔 九 〕 , 秦 必 喜 , 罷 兵 去 。 」 平 原 君 猶 豫 未 有 所 決 。

〔 一 〕  鮑 本 此 九 年 。

〔 二 〕  姚 本 錢 、 劉 改 「 蕩 」 作 「 湯 」 。  鮑 本 屬 河 內 。 補 曰 : 正 義 云 , 蕩 , 天 郎 反 。 相 州 縣 。

〔 三 〕  鮑 本 「 新 」 作 「 辛 」 。 ○  札 記 史 記 作 「 新 」 。 此 涉 之 而 誤 也 。 下 文 盡 作 「 辛 」 。

〔 四 〕  鮑 本 稱 客 , 則 衍 他 國 人 仕 魏 也 。 補 曰 : 元 和 姓 纂 , 衍 , 畢 公 高 之 後 。

〔 五 〕  鮑 本 間 , 謂 微 行 。

〔 六 〕  鮑 本 「 湣 」 作 「 閔 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 湣 」 。 此 涉 之 而 誤 也 。 齊 策 作 「 閔 」 。

〔 七 〕  鮑 本 由 齊 不 稱 , 秦 亦 失 之 。

〔 八 〕  鮑 本 無 「 已 」 字 , 原 注 衍 「 閔 王 」 二 字 。 ○  今 乃 襄 王 爾 , 史 亦 誤 。 正 曰 : 謂 今 之 齊 , 視 閔 王 已 益 弱 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作「
今 齊 湣 王 已 益 弱 」 。

〔 九 〕  鮑 本 稱 謚 , 非 當 時 語 。 補 曰 : 追 書 之 辭 。

  此 時 魯 仲 連 適 游 趙 , 會 秦 圍 趙 。 聞 魏 將 欲 令 趙 尊 秦 為 帝 , 乃 見 平 原 君 曰 : 「 事 將 奈 何 矣 ? 」 平 原 君 曰 : 「 勝 也 何 敢 言 事 ? 百 萬 之 眾 折 於 外 , 今 又 內 圍 邯 鄲 而 不 能 〔 一 〕 去 。 魏 王 使 〔 二 〕 將 軍 辛 垣 衍 令 趙 帝 秦 。 今 其 人 在 是 , 勝 也 何 敢 言 事 ? 」 魯 連 曰 : 「 始 吾 以 君 為 天 下 之 賢 公 子 也 , 吾 乃 今 然 后 知 君 非 天 下 之 賢 公 子 也 。 梁 客 辛 垣 衍 安 在 ? 吾 請 為 君 責 而 歸 之 。 」 平 原 君 曰 : 「 勝 請 召 而 見 之 於 先 生 〔 三 〕 。 」 平 原 君 遂 見 辛 垣 衍 曰 : 「 東 國 有 魯 連 先 生 〔 四 〕 , 其 人 在 此 , 勝 請 為 紹 介 〔 五 〕 而 見 之 於 將 軍 〔 六 〕 。 」 辛 垣 衍 曰 : 「 吾 聞 魯 連 先 生 , 齊 國 之 高 士 也 。 衍 , 人 臣 也 , 使 事 有 職 。 吾 不 願 見 魯 連 先 生 也 。 」 平 原 君 曰 : 「 勝 已 泄 之 矣 〔 七 〕 。 」 辛 垣 衍 許 諾 。

〔 一 〕  姚 本 曾 本 添 「 能 」 字 。  鮑 本 無 「 能 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 二 〕  鮑 本 「 使 」 下 有 「 客 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 三 〕  姚 本 錢 、 劉 作 「 為 召 而 見 之 」 。  鮑 本 「 召 」 上 有 「 為 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 請 為 紹 介 」 。

〔 四 〕  鮑 本 東 國 , 謂 齊 。 補 曰 : 一 本 「 先 生 者 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 五 〕  鮑 本 郭 璞 曰 , 紹 介 , 相 佑 助 也 。 補 曰 : 索 隱 曰 , 禮 , 賓 至 , 必 因 介 以 傳 辭 。 紹 者 , 繼 也 。 故 禮 云 , 介 紹 而 傳 命 。

〔 六 〕  姚 本 錢 、 劉 作 「 請 為 紹 交 之 於 將 軍 」 。

〔 七 〕  鮑 本 泄 , 言 已 白 之 。

  魯 連 見 辛 垣 衍 而 無 言 。 辛 垣 衍 曰 : 「 吾 視 居 北 〔 一 〕 圍 城 之 中 者 , 皆 有 求 於 平 原 君 者 也 。 今 吾 視 先 生 之 玉 貌 , 非 有 求 於 平 原 君 者 , 曷 為 久 居 此 〔 二 〕 圍 城 之 中 而 不 去 也 ? 」 魯 連 曰 : 「 世 以 鮑 焦 〔 三 〕 無 從 容 而 死 者 , 皆 非 也 〔 四 〕 。 今 眾 人 不 知 , 則 為 一 身 〔 五 〕 。 彼 秦 者 〔 六 〕 , 棄 禮 義 而 上 首 功 之 國 也 〔 七 〕 。 權 使 其 士 , 虜 使 其 民 〔 八 〕 。 彼 則 肆 然 而 為 帝 , 過 而 遂 正 於 天 下 〔 九 〕 , 則 連 有 赴 東 海 而 死 矣 。 〔 一 0 〕 吾 不 忍 為 之 民 也 ! 所 為 見 將 軍 者 , 欲 以 助 趙 也 。 」 辛 垣 衍 曰 : 「 先 生 助 之 奈 何 ? 」 魯 連 曰 : 「 吾 將 使 梁 及 燕 助 之 。 齊 、 楚 則 〔 一 一 〕 固 助 之 矣 。 」 辛 垣 衍 曰 : 「 燕 則 吾 請 以 從 矣 。 若 乃 梁 , 則 吾 乃 梁 人 也 , 先 生 惡 能 使 梁 助 之 耶 ? 」 魯 連 曰 : 「 梁 未 睹 秦 稱 帝 之 害 故 也 , 使 梁 睹 秦 稱 帝 之 害 , 則 必 助 趙 矣 。 」 辛 垣 衍 曰 : 「 秦 稱 帝 之 害 將 奈 何 ? 」 魯 仲 連 曰 : 「 昔 齊 威 王 嘗 為 仁 義 矣 , 率 天 下 諸 侯 而 朝 周 。 周 貧 且 微 , 諸 侯 莫 朝 , 而 齊 獨 朝 之 。 居 歲 餘 , 周 烈 王 崩 , 諸 侯 皆 弔 , 齊 後 往 。 周 怒 , 赴 於 齊 曰 : 『 天 崩 地 坼 , 天 子 下 席 。 東 藩 之 臣 田 嬰 齊 後 至 , 則 斮 之 。 』 威 王 勃 然 怒 曰 : 『 叱 嗟 〔 一 二 〕 , 而 母 婢 也 〔 一 三 〕 。 』 卒 為 天 下 笑 。 故 生 則 朝 周 , 死 則 叱 之 , 誠 不 忍 其 求 也 。 彼 天 子 固 然 , 〔 一 四 〕 其 無 足 怪 。 」 辛 垣 衍 曰 : 「 先 生 獨 未 見 夫 僕 乎 ? 十 人 而 從 一 人 者 , 寧 力 不 勝 , 智 不 若 耶 ? 畏 之 也 。 」 魯 仲 連 曰 : 「 然 梁 之 比 於 秦 若 僕 耶 ? 」 辛 垣 衍 曰 : 「 然 。 」 魯 仲 連 曰 : 「 然 吾 將 使 秦 王 烹 醢 梁 王 〔 一 五 〕 。 」 辛 垣 衍 怏 然 不 悅 曰 : 「 嘻 , 亦 太 甚 矣 , 先 生 之 言 也 〔 一 六 〕 ! 先 生 又 惡 能 使 秦 王 烹 醢 梁 王 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 「 北 」 作 「 此 」 。 ○  札 記 今 本 「 北 」 作 「 此 」 。 丕 烈 案 : 「 此 」 字 是 也 。 史 記 作 「 此 」 。

〔 二 〕  鮑 本 「 此 」 原 作 「 若 」 , 又 改 作 「 此 」 。 ○  補 曰 : 「 若 」 疑 「 居 」 字 訛 衍 。 史 作 「 此 」 , 無 亦 可 。

〔 三 〕  鮑 本 鮑 焦 , 周 之 介 士 , 見 莊 子 。 補 曰 : 韓 詩 外 傳 云 , 周 時 隱 者 , 無 子 胤 , 不 臣 天 子 , 不 友 諸 侯 。

〔 四 〕  鮑 本 其 人 介 , 故 人 謂 之 然 。

〔 五 〕  鮑 本 不 知 者 , 以 其 抱 木 死 為 無 以 自 養 , 不 知 其 非 世 也 。 明 己 今 亦 然 。

〔 六 〕  鮑 本 無 「 者 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 七 〕  鮑 本 秦 制 爵 二 十 等 , 戰 獲 首 級 者 , 計 功 受 爵 , 時 所 尊 上 也 。

〔 八 〕  鮑 本 視 民 如 所 虜 獲 。

〔 九 〕  鮑 本 過 , 猶 不 幸 。 補 曰 : 正 義 云 , 舊 讀 「 帝 過 」 句 , 謂 遍 行 天 子 之 禮 。 過 , 失 也 。 愚 按 , 此 句 亦 難 通 。 過 , 即 過 甚 之 義 。 史 作「
過 而 為 政 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 矣 」 作 「 耳 」 。 ○  補 曰 : 史 作 「 耳 」 。

〔 一 一 〕 鮑 本 無 「 則 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 一 二 〕 鮑 本 嗟 , 咨 也 。

〔 一 三 〕 鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 赴 , 告 也 。 今 文 作 「 訃 」 。 索 隱 云 , 下 席 , 言 其 寢 苫 居 廬 , 謂 烈 王 太 子 安 王 驕 也 。 正 義 云 , 「 而 母 婢 」 , 罵 烈 王 后 也 。

〔 一 四 〕 鮑 本 固 , 猶 必 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 然 」 下 補 「 則 」 字 。 ○  醢 , 肉 醬 也 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 「 然 」 字 。 凡 古 言 「 然 」 , 與 今 言 「 然 則 」 同 。 鮑 本 誤 。

〔 一 六 〕 鮑 本 補 曰 : 嘻 , 嘆 ; 言 也 , 句 。

  魯 仲 連 曰 : 「 固 也 , 待 吾 言 之 。 昔 者 , 鬼 侯 〔 一 〕 之 〔 二 〕 鄂 侯 〔 三 〕 、 文 王 , 紂 之 三 公 也 。 鬼 侯 有 子 而 好 , 故 入 之 於 紂 , 紂 以 為 惡 , 醢 鬼 侯 。 鄂 侯 爭 之 急 , 辨 之 疾 , 故 脯 鄂 侯 。 文 王 聞 之 , 喟 然 而 歎 , 故 拘 之 於 牖 里 〔 四 〕 之 車 〔 五 〕 , 百 日 而 欲 舍 〔 六 〕 之 死 。 曷 為 與 人 俱 稱 帝 王 , 卒 就 脯 醢 之 地 也 ? 齊 閔 王 將 之 魯 , 夷 維 子 執 策 而 從 〔 七 〕 , 謂 魯 人 曰 : 『 子 將 何 以 待 吾 君 ? 』 魯 人 曰 : 『 吾 將 以 十 太 牢 待 子 之 君 。 』 維 子 〔 八 〕 曰 : 『 子 安 取 禮 而 來 待 吾 君 ? 彼 吾 君 者 , 天 子 也 。 天 子 巡 狩 , 諸 侯 辟 舍 , 納 於 〔 九 〕 筦 鍵 〔 一 0 〕 , 攝 衽 抱 几 〔 一 一 〕 , 視 膳 於 堂 下 , 天 子 已 食 , 退 而 聽 朝 也 〔 一 二 〕 。 』 魯 人 投 其 籥 〔 一 三 〕 , 不 果 納 。 不 得 入 於 魯 , 將 之 薛 , 假 塗 於 鄒 。 當 是 時 , 鄒 君 死 , 閔 王 欲 入 弔 。 夷 維 子 謂 鄒 之 孤 曰 : 『 天 子 弔 , 主 人 必 將 倍 殯 柩 〔 一 四 〕 , 設 北 面 於 南 方 , 然 后 天 子 南 面 弔 也 。 』 鄒 之 群 臣 曰 : 『 必 若 此 , 吾 將 伏 劍 而 死 。 』 故 不 敢 入 於 鄒 。 鄒 、 魯 之 臣 , 生 則 不 得 事 養 〔 一 五 〕 , 死 則 不 得 飯 含 〔 一 六 〕 。 然 且 欲 行 天 子 之 禮 於 鄒 、 魯 之 臣 , 不 果 納 。 今 秦 萬 乘 之 國 , 梁 亦 萬 乘 之 國 。 俱 據 萬 乘 之 國 〔 一 七 〕 , 交 有 稱 王 之 名 , 賭 〔 一 八 〕 其 一 戰 而 勝 , 欲 從 而 帝 之 , 是 使 三 晉 之 大 臣 不 如 鄒 、 魯 之 僕 妾 也 。 且 秦 無 已 而 帝 〔 一 九 〕 , 則 且 變 易 諸 侯 之 大 臣 。 彼 將 奪 其 所 謂 不 肖 , 而 予 其 所 謂 〔 二 0 〕 賢 ; 奪 其 所 憎 , 而 與 其 所 愛 。 彼 又 將 使 其 子 女 讒 妾 為 諸 侯 妃 姬 , 處 梁 之 宮 , 梁 王 安 得 晏 然 而 已 乎 ? 而 將 軍 又 何 以 得 故 寵 乎 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 徐 曰 , 鄴 縣 有 九 侯 城 , 「 九 」 一 作 「 鬼 」 。

〔 二 〕  鮑 本 「 鬼 侯 」 下 無 「 之 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 三 〕  鮑 本 鄂 , 屬 江 夏 。 正 曰 : 左 傳 隱 六 年 「 納 諸 鄂 」 注 , 晉 別 邑 。 路 史 云 , 在 大 夏 。 世 本 云 , 叔 虞 居 鄂 。 未 知 即 此 否 ?

〔 四 〕  鮑 本 牖 里 , 在 蕩 陰 。

〔 五 〕  鮑 本 「 車 」 作 「 庫 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 庫 」 。

〔 六 〕  姚 本 錢 本 添 「 舍 」 字 。  鮑 本 「 舍 」 作 「 令 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 令 」 。

〔 七 〕  鮑 本 策 , 馬 策 也 。 補 曰 : 索 隱 云 , 維 , 東 萊 之 邑 。 其 居 夷 也 , 號 夷 維 子 。 故 晏 子 為 萊 之 夷 維 人 。 愚 按 , 維 即 維 地 。 志 , 維 水 出 密 州 莒 縣 東 北 維 山 , 北 至 今 維 州 昌 邑 入 海 。 萊 夷 , 即 今 萊 州 也 。

〔 八 〕  鮑 本 「 維 」 上 有 「 夷 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 九 〕  鮑 本 衍 「 於 」 字 。 補 曰 : 疑 衍 , 史 無 。

〔 一 0 〕 鮑 本 筦 , 鑰 也 。 鍵 , 其 牡 。 避 納 者 , 示 不 敢 有 其 國 。

〔 一 一 〕 鮑 本 几 , 所 據 也 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 退 」 在 「 聽 」 下 。 ○  補 曰 : 一 本 「 天 子 已 食 , 退 而 聽 朝 也 」 。 史 同 , 「 退 」 上 有 「 乃 」 字 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 籥 」 , 「 鑰 」 同 , 關 下 牡 也 。 投 者 , 下 其 牡 。

〔 一 四 〕 鮑 本 倍 , 言 背 之 去 。 正 曰 : 索 隱 云 , 主 人 不 在 殯 東 , 將 背 其 殯 棺 , 立 西 階 上 , 北 面 哭 , 是 倍 也 。 天 子 乃 於 阼 階 上 , 南 面 弔 之 也 。

〔 一 五 〕 鮑 本 齊 時 強 , 二 國 不 納 , 必 見 伐 , 國 人 不 得 養 老 事 幼 。 正 曰 : 索 隱 云 , 謂 時 君 弱 臣 強 , 鄒 、 魯 君 生 時 , 臣 不 得 盡 事 養 , 死 不 得 行 賻 襚 之 禮 。 然 齊 欲 行 天 子 禮 於 鄒 、 魯 , 其 臣 皆 不 果 納 之 , 是 猶 秉 禮 而 有 大 體 也 。

〔 一 六 〕 鮑 本 以 珠 玉 實 死 者 之 口 曰 含 。 此 謂 鄒 。 補 曰 : 飯 , 扶 晚 反 。 含 , 胡 紺 反 。

〔 一 七 〕 鮑 本 無 「 俱 據 萬 乘 之 國 」 六 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 一 八 〕 鮑 本 「 賭 」 作 「 睹 」 。 ○  札 記 今 本 「 賭 」 作 「 睹 」 。 丕 烈 案 : 「 睹 」 字 是 也 。

〔 一 九 〕 鮑 本 無 已 , 言 無 止 之 者 。 正 曰 : 無 已 , 必 欲 為 之 而 不 止 也 。

〔 二 0 〕 鮑 本 補 曰 : 史 無 兩 「 謂 」 字 。

  於 是 , 辛 垣 衍 起 , 再 拜 謝 曰 : 「 始 以 先 生 為 庸 人 , 吾 乃 今 日 而〔
一 〕 知 先 生 為 天 下 之 士 也 。 吾 請 去 , 不 敢 復 言 帝 秦 。 」 秦 將 聞 之 , 為 郤 軍 五 十 里 。

〔 一 〕  姚 本 曾 本 無 「 而 」 字 。

  適 會 魏 公 子 無 忌 〔 一 〕 奪 晉 鄙 軍 以 救 趙 擊 秦 , 秦 軍 引 而 去 〔 二 〕 。 於 是 平 原 君 欲 封 魯 仲 連 。 魯 仲 連 辭 讓 者 三 , 終 不 肯 受 。 平 原 君 乃 置 酒 , 酒 酣 , 起 前 以 千 金 為 魯 連 壽 。 魯 連 笑 曰 : 「 所 〔 三 〕 貴 於 天 下 之 士 者 , 為 人 排 患 、 釋 難 、 解 紛 亂 而 無 所 取 也 。 即 有 所 取 者 , 是 商 賈 之 人 也 , 仲 連 不 忍 為 也 。 」 遂 辭 平 原 君 而 去 , 終 身 不 復 見 。 〔 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 無 「 魏 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 秦 將 聞 仲 連 之 言 , 為 卻 軍 五 十 里 。 說 者 以 為 辯 士 夸 辭 , 愚 竊 以 為 信 。 蓋 仲 連 毅 然 不 肯 帝 秦 , 則 魏 救 必 至 。 聲 天 下 之 大 義 , 以 作 三 軍 之 氣 , 不 戰 而 自 倍 矣 。 是 時 公 子 無 忌 且 至 , 連 之 智 , 足 以 知 其 事 之 克 濟 。 不 然 , 則 且 有 俶 儻 非 常 之 畫 , 以 佐 趙 之 急 , 彼 秦 將 者 , 必 聞 其 言 而 憚 其 謀 故 爾 。 不 然 , 豈 為 虛 言 卻 哉 ?

〔 三 〕  鮑 本 「 所 」 作 「 此 」 。 ○  補 曰 : 史 作 「 所 」 。

〔 四 〕  鮑 本 仲 連 傳 有 。 彪 謂 : 仲 連 , 孔 子 之 所 謂 逸 民 , 非 周 衰 辯 者 之 囿 也 。 太 史 公 贊 之 貶 矣 。 夫 說 人 者 不 可 一 概 , 或 委 而 順 之 若 觸 讋 , 或 折 而 服 之 若 仲 連 , 然 後 濟 天 下 之 務 。 不 然 , 諛 且 愎 矣 。 正 曰 : 史 遷 論 仲 連 , 謂 指 意 不 合 大 義 , 固 未 當 。 鮑 以 為 孔 子 所 謂 逸 民 , 連 雖 貧 賤 肆 志 , 然 時 出 而 救 時 , 亦 非 逸 也 。 大 事 記 引 蘇 氏 曰 , 辯 過 儀 、 秦 , 氣 凌 髡 、 衍 , 從 橫 之 利 , 不 入 於 口 , 因 事 放 言 , 切 中 機 會 , 排 難 解 紛 , 不 終 日 而 成 功 , 逃 避 爵 賞 , 脫 屣 而 去 , 戰 國 一 人 而 已 。 斯 言 蔑 以 加 矣 。 愚 謂 , 仲 連 事 皆 可 稱 , 而 不 肯 帝 秦 一 節 尤 偉 。 戰 國 之 士 , 皆 以 勢 為 強 弱 , 而 連 獨 以 義 為 重 輕 , 此 其 所 以 異 爾 。 補 曰 : 「 請 為 」 、 「 所 為 」 、 「 為 卻 」 之 「 為 」 , 去 聲 。

   說 張 相 國

  說 張 相 國 〔 一 〕 曰 : 「 君 安 能 少 趙 人 , 而 令 趙 人 多 君 〔 二 〕 ? 君 安 能 憎 趙 人 , 而 令 趙 人 愛 君 乎 ? 夫 膠 漆 , 至 (黍刃) 也〔 三 〕 , 而 不 能 合 遠 ; 鴻 毛 , 至 輕 也 , 而 不 能 自 舉 。 夫 飄 於 清 風 〔 四 〕 , 則 橫 行 四 海 。 故 事 有 簡 而 功 成 者 , 因 也 。 今 趙 萬 乘 之 強 國 也 , 前 漳 、 滏 〔 五 〕 , 右 常 山 , 左 河 間 , 北 有 代 , 帶 甲 百 萬 , 嘗 抑 強 齊 〔 六 〕 , 四 十 餘 年 而 秦 不 能 得 所 欲 〔 七 〕 。 由 是 觀 之 , 趙 之 於 天 下 也 不 輕 。 今 君 易 萬 乘 之 強 趙 , 而 慕 思 不 可 得 之 小 梁 〔 八 〕 , 臣 竊 為 君 不 取 也 。 」 君 〔 九 〕 曰 : 「 善 。 」 自 是 之 後 , 眾 人 廣 坐 之 中 , 未 嘗 不 言 趙 人 之 長 者 也 , 未 嘗 不 言 趙 俗 之 善 者 也 。

〔 一 〕  鮑 本 蓋 梁 人 相 趙 , 嘗 懷 梁 而 鄙 趙 者 。 正 曰 : 無 考 。

〔 二 〕  鮑 本 少 多 , 猶 薄 厚 。

〔 三 〕  鮑 本 「 (黍刃) 」作 「 黏 」 。 ○  補 曰 : 「 黏 」 , 一 本 作 「 ● 」 , 女 乙 反 。 周 禮 注 , ● , 黏 也 。

〔 四 〕  鮑 本 舉 鴻 毛 以 見 膠 漆 。

〔 五 〕  鮑 本 後 志 , 滏 水 , 在 鄴 。  札 記 今 本 「 滏 」 作 「 釜 」 。 丕 烈 案 : 此 誤 涉 魏 策 「 釜 」 字 耳 。

〔 六 〕  鮑 本 「 齊 」 作 「 秦 」 。 ○  此 言 蘇 秦 從 時 也 。

〔 七 〕  鮑 本 正 曰 : 此 不 可 知 為 何 時 。 考 之 史 , 自 慎 靚 王 四 年 , 齊 敗 魏 、 趙 觀 津 軍 二 事 , 在 武 靈 九 年 。 是 後 , 趙 伐 齊 則 有 之 , 惠 文 之 世 , 而 不 聞 齊 伐 趙 也 。 所 謂 強 齊 , 當 是 指 閔 王 。 蘇 秦 約 從 擯 秦 , 不 久 而 解 。 趙 雖 強 , 非 秦 敵 。 不 得 所 欲 , 亦 大 言 耳 。 然 與 抑 強 齊 之 言 , 不 能 無 輕 重 矣 。

〔 八 〕  鮑 本 不 可 復 得 歸 也 。 意 者 相 國 以 罪 亡 梁 歟 ? 正 曰 : 無 考 。

〔 九 〕  鮑 本 「 君 」 字 誤 。 正 曰 : 相 國 稱 君 。

   鄭 同 北 見 趙 王

  鄭 同 〔 一 〕 北 見 趙 王 。 趙 王 曰 : 「 子 南 方 之 傳 士 也 〔 二 〕 , 何 以 教 之 ? 」 鄭 同 曰 : 「 臣 南 方 草 鄙 之 人 也 〔 三 〕 , 何 足 問 〔 四 〕 ? 雖 然 , 王 致 之 於 前 , 安 敢 不 對 乎 ? 臣 少 之 時 , 親 嘗 教 以 兵 。 」 趙 王 曰 :「
寡 人 不 好 兵 〔 五 〕 。 」 鄭 同 因 撫 手 〔 六 〕 仰 天 而 笑 之 曰 : 「 兵 固 天 下 之 狙 喜 也 〔 七 〕 , 臣 故 〔 八 〕 意 大 王 不 好 也 。 臣 亦 嘗 以 兵 說 魏 昭 王 , 〔 九 〕 昭 王 亦 曰 : 『 寡 人 不 喜 。 』 臣 曰 : 『 王 之 行 能 如 許 由 乎 ? 許 由 無 天 下 之 累 , 故 不 受 也 〔 一 0 〕 。 今 王 既 受 先 王 之 傳 , 欲 宗 廟 之 安 , 壤 地 不 削 , 社 稷 之 血 食 乎 ? 』 王 曰 : 『 然 。 』 今 〔 一 一 〕 有 人 操 隨 侯 之 珠 , 持 丘 之 環 〔 一 二 〕 , 萬 金 之 財 , 時 〔 一 三 〕 宿 於 野 , 內 無 孟 賁 之 威 , 荊 慶 之 斷 〔 一 四 〕 , 外 無 弓 弩 之 禦 , 不 出 宿 夕 〔 一 五 〕 , 人 必 危 之 矣 。 今 有 強 貪 之 國 , 臨 王 之 境 , 索 王 之 地 , 告 以 理 則 不 可 , 說 以 義 則 不 聽 。 王 非 戰 國 守 圉 之 具 〔 一 六 〕 , 其 將 〔 一 七 〕 何 以 當 之 ? 王 若 無 兵 , 鄰 國 得 志 矣 。 」 趙 王 曰 : 「 寡 人 請 奉 教 。 」 〔 一 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 同 , 鄭 人 。 鄭 在 趙 之 南 。

〔 二 〕  姚 本 「 傳 」 , 一 作 「 博 」 。  鮑 本 「 傳 」 作 「 博 」 。 ○  博 士 , 辯 博 之 士 。 補 曰 : 秦 官 有 博 士 。 或 戰 國 儒 士 有 此 稱 。

〔 三 〕  鮑 本 鄙 , 猶 野 。

〔 四 〕  札 記 今 本 「 問 」 誤 「 間 」 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 故 為 反 辭 也 。

〔 六 〕  鮑 本 撫 , 摩 也 。

〔 七 〕  鮑 本 狙 , 玃 屬 而 狡 黠 , 言 兵 家 如 之 而 可 喜 。 正 曰 : 狙 , 猶 楊 雄 所 謂 狙 詐 也 。 言 此 固 詐 者 之 所 喜 。

〔 八 〕  姚 本 「 故 」 , 一 作 「 固 」 。  鮑 本 補 曰 : 「 故 」 , 「 固 」 通 。

〔 九 〕  鮑 本 昔 日 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 受 」 作 「 愛 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 受 堯 天 下 也 。 鮑 改 誤 甚 。

〔 一 一 〕 鮑 本 此 下 同 對 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 持 」 下 脫 一 字 。 「 丘 之 環 」 , 未 詳 。  札 記 鮑 「 持 」 下 云 脫 一 字 。 丕 烈 案 : 非 也 。 「 持 丘 」 不 可 考 , 二 字 與 上 「 隋 侯 」 為 對 文 。

〔 一 三 〕 鮑 本 補 曰 : 一 本 標 作 「 特 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 特 」 字 當 是 。 特 宿 , 謂 獨 宿 。

〔 一 四 〕 鮑 本 荊 , 成 荊 。 范 睢 傳 注 , 古 勇 士 。 又 「 慶 」 、 「 卿 」 , 古 字 通 。 道 應 訓 , 荊 有 佽 非 斬 蛟 , 孔 子 聞 之 。 博 物 志 以 為 荊 軻 , 非 也 。 又 或 是 成 荊 、 慶 忌 二 人 。 說 林 訓 曰 , 王 子 慶 忌 , 足 躡 麋 鹿 , 手 博 兕 虎 。 補 曰 : 吳 越 春 秋 , 慶 忌 , 吳 王 僚 子 。

〔 一 五 〕 鮑 本 一 宿 一 夕 。 夕 , 初 夜 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 圉 」 作 「 圄 」 。 ○  圄 , 亦 守 。

〔 一 七 〕 鮑 本 無 「 將 」 字 。 ○

〔 一 八 〕 鮑 本 彪 謂 : 鄭 同 陳 喻 甚 高 , 然 自 春 秋 至 是 , 天 下 未 嘗 無 兵 。 故 孔 、 孟 皆 以 兵 為 諱 。 今 舍 俎 豆 之 事 , 仁 義 之 說 , 而 專 談 兵 , 此 益 多 之 論 也 。

   建 信 君 貴 於 趙 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 下 篇 《 衛 靈 公 近 雍 疸 彌 子 瑕 》 連 篇 , 列 在 《 趙 策 》 。 鮑 本 分 列 兩 篇 , 此 篇 在 《 趙 策 》 , 《 衛 靈 公 近 雍 疸 彌 子 瑕 》 在 《 衛 策 》 。 今 據 鮑 本 分 成 兩 篇 , 據 姚 本 皆 列 在 《 趙 策 》 。

  建 信 君 貴 於 趙 。 公 子 魏 牟 過 趙 , 趙 王 迎 之 , 顧 反 至 坐 〔 一 〕 , 前 有 尺 帛 , 且 令 工 以 為 冠 。 工 見 客 來 也 , 因 辟 〔 二 〕 。 趙 王 曰 : 「 公 子 乃 驅 後 車 , 幸 以 臨 寡 人 , 願 聞 所 以 為 天 下 。 」 魏 牟 曰 : 「 王 能 重 王 之 國 若 此 尺 帛 , 則 王 之 國 大 治 矣 。 」 趙 王 不 說 , 形 於 顏 色 , 曰 : 「 先 生 〔 三 〕 不 知 寡 人 不 肖 , 使 奉 社 稷 , 豈 敢 輕 國 若 此 ? 」 魏 牟 曰 : 「 王 無 怒 , 請 為 王 說 之 。 」 曰 : 「 王 有 此 尺 帛 , 何 不 令 前 郎 中 以 為 冠 ? 」 王 曰 : 「 郎 中 不 知 為 冠 〔 四 〕 。 」 魏 牟 曰 : 「 為 冠 而 敗 之 , 奚 虧 〔 五 〕 於 王 之 國 ? 而 王 必 待 工 而 后 乃 使 之 。 今 為 天 下 之 工 〔 六 〕 , 或 非 也 , 社 稷 為 虛 戾 〔 七 〕 , 先 王 不 血 食 , 而 王 不 以 予 工 , 乃 與 幼 艾 〔 八 〕 。 且 王 之 先 帝 〔 九 〕 , 駕 犀 首 而 驂 馬 服 〔 一 0 〕 , 以 與 秦 角 逐 〔 一 一 〕 。 秦 當 時 適 其 鋒 〔 一 二 〕 。 今 王 憧 憧 〔 一 三 〕 , 乃 輦 建 信 以 與 強 秦 角 逐 , 臣 恐 秦 折 王 之 椅 〔 一 四 〕 也 。 」 〔 一 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 迎 客 面 之 , 有 顧 則 反 。

〔 二 〕  鮑 本 「 辟 」 作 「 避 」 。 ○  補 曰 : 句 。

〔 三 〕  姚 本 一 作 「 王 」 。  鮑 本 「 生 」 作 「 王 」 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 郎 中 , 官 , 不 獨 秦 。

〔 五 〕  鮑 本 虧 , 猶 損 。

〔 六 〕  鮑 本 所 與 治 國 之 人 。

〔 七 〕  鮑 本 補 曰 : 虛 戾 , 見 秦 策 。

〔 八 〕  鮑 本 趙 岐 曰 , 艾 , 美 好 。

〔 九 〕  鮑 本 帝 、 王 、 皇 , 人 君 之 尊 稱 , 此 與 稱 秦 孝 公 為 先 王 者 同 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 駕 、 驂 , 以 御 馬 喻 也 。 陳 軫 傳 言 衍 與 燕 、 趙 之 王 有 故 , 蓋 衍 雖 相 魏 , 實 趙 任 之 為 外 相 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 角 , 有 鬥 爭 意 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 適 」 作 「 避 」 。 ○  補 曰 : 「 適 」 , 恐 當 作 「 避 」 。  札 記 丕 烈 案 : 鮑 改 吳 補 皆 非 也 。 「 適 」 即 「 敵 」 字 。 此 以 車 為 喻 , 或 「 鋒 」 字 有 誤 。

〔 一 三 〕 鮑 本 往 來 不 絕 貌 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 椅 」 作 「 」 。 ○  , 車 旁 也 。 以 輦 喻 , 故 云 。 補 曰 : 詩 「 猗 重 較 兮 」 。 猗 , 隱 綺 反 。 注 , 依 也 。 此 「 椅 」 字 雖 不 同 , 然 義 亦 當 與 「 」 通 。 餘 見 齊 策 王 斗 章 。  札 記 丕 烈 案 : 此 以 「 椅 」 為 「 」 字 耳 。

〔 一 五 〕 鮑 本 正 曰 : 舊 本 衛 靈 公 近 癰 疽 彌 子 瑕 章 , 在 此 章 之 後 , 下 章 之 前 。 今 按 二 臣 皆 衛 幸 臣 , 亦 建 信 之 類 , 宜 屬 上 下 章 , 不 應 自 為 章 也 。 鮑 以 其 章 置 之 衛 , 非 是 。

   衛 靈 公 近 雍 疸 彌 子 瑕 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 上 篇 《 建 信 君 貴 於 趙 》 連 篇 , 列 在 《 趙 策 》 。 鮑 本 分 列 兩 篇 , 此 篇 在 《 衛 策 》 。

  衛 靈 公 近 雍 疸 〔 一 〕 、 彌 子 瑕 〔 二 〕 。 二 人 者 , 專 君 之 勢 以 蔽 左 右 。 復 塗 偵 〔 三 〕 謂 君 曰 : 「 昔 日 臣 夢 見 君 。 」 君 曰 : 「 子 何 夢 ? 」 曰 : 「 夢 見 灶 君 。 」 君 忿 然 作 色 曰 : 「 吾 聞 夢 見 人 君 者 , 夢 見 日 。 今 子 曰 夢 見 灶 君 而 言 君 也 , 有 說 則 可 , 無 說 則 死 。 」 對 曰 : 「 日 , 并 燭 天 下 者 也 , 一 物 不 能 蔽 也 。 若 灶 則 不 然 , 前 之 人 煬 〔 四 〕 , 則 後 之 人 無 從 見 也 。 今 臣 疑 人 之 有 煬 於 君 者 也 , 是 以 夢 見 灶 君 。 」 君 曰 : 「 善 。 」 於 是 , 因 廢 雍 疸 、 彌 子 瑕 , 而 立 司 空 狗 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 雍 」 作 「 癰 」 , 「 疸 」 作 「 疽 」 。 ○  孟 子 有 其 人 , 蓋 醫 之 幸 者 。 補 曰 : 癰 疽 , 瘍 醫 。  札 記 吳 氏 補 曰 , 宜 屬 上 下 章 。 丕 烈 案 : 此 公 子 牟 引 衛 事 以 告 王 , 宜 連 上 。 衛 靈 公 未 入 戰 國 也 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 靈 公 幸 臣 , 其 妻 與 子 路 之 妻 兄 弟 , 亦 見 孟 子 。

〔 三 〕  鮑 本 衛 人 。 補 曰 : 韓 非 子 亦 有 此 文 而 稍 異 , 云 侏 儒 善 假 夢 以 見 主 道 。 恐 此 「 復 塗 偵 」 字 , 或 「 侏 儒 」 之 訛 。 然 彼 以 「 癰 疽 」 為「
雍 鉏 」 , 則 誤 也 。  札 記 丕 烈 案 : 「 雍 鉏 」 即 「 雍 疸 」 , 吳 以 為 誤 , 未 是 。

〔 四 〕  鮑 本 煬 , 炙 燥 也 。 補 曰 : 煬 , 餘 亮 反 。 莊 子 , 煬 者 避 灶 。 釋 文 , 炊 也 , 蓋 炊 而 向 灶 者 。

〔 五 〕  鮑 本 元 在 趙 策 。 正 曰 : 宜 從 舊 , 說 見 趙 策 。

   或 謂 建 信 君 之 所 以 事 王 者

  或 謂 建 信 〔 一 〕 : 「 君 之 所 以 事 王 者 , 色 也 。 葺 〔 二 〕 之 所 以 事 王 者 , 知 也 。 色 老 而 衰 , 知 老 而 多 。 以 日 多 之 知 , 而 逐 衰 惡 之 色 , 君 必 困 矣 。 」 建 信 君 曰 : 「 奈 何 ? 」 曰 : 「 並 驥 而 走 者 , 五 里 而 罷 〔 三 〕 ; 乘 驥 而 御 之 , 不 倦 而 取 道 多 。 君 令 葺 乘 獨 斷 之 車 〔 四 〕 , 御 獨 斷 之 勢 , 以 居 邯 鄲 ; 令 之 內 治 國 事 , 外 刺 諸 侯 〔 五 〕 , 則 葺 之 事 有 不 言 者 矣 〔 六 〕 。 君 因 言 王 而 重 責 之 , 葺 之 軸 今 折 矣 〔 七 〕 。 」 建 信 君 再 拜 受 命 , 入 言 於 王 , 厚 任 葺 以 事 能 〔 八 〕 , 重 責 之 。 未 期 年 而 葺 亡 走 矣 。 〔 九 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 建 信 」 下 補 「 君 」 字 。 ○  正 曰 : 當 有 缺 字 。 或 曰「
君 」 下 有 「 曰 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 鮑 補 、 吳 正 皆 非 也 。 此 「 謂 建 信 」 句 絕 , 「 君 」 下 屬 。 建 信 即 建 信 君 也 。 上 有 「 建 信 者 , 安 能 以 無 功 惡 秦 哉 」 可 證 。

〔 二 〕  姚 本 一 作 「 蓇 」 。  鮑 本 葺 , 趙 人 名 。 補 曰 : 字 書 解 「 葺 」 字 。 蓋 「 葺 」 , 儀 禮 注 , 「 ● 」 , 俗 作 「 ● 」 。 晉 、 唐 人 書 「 咠 」 多 作 「 ● 」 。 前 章 「 盛 氣 胥 之 」 , 一 本 「 揖 之 」 。 魏 策 「 ● 中 」 , 一 本 「 咠 中 」 , 一 「 咠 亡 」 , 一 本 「 咠 云 」 。 韓 策 「 咠 夫 」 , 一 本 「 ● 臣 」 。 蓋 「 月 」 、 「 耳 」 字 易 混 也 。

〔 三 〕  鮑 本 罷 , 音 疲 。

〔 四 〕  鮑 本 不 與 之 分 治 。

〔 五 〕  鮑 本 刺 , 言 探 候 其 事 。

〔 六 〕  鮑 本 所 治 者 多 , 不 暇 悉 言 於 上 。

〔 七 〕  鮑 本 不 勝 多 事 之 任 。

〔 八 〕  鮑 本 「 能 」 作 「 而 」 。 ○  正 曰 : 「 能 」 字 句 , 猶 言 為 。

〔 九 〕  鮑 本 彪 謂 : 奸 人 之 不 可 知 , 甚 矣 ! 智 知 所 無 奈 何 。 彼 厚 任 以 事 , ● 以 為 不 世 之 遇 矣 , 殫 力 畢 慮 , 恐 不 給 焉 , 而 不 知 建 信 之 困 之 也 。 故 國 有 奸 人 , 賢 智 之 得 全 者 寡 矣 !

   苦 成 常 謂 建 信 君

  苦 〔 一 〕 成 常 〔 二 〕 謂 建 信 君 曰 : 「 天 下 合 從 〔 三 〕 , 而 獨 以 趙 惡 秦 〔 四 〕 , 何 也 ? 魏 殺 呂 遺 〔 五 〕 , 而 天 下 交 之 〔 六 〕 。 今 收 河 間 〔 七 〕 , 於 〔 八 〕 是 與 殺 呂 遺 何 以 異 〔 九 〕 ? 君 唯 釋 〔 一 0 〕 虛 〔 一 一 〕 偽 疾 〔 一 二 〕 , 文 信 〔 一 三 〕 猶 且 知 之 也 〔 一 四 〕 。 從 而 有 功 乎 , 何 患 不 得 收 河 間 ? 從 而 無 功 乎 , 收 河 間 何 益 也 ? 」 〔 一 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 苦 」 作 「 晉 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 未 詳 。

〔 三 〕  鮑 本 「 合 」 作 「 公 」 。 ○  公 , 猶 同 。 補 曰 : 一 本 「 公 」 作 「 合 」 。

〔 四 〕  鮑 本 言 從 者 皆 惡 秦 也 , 而 世 獨 言 趙 。

〔 五 〕  鮑 本 「 遺 」 作 「 遼 」 。 ○  元 作 「 遺 」 , 從 上 文 。 正 曰 : 上 章 作 「 遼 」 。 未 知 孰 是 ?  札 記 今 本 「 遺 」 作 「 遼 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 天 下 惡 秦 , 秦 重 遼 , 故 殺 遼 而 諸 國 交 之 。 然 則 秦 惡 魏 深 矣 。 補 曰 : 「 交 」 下 當 有 缺 字 , 即 上 章 衛 兵 之 事 。

〔 七 〕  鮑 本 不 封 文 信 。 正 曰 : 不 韋 欲 攻 趙 以 廣 河 間 , 趙 欲 收 河 間 。

〔 八 〕  姚 本 一 無 「 於 」 字 。

〔 九 〕  鮑 本 文 信 亦 秦 所 重 , 今 不 與 地 , 秦 必 惡 趙 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 釋 」 作 「 飾 」 。 ○

〔 一 一 〕 鮑 本 懼 秦 覺 也 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 疾 」 作 「 侯 」 。 ○  正 曰 : 一 本 「 侯 」 作 「 疾 」 , 亦 難 通 。 疑 「 侯 」 字 當 在 「 文 信 」 下 , 殽 亂 。 上 文 從 「 偽 」 字 句 , 意 明 。  札 記 今 本 「 信 」 下 有 「 侯 」 字 。 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 , 此 以 「 疾 」 字 句 。 文 信 , 即 文 信 侯 也 , 上 有 「 文 信 不 得 志 」 可 證 。

〔 一 三 〕 鮑 本 虛 與 之 河 間 。

〔 一 四 〕 鮑 本 如 是 秦 猶 知 其 不 善 己 , 況 收 河 間 乎 ?

〔 一 五 〕 鮑 本 正 曰 : 「 君 唯 釋 虛 偽 」 , 謂 合 從 之 國 , 虛 偽 難 信 , 君 獨 釋 而 不 合 , 則 文 信 侯 猶 且 知 之 也 。 上 言 天 下 合 從 , 獨 以 趙 惡 秦 , 故 此 言 文 信 侯 知 趙 之 不 合 , 猶 可 以 免 攻 也 。 補 曰 : 從 , 皆 七 恭 反 。

   希 寫 見 建 信 君

  希 寫 〔 一 〕 見 建 信 君 。 建 信 君 曰 : 「 文 信 侯 之 於 僕 也 , 甚 無 禮 。 秦 使 人 來 仕 , 僕 官 之 丞 相 〔 二 〕 , 爵 五 大 夫 〔 三 〕 。 文 信 侯 之 於 僕 也 , 甚 矣 其 無 禮 也 〔 四 〕 。 」 希 寫 曰 : 「 臣 以 為 今 世 用 事 者 , 不 如 商 賈 。 」 建 信 君 悖 然 曰 : 「 足 下 卑 用 事 者 而 高 商 賈 乎 ? 」 曰 : 「 不 然 。 夫 良 商 不 與 人 爭 買 賣 之 賈 , 而 謹 司 時 〔 五 〕 。 時 賤 而 買 , 雖 貴 已 賤 矣 ; 時 貴 而 賣 , 雖 賤 已 貴 矣 。 昔 者 , 文 王 之 〔 六 〕 拘 於 牖 里 , 而 武 王 羈 於 玉 門 〔 七 〕 , 卒 斷 〔 八 〕 紂 之 頭 而 縣 於 太 白 者 〔 九 〕 , 是 武 王 之 功 也 。 今 君 不 能 與 文 信 侯 相 伉 以 權 , 而 責 文 信 侯 少 禮 , 臣 竊 為 君 不 取 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 趙 人 。

〔 二 〕  鮑 本 使 為 丞 相 官 屬 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 秦 武 王 二 年 , 初 置 丞 相 。 秦 爵 , 五 大 夫 第 九 。 劉 昭 曰 , 軍 吏 也 。 據 此 策 , 則 不 特 秦 官 , 趙 亦 有 之 。 戰 國 改 制 , 遞 相 效 也 。

〔 四 〕  鮑 本 言 己 待 之 厚 , 彼 不 宜 無 禮 。

〔 五 〕  鮑 本 「 司 」 , 「 伺 」 同 。

〔 六 〕  鮑 本 衍 「 之 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 項 羽 紀 注 , 成 皋 北 門 名 玉 門 。 此 事 不 經 見 。

〔 八 〕  鮑 本 「 斷 」 作 「 斬 」 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 太 白 , 旗 名 。

   魏 魁 謂 建 信 君

  魏 魁 〔 一 〕 謂 建 信 君 曰 : 「 人 有 置 係 蹄 者 〔 二 〕 而 得 虎 。 虎 怒 , 決 蹯 而 去 〔 三 〕 。 虎 之 情 , 非 不 愛 其 蹯 也 。 然 而 不 以 環 寸 之 蹯 , 害 七 尺 之 軀 者 , 權 也 。 今 有 國 , 非 直 七 尺 軀 也 。 而 君 之 身 於 王 , 非 環 寸 之 蹯 也 〔 四 〕 。 願 公 之 熟 圖 之 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 魁 」 作 「 (鬼介) 」。 或 作 鬿 。 (鬼介) , 音 介 , 字 書 無 之 。 補 曰 : 一 本 標 或 作 「 」 。 楚 辭 「 九 」 , 北 斗 星 名 。 說 文 「 尬 」 , 尬 , 行 不 正 貌 。 公 介 、 公 y 二 反 , 字 亦 不 從 允 。

〔 二 〕  鮑 本 用 繩 以 繫 獸 蹄 。

〔 三 〕  鮑 本 蹯 , 獸 足 。 補 曰 : 蹯 , 音 煩 。

〔 四 〕  鮑 本 言 王 且 以 愛 國 , 故 去 之 。

   秦 攻 趙 鼓 鐸 之 音 聞 於 北 堂

  秦 攻 趙 , 鼓 鐸 之 音 聞 於 北 堂 。 希 卑 〔 一 〕 曰 : 「 夫 秦 之 攻 趙 , 不 宜 急 如 此 。 此 召 兵 也 〔 二 〕 。 必 有 大 臣 欲 衡 者 耳 〔 三 〕 。 王 欲 知 其 人 , 旦 日 贊 〔 四 〕 群 臣 而 訪 之 , 先 言 橫 者 , 則 其 人 也 。 」 建 信 君 果 先 言 橫 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 趙 人 。

〔 二 〕  鮑 本 兵 , 趙 兵 , 內 應 者 , 蓋 以 鼓 鐸 為 信 。

〔 三 〕  鮑 本 衡 即 橫 。

〔 四 〕  鮑 本 贊 者 , 美 其 事 以 開 說 者 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 魏 牟 謂 趙 王 曰 , 王 之 先 帝 , 駕 犀 首 , 驂 馬 服 , 今 王 乃 輦 建 信 君 。 則 在 孝 成 之 時 明 矣 。 建 信 始 欲 合 從 , 今 先 言 橫 , 為 國 召 兵 , 罪 不 容 誅 。 然 以 嬖 幸 小 人 , 委 國 聽 之 , 罪 在 王 爾 。 大 事 記 謂 , 孝 成 雖 有 上 黨 將 趙 括 之 失 , 猶 能 用 頗 、 牧 以 持 國 。 李 伯 之 事 , 猶 能 駕 御 豪 傑 。 愚 觀 其 時 , 秦 兵 日 至 , 疆 宇 日 蹙 , 客 所 謂 賊 在 內 者 , 切 中 其 病 。 未 有 內 治 而 國 不 強 者 也 。

   齊 人 李 伯 見 孝 成 王

  齊 人 李 伯 見 孝 成 王 。 成 王 說 之 , 以 為 代 郡 守 。 而 居 無 幾 何 , 人 告 之 反 。 孝 成 王 方 饋 〔 一 〕 , 不 墮 食 〔 二 〕 。 無 幾 何 , 告 者 復 至 , 孝 成 王 不 應 。 已 , 乃 使 使 者 〔 三 〕 言 : 「 齊 舉 兵 擊 燕 , 恐 其 以 擊 燕 為 名 , 而 以 兵 襲 趙 , 故 發 兵 自 備 。 今 燕 、 齊 已 合 , 臣 請 要 其 敝 〔 四 〕 , 而 地 可 多 割 。 」 自 是 之 後 , 為 孝 成 王 從 事 於 外 者 , 無 自 疑 於 中 者 。

〔 一 〕  鮑 本 「 饋 」 , 「 餽 」 同 。

〔 二 〕  鮑 本 方 食 而 祭 , 不 墮 失 匕 , 異 矣 。 正 曰 : 大 事 記 , 不 驚 , 故 食 不 墮 也 。 愚 謂 , 墮 祭 食 , 猶 放 下 也 , 見 儀 禮 。 墮 , 許 規 反 。

〔 三 〕  鮑 本 伯 之 使 。

〔 四 〕  鮑 本 兩 國 戰 , 必 有 一 疲 , 因 以 兵 邀 擊 之 。
 
 
 

戰 國 策 卷 二 十 一

  趙 四

   為 齊 獻 書 趙 王

  為 齊 獻 書 趙 王 , 使 臣 與 復 丑 〔 一 〕 曰 : 「 臣 一 見 , 而 能 令 王 坐 而 天 下 致 名 寶 〔 二 〕 。 而 臣 竊 怪 王 之 不 試 見 臣 , 而 窮 〔 三 〕 臣 也 。 群 臣 必 多 以 臣 為 不 能 者 , 故 王 重 〔 四 〕 見 臣 也 。 以 臣 為 不 能 者 非 〔 五 〕 他 , 欲 用 王 之 兵 , 成 其 私 〔 六 〕 者 也 。 非 然 〔 七 〕 , 則 交 有 所 偏 者 也 ; 〔 八 〕 非 然 , 則 知 不 足 者 也 ; 非 然 , 則 欲 以 天 下 之 重 恐 王 , 而 取 行 於 王 〔 九 〕 者 也 〔 一 0 〕 。 臣 以 齊 循 〔 一 一 〕 事 王 , 王 能 亡 燕 , 能 亡 韓 、 魏 , 能 攻 秦 , 能 孤 秦 。 臣 以 為 〔 一 二 〕 齊 致 尊 名 於 王 , 天 下 孰 敢 不 致 尊 名 於 王 ? 臣 以 齊 致 地 於 王 , 天 下 孰 敢 不 致 地 於 王 ? 臣 以 齊 為 王 求 名 於 燕 及 韓 、 魏 , 孰 敢 辭 之 ? 臣 之 能 也 , 其 前 可 見 已 〔 一 三 〕 。 齊 先 重 王 , 故 天 下 盡 重 王 〔 一 四 〕 ; 無 齊 , 天 下 必 盡 輕 王 也 。 秦 之 彊 , 以 無 齊 之 〔 一 五 〕 故 重 王 , 燕 〔 一 六 〕 、 魏 自 以 無 齊 故 重 王 〔 一 七 〕 。 今 王 無 齊 獨 安 得 無 重 天 下 〔 一 八 〕 ? 故 勸 王 無 齊 者 , 非 知 不 足 也 〔 一 九 〕 , 則 不 忠 者 也 。 非 然 , 則 欲 用 王 之 兵 成 其 私 者 也 ; 非 然 , 則 欲 輕 王 以 天 下 之 重 , 取 行 於 王 者 也 ; 非 然 , 則 位 尊 而 能 卑 者 也 〔 二 0 〕 。 願 王 之 熟 慮 無 齊 之 利 害 也 。 」 〔 二 一 〕

〔 一 〕  姚 本 曾 無 此 以 上 五 字 。  鮑 本 無 「 使 臣 與 復 丑 」 五 字 。 ○  補 曰 : 愚 按 , 其 文 未 詳 , 恐 他 簡 脫 誤 。

〔 二 〕  鮑 本 「 寶 」 作 「 實 」 。 ○  即 下 「 致 地 」 。

〔 三 〕  鮑 本 窮 , 猶 困 也 。 困 於 不 得 見 。

〔 四 〕  鮑 本 重 , 猶 難 。

〔 五 〕  鮑 本 非 , 若 無 也 。

〔 六 〕  鮑 本 無 「 成 其 私 」 三 字 。 ○

〔 七 〕  鮑 本 無 「 非 然 」 二 字 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 言 賣 趙 與 諸 國 , 焉 私 ?

〔 九 〕  鮑 本 無 「 於 王 」 二 字 。 ○  補 曰 : 姚 本 云 , 「 欲 用 王 之 兵 , 成 其 私 者 也 。 非 然 , 則 交 有 所 偏 者 也 ; 非 然 , 則 知 不 足 者 也 ; 非 然 , 則 欲 以 天 下 之 重 恐 王 , 而 取 行 於 王 者 也 」 。 愚 按 , 此 文 為 是 。

〔 一 0 〕 鮑 本 王 畏 懼 之 , 必 行 其 說 。

〔 一 一 〕 姚 本 曾 作 「 脩 」 。

〔 一 二 〕 鮑 本 衍 「 為 」 字 。

〔 一 三 〕 鮑 本 言 可 見 於 未 效 之 前 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 王 」 下 復 有 「 重 王 」 二 字 , 原 注 「 衍 重 字 」 。 ○

〔 一 五 〕 鮑 本 無 「 之 」 字 。 ○

〔 一 六 〕 鮑 本 「 燕 」 下 補 「 韓 」 字 。 ○

〔 一 七 〕 鮑 本 趙 得 齊 , 故 四 國 無 齊 。

〔 一 八 〕 鮑 本 猶 四 國 重 趙 。

〔 一 九 〕 鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○

〔 二 0 〕 鮑 本 補 曰 : 能 卑 者 , 才 能 卑 下 也 。

〔 二 一 〕 鮑 本 此 策 時 不 可 考 。

   齊 欲 攻 宋

  齊 欲 攻 宋 〔 一 〕 , 秦 令 起 賈 〔 二 〕 禁 之 。 齊 乃 捄 〔 三 〕 趙 以 伐 宋 〔 四 〕 。 秦 王 〔 五 〕 怒 , 屬 怨 於 趙 。 李 兌 約 五 國 〔 六 〕 以 伐 秦 , 無 功 , 留 天 下 之 兵 於 成 皋 , 而 陰 構 〔 七 〕 於 秦 。 又 欲 與 秦 攻 魏 , 以 解 其 怨 〔 八 〕 而 取 封 〔 九 〕 焉 。

〔 一 〕  鮑 本 閔 三 十 八 年 , 此 十 三 年 。 正 曰 : 閔 二 十 八 年 。

〔 二 〕  鮑 本 人 姓 名 。

〔 三 〕  姚 本 一 作 「 收 」 。  鮑 本 「 捄 」 作 「 援 」 。 ○  補 曰 : 姚 云 , 「 捄 」 一 作 「 收 」 , 大 事 記 取 。

〔 四 〕  鮑 本 以 趙 自 助 。 補 曰 : 齊 欲 攻 宋 , 乃 收 趙 以 助 己 , 實 未 伐 也 , 故 趙 李 兌 合 五 國 以 伐 秦 。 大 事 記 , 赧 王 二 十 九 年 , 先 書 趙 李 兌 約 五 國 伐 秦 , 後 書 齊 滅 宋 。 解 題 云 , 此 大 事 也 , 見 於 策 者 , 前 後 非 一 章 。 史 遺 略 不 載 , 策 亦 不 載 伐 秦 之 年 , 然 兵 端 起 於 秦 怨 趙 助 齊 伐 宋 , 故 附 齊 滅 宋 年 。

〔 五 〕  鮑 本 昭 。

〔 六 〕  鮑 本 韓 、 趙 、 魏 、 燕 、 齊 也 。 史 不 書 , 獨 趙 策 見 之 。 補 曰 : 大 事 記 書 楚 、 齊 、 趙 、 韓 、 魏 。 按 魏 策 「 五 國 約 而 攻 秦 , 楚 王 為 從 長 , 不 能 傷 秦 , 兵 罷 而 留 成 皋 」 , 與 此 李 兌 約 五 國 攻 秦 無 功 , 留 天 下 兵 於 成 皋 語 合 。 又 謂 兌 雖 主 謀 , 楚 猶 以 大 國 為 從 長 , 據 此 故 也 。 按 楚 王 為 從 長 , 乃 懷 王 十 一 年 , 蘇 秦 約 楚 、 齊 、 趙 、 韓 、 魏 、 燕 伐 秦 也 。 秦 紀 無 楚 , 年 表 無 齊 , 故 以 五 國 稱 。 楚 世 家 書 特 詳 。 諸 侯 至 函 谷 關 , 擊 秦 不 勝 而 歸 , 其 事 又 相 類 。 兵 罷 留 成 皋 一 語 , 記 者 遂 誤 附 之 , 非 李 兌 合 從 時 也 。 按 兌 伐 秦 時 , 當 楚 頃 襄 王 十 二 年 , 十 年 楚 迎 婦 于 秦 , 十 四 年 與 秦 昭 王 好 會 于 宛 , 中 間 未 嘗 搆 兵 。 大 事 記 據 下 章 書 楚 、 齊 、 趙 、 韓 、 魏 , 又 據 魏 策 , 因 遂 長 楚 。 考 之 下 章 , 雖 有 楚 而 不 明 言 在 五 國 之 數 , 後 亦 屢 言 燕 , 是 時 固 有 燕 矣 。 又 此 章 勸 齊 劫 天 下 , 未 及 秦 而 後 楚 。 下 章 云 , 齊 將 攻 宋 , 秦 、 楚 禁 之 , 可 見 秦 、 楚 方 睦 , 必 無 楚 伐 秦 之 事 矣 。 鮑 以 五 國 為 韓 、 趙 、 魏 、 燕 、 齊 者 得 之 , 然 趙 當 首 書 。

〔 七 〕  姚 本 曾 作 「 講 」 字 。  鮑 本 「 搆 」 作 「 講 」 。 ○  補 曰 : 大 事 記 同 , 以 下 有 「 已 講 」 字 故 也 。

〔 八 〕  鮑 本 解 秦 怨 。

〔 九 〕  鮑 本 自 封 之 封 , 非 封 地 。 正 曰 : 下 文 言 取 陰 定 封 。

  魏 王 〔 一 〕 不 說 。 之 齊 〔 二 〕 , 謂 齊 王 曰 : 「 臣 為 足 下 謂 魏 王 曰 : 『 三 晉 皆 有 秦 患 。 今 之 攻 秦 也 , 為 趙 也 〔 三 〕 。 五 國 伐 趙 , 趙 必 亡 矣 〔 四 〕 。 秦 逐 李 兌 〔 五 〕 , 李 兌 必 死 。 今 之 伐 秦 也 , 以 救 李 子 之 死 也 。 今 趙 留 天 下 之 甲 於 成 皋 , 而 陰 鬻 之 於 秦 , 已 講 , 則 令 秦 攻 魏 以 成 其 私 封 , 王 之 事 趙 也 何 得 矣 ? 且 王 嘗 濟 於 漳 , 而 身 朝 於 邯 鄲 , 抱 陰 、 成 〔 六 〕 , 負 蒿 〔 七 〕 、 葛 、 薜 〔 八 〕 , 以 〔 九 〕 為 趙 蔽 , 而 趙 無 為 王 行 也 。 今 又 以 何 〔 一 0 〕 陽 、 姑 密 〔 一 一 〕 封 其 子 〔 一 二 〕 , 而 乃 令 秦 攻 王 , 以 便 取 陰 〔 一 三 〕 。 人 比 然 而 後 如 〔 一 四 〕 賢 不 , 如 王〔
一 五 〕 若 用 所 以 事 趙 之 半 收 齊 , 天 下 有 敢 謀 王 者 乎 ? 王 之 事 齊 也 , 無 入 朝 之 辱 , 無 割 地 之 費 。 齊 為 王 之 故 , 虛 國 〔 一 六 〕 於 燕 、 趙 之 前 , 用 兵 於 二 千 里 之 外 , 故 攻 城 野 戰 , 未 嘗 不 為 王 先 被 矢 石 也 。 得 二 都 , 割 河 東 , 盡 效 之 於 王 。 自 是 之 後 , 秦 攻 魏 , 齊 甲 〔 一 七 〕 未 〔 一 八 〕 嘗 不 歲 至 於 王 之 境 也 。 請 問 王 之 所 以 報 齊 者 可 乎 ? 韓 呡 〔 一 九 〕 處 於 趙 〔 二 0 〕 , 去 齊 三 千 里 , 王 以 此 疑 齊 〔 二 一 〕 , 曰 有 秦 陰 〔 二 二 〕 。 今 王 又 挾 故 薛 公 以 為 相 〔 二 三 〕 , 善 韓 徐 以 為 上 交 , 尊 虞 商 以 為 大 〔 二 四 〕 客 , 王 固 可 以 反 疑 〔 二 五 〕 齊 乎 〔 二 六 〕 ? 』 於 〔 二 七 〕 魏 王 聽 此 言 也 甚 詘 〔 二 八 〕 , 其 欲 事 王 〔 二 九 〕 也 甚 循 〔 三 0 〕 。 其 怨 於 趙 〔 三 一 〕 。 臣 願 王 〔 三 二 〕 之 曰 〔 三 三 〕 聞 魏 〔 三 四 〕 而 無 庸 見 惡 也 , 臣 請 為 王 推 其 怨 於 趙 〔 三 五 〕 , 願 王 之 陰 重 〔 三 六 〕 趙 , 而 無 使 秦 之 見 王 之 重 趙 也 。 秦 見 之 且 亦 重 趙 〔 三 七 〕 。 齊 、 秦 交 重 趙 , 臣 必 見 燕 與 韓 、 魏 亦 且 重 趙 也 , 皆 且 無 敢 與 趙 治 〔 三 八 〕 。 五 〔 三 九 〕 國 事 趙 , 趙 從 親 以 合 於 秦 , 必 為 王 高 矣 〔 四 0 〕 。 臣 故 欲 王 之 偏 劫 天 下 , 而 皆 私 甘 之 也 〔 四 一 〕 。 王 使 臣 以 韓 、 魏 與 燕 劫 趙 , 使 丹 〔 四 二 〕 也 甘 之 ; 以 趙 劫 韓 、 魏 〔 四 三 〕 , 使 臣 〔 四 四 〕 也 甘 之 ; 以 三 晉 劫 秦 , 使 順 也 甘 之 ; 以 天 下 劫 楚 , 使 呡 也 甘 之 。 則 天 下 皆 偪 秦 以 事 王 , 〔 四 五 〕 而 不 敢 相 私 也 。 交 定 , 然 〔 四 六 〕 後 王 擇 焉 。 」 〔 四 七 〕

〔 一 〕  鮑 本 昭 。

〔 二 〕  鮑 本 「 齊 」 下 補 「 人 」 字 。 ○  正 曰 : 大 事 記 , 魏 王 不 說 , 齊 人 謂 王 云 云 。 愚 謂 , 「 之 齊 」 上 有 缺 文 , 當 是 人 姓 名 。

〔 三 〕  鮑 本 本 以 秦 屬 怨 於 趙 故 。

〔 四 〕  鮑 本 此 設 辭 也 。 言 趙 初 約 伐 秦 , 今 乃 與 秦 講 , 若 同 伐 趙 , 趙 可 亡 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 秦 」 作 「 齊 」 。 ○  講 秦 、 背 齊 、 不 伐 宋 者 , 兌 也 。 正 曰 : 姚 本 作 「 秦 逐 」 。 大 事 記 取 。

〔 六 〕  鮑 本 成 屬 涿 郡 。 又 孔 子 世 家 注 , 太 山 鉅 平 有 武 城 。 正 曰 : 陰 、 成 未 詳 , 鮑 注 皆 非 魏 地 。

〔 七 〕  鮑 本 地 缺 。

〔 八 〕  鮑 本 「 薜 」 作 「 薛 」 , 又 改 作 「 孽 」 。 ○  趙 記 注 , 在 馬 丘 。 又 葛 城 在 高 陰 , 屬 涿 郡 。 補 曰 : 當 作 「 孽 」 。 正 曰 : 抱 、 負 言 其 勢 。 按 魏 策 , 葉 陽 君 約 魏 , 魏 王 將 封 其 子 , 謂 魏 王 曰 , 「 王 嘗 身 濟 漳 , 朝 邯 鄲 , 抱 葛 、 薛 、 陰 、 成 以 為 趙 養 邑 」 。 據 此 文 , 則 「 蒿 」 字 因「
葛 」 而 誤 衍 。 四 邑 皆 魏 地 。 趙 世 家 , 「 遇 于 葛 孽 」 , 則 知 此 文 「 薛 」 字 誤 也 。 徐 廣 云 者 , 在 馬 丘 。 正 義 引 括 地 志 云 也 □ □ □ □ □ 魏 縣 西 南 。  札 記 丕 烈 案 : 「 薛 」 即 「 孽 」 字 也 。

〔 九 〕  鮑 本 無 「 以 」 字 。 ○

〔 一 0 〕 鮑 本 「 何 」 作 「 河 」 。 ○  屬 河 內 。  札 記 今 本 「 何 」 作「
河 」 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 密 」 , 「 蔑 」 同 。 魯 卜 縣 有 姑 蔑 城 , 地 未 詳 。

〔 一 二 〕 鮑 本 兌 子 。 正 曰 : 說 見 後 。

〔 一 三 〕 鮑 本 正 曰 : 以 下 三 章 俱 有 。 三 其 文 , 則 時 欲 文 木 而 取 此 乃 宋 地 也 。 傳 昭 十 九 年 , 公 尹 赤 遷 陰 于 下 陰 , 乃 襄 之 □ □ □ □ □ 非 此 所 指 也 。 齊 策 , 三 子 說 齊 王 伐 宋 之 三 曰 , 有 大 平 陸 則 梁 門 不 啟 。 □ □ □ □ 南 陽 則 亦 指 在 六 成 者 誤 矣 。 史 記 作 陶 、 平 陸 。 蓋 平 陸 , 兗 州 縣 ; 定 陶 , 今 會 州 。 皆 大 梁 之 東 , 時 皆 有 宋 也 之 定 □ □ □ □ □ □ 也 。 濟 陰 之 名 後 出 , 抑 □ □ □ □ □ 歟 ? 按 史 □ □ □ 封 陶 , 徐 廣 曰 , 「 陶 」 一 作 □ □ □ □ □ 曰 「 陰 必 亡 」 , 史 作 「 陶 邑 必 亡 」 。 魏 策 「 陰 啟 」 , 史 作 「 陶 人 」 。 是 云 「 陶 」 、 「 陰 」 字 易 惑 。 定 陶 見 有 魏 冉 冢 。 作 陰 者 誤 。 是 直 以 □ 字 誤 , 此 說 是 也 。 劉 歆 七 略 云 , 古 文 □ □ 以 陶 為 陰 , 然 則 陰 之 為 陶 信 矣 。 〔 校 一 〕

〔 一 四 〕 鮑 本 「 如 」 作 「 知 」 。 ○  言 人 必 以 類 比 乃 可 知 。

〔 一 五 〕 鮑 本 言 如 今 王 者 。 正 曰 : 下 有 「 若 」 字 , 「 如 王 若 用 」 不 成 語 , 當 以 「 王 」 字 句 。 言 人 類 相 比 , 知 賢 以 如 王 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 。 此 「 如 」 、 「 若 」 二 字 , 當 衍 其 一 。

〔 一 六 〕 鮑 本 虛 國 , 謂 悉 出 兵 。

〔 一 七 〕 鮑 本 無 「 甲 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 「 齊 甲 」 。

〔 一 八 〕 姚 本 曾 、 劉 作 「 不 」 。

〔 一 九 〕 姚 本 劉 「 呡 」 一 作 「 岷 」 。  鮑 本 「 呡 」 作 「 w 」 。 ○  從 韓 策 , 後 並 同 。 正 曰 : 「 w 」 、 「 呡 」 未 知 孰 訛 , 且 當 各 依 本 文 。

〔 二 0 〕 姚 本 劉 「 趙 」 作 「 楚 」 。  鮑 本 w 下 皆 齊 人 之 去 齊 者 。 正 曰 : 韓 呡 必 韓 人 。 韓 策 云 , 呡 相 齊 。 趙 將 有 韓 徐 , 趙 世 家 惠 文 十 三 年 。 虞 商 無 見 。 除 薛 公 為 齊 人 , 餘 無 考 。

〔 二 一 〕 鮑 本 w 處 趙 , 意 別 有 謂 。 以 其 相 趙 , 疑 齊 親 趙 。

〔 二 二 〕 鮑 本 疑 齊 親 趙 , 因 私 於 秦 , 以 趙 嘗 講 秦 也 。

〔 二 三 〕 鮑 本 史 稱 文 去 齊 如 魏 , 在 閔 王 三 十 八 年 後 。 按 此 , 則 其 如 魏 , 以 齊 王 驕 也 。 伐 宋 前 , 已 去 齊 矣 。 正 曰 : 大 事 記 , 孟 嘗 君 去 齊 相 魏 , 在 赧 王 二 十 九 年 齊 滅 宋 前 , 說 見 東 周 策 。

〔 二 四 〕 姚 本 劉 「 大 」 作 「 一 」 。

〔 二 五 〕 鮑 本 「 固 」 作 「 顧 」 , 「 疑 」 下 有 「 於 」 字 。 ○

〔 二 六 〕 鮑 本 用 齊 之 所 不 善 , 失 在 魏 也 , 安 可 疑 齊 ? 補 曰 : 此 語 大 事 記 取 。

〔 二 七 〕 鮑 本 補 曰 : 此 下 恐 當 有 「 是 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 此 當 是「
疑 」 下 有 「 於 」 字 , 錯 在 「 乎 」 下 。

〔 二 八 〕 鮑 本 此 下 , 此 士 自 陳 其 說 魏 之 效 。 詘 , 猶 順 。 正 曰 : 韻 書 , 詘 , 辭 塞 也 。

〔 二 九 〕 鮑 本 齊 王 。

〔 三 0 〕 姚 本 曾 「 循 」 作 「 脩 」 。

〔 三 一 〕 鮑 本 言 其 事 齊 , 比 於 怨 趙 則 又 順 也 。 正 曰 : 「 循 」 , 姚 云 曾 作 「 脩 」 , 則 當 屬 上 文 。 愚 謂 , 以 「 甚 循 」 句 , 文 勢 順 。 「 於 趙 」 下 有 缺 文 , 或 「 其 怨 於 趙 」 句 因 下 文 衍 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 也 。 此 「 其 」 字 乃 「 甚 」 字 之 誤 , 四 字 為 一 句 。

〔 三 二 〕 鮑 本 「 臣 願 王 」 之 「 王 」 , 謂 齊 王 。 下 並 同 。

〔 三 三 〕 鮑 本 「 曰 」 作 「 亟 」 。 ○  補 曰 : 一 本 作 「 重 」 , 是 。

〔 三 四 〕 鮑 本 與 魏 相 聞 。

〔 三 五 〕 鮑 本 推 , 猶 移 。 怨 , 魏 怨 。

〔 三 六 〕 鮑 本 元 作 「 曰 」 , 又 改 作 「 重 」 。 ○  補 曰 : 上 例 , 字 當 是 「 重 」 。

〔 三 七 〕 鮑 本 天 下 得 趙 則 強 。 使 秦 知 齊 重 趙 , 恐 齊 強 , 亦 必 重 之 。

〔 三 八 〕 鮑 本 治 , 猶 校 。

〔 三 九 〕 鮑 本 「 五 」 作 「 三 」 。 ○

〔 四 0 〕 鮑 本 言 趙 居 齊 上 。

〔 四 一 〕 鮑 本 「 偏 」 作 「 遍 」 。 ○  私 , 則 所 謂 無 使 見 也 。 甘 , 言 說 之 。 補 曰 : 遍 劫 者 , 眾 脅 之 以 威 。 私 甘 者 , 獨 說 之 以 言 。

〔 四 二 〕 鮑 本 丹 、 順 皆 人 名 。

〔 四 三 〕 鮑 本 此 下 皆 且 甘 且 劫 。

〔 四 四 〕 姚 本 一 作 「 甘 」 。

〔 四 五 〕 鮑 本 自 以 見 偪 於 秦 也 。 秦 於 天 下 , 有 偪 而 已 , 不 如 齊 之 有 劫 有 甘 也 。 正 曰 : 相 與 偪 秦 也 。 偪 者 , 侵 迫 也 。

〔 四 六 〕 鮑 本 「 然 」 作 「 而 」 。 ○

〔 四 七 〕 鮑 本 此 章 亦 可 為 齊 , 姑 因 舊 。

      〔 校 一 〕 吳 氏 「 正 曰 」 主 要 說 明 : 陰 是 宋 地 , 陰 即 陶 。 但 注 文 脫 漏 甚 多 , 難 以 校 清 , 只 能 根 據 現 存 文 字 , 點 其 大 意 , 僅 供 參 考 。

   齊 將 攻 宋 而 秦 楚 禁 之

  齊 將 攻 宋 , 而 秦 、 楚 〔 一 〕 禁 之 。 齊 因 欲 與 趙 , 趙 不 聽 。 齊 乃 令 公 孫 衍 說 李 兌 〔 二 〕 以 攻 宋 而 定 封 焉 。 李 兌 乃 謂 齊 王 〔 三 〕 曰 : 「 臣 之 所 以 堅 三 晉 以 攻 秦 者 , 非 以 為 齊 得 利 秦 之 毀 也 〔 四 〕 , 欲 以 使 攻 宋 也 。 而 宋 置 太 子 以 為 王 , 下 親 其 上 而 守 堅 , 臣 是 以 欲 足 下 之 速 歸 休 士 民 也 。 今 太 子 走 , 諸 善 太 子 者 , 皆 有 死 心 〔 五 〕 。 若 復 攻 之 , 其 國 必 有 亂 , 而 太 子 在 外 , 此 亦 舉 宋 之 時 也 。

〔 一 〕  姚 本 一 作 「 陰 」 。

〔 二 〕  鮑 本 正 曰 : 下 「 李 兌 」 二 字 必 誤 。 下 云 「 使 公 孫 衍 說 奉 陽 君 」 , 即 述 上 文 「 令 公 孫 衍 說 李 兌 」 也 。 其 下 豈 得 為 兌 言 乎 ? 又 後 有「
循 燕 觀 趙 」 語 , 以 為 兌 言 , 則 不 通 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 氏 定 奉 陽 君 為 李 兌 , 其 說 最 確 。 元 和 顧 氏 廣 圻 曰 , 「 此 下 皆 當 為 蘇 代 謂 齊 王 語 , 當 是 李 兌 下 有 缺 文 也 」 。 說 詳 其 所 著 思 適 齋 筆 記 。

〔 三 〕  鮑 本 閔 。

〔 四 〕  鮑 本 不 以 毀 秦 為 齊 之 利 。

〔 五 〕  鮑 本 太 子 為 王 及 走 , 史 不 書 。 太 子 為 王 矣 , 而 走 , 必 王 之 黨 逐 之 , 故 太 子 之 人 , 以 死 報 之 。

  「 臣 為 足 下 使 公 孫 衍 說 奉 陽 君 〔 一 〕 曰 : 『 君 之 身 老 矣 , 封 不 可 不 早 〔 二 〕 定 也 。 為 君 慮 封 , 莫 若 於 宋 , 他 國 莫 可 。 夫 秦 人 貪 , 韓 、 魏 危 〔 三 〕 , 燕 、 楚 辟 〔 四 〕 , 中 山 〔 五 〕 之 地 薄 , 莫 如 於 陰 。 失 今 之 時 , 不 可 復 得 已 。 宋 之 罪 重 , 齊 之 怒 深 , 殘 亂 宋 , 得 〔 六 〕 大 齊 , 定 身 封 , 此 百 代 之 一 時 也 。 』 以 〔 七 〕 奉 陽 君 甚 食 〔 八 〕 之 , 唯 〔 九 〕 得 大 封 , 齊 無 大 異 〔 一 0 〕 。 臣 願 足 下 之 大 發 攻 宋 之 舉 , 而 無 庸 致 兵 , 姑 待 已 耕 〔 一 一 〕 , 以 觀 奉 陽 君 之 應 足 下 也 。 縣 〔 一 二 〕 陰 以 甘 之 , 循 〔 一 三 〕 有 燕 以 臨 之 , 而 臣 待 忠 之 封 〔 一 四 〕 , 事 必 大 成 。 臣 又 願 足 下 有 地 效 於 襄 安 君 〔 一 五 〕 以 資 臣 也 。 足 下 果 殘 宋 , 此 兩 地〔
一 六 〕 之 時 也 , 足 下 何 愛 焉 ? 若 足 下 不 得 志 於 宋 , 與 國 何 敢 望 也 〔 一 七 〕 。 足 下 以 此 資 臣 也 , 臣 循 燕 觀 〔 一 八 〕 趙 , 則 足 下 擊 潰 而 決 天 下 矣 〔 一 九 〕 」 。 〔 二 0 〕

〔 一 〕  鮑 本 蘇 秦 從 時 , 已 言 奉 陽 死 , 豈 或 襲 稱 如 馬 服 者 乎 ? 補 曰 : 按 史 蘇 秦 傳 , 趙 肅 侯 令 其 弟 成 為 相 , 號 奉 陽 君 。 弗 說 秦 , 秦 去 之 燕 。 奉 陽 君 死 , 秦 復 說 肅 侯 稱 奉 陽 君 捐 館 舍 。 而 張 儀 之 說 武 靈 王 , 亦 謂 先 王 時 奉 陽 君 相 , 專 權 擅 勢 , 蔽 晦 先 王 。 然 武 靈 胡 服 , 請 於 公 叔 成 , 而 成 與 李 兌 弒 主 父 , 則 是 肅 侯 之 世 , 成 未 亡 , 何 其 前 後 相 戾 邪 ? 故 大 事 記 從 古 史 , 定 以 奉 陽 君 為 公 子 成 , 而 削 去 「 捐 館 」 之 語 。 考 之 策 , 屢 言 奉 陽 君 , 而 趙 策 尤 著 , 見 於 李 兌 約 五 國 伐 秦 後 謀 取 宋 之 時 。 蘇 秦 說 趙 , 當 肅 侯 十 六 年 , 而 五 國 伐 秦 , 在 惠 文 十 三 年 , 相 去 五 十 年 , 公 子 成 執 國 柄 何 久 也 ! 史 、 策 明 言 捐 館 舍 , 豈 得 皆 誤 ? 武 靈 易 服 之 請 , 猶 惓 惓 敬 事 其 答 , 張 儀 豈 得 公 言 其 罪 而 無 所 諱 哉 ? 荀 子 以 奉 陽 君 為 篡 臣 , 而 楊 倞 注 , 亦 疑 非 公 子 成 , 蘇 秦 所 值 者 , 必 別 一 奉 陽 君 , 非 公 子 成 明 矣 。 然 則 奉 陽 君 果 公 子 成 乎 ? 曰 , 謂 奉 陽 君 為 公 子 成 , 亦 史 遷 之 言 , 而 策 無 明 文 也 。 五 國 攻 秦 時 , 成 、 兌 方 並 用 , 以 成 為 奉 陽 君 , 其 時 則 可 矣 。 愚 嘗 反 覆 策 文 而 有 疑 焉 。 趙 策 言 「 李 兌 約 伐 秦 , 無 功 , 陰 講 於 秦 , 欲 與 秦 攻 魏 以 解 怨 , 取 陰 以 定 封 」 。 又 云 「 齊 令 公 孫 衍 說 李 兌 以 攻 宋 定 封 」 。 又 云 「 公 孫 衍 說 奉 陽 君 , 封 地 莫 善 於 宋 , 莫 如 於 陰 」 。 又 「 蘇 代 謂 齊 王 , 臣 為 足 下 說 奉 陽 君 , 天 下 散 而 爭 秦 , 陰 必 不 可 得 」 。 既 言 李 兌 取 陰 , 又 言 奉 陽 君 取 陰 , 不 應 為 二 人 事 。 竊 以 為 李 兌 即 奉 陽 君 也 。 何 以 明 之 ? 趙 策 , 說 魏 之 辭 曰 「 李 兌 留 天 下 之 甲 於 成 皋 , 令 秦 攻 魏 , 以 成 其 私 , 王 嘗 身 朝 邯 鄲 , 抱 陰 、 成 , 負 葛 、 櫱 , 為 趙 蔽 , 今 又 以 河 陽 、 姑 密 封 其 子 」 。 魏 策 則 曰 「 葉 陽 君 約 魏 , 魏 王 將 封 其 子 , 謂 魏 王 曰 」 云 云 , 正 與 前 同 。 則 知 「 葉 陽 」 者 「 奉 陽 」 之 訛 。 奉 陽 君 之 為 李 兌 , 其 徵 一 也 。 趙 策 , 蘇 代 說 奉 陽 之 辭 曰 「 五 國 願 得 趙 , 與 韓 氏 大 吏 東 勉 , 齊 王 必 無 召 ( 原 作 『 名 』 , 有 說 , 見 本 條 ) 呡 」 。 燕 策 , 蘇 代 舉 奉 陽 君 之 辭 曰 「 齊 王 使 公 王 曰 命 說 曰 , 必 不 反 韓 呡 , 今 召 之 矣 」 。 其 事 亦 同 。 奉 陽 自 稱 說 , 「 說 」 者 「 兌 」 之 訛 。 奉 陽 君 之 為 李 兌 , 其 徵 二 也 。 燕 策 又 有 「 奉 陽 君 李 兌 甚 不 取 蘇 秦 」 之 言 , 奉 陽 君 李 兌 者 , 並 舉 其 封 邑 姓 名 言 之 也 。 其 下 誤 以 蘇 代 為 蘇 秦 , 則 亦 因 蘇 秦 所 云 而 然 , 說 見 本 條 。 奉 陽 君 之 為 李 兌 , 其 徵 三 也 。 按 趙 世 家 , 公 子 成 、 李 兌 既 殺 公 子 章 、 田 不 禮 而 定 王 室 , 公 子 成 為 相 , 號 安 平 君 , 則 安 平 乃 成 之 封 。 史 表 「 安 平 屬 涿 郡 」 , 後 志 「 青 州 有 安 平 縣 , 原 屬 定 州 」 , 皆 趙 地 也 。 奉 陽 則 未 有 考 而 非 奉 陽 矣 。 史 遷 不 明 奉 陽 君 為 二 人 , 又 誤 以 為 公 子 成 , 是 以 紛 紜 殽 舛 , 論 者 莫 知 所 從 。 今 以 策 文 考 之 , 而 得 其 說 如 此 。 餘 見 各 章 , 可 參 觀 也 。

〔 二 〕  鮑 本 「 早 」 上 有 「 可 」 字 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 近 秦 故 。

〔 四 〕  鮑 本 「 辟 」 作 「 僻 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 辟 」 、 「 僻 」 同 字 , 鮑 改 非 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 時 中 山 已 滅 , 此 言 其 故 地 爾 。

〔 六 〕  鮑 本 「 得 」 作 「 德 」 。 ○  補 曰 : 「 得 」 字 訛 。

〔 七 〕  鮑 本 「 以 」 作 「 已 」 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 「 食 」 作 「 貪 」 。 ○  補 曰 : 恐 「 貪 」 字 訛 。

〔 九 〕  姚 本 曾 作 「 雖 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 言 奉 陽 欲 得 陰 以 大 其 封 , 而 齊 待 之 未 有 異 數 , 不 可 。

〔 一 一 〕 鮑 本 無 「 姑 待 已 耕 」 四 字 。 ○

〔 一 二 〕 鮑 本 許 之 而 未 與 , 故 曰 「 縣 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 循 , 言 與 燕 順 ; 臨 , 猶 制 也 。 不 徒 甘 之 , 必 或 制 之 。

〔 一 四 〕 鮑 本 待 , 猶 將 。 忠 , 猶 實 也 。 王 待 之 封 而 己 實 之 。 正 曰 : 勸 之 定 封 , 故 曰 臣 且 將 忠 之 以 封 。

〔 一 五 〕 鮑 本 蓋 趙 人 。 正 曰 : 無 考 。

〔 一 六 〕 鮑 本 言 有 齊 又 得 宋 。 正 曰 : 兩 地 , 言 齊 與 趙 可 並 得 宋 地 。 此 謂 齊 王 言 , 豈 得 言 有 齊 乎 ?

〔 一 七 〕 鮑 本 與 國 , 趙 也 。 言 奉 陽 、 襄 安 不 敢 望 封 。 正 曰 : 上 言 兩 得 地 , 此 言 齊 不 得 志 , 則 趙 不 敢 望 。

〔 一 八 〕 鮑 本 觀 , 言 其 無 所 事 。

〔 一 九 〕 鮑 本 潰 , 潰 癰 也 。 蓋 喻 其 制 天 下 之 易 也 。 決 , 猶 制 。 正 曰 : 潰 , 壞 也 。 此 喻 宋 。 擊 潰 壞 之 宋 , 而 決 制 天 下 矣 。

〔 二 0 〕 鮑 本 補 曰 : 公 孫 衍 為 秦 相 而 逐 , 在 秦 武 王 四 年 , 武 靈 王 之 十 九 年 也 。 後 為 魏 所 殺 , 雖 不 知 何 年 , 然 去 李 兌 合 從 時 已 遠 , 此 公 孫 衍 恐 非 犀 首 也 。 考 之 秦 策 , 亦 有 「 宋 罪 重 , 此 百 世 之 一 時 已 」 數 語 , 彼 以 為 穰 侯 之 言 , 亦 此 時 事 也 。 說 見 後 。 「 為 足 」 、 「 為 君 」 之 「 為 」 , 去 聲 。

   五 國 伐 秦 無 功

  五 國 伐 秦 無 功 , 罷 於 成 皋 。 趙 欲 搆 〔 一 〕 於 秦 , 楚 與 魏 、 韓 將 應 之 , 秦 〔 二 〕 弗 欲 。 蘇 代 謂 齊 王 〔 三 〕 曰 : 「 臣 以 〔 四 〕 為 足 下 見 奉 陽 君 矣 。 臣 謂 奉 陽 君 曰 : 『 天 下 散 而 事 〔 五 〕 秦 , 秦 必 據 宋 。 魏 冉 必 妒 君 之 有 陰 也 。 秦 王 貪 , 魏 冉 妒 , 則 陰 不 可 得 已 矣 。 君 無 搆 , 齊 必 攻 宋 。 齊 攻 宋 , 則 楚 必 攻 宋 , 魏 必 攻 宋 , 燕 、 趙 助 之 。 五 國 據 宋 , 不 至 一 二 月 , 陰 必 得 矣 。 得 陰 而 搆 , 秦 雖 有 變 , 則 〔 六 〕 君 無 患 矣 〔 七 〕 。 若 不 得 已 而 必 搆 〔 八 〕 , 則 願 五 國 復 堅 約 〔 九 〕 。 願 〔 一 0 〕 得 趙 〔 一 一 〕 , 足 下 雄 〔 一 二 〕 飛 , 與 韓 氏 大 吏 東 免 〔 一 三 〕 , 齊 王 必 無 召 〔 一 四 〕 呡 〔 一 五 〕 也 。 使 臣 守 約 , 若 與 〔 一 六 〕 有 倍 〔 一 七 〕 約 者 , 以 四 國 攻 之 。 無 倍 約 者 , 而 秦 侵 約 , 五 國 復 堅 而 賓 〔 一 八 〕 之 。 今 韓 、 魏 與 齊 相 疑 也 , 若 復 不 堅 〔 一 九 〕 約 而 講 〔 二 0 〕 , 臣 恐 與 國 之 大 亂 也 。 齊 、 秦 非 復 合 也 , 必 有 踦 重 者 矣 〔 二 一 〕 。 後 合 〔 二 二 〕 與 踦 重 者 , 皆 非 趙 之 利 也 。 且 天 下 散 而 事 秦 , 是 秦 制 天 下 也 。 秦 制 天 下 , 將 何 以 天 下 為 〔 二 三 〕 ? 臣 願 君 之 蚤 計 也 。

〔 一 〕  鮑 本 「 搆 」 作 「 講 」 。 ○  原 從 從 冓 。 下 同 。 正 曰 : 本 文 惟 「 堅 約 而 講 」 、 「 君 必 無 講 」 二 處 作 「 講 」 字 , 今 當 悉 從 舊 。

〔 二 〕  鮑 本 「 秦 」 作 「 齊 」 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 閔 。

〔 四 〕  鮑 本 「 以 」 作 「 已 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 「 事 」 作 「 爭 」 。 ○  「 爭 」 一 作 「 事 」 , 爭 先 事 之 。

〔 六 〕  鮑 本 無 「 則 」 字 。 ○

〔 七 〕  鮑 本 趙 非 不 可 以 與 秦 講 , 而 不 可 獨 講 , 獨 講 則 示 秦 弱 , 秦 必 輕 之 。 今 助 四 國 攻 宋 而 得 陰 , 是 五 國 為 一 也 , 不 懼 秦 矣 。

〔 八 〕  鮑 本 據 此 時 , 趙 可 以 無 講 , 故 云 。 正 曰 : 不 得 已 而 必 講 , 非 可 以 無 講 也 。 疑 此 句 「 已 」 字 誤 , 上 句 「 得 陰 而 講 」 , 此 句 當 云 「 不 得 陰 而 必 講 」 , 乃 順 。

〔 九 〕  鮑 本 同 伐 秦 也 , 先 伐 後 講 , 則 不 示 弱 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 願 」 上 補 「 五 國 」 二 字 。 ○

〔 一 一 〕 鮑 本 時 趙 強 故 。

〔 一 二 〕 鮑 本 雄 者 , 眾 雌 所 從 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 免 」 作 「 勉 」 。 ○  補 曰 : 「 勉 」 即 「 免 」 , 通 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 召 」 作 「 名 」 , 「 名 」 下 補 「 禁 」 字 。 ○  正 曰 : 姚 本 「 必 無 召 呡 也 」 , 此 「 名 」 字 訛 , 當 作 「 召 」 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 呡 」 作 「 w 」 。 ○  下 同 。 前 齊 嘗 使 韓 w 處 趙 , 有 秦 私 也 。 今 五 國 約 講 秦 , 勉 齊 同 之 , 諸 國 必 無 辭 止 w , 使 無 私 秦 。 正 曰 : 燕 策 , 蘇 代 說 燕 之 辭 曰 「 奉 陽 君 告 朱 讙 與 趙 足 曰 , 齊 王 」 云 云 ,「
必 不 反 韓 呡 , 今 召 之 矣 」 。 此 「 名 」 字 , 當 作 「 召 」 無 疑 。 前 策 言 韓 呡 處 趙 , 魏 疑 齊 有 秦 私 。 韓 策 , 秦 王 曰 「 韓 呡 與 我 交 」 , 又 云 「 韓 呡 相 齊 」 。 此 下 文 云 , 「 天 下 爭 秦 , 秦 內 韓 呡 於 齊 」 。 呡 , 蓋 韓 人 之 善 於 齊 、 秦 者 。 今 代 勸 奉 陽 君 合 諸 侯 , 與 韓 氏 大 吏 勉 齊 王 共 合 從 , 則 齊 必 不 召 呡 也 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 與 」 下 有 「 國 」 字 。 ○  秦 本 非 與 , 今 講 必 使 之 如 與 也 。 正 曰 : 與 國 , 言 五 國 也 。 故 云 有 倍 約 者 , 則 四 國 攻 之 ; 無 倍 約 者 , 而 秦 侵 敗 約 , 則 五 國 復 堅 擯 之 。  札 記 今 本 「 與 」 下 有 「 國 」 字 。

〔 一 七 〕 鮑 本 倍 , 並 音 背 。

〔 一 八 〕 鮑 本 「 賓 」 作 「 儐 」 。 ○  補 曰 : 「 擯 」 通 。 莊 子 「 賓 於 鄉 里 」 。

〔 一 九 〕 姚 本 曾 無 「 堅 」 字 。

〔 二 0 〕 鮑 本 此 因 舊 。

〔 二 一 〕 鮑 本 「 踦 」 作 「 觭 」 。 ○  下 同 。 角 一 俯 一 仰 曰 觭 , 言 有 一 重 。 正 曰 : 公 羊 傳 「 踦 閭 」 , 何 休 說 , 開 一 扇 , 閉 一 扇 , 一 人 在 內 , 一 人 在 外 , 曰 「 踦 」 。 說 苑 「 切 踦 」 即 「 倚 」 字 。 義 皆 訓 偏 。

〔 二 二 〕 鮑 本 補 曰 : 「 後 合 」 , 即 上 「 復 合 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 後 」 乃 「 復 」 形 近 之 訛 耳 。

〔 二 三 〕 鮑 本 天 下 自 為 秦 用 , 趙 無 所 用 之 也 。

  「 『 天 下 爭 秦 〔 一 〕 有 六 舉 , 皆 不 利 趙 矣 。 天 下 爭 秦 , 秦 王 〔 二 〕 受 負 海 內 之 國 〔 三 〕 , 合 負 親 之 交 〔 四 〕 , 以 據 中 國 , 而 求 利 於 三 晉 , 是 秦 之 一 舉 也 。 秦 行 是 計 , 不 利 於 趙 , 而 君 終 不 得 陰 , 一 矣 。 天 下 爭 秦 , 秦 王 內 韓 w 〔 五 〕 於 齊 , 內 成 陽 君 於 韓 , 相 魏 懷 於 魏 〔 六 〕 , 復 合 衍 〔 七 〕 交 兩 王 〔 八 〕 , 王 賁 、 韓 他 〔 九 〕 之 曹 〔 一 0 〕 , 皆 起 而 行 事 , 是 秦 之 一 舉 也 。 秦 行 是 計 也 , 不 利 於 趙 , 而 君 又 〔 一 一 〕 不 得 陰 , 二 矣 。 天 下 爭 秦 , 秦 王 受 齊 受 趙 , 三 疆 三 親 〔 一 二 〕 , 以 據 〔 一 三 〕 魏 而 求 〔 一 四 〕 安 邑 , 是 秦 之 一 舉 也 。 秦 行 是 計 , 齊 、 趙 應 之 , 魏 不 待 伐 , 抱 安 邑 而 信 〔 一 五 〕 秦 , 秦 〔 一 六 〕 得 安 邑 之 饒 , 魏 為 上 交 , 韓 必 入 朝 秦 , 過 趙 已 安 邑 矣 〔 一 七 〕 , 是 秦 之 一 舉 也 〔 一 八 〕 。 秦 行 是 計 , 不 利 於 趙 , 而 君 必 不 得 陰 , 三 矣 。 天 下 爭 秦 , 秦 堅 燕 、 趙 之 交 , 以 伐 齊 收 楚 , 與 韓 呡 而 攻 魏 〔 一 九 〕 , 是 秦 之 一 舉 也 。 秦 行 是 計 , 而 燕 、 趙 應 之 。 燕 、 趙 伐 齊 , 兵 始 用 〔 二 0 〕 , 秦 因 收 楚 而 攻 魏 〔 二 一 〕 , 不 至 一 二 月 , 魏 必 破 矣 。 秦 舉 安 邑 而 塞 女 戟 〔 二 二 〕 , 韓 之 太 原 絕 〔 二 三 〕 , 下 軹 〔 二 四 〕 道 、 南 陽 、 高 〔 二 五 〕 , 伐 魏 , 絕 韓 , 包 二 周 , 即 趙 自 消 爍 〔 二 六 〕 矣 。 國 燥 〔 二 七 〕 於 秦 , 兵 分 〔 二 八 〕 於 齊 , 非 趙 之 利 也 。 而 君 終 身 不 得 陰 , 四 矣 。 天 下 爭 秦 , 秦 堅 三 晉 之 交 攻 齊 , 國 破 曹 〔 二 九 〕 屈 〔 三 0 〕 , 而 兵 東 分 〔 三 一 〕 於 齊 , 秦 桉 兵 攻 魏 , 取 安 邑 〔 三 二 〕 , 是 秦 之 一 舉 也 。 秦 行 是 計 也 , 君 桉 〔 三 三 〕 救 魏 , 是 以 攻 齊 之 已 弊 , 救 〔 三 四 〕 與 秦 爭 戰 也 ; 君 不 救 也 , 韓 、 魏 焉 免 西 合 〔 三 五 〕 ? 國 在 謀 之 中 〔 三 六 〕 , 而 君 有 〔 三 七 〕 終 身 不 得 陰 , 五 矣 。 天 下 爭 〔 三 八 〕 秦 , 秦 按 為 義 , 存 亡 繼 絕 , 固 危 扶 弱 , 定 無 罪 之 君 , 必 起 中 山 與 勝 〔 三 九 〕 焉 。 秦 起 中 山 與 勝 , 而 趙 、 宋 同 命 〔 四 0 〕 , 何 暇 言 陰 ? 六 矣 。 故 曰 君 必 無 講 , 則 陰 必 得 矣 。 』

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 「 爭 秦 」 , 一 本 此 下 皆 作 「 事 秦 」 。

〔 二 〕  鮑 本 昭 。

〔 三 〕  鮑 本 衍 「 內 」 字 。 山 東 皆 負 海 。 正 曰 : 三 晉 非 負 海 也 , 恐「
負 」 字 因 下 文 衍 。

〔 四 〕  鮑 本 天 下 嘗 橫 而 親 秦 矣 。 已 而 負 之 , 今 復 合 之 。

〔 五 〕  札 記 「 w 」 , 鮑 本 作 「 呡 」 , 改 為 「 w 」 。

〔 六 〕  鮑 本 此 皆 其 國 人 之 與 秦 事 者 , 故 秦 納 之 。 正 曰 : 韓 呡 非 齊 人 。

〔 七 〕  姚 本 劉 作 「 術 」 。  鮑 本 公 孫 衍 時 相 魏 , 雅 不 善 秦 。 今 相 懷 , 因 使 合 之 。 正 曰 : 公 孫 衍 非 犀 首 , 說 見 前 。

〔 八 〕  鮑 本 秦 、 魏 。 正 曰 : 上 言 齊 、 韓 、 魏 , 此 兩 王 謂 燕 、 趙 也 。

〔 九 〕  鮑 本 此 皆 秦 人 。 正 曰 : 韓 他 恐 韓 人 , 餘 無 考 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 曹 」 作 「 楚 」 。 ○  正 曰 : 曹 , 輩 也 。 下 有 「 皆 」 字 , 文 勢 宜 然 。 五 國 必 無 楚 。

〔 一 一 〕 鮑 本 無 「 又 」 字 。 ○

〔 一 二 〕 鮑 本 「 疆 」 作 「 強 」 。 ○  此 三 皆 強 國 自 相 親 。  札 記 今 本 「 疆 」 作 「 彊 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 據 , 猶 臨 之 。

〔 一 四 〕 鮑 本 秦 求 之 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 信 」 作 「 倍 」 。 ○  此 倍 益 也 。

〔 一 六 〕 姚 本 劉 無 下 「 秦 」 字 。

〔 一 七 〕 鮑 本 過 , 猶 勝 也 。 言 秦 行 此 策 , 不 論 其 他 , 止 得 安 邑 , 已 勝 於 趙 矣 。 補 曰 : 「 已 」 , 「 以 」 通 。 言 秦 之 勝 趙 , 以 得 魏 之 安 邑 。 按 , 魏 獻 安 邑 , 在 赧 王 二 十 九 年 。 大 事 記 書 於 五 國 伐 秦 之 前 。 據 此 策 , 則 伐 秦 後 事 也 。

〔 一 八 〕 姚 本 一 本 無 上 六 字 。  鮑 本 無 「 是 秦 之 一 舉 也 」 六 字 。 ○

〔 一 九 〕 鮑 本 伐 齊 得 之 , 則 呡 為 用 。 正 曰 : 前 言 內 韓 呡 於 齊 者 , 謀 如 此 也 。 呡 自 善 於 秦 者 , 前 時 魏 疑 有 秦 私 , 必 不 合 於 魏 , 故 使 之 攻 魏 。

〔 二 0 〕 鮑 本 交 鋒 之 初 。

〔 二 一 〕 鮑 本 三 國 交 鋒 , 勢 不 得 解 , 故 得 以 此 時 收 攻 二 國 。

〔 二 二 〕 鮑 本 地 缺 。 正 曰 : 女 戟 , 地 名 , 在 太 行 西 。

〔 二 三 〕 鮑 本 補 曰 : 太 原 , 正 義 以 為 太 行 , 當 是 , 說 見 燕 策 。  札 記 今 本 「 絕 」 上 誤 衍 「 之 」 字 。

〔 二 四 〕 鮑 本 「 軹 」 作 「 咫 」 , 又 改 為 「 軹 」 。 ○  補 曰 : 說 見 前 。  札 記 「 軹 」 , 鮑 本 作 「 咫 」 , 改 為 「 軹 」 。

〔 二 五 〕 鮑 本 「 高 」 作 「 而 」 。 ○  補 曰 : 疑 字 有 誤 。  札 記 今 本「
高 」 作 「 而 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 二 六 〕 姚 本 劉 本 無 「 爍 」 字 。

〔 二 七 〕 姚 本 一 作 「 爍 」 。  鮑 本 燥 , 猶 爍 。

〔 二 八 〕 姚 本 一 作 「 孤 」 。

〔 二 九 〕 鮑 本 「 曹 」 作 「 財 」 。 ○  補 曰 : 一 本 作 「 財 」 。  札 記 今 本 「 曹 」 作 「 財 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 三 0 〕 鮑 本 三 晉 破 屈 也 。

〔 三 一 〕 鮑 本 兵 分 謂 魏 。 正 曰 : 謂 三 晉 。

〔 三 二 〕 鮑 本 「 桉 」 作 「 按 」 , 下 同 。 ○  此 與 上 始 用 兵 而 攻 收 同 。 正 曰 : 不 同 。

〔 三 三 〕 鮑 本 按 , 謂 安 然 。 正 曰 : 即 上 文 「 按 兵 」 之 「 按 」 。

〔 三 四 〕 鮑 本 「 救 」 下 補 「 之 而 」 二 字 。 ○  補 曰 : 一 本 無 「 救 」 字 。 「 救 」 即 「 敝 」 字 訛 衍 。  札 記 今 本 「 救 」 下 有 「 之 而 」 二 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 三 五 〕 鮑 本 合 , 合 秦 。 補 曰 : 焉 , 於 虔 切 。

〔 三 六 〕 鮑 本 在 秦 謀 中 。

〔 三 七 〕 姚 本 劉 作 「 又 」 。  鮑 本 有 , 猶 又 。

〔 三 八 〕 姚 本 一 作 「 事 」 。

〔 三 九 〕 鮑 本 勝 , 中 山 之 後 。 正 曰 : 無 據 。

〔 四 0 〕 鮑 本 此 時 宋 小 弱 。 言 趙 失 中 山 , 聽 命 於 秦 , 與 宋 同 也 。

  「 奉 陽 君 曰 : 『 善 。 』 乃 絕 和 於 秦 , 而 收 齊 、 魏 以 成 取 陰 。 」〔
一 〕

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 蘇 代 為 燕 反 間 , 勸 齊 伐 宋 , 將 以 敝 齊 , 其 勸 趙 之 共 攻 者 , 恐 趙 之 合 秦 , 而 齊 、 秦 方 惡 爾 。 然 趙 卒 不 合 齊 伐 宋 者 , 害 齊 之 驕 而 止 歟 ? 抑 別 有 故 也 ? 按 燕 策 , 蘇 代 說 燕 於 趙 以 伐 齊 , 奉 陽 君 不 聽 , 乃 入 齊 惡 趙 , 令 齊 絕 於 趙 。 又 代 謂 燕 昭 王 曰 , 「 臣 離 齊 、 趙 , 齊 、 趙 已 孤 矣 」 。 趙 之 不 合 齊 , 其 後 竟 合 燕 以 破 齊 , 殆 以 此 歟 ?  大 事 記 , 齊 湣 王 與 魏 、 楚 滅 宋 , 三 分 其 地 , 魏 得 其 梁 、 陳 留 ; 齊 得 其 濟 陰 、 東 平 ; 楚 得 其 沛 。 考 之 史 年 表 、 齊 、 魏 世 家 , 皆 止 言 齊 滅 宋 。 獨 宋 世 家 稱 與 楚 、 魏 伐 宋 , 三 分 其 地 。 此 大 事 記 所 據 也 。 按 蘇 代 說 燕 之 辭 曰 , 「 齊 王 南 攻 楚 , 西 困 秦 , 又 以 其 餘 兵 舉 五 千 乘 之 勁 宋 」 。 謂 秦 之 辭 曰 , 「 攻 宋 所 以 為 王 也 , 齊 強 輔 之 以 宋 , 楚 、 魏 必 恐 , 恐 必 西 事 秦 」 。 使 當 時 齊 與 楚 、 魏 合 , 其 言 豈 若 是 乎 ! 史 稱 齊 既 滅 宋 , 南 割 楚 之 淮 北 , 西 侵 三 晉 , 是 其 乘 滅 宋 之 強 , 併 奪 楚 、 魏 地 , 而 謂 與 之 分 宋 地 , 豈 其 實 哉 ? 樂 毅 勸 燕 昭 王 約 趙 、 楚 、 魏 伐 齊 , 其 言 曰 , 「 主 若 欲 攻 齊 , 莫 若 結 於 趙 , 且 又 淮 北 、 宋 地 , 楚 、 魏 之 所 欲 也 」 。 年 表 , 燕 破 齊 之 年 , 書 楚 、 趙 取 齊 淮 北 。 大 事 記 因 之 。 按 此 言 則 楚 、 魏 分 地 , 當 是 樂 毅 破 齊 後 事 , 宋 世 家 所 記 者 , 豈 非 誤 邪 ?

   樓 緩 將 使 伏 事 辭 行

  樓 緩 將 使 , 伏 事 , 辭 行 〔 一 〕 , 謂 趙 王 曰 : 「 臣 雖 盡 力 竭 知 , 死 不 復 見 於 王 矣 。 」 王 曰 : 「 是 何 言 也 ? 固 且 為 書 而 厚 寄 卿 。 」 樓 子 曰 : 「 王 不 聞 公 子 牟 夷 〔 二 〕 之 於 宋 乎 ? 非 肉 不 食 〔 三 〕 。 文 張 〔 四 〕 善 宋 〔 五 〕 , 惡 公 子 牟 夷 , 寅 然 〔 六 〕 。 今 臣 之 於 王 非 宋 之 於 公 子 牟 夷 也 , 而 惡 臣 者 過 文 張 。 故 臣 死 不 復 見 於 王 矣 〔 七 〕 。 」 王 曰 : 「 子 勉 行 矣 , 寡 人 與 子 有 誓 言 矣 。 」 樓 子 遂 行 。

〔 一 〕  鮑 本 伏 , 猶 隱 也 。 將 出 使 , 恐 王 疑 之 , 於 辭 曰 以 隱 伏 之 事 要 王 , 使 信 己 也 。 正 曰 : 「 伏 事 」 句 , 隱 秘 之 事 也 。

〔 二 〕  鮑 本 宋 公 子 。

〔 三 〕  鮑 本 言 其 貴 。 莊 十 年 注 , 肉 食 , 在 位 者 。

〔 四 〕  鮑 本 他 國 人 。 正 曰 : 無 考 。

〔 五 〕  鮑 本 宋 王 善 之 。 正 曰 : 此 引 前 事 。

〔 六 〕  鮑 本 「 寅 」 作 「 宋 」 , 「 然 」 下 補 「 之 」 字 。 ○

〔 七 〕  鮑 本 言 牟 夷 之 親 , 而 文 張 以 遊 客 能 使 宋 聽 其 說 , 況 己 乎 ? 正 曰 : 「 寅 然 」 上 下 有 缺 誤 。

  後 以 中 牟 反 , 入 梁 〔 一 〕 。 候 者 來 言 , 而 王 弗 聽 , 曰 : 「 吾 已 與 樓 子 有 言 矣 〔 二 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 史 不 書 。 補 曰 : 中 牟 , 趙 邑 也 , 見 前 策 。 趙 敗 長 平 後 欲 割 地 搆 秦 , 樓 緩 自 秦 來 , 趙 王 與 之 計 云 云 。 此 章 時 不 可 考 。 以 中 牟 反 , 入 梁 , 或 者 秘 謀 之 事 歟 ?

〔 二 〕  鮑 本 此 言 姦 人 不 可 盡 信 。

   虞 卿 請 趙 王 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 鮑 本 在 《 魏 策 》 。

  虞 卿 請 〔 一 〕 趙 王 〔 二 〕 曰 : 「 人 之 情 , 寧 朝 人 乎 ? 寧 朝 於 人 也 〔 三 〕 ? 」 趙 王 曰 : 「 人 亦 寧 朝 人 耳 , 何 故 寧 朝 於 人 ? 」 虞 卿 曰 :「
夫 魏 為 從 主 , 而 違 者 范 座 〔 四 〕 也 。 今 王 能 以 百 里 之 地 , 若 萬 戶 之 都 , 請 殺 范 座 於 魏 。 范 座 死 , 則 從 事 可 移 於 趙 〔 五 〕 。 」 趙 王 曰 : 「 善 。 」 乃 使 人 以 百 里 之 地 , 請 殺 范 座 於 魏 。 魏 王 許 諾 , 使 司 徒 〔 六 〕 執 范 座 , 而 未 殺 也 。

〔 一 〕  姚 本 一 作 「 謂 」 。  鮑 本 「 請 」 作 「 謂 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 惠 文 。

〔 三 〕  姚 本 曾 作 「 乎 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 座 」 作 「 痤 」 , 下 同 。 ○  魏 相 。 補 曰 : 一 本 作 「 座 」 , 史 與 此 同 。  札 記 丕 烈 案 : 古 今 人 表 中 下 亦 作 「 座 」 。

〔 五 〕  鮑 本 趙 主 從 也 。

〔 六 〕  姚 本 曾 、 劉 作 「 空 」 。  鮑 本 周 卿 , 此 時 主 徒 隸 者 耳 。

  范 座 獻 書 魏 王 曰 : 「 臣 聞 趙 王 以 百 里 之 地 , 請 殺 座 之 身 。 夫 殺 無 罪 范 座 , 座 〔 一 〕 薄 故 也 〔 二 〕 ; 而 得 百 里 之 地 , 大 利 也 。 臣 竊 為 大 王 美 之 。 雖 然 , 而 有 一 焉 , 百 里 之 地 不 可 得 , 而 死 者 不 可 復 生 也 , 則 主 〔 三 〕 必 為 天 下 笑 矣 ! 臣 竊 以 為 與 其 以 死 人 市 , 不 若 以 生 人 市 使〔
四 〕 也 。 」

〔 一 〕  姚 本 劉 無 下 「 座 」 字 。  鮑 本 衍 「 痤 」 字 。 補 曰 : 字 衍 。

〔 二 〕  鮑 本 猶 細 事 。

〔 三 〕  鮑 本 「 主 」 作 「 王 」 。 ○  札 記 今 本 「 主 」 作 「 王 」 。

〔 四 〕  姚 本 一 本 無 「 使 」 字 。  鮑 本 「 使 」 作 「 便 」 。 ○  補 曰 : 史 同 。

  又 遺 其 後 相 信 陵 君 書 曰 : 「 夫 趙 、 魏 , 敵 戰 之 國 也 。 趙 王 以 咫 尺 之 書 來 , 而 魏 王 輕 為 之 殺 無 罪 之 座 , 座 雖 不 肖 , 故 魏 之 免 相 望 〔 一 〕 也 。 嘗 以 魏 之 故 , 得 罪 於 趙 。 夫 國 內 〔 二 〕 無 用 臣 〔 三 〕 , 外 雖 得 地 , 勢 不 能 守 。 然 今 能 守 魏 者 , 莫 如 君 矣 。 王 聽 趙 殺 座 之 後 , 強 秦 襲〔
四 〕 趙 之 欲 〔 五 〕 , 倍 趙 之 割 , 則 君 將 何 以 止 之 ? 此 君 之 累 也 。 」 信 陵 君 曰 : 「 善 。 」 遽 言 之 王 而 出 之 。 〔 六 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 作 「 室 」 。  鮑 本 衍 「 望 」 字 。 補 曰 : 姚 云 劉 作 「 室 」 , 史 無 。

〔 二 〕  鮑 本 無 「 內 」 字 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 用 , 言 可 任 者 。 補 曰 : 一 本 「 國 內 無 用 」 , 是 。

〔 四 〕  鮑 本 襲 , 言 猶 因 趙 之 故 態 。

〔 五 〕  姚 本 劉 作 「 俗 」 。

〔 六 〕  鮑 本 十 一 年 有 。 「 與 其 以 死 市 」 下 , 原 在 趙 策 。 補 曰 : 從 舊 在 趙 可 。

   燕 封 宋 人 榮 蚡 為 高 陽 君

  燕 封 宋 人 榮 蚡 〔 一 〕 為 高 陽 君 , 使 將 而 攻 趙 。 趙 王 因 割 濟 東 三 城 令 〔 二 〕 盧 〔 三 〕 、 高 唐 〔 四 〕 、 平 原 〔 五 〕 陵 〔 六 〕 地 城 邑 市 〔 七 〕 五 十 七 , 命 以 與 齊 , 而 以 求 安 平 君 而 將 之 。 馬 服 君 謂 平 原 君 曰 :「
國 奚 無 人 甚 哉 ! 君 致 安 平 君 而 將 之 , 乃 割 濟 東 三 令 〔 八 〕 城 市 邑 五 十 七 以 與 齊 , 此 夫 〔 九 〕 子 〔 一 0 〕 與 敵 國 戰 , 覆 軍 殺 將 之 所 取 、 割 地 於 敵 國 者 也 〔 一 一 〕 。 今 君 以 此 與 齊 , 而 求 安 平 君 而 將 之 , 國 奚 無 人 甚 也 〔 一 二 〕 ! 且 君 奚 不 將 奢 也 ? 奢 嘗 抵 罪 居 燕 , 燕 以 奢 為 上 谷 守 , 燕 之 通 谷 要 塞 , 奢 習 知 之 。 百 日 之 內 , 天 下 之 兵 未 聚 , 奢 已 舉 燕 矣 。 然 則 君 奚 求 安 平 君 而 為 將 〔 一 三 〕 乎 ? 」 平 原 君 曰 : 「 將 軍 釋 之 矣 , 僕 已 言 之 僕 主 矣 。 僕 主 幸 以 〔 一 四 〕 聽 僕 也 。 將 軍 無 言 已 。 」 馬 服 君 曰 : 「 君 過 矣 ! 君 之 所 以 求 安 平 君 者 , 以 齊 之 於 燕 也 , 茹 肝 涉 血 之 仇 耶 〔 一 五 〕 。 其 於 奢 〔 一 六 〕 不 然 〔 一 七 〕 。 使 安 平 君 愚 , 固 不 能 當 榮 蚡 ; 使 安 平 君 知 , 又 不 肯 與 燕 人 戰 。 此 兩 言 者 , 安 平 君 必 處 一 焉 。 雖 然 , 兩 〔 一 八 〕 者 有 一 也 。 使 安 平 君 知 , 則 奚 以 趙 之 強 為 ? 趙 強 則 齊 不 復 霸 矣 。 今 得 強 趙 之 兵 , 以 杜 〔 一 九 〕 燕 將 , 曠 日 持 久 〔 二 0 〕 數 歲 , 令 士 大 夫 餘 子 之 力 , 盡 於 溝 壘 , 車 甲 羽 毛 裂 敝 〔 二 一 〕 , 府 庫 倉 廩 虛 , 兩 國 交 以 習 〔 二 二 〕 之 , 乃 引 其 兵 而 歸 。 夫 盡 兩 國 之 兵 , 無 明 此 者 矣 。 」 夏 〔 二 三 〕 , 軍 也 縣 釜 而 炊 〔 二 四 〕 。 得 三 城 也 〔 二 五 〕 , 城 大 無 能 過 百 雉 者 〔 二 六 〕 。 果 如 馬 服 之 言 也 。 〔 二 七 〕

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 蚡 , 符 分 反 。

〔 二 〕  鮑 本 「 令 」 作 「 合 」 。 ○  下 同 。

〔 三 〕  鮑 本 屬 太 山 。

〔 四 〕  鮑 本 屬 平 原 。

〔 五 〕  鮑 本 平 原 屬 青 州 。

〔 六 〕  姚 本 一 本 無 「 陵 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 「 邑 市 」 作 「 市 邑 」 。 ○

〔 八 〕  姚 本 一 本 無 「 令 」 字 。  鮑 本 「 三 」 下 補 「 城 」 字 , 「 令 」 作 「 合 」 。 ○  補 曰 : 大 事 記 去 「 令 」 字 。

〔 九 〕  鮑 本 夫 , 辭 也 。 謂 三 城 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 子 」 原 作 「 予 」 , 又 改 為 「 子 」 。 ○  補 曰 : 字 誤 。 大 事 記 並 刪 「 夫 予 」 二 字 。

〔 一 一 〕 鮑 本 此 取 之 , 彼 割 之 也 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 也 」 作 「 哉 」 。 ○  補 曰 : 一 本 此 作 「 甚 也 」 , 應 上 「 甚 哉 」 , 蓋 反 復 嘆 惜 之 辭 。

〔 一 三 〕 姚 本 劉 本 添 「 將 」 字 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 以 」 作 「 已 」 。

〔 一 五 〕 鮑 本 謂 即 墨 之 役 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 奢 」 下 有 「 也 」 字 。 ○

〔 一 七 〕 鮑 本 奢 於 燕 非 仇 。 正 曰 : 奢 以 為 不 然 。

〔 一 八 〕 姚 本 曾 、 劉 作 「 然 」 。

〔 一 九 〕 鮑 本 杜 , 猶 拒 。

〔 二 0 〕 鮑 本 兵 相 持 日 久 。

〔 二 一 〕 鮑 本 羽 毛 , 謂 箭 。 (衣列), 即 裂 字 。 正 曰 : 羽 毛 , 即 羽 旄 。

〔 二 二 〕 姚 本 曾 、 劉 作 「 交 敝 」 。  鮑 本 習 , 言 玩 其 兵 。

〔 二 三 〕 鮑 本 「 夏 」 作 「 是 」 。 ○  補 曰 : 未 詳 , 恐 上 下 文 有 缺 誤 。  札 記 今 本 「 夏 」 作 「 是 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 二 四 〕 鮑 本 懸 釜 而 炊 , 前 章 圍 晉 陽 云 。 此 時 或 有 水 害 。 大 事 記 無「
夏 」 至 「 炊 」 七 字 , 云 「 已 而 得 三 城 」 。

〔 二 五 〕 鮑 本 衍 「 也 」 字 。

〔 二 六 〕 鮑 本 隱 元 年 注 , 方 丈 曰 堵 , 三 堵 為 雉 。

〔 二 七 〕 鮑 本 彪 謂 : 馬 服 之 請 將 , 自 知 明 也 ; 其 策 安 平 , 知 彼 明 也 。 夫 安 平 , 齊 宗 也 , 其 不 強 趙 以 奪 齊 之 霸 , 人 之 情 也 。 此 言 若 易 聽 而 不 見 聽 , 孰 謂 平 原 君 智 乎 ?

   三 國 攻 秦 趙 攻 中 山

  三 國 攻 秦 〔 一 〕 , 趙 攻 中 山 , 取 扶 柳 〔 二 〕 , 五 年 以 擅 〔 三 〕 呼 n 。 齊 人 戎 郭 、 宋 突 〔 四 〕 謂 仇 郝 〔 五 〕 曰 : 「 不 如 盡 歸 中 山 之 新 〔 六 〕 。 中 山 案 〔 七 〕 此 言 於 齊 曰 , 四 國 〔 八 〕 將 假 道 於 衛 , 以 過 章 子 之 路 〔 九 〕 。 齊 聞 此 , 必 效 〔 一 0 〕 鼓 〔 一 一 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 魏 哀 二 十 一 年 , 與 齊 、 韓 共 攻 秦 , 此 元 年 。 正 曰 : 襄 。

〔 二 〕  鮑 本 屬 信 都 。 補 曰 : 漢 志 , 其 地 有 扶 澤 , 澤 中 多 柳 , 故 名 。

〔 三 〕  鮑 本 擅 , 言 固 有 之 。

〔 四 〕  鮑 本 雖 齊 人 而 倍 齊 。

〔 五 〕  鮑 本 「 郝 」 作 「 赫 」 。 ○

〔 六 〕  姚 本 續 云 : 新 唐 史 、 集 韻 皆 以 為 武 后 所 製 字 。 竇 苹 作 唐 史 釋 音 , 乃 云 古 「 地 」 字 , 見 戰 國 策 , 抑 別 有 所 據 ? 今 國 策 中 「 地 」 字 甚 多 , 間 作 「 」 字 , 安 知 非 自 武 后 時 傳 寫 相 承 , 如 「 臣 」 作 「 ● 」 ? 以 謂 曾 、 劉 所 校 , 亦 未 所 喻 。 然 古 文 「 地 」 字 乃 作 「 」 。 又 鶡 冠 子 、 亢 倉 子 皆 有 「 」 字 , 姑 存 之 , 以 俟 博 識 。  鮑 本 「 」 作 「 地 」 。 ○  「 」 , 武 后 時 字 耳 , 今 並 從 古 。 地 , 謂 扶 柳 。 正 曰 : 愚 按 鄭 氏 書 略 , 文 「 地 」 作 「 」 , 武 后 蓋 有 所 本 。 意 本 書 「 」 而 後 轉 從 「 」 歟 ? 後 多 此 字 , 以 義 通 , 不 復 出 。

〔 七 〕  鮑 本 案 , 猶 據 。

〔 八 〕  鮑 本 趙 與 上 三 。

〔 九 〕  鮑 本 地 缺 。 蓋 章 子 以 齊 軍 守 此 。 正 曰 : 無 考 。

〔 一 0 〕 姚 本 曾 、 劉 作 「 放 」 。

〔 一 一 〕 鮑 本 莒 鼓 里 是 也 。 齊 南 又 有 二 鼓 。

   趙 使 趙 莊 合 從

  趙 使 趙 莊 合 從 , 欲 伐 齊 。 齊 請 效 地 , 趙 因 賤 趙 莊 。 齊 明 為 〔 一 〕 謂 趙 王 曰 : 「 齊 畏 從 人 〔 二 〕 之 合 也 , 故 效 地 。 今 聞 趙 莊 賤 , 張 懃〔
三 〕 貴 , 齊 必 不 效 地 矣 。 」 趙 王 曰 : 「 善 。 」 乃 召 趙 莊 〔 四 〕 而 貴 之 。 〔 五 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 本 無 「 為 」 字 。

〔 二 〕  姚 本 劉 本 無 「 人 」 字 。

〔 三 〕  姚 本 劉 「 懃 」 作 「 漢 」 。  鮑 本 懃 , 蓋 敗 從 者 。

〔 四 〕  姚 本 劉 「 莊 」 作 「 庀 」 。

〔 五 〕  鮑 本 正 曰 : 按 史 年 表 , 「 武 靈 王 十 三 年 , 秦 拔 我 藺 , 虜 將 趙 莊 。 」 此 策 必 未 虜 之 前 , 豈 得 為 孝 成 王 將 哉 ?

   翟 章 從 梁 來

  翟 章 從 梁 來 , 甚 善 趙 王 。 趙 王 三 延 之 以 相 , 翟 章 辭 不 受 。 田 駟 謂 柱 國 〔 一 〕 韓 向 曰 : 「 臣 請 為 卿 刺 之 。 客 〔 二 〕 若 死 , 則 王 必 怒 而 誅 建 信 君 〔 三 〕 。 建 信 君 死 , 則 卿 必 為 相 矣 。 建 信 君 不 死 , 以 為 交 〔 四 〕 , 終 身 不 敝 , 卿 因 以 德 建 信 君 矣 。 」

〔 一 〕  鮑 本 柱 國 , 楚 官 。 蓋 趙 亦 有 。

〔 二 〕  鮑 本 客 , 謂 章 。

〔 三 〕  鮑 本 疑 其 殺 章 , 欲 以 專 事 。

〔 四 〕  鮑 本 以 殺 章 故 , 建 信 交 之 。

   馮 忌 為 廬 陵 君 謂 趙 王

  馮 忌 〔 一 〕 為 廬 陵 君 〔 二 〕 謂 趙 王 曰 : 「 王 之 逐 廬 陵 君 , 為 燕 也 。 」 王 曰 : 「 吾 所 以 重 者 , 無 燕 、 秦 也 〔 三 〕 。 」 對 曰 : 「 秦 三 〔 四 〕 以 虞 卿 為 言 , 而 王 不 逐 也 〔 五 〕 。 今 燕 一 以 廬 陵 君 為 言 , 而 王 逐 之 。 是 王 輕 強 秦 而 重 弱 燕 也 。 」 王 曰 : 「 吾 非 為 燕 也 , 吾 固 將 逐 之 。 」 「 然 則 王 逐 廬 陵 君 , 又 不 為 燕 也 。 行 〔 六 〕 逐 愛 弟 , 又 兼 無 燕 、 秦 , 臣 竊 為 大 王 不 取 也 。 」

〔 一 〕  姚 本 一 本 作 「 ● 」 , 曾 本 無 此 注 。

〔 二 〕  鮑 本 孝 成 母 弟 。 見 趙 記 。 正 曰 : 趙 記 未 見 。

〔 三 〕  鮑 本 無 如 二 國 。 正 曰 : 言 不 畏 之 也 。

〔 四 〕  鮑 本 「 三 」 作 「 王 」 。 ○  昭 。 正 曰 : 一 本 「 秦 三 以 」 。 以 下 文 「 一 以 」 字 推 之 , 當 是 「 王 」 字 誤 。

〔 五 〕  鮑 本 前 事 爾 , 非 今 。

〔 六 〕  鮑 本 行 , 卉 行 。

   馮 忌 請 見 趙 王

  馮 忌 請 見 趙 王 , 行 人 見 之 。 馮 忌 接 手 〔 一 〕 免 〔 二 〕 首 , 欲 言 而 不 敢 。 王 問 其 故 , 對 曰 : 「 客 有 見 人 於 服 子 者 〔 三 〕 , 已 而 請 其 罪 。 服 子 曰 : 『 公 之 客 獨 有 三 罪 : 望 我 而 笑 , 是 狎 也 ; 談 語 而 不 稱 師 , 是 倍 〔 四 〕 也 ; 交 淺 而 言 深 , 是 亂 也 。 』 客 曰 : 『 不 然 。 夫 望 人 而 笑 , 是 和 也 ; 言 而 〔 五 〕 不 稱 師 , 是 庸 說 也 〔 六 〕 ; 交 淺 而 言 深 , 是 忠 也 。 昔 者 堯 見 舜 於 草 茅 之 中 , 席 〔 七 〕 隴 畝 而 廕 庇 桑 〔 八 〕 , 陰 移 而 授 〔 九 〕 天 下 傳 〔 一 0 〕 。 伊 尹 負 鼎 俎 而 干 湯 , 姓 名 未 著 而 受 三 公 〔 一 一 〕 。 使 夫 交 淺 者 不 可 以 深 談 , 則 天 下 不 傳 , 而 三 公 不 得 也 。 』 」 趙 王 曰 〔 一 二 〕 : 「 甚 善 。 」 馮 忌 曰 〔 一 三 〕 : 「 今 外 臣 交 淺 而 欲 深 談 可 乎 ? 」 王 曰 : 「 請 奉 教 。 」 於 是 馮 忌 乃 談 。 〔 一 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 交 兩 手 。

〔 二 〕  鮑 本 「 免 」 作 「 俛 」 。 ○  補 曰 : 此 書 「 俛 」 、 「 免 」 通 。  札 記 今 本 「 免 」 作 「 俛 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 三 〕  鮑 本 未 詳 。

〔 四 〕  鮑 本 倍 , 言 背 其 師 。

〔 五 〕  鮑 本 「 而 」 作 「 是 」 。 ○

〔 六 〕  鮑 本 言 之 常 者 , 人 所 同 稱 , 非 必 師 矣 。

〔 七 〕  鮑 本 席 , 設 席 。

〔 八 〕  鮑 本 桑 之 能 庇 人 者 , 於 之 取 蔭 。

〔 九 〕  鮑 本 「 授 」 作 「 受 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 受 」 字 是 也 。

〔 一 0 〕 姚 本 劉 去 「 傳 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 「 傳 」 、 「 禪 」 同 字 。

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 伊 尹 負 鼎 俎 干 湯 , 孟 子 集 注 所 謂 戰 國 時 有 為 此 說 者 , 指 此 。 說 苑 , 堯 、 舜 相 見 , 不 違 桑 陰 。 亦 此 類 。

〔 一 二 〕 鮑 本 衍 「 趙 王 曰 」 三 字 。

〔 一 三 〕 姚 本 一 本 無 此 以 上 五 字 。

〔 一 四 〕 鮑 本 此 忌 初 見 之 談 也 , 應 在 平 原 謂 馮 忌 之 上 , 然 亦 得 為 此 , 史 本 其 初 言 之 , 故 因 舊 。

   客 見 趙 王

  客 見 趙 王 曰 : 「 臣 聞 王 之 使 人 買 馬 也 , 有 之 乎 ? 」 王 曰 : 「 有 之 。 」 「 何 故 至 今 不 遣 ? 」 王 曰 : 「 未 得 相 〔 一 〕 馬 之 工 也 。 」 對 曰 : 「 王 何 不 遣 建 信 君 乎 ? 」 王 曰 : 「 建 信 君 有 國 事 , 又 不 知 相 馬 。 」 曰 : 「 王 何 不 遣 紀 姬 乎 ? 」 王 曰 : 「 紀 姬 婦 人 也 , 不 知 相 馬 。 」 對 曰 : 「 買 馬 而 善 , 何 補 於 國 ? 」 王 曰 : 「 無 補 於 國 。 」 「 買 馬 而 惡 , 何 危 於 國 ? 」 王 曰 : 「 無 危 於 國 。 」 對 曰 : 「 然 則 買 馬 善 而 若 惡 , 皆 無 危 補 於 國 。 然 而 王 之 買 馬 也 , 必 將 待 工 。 今 治 〔 二 〕 天 下 , 舉 錯 〔 三 〕 非 也 , 國 家 為 虛 戾 , 而 社 稷 不 血 食 , 然 而 王 不 待 工 , 而 與 建 信 君 , 何 也 ? 」 趙 王 未 之 應 也 。 客 曰 : 「 燕 郭 之 法 〔 四 〕 , 有 所 謂 桑 〔 五 〕 雍 〔 六 〕 者 , 王 知 之 乎 ? 」 王 曰 : 「 未 之 聞 也 。 」 「 所 謂 桑 雍 〔 七 〕 者 , 便 辟 左 右 之 近 者 〔 八 〕 , 及 夫 人 優 〔 九 〕 愛 孺 子 〔 一 0 〕 也 。 此 皆 能 乘 王 之 醉 昏 , 而 求 所 欲 於 王 者 也 。 是 能 得 之 乎 〔 一 一 〕 內 , 則 大 臣 為 之 枉 法 於 外 矣 。 故 日 月 暉 於 外 〔 一 二 〕 , 其 賊 在 於 內 , 謹 備 其 所 憎 , 而 禍 在 於 所 愛 。 」 〔 一 三 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 相 」 作 「 買 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 相 馬 」 。

〔 二 〕  鮑 本 「 治 」 作 「 將 」 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 舉 置 也 , 有 舉 有 置 。

〔 四 〕  姚 本 劉 作 「 法 」 , 曾 作 「 郭 偃 之 淫 」 。  鮑 本 補 曰 : 晉 掌 卜 大 夫 郭 偃 , 乃 卜 偃 也 。

〔 五 〕  姚 本 曾 作 「 柔 」 。

〔 六 〕  鮑 本 「 雍 」 , 「 癰 」 同 。 桑 中 有 蠹 , 則 外 碨 磈 , 如 人 之 癰 。 正 曰 : 桑 中 有 蠹 , 以 膏 腋 流 於 外 , 如 癰 潰 然 。 姚 云 , 曾 、 劉 並 作 「 柔 雍 」 , 下 同 。

〔 七 〕  姚 本 劉 作 「 柔 癰 」 。

〔 八 〕  鮑 本 「 近 者 」 作 「 人 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 便 辟 左 右 之 近 者 」 。

〔 九 〕  鮑 本 優 , 饒 也 , 言 愛 之 甚 。 一 曰 倡 。

〔 一 0 〕 鮑 本 孺 子 , 見 秦 、 齊 策 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 乎 」 作 「 於 」 。 ○

〔 一 二 〕 姚 本 續 云 : 東 坡 本 「 日 月 彫 暉 於 外 」 。  鮑 本 說 林 訓 , 「 月 照 天 下 , 食 於 蟾 蠩 」 。 補 曰 : 朱 子 云 , 「 晦 朔 而 日 月 之 合 , 東 西 同 度 , 南 北 同 道 , 則 月 揜 日 而 日 食 ; 望 而 日 月 之 對 , 同 度 同 道 , 則 月 亢 日 而 月 食 」 。 又 謂 , 「 蟾 兔 桂 樹 之 說 , 其 惑 久 矣 」 。 然 策 政 以 此 為 喻 。

〔 一 三 〕 鮑 本 彪 謂 : 王 斗 、 魏 牟 及 此 三 士 , 其 言 若 出 一 口 , 所 謂 理 義 人 心 之 所 同 然 者 歟 ? 至 於 此 章 肆 直 而 慈 惠 , 尤 可 喜 可 愛 。 有 國 有 家 者 , 宜 寘 之 座 右 。

   秦 攻 魏 取 寧 邑 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 姚 本 《 客 見 趙 王 》 與 《 秦 攻 魏 取 寧 邑 》 連 篇 , 鮑 本 另 為 篇 , 據 文 義 , 從 鮑 本 。

  秦 攻 魏 , 取 寧 邑 〔 一 〕 , 諸 侯 皆 賀 。 趙 王 使 往 〔 二 〕 賀 , 三 反 不 得 通 。 趙 王 憂 之 , 謂 左 右 曰 : 「 以 秦 之 強 , 得 寧 邑 , 以 制 齊 、 趙 。 諸 侯 皆 賀 , 吾 往 賀 而 獨 不 得 通 , 此 必 加 兵 我 , 為 之 奈 何 ? 」 左 右 曰 :「
使 者 三 往 不 得 通 者 , 必 所 使 者 非 其 人 也 。 曰 〔 三 〕 諒 毅 者 , 辨 士 也 , 大 王 可 試 使 之 。 」

〔 一 〕  鮑 本 秦 昭 五 十 年 拔 寧 , 魏 地 邑 , 徐 以 為 趙 , 非 也 。 後 志 , 朝 歌 有 寧 鄉 。 蓋 秦 圍 邯 鄲 , 魏 信 陵 救 之 , 秦 怒 , 故 解 邯 鄲 而 取 寧 。 此 九 年 。 正 曰 : 按 秦 紀 , 王 齕 取 邯 鄲 , 不 拔 , 還 奔 汾 , 軍 攻 汾 城 。 即 從 唐 拔 寧 新 中 。 寧 新 中 更 名 安 陽 。 正 義 云 , 今 相 州 外 城 。 年 表 止 書 「 新 中 」 , 大 事 記 因 之 。 又 書 「 韓 、 魏 、 楚 救 趙 新 中 」 。 此 策 「 秦 攻 魏 , 取 寧 邑 」 , 非 寧 新 中 也 。 寧 鄉 在 朝 歌 , 屬 魏 , 或 如 鮑 所 云 。 然 以 策 文 稱 趙 豹 、 平 原 君 為 母 弟 推 之 , 知 為 惠 文 之 世 , 而 與 孝 成 邯 鄲 圍 後 取 寧 新 中 事 , 不 相 涉 也 。 秦 昭 王 少 , 而 魏 冉 為 政 , 葉 陽 、 涇 陽 貴 。 四 十 一 年 , 冉 免 而 二 貴 衰 。 趙 惠 文 王 元 年 , 平 原 始 封 。 二 十 七 年 , 豹 封 平 陽 君 , 此 策 不 稱 豹 封 , 則 在 其 未 封 之 前 。 按 魏 策 「 秦 拔 寧 邑 , 魏 冉 曰 」 云 云 , 此 策 正 冉 用 事 時 也 。 鮑 誤 次 於 孝 成 之 世 , 而 不 察 母 弟 之 云 , 何 也 ?

〔 二 〕  鮑 本 無 「 往 」 字 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 曰 , 猶 有 。

  諒 毅 親 〔 一 〕 受 命 而 往 。 至 秦 , 獻 書 秦 王 〔 二 〕 曰 : 「 大 王 廣 地 寧 邑 , 諸 侯 皆 賀 , 敝 邑 寡 君 亦 竊 嘉 之 , 不 敢 寧 居 , 使 下 臣 奉 其 幣 物 三 至 王 廷 , 而 使 不 得 通 。 使 若 無 罪 , 願 大 王 無 絕 其 歡 ; 若 使 〔 三 〕 有 罪 , 願 得 請 之 。 」 秦 王 使 使 者 報 曰 : 「 吾 所 使 趙 國 者 , 小 大 皆 聽 吾 言 , 則 受 書 幣 。 若 不 從 吾 言 , 則 使 者 歸 矣 。 」 諒 毅 對 曰 : 「 下 臣 之 來 , 固 願 承 大 國 之 意 也 , 豈 敢 有 難 ? 大 王 若 有 以 令 之 , 請 奉 而 西 〔 四 〕 行 之 , 無 所 敢 疑 。 」

〔 一 〕  姚 本 一 本 無 「 親 」 字 。

〔 二 〕  鮑 本 昭 。

〔 三 〕  鮑 本 「 使 」 下 有 「 者 」 字 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 衍 「 西 」 字 。 補 曰 : 疑 「 西 」 字 訛 或 衍 。

  於 是 秦 王 乃 見 使 者 , 曰 : 「 趙 豹 、 平 原 君 , 數 欺 弄 寡 人 。 趙 能 殺 此 二 人 , 則 可 。 若 不 能 殺 , 請 今 率 諸 侯 受 命 邯 鄲 城 下 〔 一 〕 。 」 諒 毅 曰 : 「 趙 豹 、 平 原 君 , 親 寡 君 之 〔 二 〕 母 弟 也 , 猶 大 王 之 有 葉 陽 、 涇 陽 君 也 〔 三 〕 。 大 王 以 孝 治 聞 於 天 下 , 衣 服 使 〔 四 〕 之 便 於 體 , 膳 啗 使 〔 五 〕 之 嗛 於 口 〔 六 〕 , 未 嘗 不 分 於 葉 陽 、 涇 陽 君 。 葉 陽 君 、 涇 陽 君 之 車 馬 衣 服 , 無 非 大 王 之 服 御 者 。 臣 聞 之 : 『 有 覆 巢 毀 卵 , 而 鳳 皇 不 翔 ; 刳 胎 焚 夭 〔 七 〕 , 而 騏 驎 〔 八 〕 不 至 。 』 今 使 臣 受 大 王 之 令 以 還 報 , 敝 邑 之 君 , 畏 懼 不 敢 不 行 , 無 乃 傷 葉 陽 君 、 涇 陽 君 之 心 乎 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 欲 戰 而 言 受 命 , 謙 辭 也 。

〔 二 〕  札 記 今 本 脫 「 之 」 字 。

〔 三 〕  鮑 本 史 注 , 「 葉 陽 」 一 作 「 華 陽 」 。 華 陽 , 羋 戎 也 。 此 言 葉 陽 為 主 之 母 弟 , 則 非 戎 矣 。 「 葉 」 不 可 作 「 華 」 。 補 曰 : 葉 陽 , 公 子 悝 ; 涇 陽 , 公 子 市 。 大 事 記 謂 范 睢 論 四 貴 , 王 弟 二 人 , 曰 高 陵 , 曰 涇 陽 , 獨 無 所 謂 葉 陽 者 。 高 陵 或 其 別 名 。 又 按 趙 惠 文 王 元 年 封 公 子 勝 為 平 原 君 , 二 十 七 年 封 趙 豹 為 平 陽 君 。 魏 公 子 傳 稱 勝 為 惠 文 王 弟 , 而 豹 無 紀 , 其 為 王 弟 , 以 策 知 之 也 。 武 靈 王 元 年 , 陽 文 君 趙 豹 相 , 彼 又 一 趙 豹 歟 ? 不 然 , 則 有 舛 誤 也 。 大 事 記 解 題 引 此 , 而 止 云 平 原 君 親 寡 君 之 母 弟 , 豈 有 所 疑 而 則 之 歟 ?

〔 四 〕  姚 本 劉 本 無 「 使 」 字 。  鮑 本 衍 「 使 」 字 。 正 曰 : 姚 本 「 膳 啗 」 下 亦 有 「 使 」 字 。

〔 五 〕  姚 本 劉 本 無 「 使 」 字 。  鮑 本 無 「 使 」 字 。 ○

〔 六 〕  鮑 本 啗 , 食 也 。 膳 之 可 食 者 。 集 韻 , 慊 , 愜 也 。 補 曰 : 嗛 , 口 簞 反 , 口 有 所 啣 也 。 烏 獸 頰 貯 食 , 通 作 慊 。

〔 七 〕  鮑 本 「 夭 」 , 「 么 」 同 , 小 兒 。 正 曰 : 王 制 「 不 殀 夭 」 注 , 殀 , 斷 殺 , 少 長 曰 夭 。 夭 , 烏 老 反 。 少 , 詩 照 反 。 又 「 毋 殺 胎 夭 」 疏 , 胎 , 腹 中 未 出 者 ; 夭 , 胎 已 出 者 。 正 曰 : 麟 鳳 兩 語 , 史 孔 子 世 家「
將 西 見 趙 簡 子 , 聞 竇 鳴 櫝 、 舜 華 之 死 」 亦 云 。 梅 福 書 「 c 鵲 遭 害 , 則 仁 鳥 增 逝 」 , 類 此 。

〔 八 〕  鮑 本 「 騏 驎 」 作 「 麒 麟 」 。 ○

  秦 王 曰 : 「 諾 。 勿 使 從 政 。 」 諒 毅 曰 : 「 敝 邑 之 君 , 有 母 弟 不 能 教 誨 , 以 惡 大 國 , 請 黜 之 , 勿 使 與 政 事 , 以 稱 大 國 。 」 秦 王 乃 喜 , 受 其 弊 〔 一 〕 而 厚 遇 之 。 〔 二 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 弊 」 作 「 幣 」 , 無 「 其 」 字 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 彪 謂 : 諒 毅 可 謂 有 專 對 之 材 矣 。 觀 其 辭 令 , 如 見 晉 叔 向 、 鄭 子 產 相 與 周 旋 於 一 堂 之 上 , 而 折 論 豹 、 勝 之 事 , 何 甚 似 蕭 同 叔 子 也 。 毅 其 深 於 春 秋 者 乎 ? 是 舉 也 , 不 辱 君 命 , 不 失 秦 之 心 , 與 觸 讋 同 傳 可 也 。 正 曰 : 惠 文 王 之 世 , 趙 勢 尚 強 , 秦 雖 屢 奪 趙 地 , 而 趙 亦 屢 伐 秦 。 閼 與 之 敗 , 秦 終 不 能 逞 志 於 趙 。 當 時 之 臣 , 外 則 廉 頗 、 趙 奢 為 之 禦 侮 , 內 則 藺 相 如 之 徒 , 一 璧 之 微 , 一 鼓 瑟 之 恥 , 為 之 死 爭 。 今 而 告 其 使 曰 , 「 必 殺 而 二 母 弟 以 聽 命 」 , 則 雖 垂 亡 之 國 , 猶 有 所 不 受 , 而 秦 豈 能 必 趙 之 從 哉 ? 特 大 言 以 虛 喝 之 耳 ! 諒 毅 之 對 , 婉 而 不 迫 , 稱 譬 當 於 人 心 。 秦 知 其 不 可 奪 , 故 轉 而 言 曰 , 「 勿 使 從 政 」 , 其 情 亦 窮 矣 。 毅 因 而 順 其 意 , 則 未 免 失 辭 。 使 毅 應 之 曰 , 「 敝 邑 之 君 之 有 母 弟 而 授 之 以 政 也 , 亦 惟 先 王 之 故 , 以 共 衛 社 稷 。 大 國 馮 恃 其 威 , 日 尋 于 兵 , 是 以 二 子 大 懼 殄 滅 之 及 , 以 與 寡 君 周 旋 。 其 獲 戾 于 大 國 , 則 職 此 之 由 。 忠 而 不 貳 , 臣 之 職 也 。 討 貳 勸 忠 , 大 國 之 義 也 。 今 將 討 二 子 之 忠 , 而 使 之 釋 敝 邑 之 政 , 其 何 以 為 勸 ? 雖 大 國 亦 將 有 不 利 焉 ! 臣 不 知 所 命 」 。 以 是 告 之 , 庶 幾 不 失 其 對 矣 。 蕭 同 叔 子 云 云 , 此 傳 語 。 「 所 使 」 、 「 試 使 」 、 「 王 使 」 , 「 所 使 」 、 「 今 使 」 、 「 勿 使 」 之 「 使 」 , 如 字 。

   趙 使 姚 賈 約 韓 魏

  趙 使 姚 賈 約 韓 、 魏 〔 一 〕 , 韓 、 魏 以 〔 二 〕 友 〔 三 〕 之 。 舉 茅〔
四 〕 為 姚 賈 謂 趙 王 曰 : 「 賈 也 , 王 之 忠 臣 也 。 韓 、 魏 欲 得 之 , 故 友〔
五 〕 之 , 將 使 王 逐 之 , 而 己 因 受 之 。 今 王 逐 之 , 是 韓 、 魏 之 欲 得 , 而 王 之 忠 臣 有 罪 也 。 故 王 不 如 勿 逐 , 以 明 王 之 賢 , 而 折 韓 、 魏 招 之 〔 六 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 正 曰 : 姚 賈 , 說 見 秦 策 。 此 章 時 不 可 考 。

〔 二 〕  鮑 本 衍 「 以 」 字 。

〔 三 〕  姚 本 劉 作 「 反 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 舉 茅 」 作 「 茅 舉 」 。 ○  趙 人 。  札 記 今 本 「 舉 茅 」 作 「 茅 舉 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 五 〕  姚 本 劉 作 「 反 」 。

〔 六 〕  姚 本 劉 點 此 二 字 。 曾 作 「 之 招 」 。  鮑 本 「 招 之 」 作 「 之 招 」 。 ○

   魏 敗 楚 於 陘 山

  魏 敗 楚 於 陘 山 , 禽 唐 明 〔 一 〕 。 楚 王 懼 , 令 昭 應 奉 太 子 以 委 和 於 薛 公 〔 二 〕 。 主 父 欲 敗 之 , 乃 結 秦 連 楚 〔 三 〕 、 宋 之 交 , 令 仇 郝 〔 四 〕 相 宋 , 樓 緩 相 秦 。 楚 王 禽 〔 五 〕 趙 、 宋 〔 六 〕 , 魏 〔 七 〕 之 和 卒 敗 〔 八 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 楚 威 十 一 年 , 魏 敗 我 陘 山 , 時 武 靈 未 立 。 懷 二 十 八 年 , 秦 、 齊 、 韓 、 魏 攻 楚 , 殺 唐 昧 , 此 三 十 五 年 。 「 明 」 豈 「 昧 」 之 訛 邪 ?

〔 二 〕  鮑 本 懷 二 十 九 年 , 使 太 子 質 於 齊 。

〔 三 〕  姚 本 曾 去 「 楚 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 郝 」 作 「 赫 」 。 ○  下 章 同 。 補 曰 : 即 「 赫 」 。

〔 五 〕  鮑 本 「 禽 」 作 「 合 」 。 ○  補 曰 : 字 恐 訛 。  札 記 今 本 「 禽 」 作 「 合 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 楚 與 二 國 合 。 正 曰 , 無 據 。

〔 七 〕  鮑 本 「 魏 」 作 「 齊 」 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 楚 得 二 國 之 援 , 故 不 與 齊 和 。 正 曰 : 「 楚 王 禽 」 以 下 有 缺 誤 。

   秦 召 春 平 侯

  秦 召 春 平 侯 〔 一 〕 , 因 留 之 。 世 〔 二 〕 鈞 〔 三 〕 為 之 謂 〔 四 〕 文 信 侯 曰 : 「 春 平 侯 者 , 趙 王 之 所 甚 愛 也 , 而 郎 中 甚 妒 之 , 故 相 與 謀 曰 : 『 春 平 侯 入 秦 , 秦 必 留 之 。 』 故 謀 而 入 之 秦 。 今 君 留 之 , 是 空 絕 趙 , 而 郎 中 之 計 中 也 。 故 君 不 如 遣 春 平 侯 而 留 平 都 侯 。 春 平 侯 者 言 行 於 趙 王 , 必 厚 割 趙 以 事 君 , 而 贖 平 都 侯 。 」 文 信 侯 曰 : 「 善 。 」 因 與 接 意 而 遣 之 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 及 平 都 皆 趙 人 。 正 曰 : 徐 廣 引 年 表 云 , 太 子 從 質 秦 歸 。 正 義 云 , 太 子 即 春 平 君 也 。

〔 二 〕  鮑 本 「 世 」 作 「 泄 」 。 ○  補 曰 : 史 作 「 泄 」 。  札 記 今 本 「 世 」 作 「 泄 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 「 世 」 、 「 泄 」 同 字 。 韓 非 子 云 , 「 衛 嗣 君 重 如 耳 , 愛 世 姬 」 。 楊 倞 注 荀 子 引 作 「 泄 姬 」 , 可 證 也 。 鮑 改 誤 。

〔 三 〕  鮑 本 秦 人 。

〔 四 〕  姚 本 一 作 「 請 」 。

〔 五 〕  鮑 本 趙 記 二 年 有 。

   趙 太 后 新 用 事

  趙 太 后 〔 一 〕 新 用 事 , 秦 急 攻 之 。 趙 氏 求 救 於 齊 。 齊 曰 : 「 必 以 長 安 〔 二 〕 君 為 質 , 兵 乃 出 。 」 太 后 不 肯 , 大 臣 強 諫 。 太 后 明 謂 左 右 : 「 有 復 言 令 長 安 君 為 質 者 , 老 婦 必 唾 其 面 。 」

〔 一 〕  鮑 本 惠 文 王 威 后 。

〔 二 〕  鮑 本 長 安 , 孝 成 母 弟 。 補 曰 : 索 隱 云 , 趙 亦 有 長 安 , 今 地 缺 。 按 趙 世 家 , 封 長 安 君 以 饒 。 正 義 云 , 即 饒 陽 也 。 明 長 安 是 號 。  札 記 今 本 「 長 」 誤 「 趙 」 。

  左 師 〔 一 〕 觸 讋 〔 二 〕 願 見 太 后 。 太 后 〔 三 〕 盛 氣 而 揖 〔 四 〕 之 。 入 〔 五 〕 而 〔 六 〕 徐 趨 , 至 而 自 謝 , 曰 : 「 老 臣 病 足 , 曾 不 能 疾 走 , 不 得 見 久 矣 。 竊 自 恕 〔 七 〕 , 而 〔 八 〕 恐 太 后 玉 體 之 有 所 〔 九 〕 也 , 故 願 望 見 太 后 。 」 太 后 〔 一 0 〕 曰 : 「 老 婦 恃 輦 而 行 。 」 曰 :「
日 食 飲 得 無 衰 乎 ? 」 曰 : 「 恃 鬻 〔 一 一 〕 耳 。 」 曰 : 「 老 臣 今 者 殊 不 欲 食 , 乃 自 強 步 , 日 三 四 里 , 少 益 耆 〔 一 二 〕 食 , 和 於 身 也 。 」 太 后 〔 一 三 〕 曰 : 「 老 婦 不 能 。 」 太 后 之 色 少 解 。

〔 一 〕  鮑 本 官 名 。

〔 二 〕  姚 本 一 本 無 「 言 」 字 。  鮑 本 補 曰 : 史 亦 作 「 龍 」 。 按 說 苑 , 「 魯 哀 公 問 孔 子 , 夏 桀 之 臣 , 有 左 師 觸 龍 者 , 諂 諛 不 正 」 。 人 名 或 有 同 者 。 此 當 從 「 讋 」 以 別 之 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 也 , 當 作 「 龍 」 。 古 今 人 表 中 下 云 「 左 師 觸 龍 」 , 即 此 。 「 言 」 字 本 下 屬 「 願 見 」 讀 , 誤 合 二 字 為 一 。 史 記 云 「 觸 龍 言 願 見 」 , 不 誤 。

〔 三 〕  鮑 本 「 太 后 」 二 字 不 重 。 ○  補 曰 : 姚 本 復 有 「 太 后 」 字 。 史 同 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 史 云 「 胥 之 入 , 徐 趨 而 坐 」 , 「 胥 」 字 當 是 。

〔 五 〕  札 記 丕 烈 案 : 「 入 」 字 句 。

〔 六 〕  姚 本 一 本 無 「 而 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 久 不 見 , 宜 得 罪 。 今 自 寬 , 而 求 見 。

〔 八 〕  鮑 本 無 「 而 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 九 〕  鮑 本 「 」 , 「 郤 」 同 。 以 己 病 足 , 因 恐 後 不 能 前 , 亦 自 恕 以 及 人 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 太 后 」 二 字 不 重 。 ○  補 曰 : 「 望 見 太 后 」 , 姚 本 復 有 「 太 后 」 字 。 史 同 。

〔 一 一 〕 姚 本 一 本 去 「 鬲 」 字 。  鮑 本 「 鬻 」 , 「 粥 」 同 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 耆 」 作 「 嗜 」 。 ○

〔 一 三 〕 鮑 本 無 「 也 太 后 」 三 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

  左 師 公 曰 : 「 老 臣 賤 息 舒 祺 〔 一 〕 , 最 少 , 不 肖 。 而 臣 衰 , 竊 愛 憐 之 。 願 令 得 〔 二 〕 補 黑 衣 〔 三 〕 之 數 〔 四 〕 , 以 衛 王 官 〔 五 〕 , 沒 〔 六 〕 死 以 聞 。 」 太 后 曰 : 「 敬 諾 。 年 幾 何 矣 ? 」 對 曰 : 「 十 五 歲 矣 。 雖 少 , 願 及 未 填 溝 壑 〔 七 〕 而 託 之 。 」 太 后 曰 : 「 丈 夫 亦 愛 憐 其 少 子 乎 ? 」 對 曰 : 「 甚 於 婦 人 。 」 太 后 笑 〔 八 〕 曰 : 「 婦 人 異 甚 〔 九 〕 。 」 對 曰 : 「 老 臣 竊 以 為 媼 〔 一 0 〕 之 愛 燕 后 賢 於 長 安 君 。 」 曰 :「
君 過 矣 , 不 若 長 安 君 之 甚 。 」 左 師 公 曰 : 「 父 母 之 愛 子 , 則 為 之 計 深 遠 。 媼 之 送 燕 后 也 , 持 其 踵 為 之 泣 , 念 悲 其 遠 也 〔 一 一 〕 , 亦 哀 之 矣 。 已 行 , 非 弗 思 也 , 祭 祀 必 祝 之 , 祝 〔 一 二 〕 曰 : 『 必 勿 使 反 〔 一 三 〕 。 』 豈 非 計 久 長 , 有 〔 一 四 〕 子 孫 相 繼 為 王 也 哉 ? 」 太 后 曰 : 「 然 。 」 左 師 公 曰 : 「 今 三 世 以 前 , 至 於 趙 之 為 趙 , 趙 主 〔 一 五 〕 之 子 孫 侯 者 , 其 繼 有 在 者 乎 ? 」 曰 : 「 無 有 。 」 曰 : 「 微 〔 一 六 〕 獨 趙 , 諸 侯 有 在 者 乎 ? 」 曰 : 「 老 婦 不 聞 也 〔 一 七 〕 。 」 「 此 其 近 者 禍 及 身 , 遠 者 及 其 子 孫 。 豈 人 主 之 子 孫 〔 一 八 〕 則 必 不 善 哉 ? 位 尊 而 無 功 , 奉 厚 而 無 勞 , 而 挾 重 器 〔 一 九 〕 多 也 。 今 媼 尊 長 安 君 〔 二 0 〕 之 位 , 而 封 之 〔 二 一 〕 以 膏 腴 之 地 , 多 予 之 重 器 , 而 不 及 今 令 有 功 於 國 。 一 旦 山 陵 崩 , 長 安 君 何 以 自 託 於 趙 ? 老 臣 以 媼 為 長 安 君 計 短 也 , 故 以 為 其 愛 不 若 燕 后 。 」 太 后 曰 : 「 諾 。 恣 君 之 所 使 之 。 」 於 是 為 長 安 君 約 車 百 乘 質 於 齊 , 齊 兵 乃 出 。

〔 一 〕  鮑 本 息 , 其 子 。 舒 祺 , 名 也 。

〔 二 〕  鮑 本 無 「 得 」 字 。 ○  補 曰 : 「 願 令 」 , 一 本 「 願 得 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 願 得 」 。

〔 三 〕  鮑 本 屍 祝 之 服 , 所 謂 袨 服 。 又 蕭 望 之 傳 注 , 「 朝 時 皆 著 皂 衣 」 。 正 曰 : 袨 服 , 韻 書 , 好 衣 也 。 按 晉 輿 服 志 , 秦 人 以 袀 玄 為 祭 服 。 鮑 其 誤 以 「 袀 」 為 「 袨 」 乎 ? 增 韻 , 黑 衣 , 戎 服 。 左 氏 , 均 服 振 振 。 「 均 」 即 「 袀 」 。 以 下 文 「 衛 王 官 」 推 之 , 戎 服 是 也 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 「 數 」 , 史 作 「 缺 」 。

〔 五 〕  鮑 本 「 官 」 作 「 宮 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 宮 」 。

〔 六 〕  鮑 本 沒 者 , 沈 溺 之 辭 。 補 曰 : 「 沒 」 , 史 作 「 昧 」 。

〔 七 〕  鮑 本 死 則 填 壑 。

〔 八 〕  鮑 本 無 「 笑 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 九 〕  鮑 本 異 於 丈 夫 而 有 甚 焉 。

〔 一 0 〕 鮑 本 媼 , 女 老 稱 。 后 , 太 后 女 。 補 曰 : 一 本 標 「 媼 」 , 一 本 作 「 太 后 」 。 「 太 后 」 稱 「 媼 」 非 也 。 春 秋 後 語 並 作 「 太 后 」 。 媼 , 烏 老 反 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 也 。 史 記 並 作 「 媼 」 。 考 高 祖 紀 云 , 「 母 曰 劉 媼 」 。 漢 書 孟 康 注 引 此 , 又 云 , 禮 樂 志 , 地 神 曰 「 媼 」 。 媼 , 母 別 名 也 。 最 為 得 之 。 小 司 馬 云 , 「 近 有 人 云 母 溫 氏 」 , 此 不 達「
媼 」 字 義 耳 。 其 所 云 班 固 泗 水 亭 長 古 碑 , 必 出 膺 造 。 不 然 , 固 既 云 爾 , 何 其 撰 漢 書 乃 仍 云 「 媼 」 也 。

〔 一 一 〕 姚 本 劉 作 「 而 泣 之 甚 」 。 悲 念 其 遠 也 。  鮑 本 念 且 悲 。

〔 一 二 〕 札 記 今 本 「 祝 」 誤 「 甚 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 失 意 於 燕 乃 反 爾 。

〔 一 四 〕 姚 本 曾 作 「 為 」 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 主 」 作 「 王 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 主 」 。

〔 一 六 〕 鮑 本 微 , 猶 非 。

〔 一 七 〕 鮑 本 此 下 左 師 對 。 補 曰 : 史 此 下 有 「 曰 」 字 。

〔 一 八 〕 鮑 本 「 孫 」 作 「 侯 」 。 ○  補 曰 : 一 本 作 「 孫 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 侯 」 。

〔 一 九 〕 鮑 本 重 器 , 謂 名 位 金 玉 。 正 曰 : 「 位 」 字 上 下 文 可 考 。

〔 二 0 〕 鮑 本 無 「 君 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 二 一 〕 鮑 本 無 「 之 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

  子 義 〔 一 〕 聞 之 曰 : 「 人 主 之 子 也 , 骨 肉 之 親 也 , 猶 不 能 恃 無 功 之 尊 , 無 勞 之 奉 , 而 守 金 玉 之 重 也 , 而 況 人 臣 乎 ? 」 〔 二 〕

〔 一 〕  鮑 本 趙 之 賢 士 。

〔 二 〕  鮑 本 趙 記 元 年 有 。 彪 謂 : 觸 讋 、 諒 毅 , 皆 以 從 容 納 說 而 取 成 功 , 與 夫 強 諫 於 廷 , 怒 罵 於 坐 , 髮 上 衝 冠 , 自 待 必 死 者 , 力 少 而 功 倍 矣 。 元 帝 謂 張 猛 曰 , 「 曉 人 不 當 如 是 邪 」 ? 二 士 有 焉 。 補 曰 : 程 子 釋 易 「 納 約 自 牖 」 曰 , 「 左 師 觸 讋 因 其 明 而 導 之 , 故 其 聽 也 如 響 」 , 謂 張 良 招 四 皓 輔 太 子 亦 然 。 愚 謂 二 事 同 傳 可 也 。 燕 策 陳 翠 說 太 后 章 與 觸 讋 類 , 亦 可 並 觀 。 諒 毅 事 不 同 , 後 亦 失 對 , 辨 說 見 後 。

   秦 使 王 翦 攻 趙

  秦 使 王 翦 攻 趙 , 趙 使 李 牧 、 司 馬 尚 禦 〔 一 〕 之 。 李 牧 數 破 走 秦 軍 , 殺 秦 將 桓 齮 〔 二 〕 。 王 翦 惡 之 , 乃 多 與 趙 王 寵 臣 郭 開 等 金 , 使 為 反 間 , 曰 : 「 李 牧 、 司 馬 尚 欲 與 秦 反 趙 , 以 多 取 封 於 秦 。 」 趙 王 疑 之 , 使 趙 蔥 〔 三 〕 及 顏 聚 〔 四 〕 代 將 , 斬 李 牧 , 廢 司 馬 尚 。 後 三 月 〔 五 〕 , 王 翦 因 急 擊 , 大 破 趙 , 殺 趙 軍 〔 六 〕 , 虜 趙 王 遷 及 其 將 顏 聚 , 遂 滅 趙 。 〔 七 〕

〔 一 〕  鮑 本 原 作 「 御 」 , 又 改 作 「 禦 」 。 ○  補 曰 : 「 禦 」 通 。 詩 「 亦 以 禦 冬 」 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 齮 , 音 蟻 。

〔 三 〕  鮑 本 「 蔥 」 作 「 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 」 作 「 思 」 。 注 , 一 作 「 ● 」 。  札 記 丕 烈 案 : 世 家 作 「 忽 」 , 列 傳 作 「 」 。

〔 四 〕  鮑 本 史 作 「 聚 」 。  札 記 今 本 「 聚 」 誤 「 最 」 。 丕 烈 案 : 史 記 世 家 、 列 傳 , 皆 作 「 聚 」 。 「 聚 」 、 「 ● 」 同 字 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 三 」 作 「 五 」 。 ○  補 曰 : 據 司 空 馬 云 云 , 則 當 作「
五 」 。  札 記 丕 烈 案 : 鮑 改 吳 補 皆 誤 也 。 列 傳 亦 云 「 後 三 月 」 , 不 得 專 據 秦 策 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 史 作 「 趙 」 。

〔 七 〕  鮑 本 牧 傳 有 。
 
 
 

戰 國 策 卷 二 十 三

  魏 一

    鮑 本 魏  自 高 陵 以 東 , 盡 河 東 、 河 內 ; 南 有 陳 留 及 汝 南 之 召 陵 、 隱 彊 、 新 汲 、 西 華 、 長 平 , 穎 川 之 舞 陽 、 郾 、 許 、 傿 陵 , 河 南 之 開 封 、 中 牟 、 陽 武 、 酸 棗 、 卷 。

   知 伯 索 地 於 魏 桓 子

  知 伯 索 地 於 魏 桓 子 , 魏 桓 子 弗 予 。 任 章 〔 一 〕 曰 : 「 何 故 弗 予 ? 」 桓 子 曰 : 「 無 故 索 地 , 故 弗 予 。 」 任 章 曰 : 「 無 故 索 地 , 鄰 國 必 恐 ; 重 〔 二 〕 欲 無 厭 , 天 下 必 懼 。 君 予 之 地 , 知 伯 必 憍 〔 三 〕 憍 〔 四 〕 而 輕 敵 , 鄰 國 懼 而 相 親 。 以 相 親 之 兵 , 待 輕 敵 之 國 , 知 氏 之 命 不 長 矣 ! 周 書 曰 : 『 將 欲 敗 之 , 必 姑 輔 之 ; 將 欲 取 之 , 必 姑 與 之 〔 五 〕 。 』 君 不 如 與 之 , 以 驕 知 伯 。 君 何 釋 〔 六 〕 以 天 下 圖 知 氏 , 而 獨 以 吾 國 為 知 氏 質 乎 〔 七 〕 ? 」 君 曰 : 「 善 。 」 乃 與 之 萬 家 之 邑 一 。 知 伯 大 說 。 因 索 蔡 、 皋 梁 〔 八 〕 於 趙 , 趙 弗 與 , 因 圍 晉 陽 。 韓 、 魏 反 於 外 , 趙 氏 應 之 於 內 , 知 氏 遂 亡 。

〔 一 〕  鮑 本 魏 人 。

〔 二 〕  鮑 本 重 , 猶 多 。

〔 三 〕  鮑 本 「 憍 」 作 「 驕 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 驕 」 。「
憍 」 即 「 驕 」 字 。 下 文 「 君 不 如 與 之 , 以 驕 知 伯 」 , 疑 本 亦 是 「 憍 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 憍 」 上 有 「 彼 」 字 , 「 憍 」 作 「 驕 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 王 應 麟 曰 , 周 書 云 云 , 此 豈 蘇 秦 所 讀 周 書 陰 符 者 歟 ? 老 氏 之 言 出 于 此 。 朱 子 曰 , 老 子 為 柱 下 史 , 故 見 此 書 。

〔 六 〕  鮑 本 釋 , 猶 舍 也 。 何 舍 此 而 不 為 ?

〔 七 〕  鮑 本 「 質 」 作 「 資 」 。 ○  舍 此 不 圖 。 適 足 為 智 氏 來 伐 之 資 。 正 曰 : 當 音 致 。 與 之 以 地 , 猶 質 也 。 札 記 今 本 「 質 」 下 有 「 一 作 資 」 三 小 字 , 乃 以 鮑 記 于 旁 而 誤 入 也 。 丕 烈 案 : 吳 說 亦 未 是 。 質 , 的 也 。 下 卷 「 兵 為 招 質 」 , 與 此 同 義 。 吳 氏 以 為 「 招 質 」 未 詳 , 非 也 。 韓 子 有 此 文 , 亦 作 「 質 」 。 又 存 韓 篇 有 「 則 秦 必 為 天 下 兵 質 矣 」 之 語 , 皆 可 互 證 也 。

〔 八 〕  鮑 本 「 梁 」 作 「 狼 」 。 ○  補 曰 : 趙 策 作 「 狼 」 。

   韓 趙 相 難 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 《 知 伯 索 地 於 魏 桓 子 》 連 篇 , 鮑 本 另 列 一 篇 。 據 文 義 , 從 鮑 本 。

  韓 、 趙 相 難 。 韓 索 兵 於 魏 曰 : 「 願 得 借 師 以 伐 趙 。 」 魏 文 侯 曰 : 「 寡 人 與 趙 兄 弟 , 不 敢 從 。 」 趙 又 索 兵 以 攻 韓 , 文 侯 曰 : 「 寡 人 與 韓 兄 弟 , 不 敢 從 。 」 二 國 不 得 兵 , 怒 而 反 。 已 乃 知 文 侯 以 〔 一 〕 講 於 己 也 〔 二 〕 , 皆 朝 魏 。

〔 一 〕  鮑 本 「 以 」 作 「 已 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 以 講 」 。  札 記 丕 烈 案 : 韓 子 作 「 以 」 。

〔 二 〕  鮑 本 二 國 不 伐 , 知 魏 和 之 。

   樂 羊 為 魏 將 而 攻 中 山

  樂 羊 為 魏 將 而 攻 中 山 。 其 子 在 中 山 , 中 山 之 君 烹 其 子 而 遺 之 羹 , 樂 羊 坐 於 幕 下 而 啜 〔 一 〕 之 , 盡 一 盃 。 文 侯 謂 睹 師 〔 二 〕 贊 曰 : 「 樂 羊 以 我 之 故 , 食 其 子 之 肉 。 」 贊 對 曰 : 「 其 子 之 肉 尚 〔 三 〕 食 之 , 其 〔 四 〕 誰 不 食 ! 」 樂 羊 既 罷 中 山 , 文 侯 賞 其 功 而 疑 其 心 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 啜 , 飲 也 。

〔 二 〕  姚 本 續 云 : 後 語 作 「 堵 」 。  鮑 本 魏 人 。  補 曰 : 姚 云 , 後 語 作 「 堵 師 」 。 愚 案 , 左 傳 , 褚 師 段 , 宋 共 公 子 石 , 食 采 于 褚 。 其 後 可 師 號 褚 師 , 後 因 氏 焉 。 又 有 褚 師 比 。 「 堵 」 亦 姓 也 , 鄭 有 堵 汝 父 。 但 此 作 「 堵 師 」 , 則 恐 字 有 訛 。

〔 三 〕  姚 本 一 本 無 此 以 上 三 字 。

〔 四 〕  姚 本 一 作 「 且 」 。

〔 五 〕  鮑 本 彪 謂 : 樂 羊 所 謂 隱 忍 以 成 就 功 名 者 也 。 子 則 既 烹 矣 , 敵 人 遺 之 羹 , 將 以 亂 其 心 也 。 有 如 不 忍 而 以 慈 愛 沮 其 殺 敵 之 心 , 則 大 事 去 矣 , 何 救 於 亡 子 。 故 羊 忍 為 此 以 怒 眾 而 成 功 , 乃 其 情 則 非 恝 然 無 以 天 性 為 者 也 。 睹 師 贊 之 言 , 其 謗 書 之 渠 乎 ? 雖 然 , 羊 之 義 , 視 分 羹 為 有 餘 , 比 覆 醢 為 不 足 , 使 其 投 盃 慷 慨 , 一 鼓 而 攄 家 國 之 憤 , 亦 收 功 必 矣 。 介 冑 之 士 , 未 可 望 之 以 聖 人 之 地 也 。 正 曰 : 舜 竊 負 而 逃 , 林 回 棄 千 金 之 璧 , 輕 重 之 分 審 矣 。 豈 肯 以 彼 易 此 哉 ? 劉 子 政 以 此 事 與 「 西 巴 放 麑 」 並 載 , 而 曰 「 巧 詐 不 如 拙 誠 」 , 真 名 言 也 。 鮑 雖 為 之 曲 說 萬 端 , 奚 救 哉 ! 項 羽 坐 太 公 俎 上 , 高 祖 杯 羹 一 語 , 貽 愧 千 古 , 亦 幸 而 不 殺 爾 ! 不 然 , 何 以 自 立 於 天 下 乎 ?

   西 門 豹 為 鄴 令

  西 門 豹 為 鄴 〔 一 〕 令 , 而 辭 乎 魏 文 侯 。 文 侯 曰 : 「 子 往 矣 〔 二 〕 , 必 就 子 之 功 , 而 成 子 之 名 。 」 西 門 豹 曰 : 「 敢 問 就 功 成 名 , 亦 有 術 乎 ? 」 文 侯 曰 : 「 有 之 。 夫 〔 三 〕 鄉 邑 老 者 而 先 受 坐 之 士 〔 四 〕 , 子 入 而 問 其 賢 良 之 士 而 師 事 之 , 求 其 好 掩 人 之 美 而 揚 人 之 醜 者 〔 五 〕 而 參 驗 之 。 夫 物 多 相 類 而 非 也 , 幽 莠 之 幼 也 似 禾 〔 六 〕 , 驪 牛 〔 七 〕 之 黃 也 似 虎 , 白 骨 疑 象 , 武 夫 類 玉 〔 八 〕 , 此 皆 似 之 而 非 者 也 。 」 〔 九 〕

〔 一 〕  鮑 本 鄴 , 屬 魏 郡

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 「 子 往 子 往 矣 」 。

〔 三 〕  鮑 本 「 夫 」 作 「 矣 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 有 之 夫 」 , 「 夫 」 屬 下 句 。

〔 四 〕  鮑 本 老 者 坐 先 于 眾 。

〔 五 〕  姚 本 曾 、 劉 無 「 者 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 莠 , 禾 下 生 草 。 幽 , 言 其 色 茂 。 正 曰 : 說 文 本 云 , 禾 粟 下 生 莠 , 今 狗 尾 也 。

〔 七 〕  鮑 本 「 驪 」 作 「 黧 」 。 ○  黧 , 黑 黃 色 也 。 驪 , 乃 深 黑 馬 耳 。 正 曰 : 驪 牛 , 猶 言 犛 牛 、 狸 牛 , 不 必 拘 以 色 論 。 黧 , 亦 黑 色 也 。 爾 雅 , 「 倉 庚 , 黧 黃 」 , 蓋 言 倉 庚 色 黧 黑 而 黃 。 增 韻 注 , 「 黧 黑 而 黃 」 , 誤 也 。

〔 八 〕  鮑 本 武 夫 石 似 玉 。  補 曰 : 武 夫 即 武 砆 。

〔 九 〕  鮑 本 補 曰 : 夫 子 曰 , 「 不 如 鄉 人 之 善 者 好 之 , 其 不 善 者 惡 之 」 , 文 侯 之 言 亦 此 類 。 而 曰 , 「 求 其 好 掩 人 之 美 而 揚 人 之 醜 者 參 驗 之 」 , 則 其 好 賢 也 不 誠 , 而 且 將 以 來 讒 賊 之 徒 , 意 則 異 矣 。

   文 侯 與 虞 人 期 獵

  文 侯 與 虞 人 〔 一 〕 期 獵 。 是 日 , 飲 酒 樂 , 天 雨 。 文 侯 將 出 , 左 右 曰 : 「 今 日 飲 酒 樂 , 天 又 雨 , 公 將 焉 之 ? 」 文 侯 曰 : 「 吾 與 虞 人 期 獵 , 雖 樂 , 豈 可 不 〔 二 〕 一 會 期 哉 〔 三 〕 ! 」 乃 往 , 身 自 罷 之 。 魏 於 是 乎 始 強 。

〔 一 〕  鮑 本 虞 人 , 掌 山 澤 之 官 。 正 曰 : 孟 子 注 , 守 苑 囿 之 吏 。 鮑 誤 以 書 注 「 虞 」 言 之 。

〔 二 〕  姚 本 曾 作 「 無 」 。

〔 三 〕  鮑 本 昔 與 之 期 , 今 往 會 之 。

   魏 文 侯 與 田 子 方 飲 酒 而 稱 樂

  魏 文 侯 與 田 子 方 飲 酒 而 稱 樂 〔 一 〕 。 文 侯 曰 : 「 鍾 聲 不 比 〔 二 〕 乎 , 左 高 〔 三 〕 。 」 田 子 方 笑 。 文 侯 曰 : 「 奚 笑 ? 」 子 方 曰 : 「 臣 聞 之 , 君 明 則 樂 官 〔 四 〕 , 不 明 則 樂 音 。 今 君 審 於 聲 〔 五 〕 , 臣 恐 君 之 聾 於 官 也 。 」 文 侯 曰 : 「 善 , 敬 聞 命 。 」 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 音 岳 。

〔 二 〕  鮑 本 比 , 猶 協 。 正 曰 : 比 , 音 毗 。 不 比 , 言 不 和 也 。

〔 三 〕  鮑 本 言 左 方 之 聲 高 。

〔 四 〕  鮑 本 音 洛 , 以 治 官 為 樂 。 正 曰 : 通 鑑 無 兩 「 則 」 字 。 樂 , 仍 音 岳 , 下 文 二 語 甚 明 , 可 推 。 愚 恐 「 則 」 乃 「 明 」 字 訛 衍 。  札 記 丕 烈 案 : 此 不 誤 。 吳 說 非 是 。

〔 五 〕  鮑 本 審 , 言 聽 之 察 。

〔 六 〕  鮑 本 彪 謂 : 周 衰 , 世 主 無 如 魏 文 侯 之 賢 者 。 夫 其 師 友 淵 源 , 有 子 方 、 子 夏 之 徒 , 誨 誘 規 切 之 , 雖 欲 無 賢 可 得 乎 ! 然 則 用 真 儒 無 敵 於 天 下 , 信 矣 ! 補 曰 : 大 事 記 , 史 以 田 子 方 為 文 侯 師 。 說 苑 載 翟 璜 謂 子 方 曰 , 「 公 孫 成 進 子 夏 而 君 師 之 , 進 段 干 木 而 君 友 之 , 進 先 生 而 君 敬 之 」 , 蓋 得 其 實 , 故 書 曰 , 「 晉 魏 斯 好 賢 , 師 卜 商 , 友 段 干 木 , 敬 田 子 方 」 。

   魏 武 侯 與 諸 大 夫 浮 於 西 河

  魏 武 侯 與 諸 大 夫 浮 於 西 河 〔 一 〕 , 稱 曰 : 「 河 山 之 險 , 豈 〔 二 〕 不 亦 信 固 哉 ! 」 王 鍾 〔 三 〕 侍 王 〔 四 〕 , 曰 : 「 此 晉 國 之 所 以 強 也 。 若 善 脩 之 , 則 霸 王 之 業 具 矣 。 」 吳 起 對 曰 : 「 吾 君 之 言 , 危 國 之 道 也 ; 而 子 又 附 之 , 是 〔 五 〕 危 也 。 」 武 侯 忿 然 曰 : 「 子 之 言 有 說 乎 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 西 河 , 即 龍 門 河 也 。

〔 二 〕  鮑 本 無 「 豈 」 字 。 ○

〔 三 〕  姚 本 一 作 「 錯 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 王 」 作 「 坐 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 「 是 」 下 補 「 重 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 有 者 當 是 。

  吳 起 對 曰 : 「 河 山 之 險 , 信 〔 一 〕 不 足 保 也 ; 是 〔 二 〕 伯 王 之 業 , 不 從 此 也 。 昔 者 , 三 苗 之 居 , 左 〔 三 〕 彭 蠡 〔 四 〕 之 波 , 右 有 〔 五 〕 洞 庭 之 水 , 文 山 〔 六 〕 在 其 南 , 而 衡 山 〔 七 〕 在 其 北 。 恃 此 險 也 , 為 政 不 善 , 而 禹 放 逐 之 。 夫 〔 八 〕 夏 桀 之 國 , 左 天 門 〔 九 〕 之 陰 , 而 右 天 谿 之 陽 〔 一 0 〕 , 廬 〔 一 一 〕 、 睪 在 其 北 , 伊 、 洛 〔 一 二 〕 出 其 南 。 有 此 險 也 , 然 為 政 不 善 , 而 湯 伐 之 。 殷 紂 之 國 , 左 孟 門 〔 一 三 〕 而 右 漳 、 釜 〔 一 四 〕 , 前 帶 河 , 後 被 山 。 有 此 險 也 , 然 為 政 不 善 , 而 武 王 伐 之 。 且 君 親 從 臣 而 勝 降 城 , 城 非 不 高 也 〔 一 五 〕 , 人 民 非 不 眾 也 , 然 而 可 得 并 者 , 政 惡 故 也 。 從 是 觀 之 , 地 形 險 阻 , 奚 足 以 霸 王 矣 ! 」

〔 一 〕  姚 本 一 本 無 「 信 」 字 。

〔 二 〕  姚 本 一 本 無 「 是 」 字 。

〔 三 〕  鮑 本 「 左 」 下 補 「 有 」 字 。 ○  正 曰 : 姚 云 下 句 一 本 無 「 有 」 字 , 是 。 按 史 及 下 文 可 見 。

〔 四 〕  鮑 本 彭 蠡 湖 在 豫 章 彭 澤 。

〔 五 〕  姚 本 一 本 無 「 有 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 「 文 」 作 「 汶 」 。 ○  補 曰 : 「 文 」 未 詳 。 史 以 「 岷 」 作 「 汶 」 , 此 或 遠 言 之 。  札 記 丕 烈 案 : 文 山 即 汶 山 , 見 管 子 、 國 語 。 又 韓 詩 外 傳 云 「 岐 山 在 北 」 , 「 岐 」 字 訛 。

〔 七 〕  鮑 本 衡 , 南 岳 , 在 長 沙 湘 南 。

〔 八 〕  鮑 本 衍 「 夫 」 字 。

〔 九 〕  鮑 本 後 志 , 高 都 有 天 井 關 。 注 云 , 戰 國 策 , 桀 居 天 門 , 即 此 關 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 今 按 天 門 , 即 史 太 華 、 伊 闕 , 彼 言 右 , 故 此 言 左 之 陰 。 天 谿 即 河 、 濟 , 彼 言 左 , 故 此 言 右 之 陽 。 正 曰 : 按 史 , 左 河 、 濟 , 右 泰 ( 即 太 ) 華 , 伊 闕 在 其 南 , 羊 腸 在 其 北 。 文 不 同 。

〔 一 一 〕 姚 本 曾 作 「 盧 」 。  鮑 本 「 廬 」 作 「 盧 」 。 ○  地 缺 。 補 曰 : 一 本 「 盧 」 作 「 廬 」 , 未 詳 。

〔 一 二 〕 鮑 本 孔 曰 , 伊 水 出 陸 渾 洛 水 之 上 洛 。 正 曰 : 伊 水 出 今 商 州 上 洛 縣 南 熊 耳 山 , 至 洛 陽 縣 入 洛 。 洛 水 出 今 商 州 洛 南 縣 冢 領 山 , 至 鞏 縣 入 河 。

〔 一 三 〕 鮑 本 太 公 世 家 註 , 晉 山 險 。 補 曰 : 索 隱 云 , 在 朝 歌 東 北 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 釜 」 作 「 滏 」 。 ○  補 曰 : 「 滏 」 通 借 。

〔 一 五 〕 姚 本 劉 本 添 「 也 」 字 。  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○

  武 侯 曰 : 「 善 。 吾 乃 今 日 聞 聖 人 之 言 也 ! 西 河 之 政 , 專 委 之 子 矣 。 」 〔 一 〕

〔 一 〕  鮑 本 起 傳 有 , 小 異 。 補 曰 : 起 傳 與 說 苑 文 同 。 末 云 , 「 由 此 觀 之 , 在 德 不 在 險 。 君 若 不 修 德 , 舟 中 之 人 盡 為 敵 國 也 」 。  史 遷 曰 , 吳 起 說 武 侯 以 形 勢 不 如 德 , 然 行 之 於 楚 , 以 刻 暴 少 恩 亡 其 軀 。 楊 雄 曰 , 美 哉 言 乎 ! 使 起 之 用 兵 每 若 斯 , 則 太 公 何 以 加 諸 ? 二 子 論 之 當 矣 。 然 其 言 不 可 以 人 廢 也 。 西 河 , 龍 門 之 河 。 地 即 同 、 華 等 州 , 魏 之 險 阨 也 。 一 傳 惠 王 , 其 地 日 削 于 秦 , 至 納 上 郡 之 時 盡 矣 。 險 豈 足 恃 也 哉 ? 起 之 言 於 是 乎 驗 矣 。

   魏 公 叔 痤 為 魏 將

  魏 公 叔 痤 為 魏 將 , 而 與 韓 、 趙 戰 澮 北 〔 一 〕 , 禽 樂 祚 〔 二 〕 。 魏 王 說 , 迎 郊 , 以 賞 田 百 萬 祿 之 〔 三 〕 。 公 叔 痤 反 走 , 再 拜 辭 曰 : 「 夫 使 士 卒 不 崩 , 直 而 不 倚 〔 四 〕 , 撓 揀 而 〔 五 〕 不 辟 者 , 此 吳 起 餘 教 也 , 臣 不 能 為 也 。 前 脈 形 〔 六 〕 之 險 阻 , 決 利 害 之 備 , 使 三 軍 之 士 不 迷 惑 者 , 巴 〔 七 〕 寧 、 爨 襄 〔 八 〕 之 力 也 。 縣 賞 罰 於 前 , 使 民 昭 然 信 之 於 後 者 , 王 之 明 法 也 。 見 敵 之 可 也 鼓 之 , 不 敢 怠 倦 者 , 臣 也 。 王 特 為 臣 之 右 手 不 倦 賞 臣 , 何 也 ? 若 以 臣 之 有 功 , 臣 何 力 之 有 乎 ? 」 王 曰 : 「 善 。 」 於 是 索 吳 起 之 後 , 賜 之 田 二 十 萬 。 巴 〔 九 〕 寧 、 爨 襄 田 各 十 萬 。

〔 一 〕  鮑 本 說 文 , 澮 水 出 霍 山 西 南 , 入 汾 。 此 二 年 , 敗 韓 馬 陵 , 敗 趙 于 懷 。 補 曰 : 痤 , 祖 戈 反 。

〔 二 〕  鮑 本 趙 將 。

〔 三 〕  鮑 本 閑 田 以 待 賞 有 功 者 。

〔 四 〕  鮑 本 直 , 直 前 。 倚 , 邪 行 。

〔 五 〕  姚 本 一 本 無 「 而 」 字 。  鮑 本 「 楝 撓 」 作 「 棟 撓 」 。 ○  撓 , 折 也 , 喻 敵 之 壓 已 。  札 記 今 本 「 撓 揀 」 作 「 棟 撓 」 。

〔 六 〕  鮑 本 「 形 」 作 「 地 形 」 。 ○  脈 , 見 其 幽 。 形 , 見 其 顯 。  札 記 今 本 「 形 」 作 「 形 」 。

〔 七 〕  姚 本 一 作 「 已 」 。

〔 八 〕  鮑 本 二 人 , 乃 所 謂 能 士 。

〔 九 〕  姚 本 一 作 「 已 」 。

  王 曰 : 「 公 叔 豈 非 長 者 哉 ! 既 為 寡 人 勝 強 敵 矣 , 又 不 遺 賢 者 之 後 , 不 揜 能 士 之 跡 , 公 叔 何 可 無 益 乎 ? 」 故 又 與 田 四 十 萬 , 加 之 百 萬 之 上 , 使 百 四 十 萬 。 故 老 子 曰 : 「 聖 人 無 積 , 盡 〔 一 〕 以 為 人 , 己 愈 有 ; 既 以 與 人 , 己 愈 多 。 」 公 叔 當 之 矣 。 〔 二 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 作 「 既 」 。  鮑 本 「 既 」 , 亦 「 盡 」 也 。

〔 二 〕  鮑 本 彪 謂 : 公 叔 此 言 何 其 似 魏 絳 也 。 方 之 郤 至 , 驟 稱 其 伐 , 彼 已 隘 矣 。 補 曰 : 按 史 , 田 文 既 死 , 公 叔 為 相 , 而 害 吳 起 , 以 計 疑 起 於 武 侯 , 起 懼 得 罪 而 去 之 楚 。 公 叔 即 痤 也 。 澮 北 之 戰 , 痤 乃 歸 功 於 起 之 餘 教 , 而 使 其 嗣 受 賞 , 何 其 前 後 之 戾 邪 ? 大 事 記 , 顯 王 七 年 , 魏 公 孫 痤 敗 韓 師 、 趙 師 於 澮 。 秦 庶 長 國 伐 澮 , 獲 其 將 公 孫 痤 。 史 記 秦 本 紀 及 魏 世 家 云 , 虜 公 孫 痤 。 惟 趙 世 家 、 秦 魏 年 表 云 , 虜 太 子 痤 。 孟 子 , 「 梁 惠 王 長 子 死 焉 」 。 蓋 太 子 申 戰 沒 於 齊 者 也 。 凡 史 記 是 年 言 秦 虜 太 子 痤 者 , 非 。

   魏 公 叔 痤 病

  魏 公 叔 痤 病 , 惠 王 往 問 之 。 曰 : 「 公 叔 病 , 即 不 可 諱 〔 一 〕 , 將 柰 社 稷 何 ? 」 公 叔 痤 對 曰 : 「 痤 有 御 庶 子 〔 二 〕 公 孫 鞅 , 願 王 以 國 事 聽 之 也 。 為 弗 能 聽 , 勿 使 出 竟 。 」 王 弗 應 , 出 而 謂 左 右 曰 : 「 豈 不 悲 哉 ! 以 公 叔 之 賢 , 而 謂 寡 人 必 以 國 事 聽 鞅 , 不 亦 悖 〔 三 〕 乎 ! 」

〔 一 〕  鮑 本 死 者 , 人 之 所 不 能 避 , 故 云 。

〔 二 〕  鮑 本 此 公 族 官 , 別 於 國 官 及 太 子 官 。 正 曰 : 公 叔 曰 「 痤 有 御 庶 子 」 , 知 為 痤 之 家 臣 。 如 甘 羅 為 文 信 侯 少 庶 子 之 比 。 說 又 見 秦 、 韓 等 策 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 史 載 鞅 之 言 曰 , 「 彼 不 能 用 君 之 言 任 臣 , 又 安 能 用 君 之 言 殺 臣 乎 」 ? 由 是 觀 之 , 公 叔 知 鞅 而 不 能 進 , 將 死 之 言 , 上 不 能 量 其 君 之 聽 否 , 下 不 能 測 鞅 之 去 就 , 非 悖 而 何 ?

  公 叔 痤 死 , 公 叔 鞅 聞 之 , 已 葬 〔 一 〕 , 西 之 秦 , 孝 公 受 而 用 之 。 秦 果 日 以 強 , 魏 日 以 削 。 此 非 公 叔 之 悖 也 , 惠 王 之 悖 也 。 悖 者 之 患 , 固 以 不 悖 者 為 悖 。 〔 二 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 作 「 出 奔 」 。  鮑 本 補 曰 : 大 事 記 , 顯 王 八 年 , 公 孫 痤 卒 。 解 題 , 痤 去 年 為 秦 所 獲 , 尋 歸 之 , 而 終 於 相 位 也 。 今 年 衛 鞅 自 魏 適 秦 , 則 痤 死 必 在 今 年 。

〔 二 〕  鮑 本 商 君 傳 略 同 。

   蘇 子 為 趙 合 從 說 魏 王

  蘇 子 為 趙 合 從 , 說 魏 王 曰 : 「 大 王 之 , 南 有 鴻 溝 〔 一 〕 、 陳 、 汝 〔 二 〕 南 , 有 許 、 鄢 、 昆 陽 、 邵 陵 、 舞 陽 〔 三 〕 、 新 郪 〔 四 〕 ; 東 有 淮 、 穎 〔 五 〕 、 沂 〔 六 〕 、 黃 〔 七 〕 、 煮 棗 、 海 鹽 、 無 疏 〔 八 〕 ; 西 有 長 城 之 界 〔 九 〕 ; 北 有 河 外 、 卷 、 衍 、 燕 〔 一 0 〕 、 酸 棗 〔 一 一 〕 , 方 千 里 。 〔 一 二 〕 名 雖 小 , 然 而 廬 田 廡 舍 〔 一 三 〕 , 曾 無 所 芻 牧 牛 馬 之 地 〔 一 四 〕 。 人 民 之 眾 , 車 馬 之 多 , 日 夜 行 不 休 已 , 無 以 異 於 三 軍 之 眾 〔 一 五 〕 。 臣 竊 料 之 , 大 王 之 國 , 不 下 於 楚 。 然 橫 人 謀 〔 一 六 〕 王 , 外 交 強 虎 狼 之 秦 , 以 侵 天 下 , 卒 有 國 〔 一 七 〕 患 , 不 被 其 禍 〔 一 八 〕 。 夫 挾 強 秦 之 勢 , 以 內 劫 其 主 , 罪 無 過 此 者 〔 一 九 〕 。 且 魏 , 天 下 之 強 國 也 ; 大 王 , 天 下 之 賢 主 〔 二 0 〕 也 。 今 乃 有 意 西 面 而 事 秦 , 稱 東 藩 , 築 帝 宮 〔 二 一 〕 , 受 冠 帶 〔 二 二 〕 , 祠 春 秋 〔 二 三 〕 , 臣 竊 為 大 王 媿 之 。

〔 一 〕  鮑 本 項 羽 紀 注 詳 , 在 滎 陽 。 補 曰 : 蘇 子 , 秦 也 。 下 「 南 有 」 字 恐 衍 。

〔 二 〕  鮑 本 汝 水 出 弘 農 入 淮 。 補 曰 : 陳 , 宛 丘 、 豫 州 界 。 「 汝 」 恐 連 下 「 南 」 字 , 汝 南 郡 也 。 而 下 衍 「 有 」 字 。  札 記 今 本 無 「 南 有 」 二 字 。 丕 烈 案 : 吳 氏 補 曰 恐 衍 者 , 非 也 。 又 曰 , 「 汝 」 恐 連 下 「 南 」 字 , 汝 南 郡 也 , 而 下 衍 「 有 」 字 者 , 是 也 。 史 記 正 作 陳 、 汝 南 、 許 , 可 證 。 今 本 誤 依 吳 前 一 說 而 輒 刪 耳 。

〔 三 〕  鮑 本 鄢 下 並 屬 穎 川 。 正 曰 : 鄢 , 史 作 郾 。 索 隱 云 , 穎 川 有 許 、 郾 二 縣 , 又 有 鄢 陵 縣 , 故 所 稱 多 惑 。 昆 水 出 南 陽 , 昆 陽 、 舞 陽 屬 穎 川 , 邵 陵 屬 汝 南 。

〔 四 〕  鮑 本 屬 南 陽 。 正 曰 : 索 隱 云 , 屬 汝 南 郡 , 即 郪 丘 。 郪 , 七 思 反 , 又 音 妻 。 史 有 「 新 都 」 字 , 新 都 屬 南 陽 。 鮑 誤 入 。

〔 五 〕  鮑 本 水 出 穎 川 陽 城 。 補 曰 : 淮 , 見 前 。  札 記 今 本 「 穎 」 作 「 潁 」 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 潁 」 。

〔 六 〕  鮑 本 水 出 泰 山 蓋 縣 。

〔 七 〕  鮑 本 即 陳 留 外 黃 。 正 曰 : 黃 , 說 見 秦 策 。 大 事 記 如 鮑 說 。

〔 八 〕  姚 本 曾 作 海 鹽 、 無 胥 。  鮑 本 無 「 海 鹽 」 二 字 。 ○  補 曰 : 姚 本 「 煮 棗 」 下 有 「 海 鹽 」 字 。 徐 廣 云 , 煮 棗 在 濟 陰 宛 句 。 正 義 云 , 冀 州 信 都 縣 東 北 有 煮 棗 田 。 宛 句 者 , 在 河 南 。 信 都 者 , 在 河 北 。 無 疏 , 姚 注 , 曾 作 無 胥 , 史 同 。 按 蘇 代 曰 , 決 宿 胥 之 口 , 魏 無 虛 、 頓 丘 。 徐 廣 云 , 紀 年 , 魏 救 山 塞 集 胥 口 。 正 義 云 , 魏 志 武 帝 於 清 淇 口 東 , 因 宿 胥 故 瀆 開 白 溝 , 道 清 、 淇 二 水 入 焉 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 此 「 海 鹽 」 二 字 。

〔 九 〕  鮑 本 滎 陽 、 卷 縣 有 長 城 經 陽 武 到 密 。 補 曰 : 大 事 記 , 今 開 封 陽 武 縣 。 魏 惠 王 十 二 年 , 魏 龍 賈 帥 師 築 長 城 于 西 邊 。 長 城 即 上 所 指 。 又 十 九 年 , 魏 築 長 城 , 塞 固 陽 。 正 義 云 , 自 鄭 濱 洛 , 北 達 銀 州 至 勝 州 固 陽 縣 為 塞 。 固 陽 有 連 山 , 東 至 黃 河 , 西 南 至 夏 、 會 等 州 。 按 蘇 秦 說 合 從 , 在 惠 王 後 二 年 。 後 七 年 納 上 郡 地 , 則 此 時 固 陽 之 長 城 猶 魏 地 也 。

〔 一 0 〕 姚 本 曾 去 「 燕 」 字 。

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 河 外 謂 河 南 地 。 卷 , 丘 權 反 , 在 鄭 州 原 武 縣 北 。 衍 、 燕 、 酸 棗 , 見 秦 策 。 史 無 「 燕 」 字 。 按 張 儀 說 魏 亦 云 , 秦 下 兵 攻 河 外 , 拔 卷 、 衍 、 燕 、 酸 棗 。 正 義 謂 河 外 即 其 地 也 。

〔 一 二 〕 鮑 本 無 「 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 一 三 〕 姚 本 曾 作 「 田 舍 廬 廡 」 。  鮑 本 廬 , 田 間 屋 。 廡 , 廊 下 周 屋 。

〔 一 四 〕 鮑 本 居 人 多 故 。

〔 一 五 〕 鮑 本 行 人 多 故 , 如 軍 陣 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 謀 」 作 「 訹 」 。 ○  史 記 「 怵 」 。 正 曰 : 怵 , 音 黜 , 恐 也 。 訹 , 音 恤 , 誘 也 。 策 字 通 , 見 前 。 然 作 「 謀 」 , 自 可 謂 橫 人 為 王 謀 。  札 記 今 本 「 謀 」 作 「 訹 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 一 七 〕 鮑 本 國 , 謂 魏 。

〔 一 八 〕 鮑 本 謂 橫 人 。

〔 一 九 〕 姚 本 曾 、 集 、 劉 無 以 上 五 字 。

〔 二 0 〕 札 記 今 本 「 主 」 作 「 王 」 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 王 」 。

〔 二 一 〕 鮑 本 為 秦 築 宮 , 備 其 巡 幸 。

〔 二 二 〕 鮑 本 受 服 於 秦 。

〔 二 三 〕 鮑 本 助 秦 祭 。

  「 臣 聞 越 王 勾 踐 以 散 〔 一 〕 卒 三 千 , 禽 夫 差 於 干 遂 〔 二 〕 ; 武 王 卒 三 千 人 , 革 車 三 百 乘 , 斬 紂 於 牧 之 野 。 豈 其 士 卒 眾 哉 ? 誠 能 振 其 威 也 。 今 竊 聞 大 王 之 卒 , 武 力 二 十 餘 萬 , 蒼 頭 〔 三 〕 二 千 〔 四 〕 萬 , 奮 擊 二 十 萬 , 廝 徒 〔 五 〕 十 萬 , 車 六 百 乘 〔 六 〕 , 騎 五 千 疋 〔 七 〕 。 此 其 過 越 王 勾 踐 、 武 王 遠 矣 ! 今 乃 劫 於 辟 〔 八 〕 臣 之 說 , 而 欲 臣 事 秦 。 夫 事 秦 必 割 地 效 質 〔 九 〕 , 故 兵 未 用 而 國 已 虧 矣 。 凡 群 臣 之 言 事 秦 者 , 皆 姦 臣 , 非 忠 臣 也 。 夫 為 人 臣 , 割 其 主 之 以 求 〔 一 0 〕 外 交 , 偷 〔 一 一 〕 取 一 旦 之 功 而 不 顧 其 後 , 破 公 家 而 成 私 門 , 外 挾 彊 秦 之 勢 以 內 劫 其 主 以 求 割 , 願 大 王 之 熟 察 之 也 。

〔 一 〕  鮑 本 散 , 則 非 梟 勇 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 干 遂 見 秦 策 。

〔 三 〕  鮑 本 蓋 以 青 帕 首 。 項 紀 注 , 士 卒 皂 巾 。  補 曰 : 史 記 注 , 魏 氏 武 卒 三 屬 之 甲 , 操 十 二 石 之 弩 , 負 矢 五 十 , 置 戈 其 上 , 冠 冑 帶 劍 , 贏 三 日 之 糧 , 日 中 而 趨 百 里 。 大 事 記 , 荀 卿 所 謂 魏 之 武 卒 也 。

〔 四 〕  鮑 本 「 千 」 作 「 十 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 十 」 字 是 也 。 史 記 亦 作 「 十 」 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 廝 徒 , 謂 烹 炊 供 養 雜 役 。 廝 , 音 斯 。

〔 六 〕  姚 本 曾 、 劉 無 「 乘 」 字 。

〔 七 〕  姚 本 曾 、 劉 無 「 疋 」 字 。

〔 八 〕  鮑 本 「 辟 」 作 「 群 」 。 ○  札 記 今 本 「 辟 」 作 「 群 」 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 群 」 , 蓋 不 與 策 文 同 。

〔 九 〕  姚 本 劉 作 「 實 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 無 「 求 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 一 一 〕 鮑 本 偷 , 苟 且 也 。

  「 周 書 曰 : 『 綿 綿 不 絕 〔 一 〕 , 縵 縵 柰 何 〔 二 〕 ; 毫 毛 不 拔 〔 三 〕 , 將 成 斧 柯 〔 四 〕 。 』 前 慮 不 定 , 後 有 大 患 , 將 柰 之 何 ? 大 王 誠 能 聽 臣 , 六 國 從 親 , 專 心 并 力 , 則 必 無 強 秦 之 患 。 故 敝 邑 趙 王 〔 五 〕 使 使 臣 獻 愚 計 , 奉 明 約 , 在 大 王 詔 之 。 」 魏 王 曰 : 「 寡 人 不 肖 , 未 嘗 得 聞 明 教 。 今 主 君 以 趙 王 之 詔 詔 之 , 敬 以 國 從 。 」 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 綿 , 薄 弱 也 。 正 曰 : 詩 , 「 綿 綿 瓜 瓞 」 。 傳 , 不 絕 貌 。

〔 二 〕  鮑 本 「 縵 」 作 「 蔓 」 , 「 奈 」 作 「 若 」 。 ○  蔓 , 延 也 。 若 「 縵 」 則 無 文 之 稱 耳 。 「 若 何 」 言 不 可 柰 何 。 正 曰 : 「 蔓 」 、 「 縵 」 字 通 借 。 補 曰 : 家 語 , 孔 子 觀 周 廟 金 人 之 銘 曰 , 「 焰 焰 不 滅 , 炎 炎 若 何 ? 涓 涓 不 壅 , 終 為 江 河 。 綿 綿 不 絕 , 或 成 網 羅 ; 豪 末 不 札 , 將 尋 斧 柯 」 云 云 。 策 謂 周 書 , 其 指 此 歟 ? 札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 蔓 蔓 柰 何 」 。 考 此 所 引 周 書 四 句 , 乃 和 寤 解 文 。 吳 氏 以 為 家 語 , 非 也 。 今 本 周 書 作 「 蔓 蔓 若 何 」 。

〔 三 〕  鮑 本 喻 樹 之 萌 。

〔 四 〕  鮑 本 柯 , 斧 柄 。

〔 五 〕  鮑 本 肅 侯 。

〔 六 〕  鮑 本 秦 傳 有 。

   張 儀 為 秦 連 橫 說 魏 王

  張 儀 為 秦 連 橫 , 說 魏 王 曰 : 「 魏 地 方 不 至 千 里 , 卒 不 過 三 十 萬 人 。 四 平 , 諸 侯 四 通 , 條 達 輻 湊 〔 一 〕 , 無 有 名 山 大 川 之 阻 。 從 鄭 至 梁 , 不 過 百 里 ; 從 陳 至 梁 , 二 百 餘 里 。 馬 馳 人 趨 , 不 待 倦 而 至 梁 〔 二 〕 。 南 與 楚 境 , 西 與 韓 境 , 北 與 趙 境 , 東 與 齊 境 , 卒 戍 四 方 〔 三 〕 , 守 亭 障 者 參 列 〔 四 〕 。 粟 糧 漕 庾 〔 五 〕 , 不 下 十 萬 。 魏 之 勢 , 故 戰 場 也 。 魏 南 與 楚 而 不 與 齊 , 則 齊 攻 其 東 ; 東 與 齊 而 不 與 趙 , 則 趙 攻 其 北 ; 不 合 於 韓 , 則 韓 攻 其 西 ; 不 親 〔 六 〕 於 楚 , 則 楚 攻 其 南 。 此 所 謂 四 分 五 裂 之 道 也 。

〔 一 〕  鮑 本 如 木 枝 分 布 , 而 四 方 湊 之 , 如 輻 於 轂 。

〔 二 〕  鮑 本 言 陳 、 鄭 所 至 皆 平 地 。

〔 三 〕  鮑 本 他 國 境 或 有 山 川 關 塞 , 惟 梁 無 之 , 皆 以 卒 戍 守 。

〔 四 〕  鮑 本 十 里 一 亭 。 障 , 隔 也 , 築 城 壘 為 之 。 補 曰 : 障 , 關 塞 邊 候 , 開 封 有 右 夷 門 關 。

〔 五 〕  鮑 本 漕 , 水 運 。 庾 , 水 漕 倉 。  札 記 今 本 「 漕 庾 」 誤 「 糟 庚 」 。

〔 六 〕  姚 本 劉 作 「 合 」 。

  「 且 夫 諸 侯 之 為 從 者 , 以 安 社 稷 、 尊 主 、 強 兵 、 顯 名 也 。 合 從 者 , 一 天 下 、 約 為 兄 弟 、 刑 白 馬 以 盟 於 洹 水 之 上 以 相 堅 也 。 夫 親 昆 弟 , 〔 一 〕 同 父 母 , 尚 有 爭 錢 財 。 而 欲 恃 詐 偽 反 覆 蘇 秦 之 餘 謀 , 其 不 可 以 成 亦 明 矣 。

〔 一 〕  札 記 今 本 「 昆 」 誤 為 「 兄 」 。

  「 大 王 不 事 秦 , 秦 下 兵 攻 河 外 , 拔 卷 、 衍 、 燕 〔 一 〕 、 酸 棗 , 劫 衛 取 晉 陽 〔 二 〕 , 則 趙 不 南 ; 趙 不 南 , 則 魏 不 北 ; 魏 不 北 , 則 從 道 絕 〔 三 〕 ; 從 道 絕 〔 四 〕 , 則 大 王 之 國 欲 求 無 危 不 可 得 也 。 秦 挾 韓 而 攻 魏 , 韓 劫 於 秦 , 不 敢 不 聽 。 秦 、 韓 為 一 國 , 魏 之 亡 可 立 而 須 也 , 此 臣 之 所 以 〔 五 〕 為 大 王 患 也 。 為 大 王 計 , 莫 如 事 秦 , 事 秦 則 楚 、 韓 必 不 敢 動 ; 無 楚 、 韓 之 患 , 則 大 王 高 枕 而 臥 , 國 必 無 憂 矣 。

〔 一 〕  姚 本 曾 作 「 點 」 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 史 作 「 陽 晉 」 。 正 義 云 , 陽 晉 故 城 在 曹 州 乘 氏 縣 西 北 。

〔 三 〕  鮑 本 主 從 者 趙 , 故 不 言 其 他 。

〔 四 〕  鮑 本 「 從 道 絕 」 三 字 不 重 。 ○  補 曰 : 一 本 復 有 「 從 道 絕 」 三 字 , 史 同 。

〔 五 〕  鮑 本 無 「 以 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

  「 且 夫 秦 之 所 欲 弱 莫 如 楚 , 而 能 弱 楚 者 莫 若 魏 。 楚 雖 有 富 大 之 名 , 其 實 空 虛 ; 其 卒 雖 眾 , 多 言 〔 一 〕 而 輕 走 , 易 北 , 不 敢 堅 戰 。 魏〔
二 〕 之 兵 南 面 而 伐 , 勝 楚 必 矣 。 夫 虧 楚 而 益 魏 , 攻 楚 而 適 〔 三 〕 秦 , 內 嫁 禍 安 國 , 此 善 事 也 。 大 王 不 聽 臣 , 秦 甲 出 而 東 〔 四 〕 , 雖 欲 事 秦 而 不 可 得 也 。

〔 一 〕  鮑 本 「 言 」 作 「 然 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 然 」 。 詳 策 文 , 當 讀 「 眾 」 字 句 絕 , 「 多 言 」 下 屬 。 「 多 言 」 , 謂 囂 也 。 史 記 不 與 策 文 同 , 鮑 本 誤 。

〔 二 〕  鮑 本 「 魏 」 上 補 「 患 」 字 。 ○  正 曰 : 史 作 「 悉 」 。

〔 三 〕  鮑 本 適 , 猶 歸 。

〔 四 〕  鮑 本 「 東 」 下 補 「 伐 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

  「 且 夫 從 人 多 奮 辭 〔 一 〕 而 寡 可 信 , 說 一 諸 侯 之 王 , 出 而 乘 其 車 ; 約 一 國 而 反 , 成 而 〔 二 〕 封 侯 之 基 。 是 故 天 下 之 遊 士 , 莫 不 日 夜 搤 腕 〔 三 〕 瞋 目 〔 四 〕 切 齒 〔 五 〕 以 言 從 之 便 , 以 說 人 主 。 人 主 覽 其 辭 , 牽 其 說 , 惡 得 無 眩 哉 ? 臣 聞 積 羽 沈 舟 , 群 輕 折 軸 , 眾 口 鑠 金 〔 六 〕 , 故 願 大 王 之 熟 計 之 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 猶 大 言 。

〔 二 〕  鮑 本 「 反 成 」 作 「 成 反 」 , 「 而 」 下 補 「 取 」 字 。  札 記 今 本 「 而 反 成 而 」 作 「 而 成 反 而 取 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 鮑 本 作 「 成 反 」 , 補 「 取 」 字 。 丕 烈 案 : 考 史 記 , 云 「 而 成 封 侯 」 。 可 見 「 取 」 字 係 臆 補 , 而 今 本 又 誤 依 之 也 。

〔 三 〕  鮑 本 搤 , 把 ; 腕 , 手 也 。

〔 四 〕  鮑 本 瞋 , 張 目 也 。

〔 五 〕  鮑 本 言 之 力 也 。 正 曰 : 荊 軻 傳 索 隱 云 , 齒 相 摩 切 , 奮 怒 意 。

〔 六 〕  鮑 本 周 語 「 眾 口 鑠 金 」 注 , 「 眾 口 所 毀 , 雖 金 石 猶 可 銷 」 。 史 下 又 有 「 積 毀 銷 骨 」 一 句 。 江 淹 書 , 「 積 毀 銷 金 , 積 讒 磨 骨 」 。

  魏 王 曰 : 「 寡 人 蠢 愚 〔 一 〕 , 前 計 失 之 。 請 稱 東 藩 , 築 帝 宮 , 受 冠 帶 , 祠 春 秋 , 效 河 外 。 」 〔 二 〕

〔 一 〕  姚 本 曾 、 劉 無 「 愚 」 字 。

〔 二 〕  鮑 本 儀 傳 在 諸 國 之 先 。 彪 謂 : 魏 邇 秦 而 無 阻 固 , 凡 橫 人 之 辭 , 若 可 聽 唯 魏 也 。 故 儀 先 之 魏 , 一 搖 而 諸 國 動 矣 。 敗 從 之 約 , 魏 其 過 歟 ! 使 魏 而 繹 其 說 曰 , 「 秦 豈 能 有 愛 於 我 哉 ? 兵 來 不 除 道 , 何 為 以 說 客 先 之 , 是 知 其 不 可 而 訹 我 也 。 且 我 事 秦 , 安 得 高 枕 而 無 憂 哉 ? 」 如 是 展 轉 計 之 , 則 儀 之 辭 屈 矣 。 魏 不 搖 , 諸 侯 將 又 曰 , 「 彼 魏 四 達 之 國 , 又 邇 於 秦 , 彼 猶 堅 約 不 動 , 我 何 懼 乎 秦 ? 」 如 是 , 則 諸 侯 一 矣 。 惜 魏 之 不 知 出 此 也 。 補 曰 : 史 , 張 儀 留 魏 四 歲 而 襄 王 卒 , 實 惠 王 ; 哀 王 立 , 實 襄 王 。 張 儀 復 說 王 , 王 不 聽 , 於 是 儀 陰 令 秦 伐 魏 。 魏 與 秦 戰 , 敗 。 明 年 , 齊 又 敗 魏 觀 津 。 秦 復 欲 攻 魏 , 先 敗 韓 申 差 , 諸 侯 震 恐 。 張 儀 復 說 魏 王 云 云 , 王 乃 倍 從 約 而 因 儀 請 成 于 秦 。 事 在 襄 王 二 年 。 正 曰 : 顯 王 三 十 六 年 , 蘇 秦 約 六 國 合 從 。 次 年 , 秦 使 犀 首 欺 齊 、 魏 以 伐 趙 , 而 從 約 解 。 慎 靚 王 三 年 , 蘇 秦 約 六 國 伐 秦 , 再 申 前 約 也 。 兵 至 函 谷 關 , 秦 擊 之 而 走 。 次 年 , 齊 敗 魏 、 趙 觀 津 , 則 齊 敗 約 矣 。 既 而 韓 與 魏 、 趙 伐 秦 而 敗 , 張 儀 留 魏 六 年 , 說 而 不 聽 。 今 因 其 兵 敗 從 散 而 說 之 , 得 其 隙 矣 , 魏 不 得 不 聽 也 。 魏 非 不 知 從 之 利 而 秦 之 不 可 信 也 , 劫 於 秦 之 強 而 患 於 與 國 之 不 一 。 後 三 年 , 魏 復 背 秦 合 從 , 其 情 可 見 矣 。 惜 其 自 同 連 雞 中 兄 弟 爭 財 之 料 , 而 相 與 以 趨 於 亡 。 從 之 不 可 合 , 合 之 不 可 久 , 其 勢 則 然 矣 。 鮑 之 責 魏 , 殆 未 深 究 夫 事 情 也 ! 補 曰 : 搤 , 音 厄 。 惷 , 愚 也 , 書 容 、 抽 江 、 丑 用 、 陟 降 四 反 , 義 並 同 。

   齊 魏 約 而 伐 楚

  齊 、 魏 約 而 伐 楚 , 魏 以 董 慶 為 質 於 齊 。 楚 攻 齊 , 大 敗 之 , 而 魏 弗 救 。 田 嬰 怒 , 將 殺 董 慶 。 旰 夷 〔 一 〕 為 董 慶 〔 二 〕 謂 田 嬰 曰 : 「 楚 攻 齊 , 大 敗 之 , 而 不 敢 深 入 者 , 以 魏 為 將 內 之 於 齊 〔 三 〕 而 擊 其 後 。 今 殺 董 慶 , 是 示 楚 無 魏 也 。 魏 怒 合 於 楚 , 齊 必 危 矣 。 不 如 貴 〔 四 〕 董 慶 以 善 魏 , 而 疑 之 於 楚 也 。 」 〔 五 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 作 「 干 夷 」 。  鮑 本 「 旰 」 作 「 盱 」 。 ○  皆 魏 人 。 補 曰 : 一 本 「 盱 」 作 「 吁 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 孟 荀 列 傳 有 吁 子 , 作 「 吁 」 亦 可 通 。

〔 二 〕  鮑 本 無 「 為 董 慶 」 三 字 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 言 縱 楚 使 深 入 乃 擊 之 也 。

〔 四 〕  姚 本 一 作 「 舍 」 。

〔 五 〕  鮑 本 正 曰 : 時 不 可 考 。

   蘇 秦 拘 於 魏

  蘇 秦 〔 一 〕 拘 於 魏 , 欲 走 而 之 韓 〔 二 〕 , 魏 氏 閉 關 而 不 通 。 齊 使 蘇 厲 為 之 謂 魏 王 曰 : 「 齊 請 以 宋 地 封 涇 陽 君 〔 三 〕 , 而 秦 不 受 也 。 夫 秦 非 不 利 有 齊 而 得 宋 也 〔 四 〕 , 然 其 所 以 不 受 者 , 不 信 齊 王 〔 五 〕 與 蘇 秦 〔 六 〕 也 〔 七 〕 。 今 秦 見 齊 、 魏 之 不 合 也 〔 八 〕 如 此 其 甚 也 , 則 齊 必 不 欺 秦 , 而 秦 信 齊 矣 。 齊 、 秦 合 而 涇 陽 君 有 宋 地 , 則 非 魏 之 利 也 。 故 王 不 如 復 東 蘇 秦 〔 九 〕 , 秦 必 疑 齊 而 不 聽 也 。 夫 齊 、 秦 不 合 , 天 下 無 憂 〔 一 0 〕 , 伐 齊 成 , 則 廣 矣 〔 一 一 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 秦 」 作 「 代 」 。 ○  下 同 。 補 曰 : 燕 策 及 史 作 「 代 」 。  札 記 今 本 「 秦 」 作 「 代 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 二 〕  鮑 本 「 韓 」 作 「 齊 」 。 ○  札 記 今 本 「 韓 」 上 有 「 齊 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 今 本 并 存 「 齊 韓 」 二 字 , 誤 甚 矣 。

〔 三 〕  鮑 本 時 未 舉 宋 , 此 侵 伐 所 得 耳 。 正 曰 : 正 義 云 , 涇 陽 君 , 秦 王 弟 悝 也 。 齊 蘇 子 告 秦 兵 伐 宋 , 以 封 涇 陽 君 。 然 齊 假 設 此 策 以 救 代 。

〔 四 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 五 〕  鮑 本 閔 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 燕 策 及 史 作 「 子 」 , 下 同 。  札 記 今 本 「 秦 」 作 「 代 」 。

〔 七 〕  鮑 本 疑 其 善 魏 。

〔 八 〕  鮑 本 衍 「 也 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 九 〕  鮑 本 使 得 之 齊 。

〔 一 0 〕 鮑 本 補 曰 : 一 本 標 一 作 「 變 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 無 變 」 。

〔 一 一 〕 鮑 本 齊 無 秦 而 魏 伐 之 , 可 以 得 地 。 蘇 傳 有 , 在 齊 伐 宋 之 前 。 補 曰 : 燕 策 及 史 曰 , 魏 為 燕 執 代 , 齊 使 人 謂 魏 王 曰 云 云 , 於 是 出 蘇 代 , 代 之 宋 。

   陳 軫 為 秦 使 於 齊

  陳 軫 為 秦 使 於 齊 , 過 魏 , 求 見 犀 首 。 犀 首 謝 陳 軫 〔 一 〕 。 陳 軫 曰 : 「 軫 之 所 以 來 者 , 事 也 。 公 不 見 軫 , 軫 且 行 , 不 得 待 異 日 矣 。 」 犀 首 乃 見 之 。 陳 軫 曰 : 「 公 惡 事 乎 ? 何 為 飲 食 而 無 事 ? 無 事 必 來 〔 二 〕 。 」 犀 首 曰 : 「 衍 不 肖 , 不 能 得 事 焉 , 何 敢 惡 事 ? 」 陳 軫 曰 : 「 請 移 天 下 之 事 於 公 。 」 犀 首 曰 ; 「 柰 何 ? 」 陳 軫 曰 : 「 魏 王 使 李 從 〔 三 〕 以 車 百 乘 使 於 楚 , 公 可 以 居 其 中 而 疑 之 。 公 謂 魏 王 曰 〔 四 〕 : 『 臣 與 燕 、 趙 故 矣 〔 五 〕 , 數 令 人 召 臣 也 , 曰 無 事 必 來 。 今 臣 無 事 , 請 謁 而 往 。 無 久 〔 六 〕 , 旬 、 五 之 期 〔 七 〕 。 』 王 必 無 辭 以 止 公 。 公 得 行 , 因 自 言 於 廷 曰 : 『 臣 急 使 燕 、 趙 〔 八 〕 , 急 約 車 為 行 具 〔 九 〕 。 』 」 犀 首 曰 : 「 諾 。 」 謁 魏 王 , 王 許 之 , 即 明 言 使 燕 、 趙 。

〔 一 〕  鮑 本 辭 不 之 見 。

〔 二 〕  鮑 本 衍 「 無 事 必 來 」 四 字 。 補 曰 ; 四 字 恐 因 下 文 衍 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 公 何 好 飲 也 ? 犀 首 曰 , 無 事 也 」 。 此 當 有 誤 。

〔 三 〕  鮑 本 諸 多 趙 人 。 補 曰 : 軫 傳 以 李 從 為 田 需 。

〔 四 〕  鮑 本 軫 教 衍 。

〔 五 〕  鮑 本 言 與 之 故 。

〔 六 〕  鮑 本 言 不 久 於 彼 。

〔 七 〕  鮑 本 期 以 十 日 五 日 。

〔 八 〕  鮑 本 言 有 急 事 出 使 。

〔 九 〕  鮑 本 行 所 當 具 。

  諸 侯 客 聞 之 , 皆 使 人 告 其 王 曰 : 「 李 從 以 車 百 乘 使 楚 , 犀 首 又 以 車 三 十 乘 〔 一 〕 使 燕 、 趙 。 」 齊 王 〔 二 〕 聞 之 , 恐 後 天 下 得 魏 〔 三 〕 , 以 事 屬 犀 首 , 犀 首 受 齊 事 。 魏 王 止 其 行 使 〔 四 〕 。 燕 、 趙 聞 之 , 亦 以 事 屬 犀 首 。 楚 王 〔 五 〕 聞 之 , 曰 : 「 李 從 約 寡 人 , 今 燕 、 齊 、 趙 皆 以 事 因 犀 首 〔 六 〕 , 犀 首 必 欲 寡 人 , 寡 人 欲 之 。 」 乃 倍 李 從 , 而 以 事 因 犀 首 〔 七 〕 。 魏 王 曰 : 「 所 以 不 使 犀 首 者 , 以 為 不 可 〔 八 〕 。 令〔
九 〕 四 國 屬 以 事 , 寡 人 亦 以 事 因 焉 。 」 犀 首 遂 主 天 下 之 事 , 復 相 魏 。 〔 一 0 〕

〔 一 〕  札 記 今 本 「 十 」 誤 「 千 」 。

〔 二 〕  鮑 本 閔 。

〔 三 〕  鮑 本 恐 得 魏 後 於 諸 侯 。

〔 四 〕  鮑 本 無 「 行 」 字 。 ○  初 以 無 事 請 行 。 今 有 齊 事 , 魏 亦 且 任 之 , 故 止 之 。  札 記 今 本 無 「 使 」 字 , 鮑 本 無 「 行 」 字 。 丕 烈 案 : 二 字 當 複 衍 其 一 。

〔 五 〕  鮑 本 懷 。

〔 六 〕  鮑 本 魏 為 主 約 , 故 諸 侯 因 衍 以 合 魏 。

〔 七 〕  鮑 本 從 與 衍 , 皆 為 魏 約 耳 , 而 因 衍 者 眾 , 故 楚 亦 因 之 。 ; 背 者 , 欲 專 於 衍 也 。

〔 八 〕  鮑 本 不 可 任 。

〔 九 〕  鮑 本 「 令 」 作 「 今 」 。 ○  札 記 今 本 「 令 」 作 「 今 」 。 丕 烈 案 : 「 今 」 字 是 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 復 , 言 得 四 國 又 相 魏 也 , 非 已 相 罷 而 又 復 。 衍 傳 有 , 在 張 儀 初 相 之 後 。 彪 謂 : 軫 之 所 立 , 唯 此 有 七 國 捭 闔 風 氣 , 不 然 , 醇 乎 醇 矣 ! 正 曰 : 陳 軫 過 犀 首 而 不 見 , 宜 若 有 憾 焉 , 而 必 見 之 , 又 教 之 以 收 天 下 之 事 任 , 何 也 ? 二 人 皆 不 善 於 張 儀 者 也 。 激 犀 首 以 重 任 , 皆 所 傾 儀 而 已 。 鮑 氏 於 軫 深 所 歸 重 , 此 章 知 其 失 不 可 揜 , 則 曰 「 不 然 , 醇 乎 醇 矣 」 ! 鮑 因 軫 答 秦 王 之 楚 之 對 , 而 亟 加 矜 獎 , 曲 為 之 說 , 故 愚 亦 屢 擿 其 微 , 非 好 為 攻 發 也 。 犀 首 相 在 惠 王 時 , 說 見 下 章 。

   張 儀 惡 陳 軫 於 魏 王

  張 儀 惡 陳 軫 於 魏 王 曰 : 「 軫 善 事 楚 , 為 求 壤 也 , 甚 力 之 〔 一 〕 。 」 左 華 〔 二 〕 謂 陳 軫 曰 : 「 儀 善 於 魏 王 , 魏 王 甚 愛 之 。 公 雖 百 說 之 , 猶 不 聽 也 。 公 不 如 〔 三 〕 儀 之 言 為 資 , 而 反 於 楚 王 〔 四 〕 。 」 陳 軫 曰 : 「 善 。 」 因 使 人 先 言 於 楚 王 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 衍 「 之 」 字 。  札 記 今 本 無 「 之 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 , 鮑 衍 「 之 」 字 。 丕 烈 案 : 楚 策 無 。

〔 二 〕  鮑 本 未 詳 。 補 曰 : 楚 策 作 「 左 爽 」 。

〔 三 〕  鮑 本 「 如 」 下 補 「 以 」 字 。 ○  補 曰 : 「 如 」 下 宜 有 「 以 」 字 , 楚 策 有 。  札 記 今 本 「 如 」 下 有 「 以 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 四 〕  鮑 本 反 , 言 報 之 。 王 , 懷 王 。

〔 五 〕  鮑 本 軫 自 是 如 楚 。 正 曰 : 楚 策 云 , 楚 王 喜 欲 復 之 , 未 知 即 以 此 時 如 楚 否 ? 策 云 : 儀 善 於 魏 王 , 王 甚 愛 之 , 當 是 惠 王 時 事 。 補 曰 : 軫 之 答 魏 王 曰 , 「 子 胥 忠 其 君 , 天 下 皆 欲 以 為 臣 ; 孝 己 愛 其 親 , 天 下 皆 欲 以 為 子 。 臣 不 忠 於 王 , 楚 何 以 臣 為 忠 」 ? 斯 言 宜 若 自 信 矣 。 今 也 因 張 儀 謂 其 善 事 楚 , 為 求 壤 地 , 乃 以 為 資 而 反 楚 , 則 前 日 所 云 , 一 時 口 給 禦 人 耳 , 豈 其 情 哉 ?

   張 儀 欲 窮 陳 軫

  張 儀 欲 窮 陳 軫 〔 一 〕 , 令 〔 二 〕 魏 王 召 而 相 之 , 來 將 悟 〔 三 〕 之 。 將 行 , 其 子 陳 應 止 其 公 〔 四 〕 之 行 , 曰 : 「 物 之 湛 〔 五 〕 者 , 不 可 不 察 也 。 鄭 彊 出 秦 〔 六 〕 曰 〔 七 〕 , 應 為 知 〔 八 〕 。 夫 魏 欲 絕 楚 、 齊 , 必 重 迎 公 〔 九 〕 。 郢 中 不 善 公 者 , 欲 公 之 去 也 , 必 勤 王 多 公 之 車 。 〔 一 0 〕 公 至 宋 , 道 稱 疾 而 毋 行 , 使 人 謂 齊 王 〔 一 一 〕 曰 : 『 魏 之 所 以 迎 我 者 , 欲 以 絕 齊 、 楚 也 。 』 」

〔 一 〕  鮑 本 時 在 楚 。

〔 二 〕  札 記 今 本 「 令 」 誤 「 今 」 。

〔 三 〕  姚 本 曾 作 「 梏 」 。  鮑 本 「 悟 」 作 「 倍 」 。 ○  補 曰 : 字 誤 。  札 記 丕 烈 案 : 此 以 「 悟 」 為 「 圄 」 字 耳 。

〔 四 〕  鮑 本 公 , 翁 同 。 項 羽 紀 注 , 謂 父 。

〔 五 〕  鮑 本 湛 , 謂 其 謀 之 深 。

〔 六 〕  鮑 本 強 自 秦 出 在 楚 。 補 曰 : 韓 策 , 鄭 強 載 金 入 秦 , 請 伐 韓 。 此 云 出 秦 也 。

〔 七 〕  札 記 「 曰 」 , 鮑 本 作 「 日 」 。

〔 八 〕  姚 本 曾 作 「 之 」 。  鮑 本 言 能 止 其 父 。

〔 九 〕  鮑 本 軫 在 楚 , 必 合 齊 , 而 魏 欲 離 之 , 故 迎 軫 。

〔 一 0 〕 鮑 本 王 , 楚 懷 。 補 曰 : 「 郢 中 」 止 「 去 也 」 讀 , 「 車 」 字 句 。

〔 一 一 〕 鮑 本 閔 。 正 曰 : 大 事 記 , 張 儀 相 魏 , 在 惠 王 後 十 三 年 , 尋 以 公 孫 衍 代 。 襄 王 二 年 , 因 請 成 于 秦 , 為 秦 相 。 後 八 年 , 秦 出 之 魏 。 次 年 死 。 其 在 位 , 多 惠 王 時 , 與 齊 宣 相 涉 。

  齊 王 曰 : 「 子 果 〔 一 〕 無 之 魏 而 見 寡 人 也 , 請 封 子 。 」 因 以 魯 侯 之 車 迎 之 。

〔 一 〕  鮑 本 「 果 」 作 「 東 」 。 ○  使 東 來 齊 。  札 記 今 本 「 果 」 作 「 東 」 。

   張 儀 走 之 魏

  張 儀 走 之 魏 〔 一 〕 , 魏 將 迎 之 。 張 丑 諫 於 王 , 欲 勿 內 , 不 得 於 王 〔 二 〕 。 張 丑 退 , 復 諫 於 王 曰 : 「 王 亦 聞 老 妾 事 其 主 婦 者 乎 ? 子 長 色 衰 , 重 〔 三 〕 家 〔 四 〕 而 已 。 今 臣 之 事 王 , 若 老 妾 之 事 其 主 婦 者 。 」 魏 王 因 不 納 張 儀 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 傳 言 秦 武 元 年 , 群 臣 惡 之 , 乞 之 梁 。 此 九 年 。 正 曰 : 按 襄 王 九 年 , 儀 走 魏 , 魏 納 而 相 之 。 此 云 不 內 , 恐 非 是 時 事 。

〔 二 〕  鮑 本 王 不 聽 也 。

〔 三 〕  鮑 本 重 , 猶 再 。

〔 四 〕  姚 本 一 本 作 「 嫁 」 。  鮑 本 「 家 」 作 「 嫁 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 嫁 」 字 當 是 。

〔 五 〕  鮑 本 彪 謂 : 丑 之 自 比 若 此 , 豈 可 望 於 士 君 子 之 行 哉 ? 哀 王 聽 其 所 說 , 是 亦 魏 媼 之 耄 者 耳 。

   張 儀 欲 以 魏 合 於 秦 韓

  張 儀 欲 以 魏 合 於 秦 、 韓 而 攻 齊 、 楚 。 惠 施 欲 以 魏 合 於 齊 、 楚 以 案 兵 。 人 多 為 張 子 於 王 所 〔 一 〕 。 惠 子 謂 王 曰 : 「 小 事 也 , 謂 可 者 謂 不 可 者 正 半 , 況 大 事 乎 ? 以 魏 合 於 秦 、 韓 而 攻 齊 、 楚 , 大 事 也 , 而 王 之 群 臣 皆 以 為 可 。 不 知 是 其 可 也 , 如 是 其 明 耶 ? 而 〔 二 〕 群 臣 之 知 術 也 , 如 是 其 同 耶 ? 是 其 可 也 , 未 如 是 其 明 也 , 而 群 臣 之 知 術 也 , 又 非 皆 同 也 , 是 有 其 半 塞 也 〔 三 〕 。 所 謂 劫 主 〔 四 〕 者 , 失 其 半 者 也 。 」 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 所 , 猶 處 。

〔 二 〕  鮑 本 「 而 」 作 「 亡 」 。 ○  亡 , 得 無 也 。 正 曰 : 下 文 有 。  札 記 丕 烈 案 : 「 亡 」 字 當 是 , 此 不 與 下 句 同 。 秦 策 、 趙 策 、 韓 策 皆 有 此 字 , 可 證 也 。

〔 三 〕  鮑 本 「 有 其 」 作 「 其 有 」 。 ○  塞 , 不 明 。

〔 四 〕  鮑 本 「 主 」 作 「 王 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 王 」 字 誤 , 韓 子 作 「 主 」 , 可 證 。

〔 五 〕  鮑 本 事 不 明 而 欲 王 必 從 , 是 劫 王 也 ; 王 而 從 之 , 失 其 半 矣 。 正 曰 : 此 策 言 小 事 , 人 可 否 者 且 正 半 , 而 此 大 事 , 人 皆 同 聲 , 必 非 皆 知 其 可 , 而 智 術 之 皆 同 者 , 則 明 與 不 明 者 居 半 也 。 彼 劫 王 以 必 從 , 失 其 明 者 之 半 也 。 此 策 云 欲 以 魏 合 於 秦 、 韓 , 亦 當 是 惠 王 時 。

   張 子 儀 以 秦 相 魏

  張 子 〔 一 〕 儀 以 秦 相 魏 , 齊 、 楚 怒 而 欲 攻 魏 。 雍 沮 〔 二 〕 謂 張 子 曰 : 「 魏 之 所 以 相 公 者 , 以 公 相 則 國 家 安 , 而 百 姓 無 患 。 今 公 相 而 魏 受 兵 , 是 魏 計 過 也 。 齊 、 楚 攻 魏 , 公 必 危 矣 。 」 張 子 曰 : 「 然 則 柰 何 ? 」 雍 沮 曰 : 「 請 令 齊 、 楚 解 攻 。 」 雍 沮 謂 齊 、 楚 之 君 〔 三 〕 曰 :「
王 亦 聞 張 儀 之 約 秦 王 〔 四 〕 乎 ? 曰 : 『 王 若 相 儀 於 魏 , 齊 、 楚 惡 儀 , 必 攻 魏 。 魏 戰 而 勝 , 是 齊 、 楚 之 兵 折 , 而 儀 固 得 魏 矣 ; 若 不 勝 魏 〔 五 〕 , 魏 必 事 秦 以 持 其 國 , 必 割 地 以 賂 王 。 若 欲 復 攻 〔 六 〕 , 其 敝 不 足 以 應 秦 〔 七 〕 。 』 此 儀 之 所 以 與 秦 王 陰 相 結 也 。 今 儀 相 魏 而 攻 之 , 是 使 儀 之 計 當 於 秦 也 , 非 所 以 窮 儀 之 道 也 。 」 齊 、 楚 之 王 曰 : 「 善 。 」 乃 遽 〔 八 〕 解 攻 於 魏 。 〔 九 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 去 「 子 」 字 。  鮑 本 衍 「 子 」 字 。

〔 二 〕  鮑 本 魏 人 。

〔 三 〕  鮑 本 閔 、 懷 。

〔 四 〕  鮑 本 惠 。

〔 五 〕  鮑 本 衍 「 魏 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 秦 攻 齊 、 楚 。 正 曰 : 言 魏 割 地 合 於 秦 , 齊 、 楚 復 攻 魏 , 而 秦 救 之 , 則 齊 、 楚 罷 敝 , 不 足 以 應 秦 。 此 策 亦 當 在 惠 王 時 。

〔 七 〕  鮑 本 二 國 嘗 戰 , 今 必 弊 , 故 不 能 當 秦 。

〔 八 〕  鮑 本 「 遽 」 作 「 遂 」 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 補 曰 : 齊 策 , 秦 惠 王 死 , 儀 乞 之 梁 , 以 致 齊 伐 。 儀 使 馮 喜 說 齊 王 云 云 , 其 言 頗 與 雍 沮 類 。

   張 儀 欲 并 相 秦 魏

  張 儀 欲 并 相 秦 、 魏 〔 一 〕 , 故 謂 魏 王 曰 : 「 儀 請 以 秦 攻 三 川 , 王 以 其 間 約 南 陽 , 韓 氏 亡 〔 二 〕 。 」 史 厭 〔 三 〕 謂 趙 獻 〔 四 〕 曰 : 「 公 何 不 以 楚 佐 儀 求 相 之 於 魏 , 韓 恐 亡 , 必 南 走 〔 五 〕 楚 。 儀 兼 相 秦 、 魏 , 則 公 亦 必 并 相 楚 、 韓 也 〔 六 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 儀 相 魏 在 此 十 三 年 。 正 曰 : 秦 惠 後 三 年 , 魏 惠 後 十 三 年 。

〔 二 〕  鮑 本 約 , 謂 使 韓 以 此 與 魏 。 韓 氏 必 亡 。

〔 三 〕  鮈 本 史 名 厭 。

〔 四 〕  鮑 本 與 厭 俱 在 楚 , 正 曰 : 無 考 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 走 , 音 奏 。

〔 六 〕  鮑 本 儀 因 獻 得 相 , 必 德 獻 。 楚 得 韓 , 儀 必 緩 攻 , 韓 亦 德 獻 也 。

   魏 王 將 相 張 儀

  魏 王 將 相 張 儀 , 犀 首 弗 利 〔 一 〕 , 故 令 人 謂 韓 公 叔 曰 ; 「 張 儀 以 〔 二 〕 合 秦 、 魏 矣 。 其 言 曰 : 『 魏 攻 南 陽 , 秦 攻 三 川 , 韓 氏 必 亡 。 』 且 魏 王 所 以 貴 張 子 者 , 欲 得 〔 三 〕 , 則 韓 之 南 陽 舉 矣 。 子 盍 少 委 焉 〔 四 〕 , 以 為 衍 功 〔 五 〕 , 則 秦 、 魏 之 交 可 廢 矣 〔 六 〕 。 如 此 , 則 魏 必 圖 秦 而 棄 儀 , 收 韓 而 相 衍 。 」 公 叔 以 為 信 〔 七 〕 , 因 而 委 之 , 犀 首 以 為 功 , 果 相 魏 〔 八 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 大 事 記 , 魏 惠 王 後 十 三 年 , 張 儀 相 魏 , 魏 不 事 秦 , 以 公 孫 衍 代 相 。

〔 二 〕  姚 本 一 作 「 已 」 。  鮑 本 「 以 」 作 「 已 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 已 」 。

〔 三 〕  鮑 本 「 」 下 有 「 也 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 。

〔 四 〕  鮑 本 請 以 事 委 衍 。

〔 五 〕  鮑 本 有 功 , 魏 乃 任 之 。 正 曰 : 大 事 記 , 令 韓 以 與 魏 南 陽 , 為 公 孫 衍 之 功 。

〔 六 〕  鮑 本 魏 任 衍 , 則 聽 其 所 為 。

〔 七 〕  姚 本 曾 作 「 便 」 , 劉 作 「 信 」 。  鮑 本 「 信 」 作 「 然 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 便 」 。

〔 八 〕  鮑 本 衍 傳 有 。 補 曰 : 大 事 記 , 魏 王 不 聽 儀 者 , 公 孫 衍 間 之 也 。 衍 傳 稱 衍 相 魏 , 張 儀 去 , 則 不 然 。 以 儀 傳 考 之 , 儀 慚 無 以 歸 報 , 留 魏 四 歲 而 魏 王 卒 , 復 說 其 嗣 君 , 久 之 始 去 魏 相 秦 爾 。 愚 謂 , 儀 說 魏 合 秦 , 襄 王 久 而 後 聽 , 惠 王 之 崛 強 , 猶 未 入 其 言 , 故 公 孫 衍 之 間 易 為 力 也 。

   楚 許 魏 六 城

  楚 許 魏 六 城 , 與 之 伐 齊 而 存 燕 。 張 儀 欲 敗 之 , 謂 魏 王 曰 : 「 齊 畏 三 國 〔 一 〕 之 合 也 , 必 反 燕 〔 二 〕 以 下 楚 , 楚 、 趙 〔 三 〕 必 聽 之 , 而 不 與 魏 六 城 。 是 王 失 謀 於 楚 、 趙 〔 四 〕 , 而 樹 怨 而 〔 五 〕 於 齊 、 秦 也 。 齊 遂 伐 趙 〔 六 〕 , 取 乘 丘 〔 七 〕 , 收 侵 地 , 虛 、 頓 丘 〔 八 〕 危 。 楚 破 南 陽 九 夷 〔 九 〕 , 內 沛 〔 一 0 〕 , 許 、 鄢 陵 危 。 王 之 所 得 者 , 新 觀 〔 一 一 〕 也 。 而 道 塗 宋 、 衛 為 制 〔 一 二 〕 , 事 敗 為 趙 驅 〔 一 三 〕 , 事 成 功 縣 宋 、 衛 〔 一 四 〕 。 」 魏 王 弗 聽 也 〔 一 五 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 楚 、 魏 、 燕 。

〔 二 〕  鮑 本 此 齊 宣 因 喪 伐 燕 所 得 。 正 曰 : 按 史 , 易 王 初 立 , 齊 宣 王 因 喪 伐 我 , 取 十 城 。 蘇 秦 說 齊 , 使 復 歸 燕 十 城 , 必 非 此 時 。 策 云 伐 齊 存 燕 , 蓋 齊 人 破 燕 後 事 也 。

〔 三 〕  鮑 本 衍 「 趙 」 字 。 正 曰 : 姚 本 下 句 亦 云 失 謀 於 楚 、 趙 。

〔 四 〕  鮑 本 無 「 趙 」 字 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 衍 「 而 」 字 。  補 曰 : 疑 衍 。  札 記 今 本 無 下 「 而 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 趙 , 魏 鄰 也 , 伐 之 以 動 魏 。

〔 七 〕  鮑 本 屬 泰 山 。 補 曰 : 正 義 云 , 乘 丘 故 城 在 兗 州 瑕 丘 縣 西 北 。

〔 八 〕  鮑 本 補 曰 : 虛 , 謂 殷 虛 , 今 相 州 所 理 。 頓 丘 故 城 , 在 魏 州 頓 丘 縣 東 北 。 括 地 志 , 二 城 時 屬 魏 。 餘 見 秦 策 。

〔 九 〕  鮑 本 疑 當 為 九 嶷 。 正 曰 : 此 南 陽 堵 赭 、 同 陽 屬 荊 州 者 , 以 下 文 連 九 嶷 、 許 、 鄢 言 之 故 也 。 大 事 記 , 李 斯 書 云 , 惠 王 用 張 儀 計 , 南 取 漢 中 , 包 九 夷 , 制 鄢 、 郢 。 九 夷 , 即 屬 楚 之 夷 方 。 孔 子 在 陳 、 蔡 , 相 去 不 遠 , 所 以 有 欲 居 九 夷 之 言 , 此 與 集 註 異 。 愚 謂 , 此 言 破 南 陽 之 九 夷 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 豫 州 郡 。 「 內 」 , 言 入 其 地 。 正 曰 : 「 內 沛 」 , 地 名 , 必 非 豫 州 者 。

〔 一 一 〕 鮑 本 屬 魏 郡 。 補 曰 : 正 義 引 括 地 志 , 觀 津 在 冀 州 棗 陽 , 一 云 武 邑 縣 東 南 , 本 趙 邑 , 今 屬 魏 。 今 詳 名 新 觀 者 , 恐 以 此 。 大 事 記 主 屬 清 河 。 又 云 , 魏 惠 王 三 年 , 齊 伐 魏 取 觀 津 。 赧 王 四 十 二 年 , 魏 冉 敗 趙 , 魏 取 趙 觀 津 , 所 屬 不 常 。

〔 一 二 〕 鮑 本 言 雖 得 新 觀 , 路 所 從 出 , 又 限 二 國 。

〔 一 三 〕 鮑 本 敗 , 謂 楚 不 與 也 。 楚 不 與 , 則 齊 伐 趙 , 亡 將 及 魏 , 故 奔 走 援 之 。

〔 一 四 〕 鮑 本 成 , 謂 楚 與 之 地 。 受 地 必 由 二 國 。 縣 , 言 輕 重 繫 之 。

〔 一 五 〕 姚 本 劉 , 連 上 。 曾 , 題 。

   張 儀 告 公 仲 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 《 楚 許 魏 六 城 》 分 為 二 篇 , 鮑 本 與 《 楚 許 魏 六 城 》 合 為 一 篇 。 據 文 義 , 從 姚 本 。

  張 儀 告 公 仲 , 令 以 饑 故 , 賞 韓 王 以 近 河 外 〔 一 〕 。 魏 王 懼 , 問 張 子 。 張 子 曰 : 「 秦 欲 救 齊 , 韓 欲 攻 南 陽 〔 二 〕 , 秦 、 韓 合 而 欲 攻 南 陽 , 無 異 也 〔 三 〕 。 且 以 遇 卜 王 〔 四 〕 , 王 不 遇 秦 , 韓 之 卜 也 決 矣 〔 五 〕 。 」 魏 王 遂 尚 〔 六 〕 遇 秦 , 信 韓 、 廣 〔 七 〕 魏 、 救 趙 , 尺 〔 八 〕 楚 人 , 據 於 萆 下 〔 九 〕 。 伐 齊 之 事 遂 敗 。

〔 一 〕  鮑 本 賞 , 猶 勸 也 。 韓 時 飢 , 因 勸 之 就 粟 於 河 外 。 河 外 近 魏 , 故 魏 恐 。 韓 王 , 宣 惠 也 。 正 曰 : 此 句 不 可 解 , 恐 「 韓 王 」 字 當 在 「 令 」 下 , 而 衍 一 「 以 」 字 。 謂 公 仲 令 韓 王 以 饑 故 , 賞 賜 近 河 外 之 民 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 此 河 內 修 武 。

〔 三 〕  鮑 本 言 無 他 。

〔 四 〕  鮑 本 兩 君 相 遇 , 則 講 信 修 睦 , 故 遇 者 , 相 好 也 。

〔 五 〕  鮑 本 決 , 無 他 疑 。 韓 以 魏 不 與 秦 遇 , 知 其 惡 我 , 必 合 秦 而 攻 魏 。

〔 六 〕  鮑 本 尚 , 言 欲 之 甚 。

〔 七 〕  鮑 本 廣 , 猶 心 廣 體 胖 , 云 樂 之 也 。 此 著 書 者 述 其 遇 秦 之 效 , 魏 昔 懼 而 今 心 廣 , 又 豈 能 止 齊 伐 趙 也 ? 正 曰 : 寬 廣 也 , 寬 魏 之 憂 也 。

〔 八 〕  鮑 本 「 尺 」 作 「 斥 」 。 ○  補 曰 : 未 詳 。

〔 九 〕  鮑 本 「 萆 」 作 「 革 」 。 ○  地 缺 。 「 革 」 豈 「 鬲 」 邪 ? 遽 , 傳 據 。 楚 以 傳 來 許 地 , 魏 斥 之 也 。 補 曰 : 姚 本 「 萆 下 」 、 「 遽 」 未 詳 , 恐 有 缺 誤 , 「 萆 」 疑 「 華 」 。

   徐 州 之 役

  徐 州 之 役 〔 一 〕 , 犀 首 謂 梁 王 曰 : 「 何 不 陽 與 齊 而 陰 結 於 楚 ? 二 國 恃 王 , 齊 、 楚 〔 二 〕 必 戰 。 齊 戰 勝 楚 , 而 與 乘 之 〔 三 〕 , 必 取 方 城 之 外 ; 楚 戰 勝 齊 敗 〔 四 〕 , 而 與 乘 之 , 是 太 子 〔 五 〕 之 讎 報 矣 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 徐 」 作 「 } 」 。 ○  楚 敗 齊 也 。 齊 宣 十 年 , 此 二 年 。 正 曰 : 惠 王 後 二 年 。 補 曰 : 徐 州 , 見 齊 策 。

〔 二 〕  鮑 本 「 齊 」 下 無 「 楚 」 字 , 原 注 「 衍 齊 字 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 齊 」 下 有 「 楚 」 字 。

〔 三 〕  鮑 本 與 齊 乘 楚 。

〔 四 〕  姚 本 一 本 無 「 敗 」 字 。  鮑 本 衍 「 敗 」 字 。 正 曰 : 即 楚 敗 齊 將 申 縛 泗 上 之 役 , 見 秦 策 。

〔 五 〕  鮑 本 太 子 申 。

   秦 敗 東 周

  秦 敗 東 周 , 與 魏 戰 於 伊 闕 , 殺 犀 武 〔 一 〕 。 魏 令 公 孫 衍 乘 勝 而 留 於 境 〔 二 〕 , 請 卑 辭 割 , 以 講 於 秦 。 為 竇 屢 〔 三 〕 謂 魏 王 曰 : 「 臣 不 知 衍 之 所 以 聽 於 秦 之 少 多 , 然 而 臣 能 半 衍 之 割 , 而 令 秦 講 於 王 。 」 王 曰 : 「 奈 何 ? 」 對 曰 : 「 王 不 若 與 竇 屢 關 內 侯 〔 四 〕 , 而 令 趙 〔 五 〕 。 王 重 其 行 而 厚 奉 之 。 因 揚 言 曰 : 『 聞 周 、 魏 令 竇 屢 以 割 魏 於 奉 陽 君 , 而 聽 秦 〔 六 〕 矣 。 』 夫 周 君 、 竇 屢 、 奉 陽 君 之 與 穰 侯 , 貿 首 之 仇 也 〔 七 〕 。 今 行 和 者 , 竇 屢 也 ; 制 割 者 , 奉 陽 君 也 。 太 后 恐 其 不 因 穰 侯 〔 八 〕 也 , 而 欲 敗 之 , 必 以 少 割 請 合 於 王 , 而 和 於 東 周 與 魏 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 此 三 年 。

〔 二 〕  鮑 本 乘 , 言 因 秦 勝 我 , 留 而 與 之 講 。 若 秦 既 去 , 則 無 及 已 。 補 曰 : 公 孫 衍 , 說 見 前 。

〔 三 〕  鮑 本 魏 人 。

〔 四 〕  鮑 本 侯 於 關 內 耳 。 此 時 未 為 爵 。 補 曰 : 關 內 侯 之 稱 , 不 獨 起 於 秦 。

〔 五 〕  鮑 本 「 令 」 下 有 「 之 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 有 者 當 是 。 此 讀 「 趙 」 字 句 絕 , 「 王 重 」 以 下 別 為 句 。

〔 六 〕  鮑 本 因 地 講 秦 。

〔 七 〕  鮑 本 補 曰 : 奉 陽 君 即 李 兌 , 說 見 趙 策 。 此 言 與 穰 侯 貿 首 之 仇 , 則 二 人 欲 陰 取 以 定 封 之 事 也 。

〔 八 〕  鮑 本 后 , 穰 侯 之 姊 。

   齊 王 將 見 燕 趙 楚 之 相 於 衛

  齊 王 〔 一 〕 將 見 燕 、 趙 、 楚 之 相 於 衛 , 約 外 魏 〔 二 〕 。 魏 王 懼 , 恐 其 謀 伐 魏 也 , 告 公 孫 衍 。 公 孫 衍 曰 : 「 王 與 臣 百 金 , 臣 請 敗 之 。 」 王 為 約 車 , 載 〔 三 〕 百 金 。 犀 首 期 齊 王 至 之 曰 〔 四 〕 , 先 以 車 五 十 乘 至 衛 間 齊 , 行 以 百 金 〔 五 〕 , 以 請 先 見 齊 王 , 乃 得 見 。 因 久 坐 安 , 從 容 談 三 國 之 相 怨 。

〔 一 〕  鮑 本 閔 。

〔 二 〕  鮑 本 不 親 之 。

〔 三 〕  姚 本 孫 作 「 齎 」 。

〔 四 〕  鮑 本 「 曰 」 作 「 日 」 。 ○  度 其 至 衛 之 日 。  札 記 今 本 「 曰 」 作 「 日 」 。

〔 五 〕  鮑 本 無 「 車 」 字 , 「 行 」 下 補 「 人 」 字 。 ○  間 , 私 見 之 。 正 曰 : 間 , 居 諫 反 , 投 間 隙 也 。 行 以 百 金 , 猶 云 行 幾 金 於 某 。  札 記 今 本 「 行 」 下 有 「 人 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

  謂 齊 王 曰 : 「 王 與 三 國 約 外 魏 , 魏 使 公 孫 衍 來 , 今 久 與 之 談 , 是 王 謀 三 國 也 也 〔 一 〕 。 齊 王 曰 : 「 魏 王 聞 寡 人 來 , 使 公 孫 子 勞 寡 人 , 寡 人 無 與 之 語 也 。 」 三 國 之 不 相 〔 二 〕 信 齊 王 之 遇 , 遇 事 遂 敗 〔 三 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 「 也 」 字 不 重 。 ○  札 記 今 本 「 也 」 字 不 重 。 丕 烈 案 : 下 「 也 」 字 當 是 「 已 」 字 之 誤 , 輒 刪 者 未 是 。

〔 二 〕  鮑 本 「 不 相 」 作 「 相 不 」 。 ○  補 曰 : 字 殽 次 , 當 作 「 相 不 」 。  札 記 今 本 「 不 相 」 作 「 相 不 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 三 〕  鮑 本 按 上 章 , 張 儀 將 相 魏 , 犀 首 以 計 去 之 , 乃 得 相 。 而 儀 相 魏 四 歲 , 則 所 謂 以 計 去 之 , 在 儀 欲 相 之 初 ; 衍 得 相 , 宜 在 儀 復 相 秦 之 時 也 。 補 曰 ; 大 事 記 書 魏 惠 王 後 十 三 年 , 秦 張 儀 免 相 相 魏 , 魏 不 事 秦 , 以 公 孫 衍 代 相 。 解 題 云 , 衍 傳 稱 衍 相 魏 儀 去 則 不 然 , 儀 慚 無 以 歸 報 , 留 魏 四 歲 , 而 惠 王 卒 。 後 魏 襄 王 二 年 , 始 去 魏 復 相 秦 。

   魏 令 公 孫 衍 請 和 於 秦

  魏 令 公 孫 衍 請 和 於 秦 , 綦 母 恢 教 之 語 曰 ; 「 無 多 割 〔 一 〕 。 曰 , 和 成 , 固 有 秦 重 和 〔 二 〕 , 以 與 王 遇 ; 和 不 成 , 則 後 必 莫 能 以 魏 合 於 秦 者 矣 〔 三 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 割 」 下 無 「 曰 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 此 下 有 「 曰 」 字 , 乃 教 衍 說 秦 之 辭 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 標 孫 本 無 「 和 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 無 者 是 也 。

〔 三 〕  鮑 本 衍 已 相 秦 故 。 正 曰 : 此 策 , 惠 、 襄 之 世 不 可 定 。

   公 孫 衍 為 魏 將

  公 孫 衍 為 魏 將 , 與 其 相 田 繻 〔 一 〕 不 善 。 季 子 〔 二 〕 為 衍 謂 梁 王 曰 : 「 王 獨 不 見 夫 服 牛 驂 驥 乎 ? 不 可 以 行 百 步 。 今 王 以 衍 為 可 使 將 , 故 用 之 也 ; 而 聽 相 之 計 , 是 服 牛 驂 驥 也 〔 三 〕 。 牛 馬 俱 死 , 而 不 能 成 其 功 , 王 之 國 必 傷 矣 ! 願 王 察 之 。 」 〔 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 繻 」 作 「 需 」 。 ○  從 下 章 及 史 。 補 曰 ; 「 繻 」 即「
需 」 。

〔 二 〕  鮑 本 未 詳 。

〔 三 〕  姚 本 一 作 「 之 道 」 。

〔 四 〕  鮑 本 彪 謂 : 此 用 賢 而 使 不 肖 間 之 之 說 也 , 而 衍 也 非 其 人 也 。 補 曰 : 此 策 若 作 魏 將 , 則 恐 在 襄 王 時 。
 
 
 

戰 國 策 卷 二 十 三

  魏 二

   犀 首 田 盼 欲 得 齊 魏 之 兵 以 伐 趙

  犀 首 、 田 盼 欲 得 齊 、 魏 之 兵 以 伐 趙 , 梁 君 與 田 侯 〔 一 〕 不 欲 。 犀 首 曰 : 「 請 國 出 五 萬 人 , 不 過 五 月 而 趙 破 。 」 田 盼 曰 : 「 夫 輕 用 其 兵 者 , 其 國 易 危 ; 易 用 其 計 者 , 其 身 易 窮 。 公 今 言 破 趙 大 易 , 恐 有 後 咎 。 」 犀 首 曰 : 「 公 之 不 慧 也 。 夫 二 君 者 , 固 已 不 欲 矣 。 今 公 又 言 有〔
二 〕 難 以 懼 之 , 是 趙 不 伐 , 而 二 士 〔 三 〕 之 謀 困 也 。 且 公 直 言 易 , 而 事 已 去 矣 。 夫 難 搆 而 兵 結 , 田 侯 、 梁 君 見 其 危 , 又 安 敢 釋 卒 不 我 予 乎 ? 」 田 盼 曰 : 「 善 。 」 遂 勸 兩 君 聽 犀 首 。 犀 首 〔 四 〕 、 田 盼 遂 得 齊 、 魏 之 兵 。 兵 未 出 境 , 梁 君 、 田 侯 恐 其 至 而 戰 敗 也 , 悉 起 兵 從 之 , 大 敗 趙 氏 。

〔 一 〕  鮑 本 閔 王 。 正 曰 : 事 在 齊 宣 十 一 年 , 魏 惠 後 三 年 , 趙 肅 侯 十 八 年 。 公 孫 衍 欲 敗 從 , 田 盼 本 非 與 謀 , 故 其 聞 衍 之 說 , 猶 能 以 用 兵 難 之 。 既 而 訹 於 其 言 , 勸 兩 君 以 聽 衍 而 身 將 齊 、 魏 之 兵 , 蓋 狃 於 戰 鬥 之 習 , 墮 衍 計 中 , 以 成 其 欺 , 以 敗 和 好 , 快 讎 秦 之 欲 , 皆 盼 之 為 也 。 觀 馬 陵 之 役 , 魏 客 之 言 , 張 丑 說 楚 之 辭 , 知 盼 為 鄰 國 所 畏 , 百 姓 所 服 。 今 以 此 事 觀 之 , 盼 亦 優 於 勇 而 短 於 謀 者 也 。

〔 二 〕  姚 本 曾 添 「 有 」 字 。  鮑 本 無 「 有 」 字 。 ○

〔 三 〕  姚 本 一 作 「 君 」 。  鮑 本 二 士 , 衍 、 盼 。

〔 四 〕  鮑 本 「 犀 首 」 二 字 不 重 。 ○  補 二 字 。

   犀 首 見 梁 君

  犀 首 見 梁 君 曰 : 「 臣 盡 力 竭 知 , 欲 以 為 王 廣 土 取 尊 名 , 田 需 〔 一 〕 從 中 敗 君 〔 二 〕 , 王 又 聽 之 , 是 臣 終 無 成 功 也 。 需 亡 , 臣 將 侍 ; 需 侍 , 臣 請 亡 。 」 王 曰 : 「 需 , 寡 人 之 股 掌 〔 三 〕 之 臣 也 。 為 子 之 不 便 也 , 殺 之 亡 之 〔 四 〕 , 毋 謂 天 下 何 , 內 之 無 若 群 臣 何 也 〔 五 〕 ! 今 吾 為 子 外 之 , 令 毋 敢 入 〔 六 〕 子 之 事 。 入 子 之 事 者 , 吾 為 子 殺 之 亡 之 , 胡 〔 七 〕 如 ? 」 犀 首 許 諾 。 於 是 東 見 田 嬰 , 與 之 約 結 ; 召 文 子 〔 八 〕 而 相 之 魏 , 身 相 於 韓 。 〔 九 〕

〔 一 〕  姚 本 前 作 田 繻 , 今 直 言 需 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 標 「 君 」 一 作 「 臣 」 , 又 作 「 之 」 。  札 記 今 本 「 君 」 作 「 臣 」 。

〔 三 〕  鮑 本 猶 股 肱 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 標 云 , 有 「 外 之 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 有 者 當 是 。 此 讀 「 外 之 毋 謂 天 下 何 」 七 字 為 一 句 , 與 下 「 內 之 」 為 對 文 , 涉 「 今 吾 為 子 外 之 」 而 脫 。

〔 五 〕  鮑 本 內 , 謂 親 之 。 稱 「 群 臣 」 , 則 衍 與 焉 。 正 曰 ; 言 殺 之 亡 之 , 天 下 之 人 與 內 之 群 臣 , 皆 不 以 為 然 也 。

〔 六 〕  姚 本 入 , 猶 與 也 。 曾 、 劉 無 此 注 。

〔 七 〕  鮑 本 胡 , 猶 何 。

〔 八 〕  鮑 本 田 文 。

〔 九 〕  姚 本 曾 題 , 劉 連 。 〔 校 一 〕 鮑 本 補 曰 : 田 文 為 魏 相 , 蓋 犀 首 約 結 於 嬰 , 召 其 子 而 相 之 也 。 下 章 與 此 同 。 事 宜 在 襄 王 時 , 非 文 奔 魏 相 昭 王 事 也 。 身 相 韓 , 衍 欲 相 韓 也 。 下 言 置 田 需 以 稽 二 人 , 則 衍 仍 留 魏 矣 。 一 本 此 下 別 為 一 章 。 〔 校 一 〕 曾 鞏 本 , 另 篇 。 劉 敞 本 , 此 篇 與 下 篇 《 蘇 代 為 田 需 說 魏 王 》 連 篇 , 鮑 本 亦 同 。

   蘇 代 為 田 需 說 魏 王

  蘇 代 為 田 需 說 魏 王 曰 : 「 臣 請 問 文 之 為 〔 一 〕 魏 , 孰 與 其 為 齊 也 ? 」 王 曰 : 「 不 如 其 為 齊 也 。 」 「 衍 之 為 魏 , 孰 與 其 為 韓 也 〔 二 〕 ? 」 王 曰 : 「 不 如 其 為 韓 也 。 」 而 〔 三 〕 蘇 代 曰 : 「 衍 將 右 韓 而 左 魏 , 〔 四 〕 文 將 右 齊 而 左 魏 。 二 人 者 , 將 用 王 之 國 , 舉 事 於 世 , 中 道 〔 五 〕 而 不 可 , 王 且 無 所 聞 之 矣 〔 六 〕 。 王 之 國 雖 滲 〔 七 〕 樂 而 從 〔 八 〕 之 可 也 〔 九 〕 。 王 不 如 舍 〔 一 0 〕 需 於 側 , 以 稽 二 人 者 之 所 為 。 二 人 者 曰 : 『 需 非 吾 人 也 〔 一 一 〕 , 吾 舉 事 而 不 利 於 魏 , 需 必 挫 我 於 王 。 』 二 人 者 必 不 敢 有 外 心 矣 。 二 人 者 之 所 為 之 〔 一 二 〕 , 利 於 魏 與 不 利 於 魏 , 王 厝 〔 一 三 〕 需 於 側 以 稽 之 , 臣 以 為 身 利 〔 一 四 〕 而 〔 一 五 〕 便 於 事 〔 一 六 〕 。 」 王 曰 : 「 善 〔 一 七 〕 。 」 果 厝 需 於 側 。 〔 一 八 〕

〔 一 〕  姚 本 為 , 助 也 。 曾 、 劉 無 此 注 。

〔 二 〕  鮑 本 衍 , 陰 晉 人 , 時 屬 韓 , 故 下 蘇 代 說 昭 魚 亦 云 。 正 曰 : 陰 晉 , 魏 地 , 衍 實 魏 人 , 其 善 韓 非 以 此 。

〔 三 〕  鮑 本 衍 「 而 」 字 。

〔 四 〕  姚 本 右 , 近 ; 左 , 遠 。 曾 、 劉 無 此 注 。  鮑 本 右 , 言 助 之 力 。 正 曰 ; 時 尚 右 , 說 見 趙 策 。

〔 五 〕  鮑 本 中 道 , 猶 中 立 也 , 言 不 能 兩 全 二 國 。

〔 六 〕  鮑 本 不 聞 所 以 救 之 。 正 曰 : 彼 有 外 心 , 王 不 得 而 聞 之 。

〔 七 〕  鮑 本 言 浸 微 浸 弱 , 如 漏 器 然 。

〔 八 〕  姚 本 曾 作 「 後 」 。

〔 九 〕  鮑 本 言 如 漏 器 , 尚 足 樂 , 雖 從 二 子 可 也 。 然 從 二 子 必 亟 亡 , 不 得 如 是 也 。 補 曰 : 「 滲 樂 」 未 詳 。 札 記 丕 烈 案 : 此 當 作 「 操 藥 」 , 形 近 之 訛 也 。 言 國 病 甚 。 鮑 所 讀 非 。

〔 一 0 〕 鮑 本 舍 , 猶 厝 。

〔 一 一 〕 鮑 本 需 非 二 人 之 黨 。

〔 一 二 〕 姚 本 劉 去 「 之 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 厝 」 , 「 措 」 同 。

〔 一 四 〕 姚 本 劉 去 「 身 利 」 字 。  鮑 本 身 , 王 身 。

〔 一 五 〕 姚 本 一 本 無 「 而 」 字 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 而 」 下 有 「 國 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 「 而 便 於 事 」 。 又 姚 注 云 , 劉 去 「 身 利 」 字 , 一 無 「 而 」 字 , 似 義 長 。

〔 一 七 〕 札 記 今 本 「 善 」 誤 「 然 」 。

〔 一 八 〕 鮑 本 彪 謂 : 哀 王 於 是 有 人 君 之 言 , 不 亡 需 是 也 。 惜 其 不 旋 踵 , 需 不 入 衍 之 事 , 蘇 代 入 之 矣 ! 待 衍 如 是 可 也 , 如 得 賢 而 付 之 閫 外 , 若 此 者 不 亦 殆 乎 ! 正 曰 : 魏 王 始 聽 犀 首 而 欲 外 田 需 , 復 因 蘇 代 而 置 需 以 稽 二 人 。 賢 否 之 不 知 , 用 舍 之 不 能 , 熒 惑 於 游 士 之 言 , 而 拱 手 以 聽 之 , 其 孱 昏 甚 矣 !

   史 舉 非 犀 首 於 王

  史 舉 〔 一 〕 非 犀 首 於 王 。 犀 首 欲 窮 之 , 謂 張 儀 曰 : 「 請 令 王 讓 先 生 以 國 〔 二 〕 , 王 為 堯 、 舜 矣 ; 而 先 生 弗 受 , 亦 許 由 也 。 衍 請 〔 三 〕 因 令 王 致 萬 戶 邑 於 先 生 〔 四 〕 。 」 張 儀 說 , 因 令 史 舉 數 見 犀 首 。 王 聞 之 而 弗 任 也 〔 五 〕 , 史 舉 不 辭 而 去 。 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 即 甘 茂 所 事 。

〔 二 〕  鮑 本 衍 以 此 說 儀 , 使 之 為 己 解 舉 , 故 舉 後 見 之 。

〔 三 〕  鮑 本 無 「 請 」 字 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 弗 受 國 , 故 致 邑 。

〔 五 〕  鮑 本 任 , 猶 信 也 。 舉 既 非 之 , 而 數 見 之 , 故 王 疑 之 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 據 此 , 讓 國 之 說 , 不 特 鹿 毛 壽 之 愚 燕 噲 也 。 此 恐 惠 王 時 事 。

   楚 王 攻 梁 南

  楚 王 〔 一 〕 攻 梁 南 , 韓 氏 因 圍 薔 〔 二 〕 。 成 恢 〔 三 〕 為 犀 首 謂 韓 王 〔 四 〕 曰 : 「 疾 攻 薔 , 楚 師 必 進 矣 。 魏 不 能 支 , 交 臂 而 聽 楚 , 韓 氏 必 危 , 故 王 不 如 釋 薔 。 魏 無 韓 患 , 必 與 楚 戰 , 戰 而 不 勝 , 大 梁 不 能 守 , 而 又 況 存 薔 乎 ? 若 戰 而 〔 五 〕 勝 , 兵 罷 〔 六 〕 敝 , 大 王 之 攻 薔 易 矣 。 」 〔 七 〕

〔 一 〕  鮑 本 懷 。

〔 二 〕  姚 本 一 本 作 「 薔 」 。  鮑 本 「 ● 」 作 「 黃 」 。 ○  下 同 。 補 曰 : 未 詳 。 一 本 作 「 薔 」 。  札 記 今 本 「 ● 」 作 「 薔 」 。

〔 三 〕  鮑 本 魏 人 。

〔 四 〕  鮑 本 襄 。

〔 五 〕  姚 本 劉 添 「 而 」 字 。  鮑 本 無 「 而 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 罷 , 音 疲 。

〔 七 〕  鮑 本 正 曰 : 此 策 時 不 可 考 。

   魏 惠 王 死

  魏 惠 王 死 , 葬 有 日 矣 。 天 大 雨 雪 , 至 於 牛 目 〔 一 〕 , 壞 城 郭 , 且 為 棧 道 而 葬 。 群 臣 多 諫 太 子 者 , 曰 : 「 雪 甚 如 此 而 喪 行 , 民 必 甚 病 之 。 官 費 又 恐 不 給 , 請 弛 期 〔 二 〕 更 日 。 」 太 子 曰 : 「 為 人 子 , 而 以 民 勞 與 官 費 用 之 故 , 而 不 行 先 王 之 喪 , 不 義 也 〔 三 〕 。 子 勿 復 言 。 」

〔 一 〕  鮑 本 駕 車 用 牛 , 故 以 及 其 目 為 深 候 。

〔 二 〕  鮑 本 弛 , 解 也 。 昔 約 今 解 。

〔 三 〕  姚 本 一 本 無 「 也 」 字 。

  群 臣 皆 不 敢 言 , 而 以 告 犀 首 。 犀 首 曰 : 「 吾 未 有 以 言 之 也 〔 一 〕 , 是 其 唯 惠 公 〔 二 〕 乎 ! 請 告 惠 公 〔 三 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 未 得 其 說 以 說 。

〔 二 〕  姚 本 一 作 薛 公 。 旁 出 云 , 一 本 皆 惠 子 。 然 其 後 與 此 本 皆 直 言 惠 子 , 恐 惠 子 者 是 。  鮑 本 施 也 。

〔 三 〕  姚 本 一 作 「 子 」 。

  惠 公 〔 一 〕 曰 : 「 諾 。 」 駕 而 見 太 子 曰 : 「 葬 有 日 矣 。 」 太 子 曰 : 「 然 。 」 惠 公 曰 : 「 昔 王 季 歷 葬 於 楚 山〔 二 〕之〔 三 〕尾 , 欒(木改水)
水 齧 其 墓 〔 四 〕 , 見 棺 之 前 和 〔 五 〕 。 文 王 曰 : 『 嘻 ! 先 君 必 欲 一 見 群 臣 百 姓 也 夫 , 故 使 欒(木改水) 水 見 之 。 』 於 是 出 而 為 之 張 於 朝 〔 六 〕 , 百 姓 皆 見 之 , 三 日 而 後 更 葬 。 此 文 王 之 義 也 。 今 葬 有 日 矣 , 而 雪 甚 , 及 牛 目 , 難 以 行 , 太 子 為 及 日 之 故 , 得 毋 嫌 於 欲 亟 葬 乎 ? 願 太 子 更 日 。 先 王 必 欲 少 留 而 扶 社 稷 、 安 黔 首 〔 七 〕 也 , 故 使 雪 甚 。 因 弛 期 而 更 為 〔 八 〕 日 , 此 文 王 之 義 也 。 若 此 而 弗 為 , 意 者 羞 法 文 王 乎 ? 」 太 子 曰 : 「 甚 善 。 敬 弛 期 , 更 擇 日 。 」

〔 一 〕  姚 本 一 作 「 子 」 。

〔 二 〕  姚 本 續 云 : 呂 氏 春 秋 作 「 惠 公 」 、 「 渦 山 」 。

〔 三 〕  姚 本 一 本 無 「 之 」 字 。

〔 四 〕  姚 本 續 云 : 後 語 作 「 蠻 水 」 。 注 , 盛 弘 之 荊 楚 記 曰 , 「 宜 都 縣 有 蠻 水 , 即 烏 水 也 。 今 襄 州 南 有 烏 水 」 。 按 , 古 公 亶 父 以 修 德 為 百 姓 所 附 , 遂 杖 策 去 之 , 與 太 姜 踰 梁 山 而 止 於 岐 山 之 陽 。 故 詩 曰 , 「 率 西 水 許 , 至 于 岐 下 。 」 是 為 太 王 。 太 王 生 季 歷 , 季 歷 卒 , 葬 鄠 縣 之 南 , 今 之 葬 山 名 。 而 皇 甫 謐 云 , 「 楚 山 一 名 潏 山 , 鄠 縣 之 南 山 也 」 。 縱 有 楚 山 之 名 , 不 宜 得 蠻 水 所 齧 , 雖 惠 子 之 書 五 車 , 未 為 稽 古 也 。 續 云 : 欒(木改水) , 音 鸞 。 說 文 云 , 漏 流 也 , 一 曰 漬 也 。 墓 為 漏 流 所 漬 , 故 曰 「 欒(木改水) 水 齧 其 墓 」 , 不 必 譏 惠 子 也 。  鮑 本 補 曰 : 呂 氏 春 秋 作 「 葬 於 渦 水 之 尾 」 , 後 云 「 天 故 使 明 水 見 之 」 。 初 學 記 引 一 作 「 渦 山 」 , 論 衡 作 「 滑 山 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 初 學 記 引 」 四 字 乃 吳 氏 自 注 語 , 吳 本 注 中 有 注 , 今 刻 本 多 誤 , 說 已 見 齊 策 。

〔 五 〕  鮑 本 和 , 棺 兩 頭 木 。 補 曰 : 玉 篇 作 「 ● 」 , 胡 戈 、 戶 臥 二 反 ; 廣 韻 作 「 ● 」 , 皆 云 棺 頭 也 。 此 作 「 和 」 , 蓋 音 通 。

〔 六 〕  姚 本 後 語 , 「 張 帳 以 朝 」 。  鮑 本 無 「 於 」 字 。 ○  張 幕 帟 如 朝 廷 然 。 補 曰 : 姚 本 「 張 於 朝 」 注 , 後 語 , 「 張 帳 以 朝 」 。 按 周 禮 , 「 掌 次 以 待 張 事 」 。  札 記 「 於 」 , 鮑 本 無 。 丕 烈 案 : 呂 氏 春 秋 、 論 衡 作 「 張 朝 」 。

〔 七 〕  鮑 本 秦 稱 民 「 黔 首 」 , 非 此 時 語 也 。 正 曰 : 禮 祭 義 亦 有 「 黔 首 」 字 , 非 始 於 秦 。

〔 八 〕  鮑 本 為 , 猶 撰 。 正 曰 : 下 文 有 。

  惠 子 非 徒 行 其 說 也 , 又 令 魏 太 子 未 葬 其 先 王 而 因 又 〔 一 〕 說 文 王 之 義 。 說 文 王 之 義 以 示 天 下 , 豈 小 功 也 哉 ! 〔 二 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 因 又 」 作 「 又 因 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 呂 氏 春 秋 作「
因 有 」 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 雨 , 去 聲 。 「 為 之 」 、 「 為 及 」 之 「 為 」 , 去 聲 。 張 , 之 亮 反 。

   五 國 伐 秦

  五 國 伐 秦 〔 一 〕 , 無 功 而 還 。 其 後 , 齊 欲 伐 宋 , 而 秦 禁 之 。 齊 令 宋 郭 之 秦 , 請 合 而 以 伐 宋 。 秦 王 〔 二 〕 許 之 。 魏 王 畏 齊 、 秦 之 合 也 , 欲 講 於 秦 。

〔 一 〕  鮑 本 成 皋 之 役 。 此 十 年 。

〔 二 〕  鮑 本 昭 。

  謂 魏 王 曰 : 「 秦 王 謂 宋 郭 曰 : 『 分 宋 之 城 , 服 宋 之 強 者 , 六 國 也 。 乘 宋 之 敝 , 而 與 王 〔 一 〕 爭 得 者 , 楚 、 魏 也 。 請 為 王 毋 禁 楚 之 伐 魏 也 , 而 王 獨 舉 宋 。 王 之 伐 宋 也 , 請 剛 柔 而 皆 用 之 〔 二 〕 。 如 宋 者 , 欺 之 不 為 逆 者 〔 三 〕 , 殺 之 不 為 〔 四 〕 讎 者 也 。 王 無 與 之 講 以 取 , 既 已 得 矣 〔 五 〕 , 又 以 力 攻 之 , 期 於 啗 宋 而 已 矣 。 』

〔 一 〕  鮑 本 王 , 齊 閔 。

〔 二 〕  鮑 本 宋 強 、 宋 弱 , 皆 必 伐 之 。

〔 三 〕  姚 本 曾 添 「 者 」 字 。  鮑 本 無 「 者 」 字 。 ○

〔 四 〕  姚 本 曾 作 「 而 無 」 。

〔 五 〕  姚 本 劉 添 「 矣 」 字 。  鮑 本 無 「 矣 」 字 。 ○

  「 臣 聞 此 言 , 而 竊 為 王 悲 〔 一 〕 , 秦 必 且 用 此 於 王 矣 〔 二 〕 。 又 必 且 曰 王 以 〔 三 〕 求 , 既 已 得 , 又 且 以 力 攻 王 。 又 必 謂 王 曰 〔 四 〕 使 王 輕 齊 , 齊 、 魏 之 交 已 醜 〔 五 〕 , 又 且 收 齊 以 更 〔 六 〕 索 於 王 。 秦 嘗 用 此 於 楚 矣 , 又 嘗 用 此 於 韓 矣 , 願 王 之 深 計 之 也 。 秦 善 魏 不 可 知 也 已 〔 七 〕 。 故 為 王 計 , 太 上 伐 秦 , 其 次 賓 秦 , 其 次 堅 約 而 詳 講 , 與 國 無 相 離 也 〔 八 〕 。 秦 、 齊 合 , 國 不 可 為 也 已 。 王 其 聽 臣 也 , 必 無 與 講 〔 九 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 「 悲 」 作 「 患 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 用 楚 伐 魏 。

〔 三 〕  鮑 本 「 以 」 作 「 必 」 , 「 曰 」 作 「 劫 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 曰 」 當 作 「 因 」 , 形 近 之 訛 也 , 鮑 改 非 。

〔 四 〕  鮑 本 衍 「 曰 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 「 謂 」 當 作 「 講 」 , 「 曰 」 當 作 「 因 」 , 形 近 之 訛 也 。

〔 五 〕  鮑 本 惡 也 。

〔 六 〕  鮑 本 「 更 」 作 「 東 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 更 索 」 。

〔 七 〕  鮑 本 言 不 可 信 。

〔 八 〕  鮑 本 「 離 」 作 「 讎 」 。 ○  補 曰 : 「 詳 」 , 「 佯 」 通 , 史 多 有 。 「 媾 」 字 句 。 佯 媾 於 秦 , 此 即 趙 策 所 謂 不 得 已 而 必 媾 , 則 願 五 國 復 堅 約 者 。 此 「 賓 」 即 「 擯 」 。 「 讎 」 , 一 本 作 「 離 」 。  札 記 今 本 「 離 」 作 「 讎 」 。

〔 九 〕  鮑 本 與 秦 講 。

  「 秦 權 重 魏 , 魏 再 明 孰 〔 一 〕 , 是 故 又 為 〔 二 〕 足 下 傷 〔 三 〕 秦 者 , 不 敢 顯 也 〔 四 〕 。 天 下 可 令 伐 秦 , 則 陰 勸 而 弗 敢 圖 也 。 見 天 下 之 傷 秦 也 , 則 先 鬻 與 國 而 以 自 解 也 〔 五 〕 。 天 下 可 令 賓 秦 , 則 為 劫 於 與 國 而 不 得 已 者 。 天 下 不 可 , 則 先 去 〔 六 〕 , 而 以 秦 為 上 交 以 自 重 也 。 如 是 人 者 , 鬻 王 以 為 資 者 也 , 而 焉 能 免 國 於 患 ? 免 國 於 患 〔 七 〕 者 , 必 窮 三 節 〔 八 〕 , 而 行 其 上 。 上 不 可 , 則 行 其 中 ; 中 不 可 , 則 行 其 下 ; 下 不 可 , 則 明 不 與 秦 。 而 〔 九 〕 生 以 殘 秦 〔 一 0 〕 , 使 秦 皆 無 百 怨 百 利 , 唯 已 之 曾 安 〔 一 一 〕 。 令 足 下 鬻 之 以 合 於 秦 〔 一 二 〕 , 是 免 國 於 患 者 之 計 也 。 臣 何 足 以 當 之 ? 雖 然 , 願 足 下 之 論 臣 之 計 也 。

〔 一 〕  鮑 本 「 再 」 作 「 冉 」 , 「 孰 」 作 「 熟 」 。 ○  言 此 明 且 熟 。 補 曰 : 即 「 熟 」 。  札 記 丕 烈 案 : 此 當 讀 「 秦 權 重 」 為 一 句 , 「 魏 冉 明 」 為 一 句 。 「 魏 」 字 誤 複 , 「 孰 」 字 亦 有 誤 。 「 是 」 字 屬 下 句 讀 。 鮑 、 吳 皆 非 也 。

〔 二 〕  鮑 本 「 又 為 」 作 「 有 謂 」 。 ○  或 人 謂 魏 王 當 如 下 。 補 曰 : 「 又 」 , 「 有 」 通 。  札 記 丕 烈 案 : 「 為 」 , 當 去 聲 讀 , 鮑 所 改 誤 甚 。

〔 三 〕  鮑 本 傷 , 猶 。

〔 四 〕  鮑 本 恐 秦 覺 之 。

〔 五 〕  鮑 本 言 與 國 為 之 , 非 我 也 。

〔 六 〕  鮑 本 背 諸 國 也 。

〔 七 〕  姚 本 曾 、 劉 無 此 以 上 四 字 。

〔 八 〕  鮑 本 補 曰 : 三 節 , 即 上 文 太 上 、 其 次 之 說 。

〔 九 〕  姚 本 一 作 「 兩 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 生 , 猶 進 , 言 伐 之 不 已 。 正 曰 : 不 能 伐 , 不 能 擯 , 又 不 能 媾 , 必 為 秦 所 伐 , 則 誓 鬥 而 必 死 , 不 與 秦 俱 生 以 殘 秦 。

〔 一 一 〕 鮑 本 已 , 止 。 曾 , 則 也 。 言 使 秦 見 殘 , 不 擇 利 害 , 唯 務 止 魏 之 殘 以 自 安 也 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 令 」 上 補 「 無 」 字 , 「 足 」 作 「 天 」 。 ○  所 謂 鬻 王 以 秦 為 上 交 者 。 補 曰 : 「 令 」 字 上 恐 有 缺 誤 。  札 記 今 本 「 令 」 誤「
今 」 。

  「 燕 , 齊 讎 國 也 〔 一 〕 ; 秦 , 兄 弟 之 交 也 〔 二 〕 。 合 讎 國 以 伐 婚 姻 〔 三 〕 , 臣 為 之 苦 矣 〔 四 〕 。 黃 帝 戰 於 涿 鹿 之 野 , 而 西 戎 之 兵 不 至 ; 禹 攻 三 苗 , 而 東 夷 之 民 不 起 〔 五 〕 。 以 燕 伐 秦 〔 六 〕 , 黃 帝 之 所 難 也 , 而 臣 以 致 燕 甲 而 起 齊 兵 矣 。

〔 一 〕  鮑 本 兩 國 自 宣 閔 、 易 昭 再 世 相 讎 。

〔 二 〕  鮑 本 燕 、 齊 與 秦 。

〔 三 〕  鮑 本 猶 兄 弟 也 。 此 士 欲 為 魏 合 燕 、 齊 以 伐 秦 。

〔 四 〕  鮑 本 言 伐 秦 之 難 而 己 為 之 。

〔 五 〕  鮑 本 「 起 」 作 「 赴 」 。 ○  言 帝 王 用 兵 , 猶 有 不 從 者 。 不 經 見 。  札 記 今 本 「 起 」 作 「 赴 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 「 燕 」 下 補 「 齊 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 上 策 文 云 ,「
燕 , 齊 讎 國 也 ; 秦 , 兄 弟 之 交 也 」 。 「 燕 」 字 逗 , 乃 ● 下 二 句 , 故 此 云 , 「 以 燕 伐 秦 , 黃 帝 之 所 難 也 」 。 下 云 , 「 而 臣 以 致 燕 甲 而 起 齊 兵 矣 」 , 以 見 其 能 使 燕 忘 齊 為 讎 國 之 意 耳 。 鮑 讀 之 不 審 , 乃 以 「 燕 齊 」 二 字 為 連 文 , 說 「 秦 兄 弟 之 交 也 」 , 云 燕 、 齊 與 秦 , 遂 於 此 補 「 齊 」 字 , 其 誤 甚 矣 。 吳 氏 不 正 , 亦 非 。

  「 臣 又 偏 事 三 晉 之 吏 , 奉 陽 君 、 孟 嘗 君 、 韓 呡 〔 一 〕 、 周 聚 〔 二 〕 、 周 、 韓 餘 為 徒 〔 三 〕 從 而 下 之 〔 四 〕 , 恐 其 伐 秦 之 疑 也 。 又 身 自 醜 於 秦 〔 五 〕 , 扮 〔 六 〕 之 請 焚 天 下 之 秦 符 者 , 臣 也 ; 次 傳 〔 七 〕 焚 符 之 約 者 , 臣 也 ; 欲 使 五 國 約 閉 秦 關 者 , 臣 也 〔 八 〕 。 奉 陽 君 、 韓 餘 為 既 和 矣 , 蘇 脩 、 朱 嬰 〔 九 〕 既 皆 陰 在 邯 鄲 , 臣 又 說 齊 王 而 往 敗 之 。 〔 一 0 〕 天 下 共 講 , 因 使 蘇 脩 游 〔 一 一 〕 天 下 之 語 , 而 以 齊 為 上 交 , 〔 一 二 〕 兵 〔 一 三 〕 請 伐 魏 , 臣 又 爭 之 以 死 。 而 果 西 因 蘇 脩 重 報 〔 一 四 〕 。 臣 非 不 知 秦 勸 〔 一 五 〕 之 重 也 , 然 而 所 以 為 之 者 , 為 足 下 也 。 」 〔 一 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 偏 」 作 「 遍 」 , 「 呡 」 作 「 w 」 。 ○

〔 二 〕  札 記 今 本 「 聚 」 誤 「 最 」 。

〔 三 〕  鮑 本 與 為 徒 友 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 韓 餘 , 疑 即 趙 策 韓 徐 。 「 周 」 「 韓 」 之 間 有 脫 字 , 不 然 衍 「 周 」 字 。 「 為 徒 從 而 下 之 」 句 , 謂 徒 黨 合 從 也 。 又 恐 「 從 」 , 「 徒 」 字 訛 衍 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 。 當 云 , 「 徒 為 從 而 下 之 」 。 徒 , 但 也 ; 從 , 合 從 。

〔 五 〕  鮑 本 與 秦 惡 。

〔 六 〕  姚 本 扮 , 博 幻 切 , 握 也 。  鮑 本 扮 , 并 也 , 握 也 。 言 合 諸 國 。 補 曰 : 扮 , 撫 吻 反 。

〔 七 〕  鮑 本 傳 之 諸 國 。

〔 八 〕  鮑 本 「 欲 」 作 「 次 」 。 ○  不 通 秦 。 補 曰 ; 燕 策 , 蘇 代 謂 焚 天 下 之 秦 符 , 上 計 破 秦 , 其 次 長 賓 之 , 皆 與 此 合 。  札 記 今 本 「 使 」 誤 「 伐 」 。 丕 烈 案 : 上 策 文 云 , 「 扮 之 請 焚 天 下 之 秦 符 者 , 臣 也 ; 次 傳 焚 符 之 約 者 , 臣 也 」 。 「 扮 」 當 作 「 初 」 , 形 近 之 訛 也 。 二 句 是 一 事 , 上 云 「 初 」 , 下 云 「 次 」 , 自 為 對 文 。 鮑 不 審 , 乃 并 改 此 。 姚 讀 扮 , 博 幻 切 , 吳 讀 撫 吻 反 , 皆 未 是 。

〔 九 〕  鮑 本 此 皆 三 晉 之 吏 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 敗 宋 郭 合 秦 之 約 。

〔 一 一 〕 鮑 本 游 , 揄 揚 之 。

〔 一 二 〕 鮑 本 蓋 詐 。

〔 一 三 〕 鮑 本 兵 , 齊 兵 。

〔 一 四 〕 鮑 本 脩 , 在 邯 鄲 , 齊 之 西 也 。 報 以 齊 不 伐 魏 。

〔 一 五 〕 鮑 本 「 勸 」 作 「 權 」 。 ○  補 曰 : 恐 作 「 權 」 , 上 有 。

〔 一 六 〕 鮑 本 彪 謂 : 此 非 蘇 代 不 能 也 。 故 史 言 代 復 約 從 親 如 蘇 秦 時 , 獨 所 謂 行 其 上 不 可 , 則 行 其 中 , 下 為 不 可 用 也 。 夫 伐 秦 不 勝 , 竄 走 求 成 之 不 給 , 安 能 賓 之 ? 諸 侯 見 其 敗 , 輕 之 矣 , 豈 有 聽 其 堅 約 之 說 哉 ? 蓋 代 之 計 , 專 以 伐 之 為 上 , 而 游 辭 見 其 多 策 耳 , 計 不 出 於 此 也 。 正 曰 : 按 趙 策 五 國 伐 秦 章 , 蘇 代 說 奉 陽 君 云 云 , 中 有 與 此 章 出 入 者 , 知 此 必 代 之 辭 也 。 三 策 並 陳 , 上 則 伐 之 , 中 則 擯 之 , 下 則 媾 之 , 未 及 伐 之 敗 也 , 鮑 說 謬 矣 。

   魏 文 子 田 需 周 宵 相 善

  魏 文 子 〔 一 〕 、 田 〔 二 〕 需 、 周 宵 〔 三 〕 相 善 , 欲 罪 犀 首 。 犀 首 患 之 , 謂 魏 王 曰 : 「 今 所 患 者 , 齊 也 。 嬰 子 言 行 於 齊 王 〔 四 〕 , 王 欲 得 齊 , 則 胡 不 召 文 子 而 相 之 ? 彼 必 務 以 齊 事 王 。 」 王 曰 : 「 善 。 」 因 召 文 子 而 相 之 。 犀 首 以 倍 田 需 、 周 宵 〔 五 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 衍 「 魏 」 字 。 田 文 。 正 曰 : 提 魏 事 也 。

〔 二 〕  札 記 今 本 「 田 」 誤 「 曰 」 。

〔 三 〕  鮑 本 「 宵 」 作 「 霄 」 。 ○  孟 子 時 有 此 人 , 至 是 三 十 年 矣 。 正 曰 : 田 文 前 相 魏 , 當 襄 王 時 , 孟 子 見 梁 襄 王 相 去 不 遠 也 。

〔 四 〕  鮑 本 閔 。

〔 五 〕  鮑 本 二 人 雖 善 文 , 今 衍 薦 文 , 文 必 善 衍 , 善 衍 則 復 背 其 所 善 。

   魏 王 令 惠 施 之 楚

  魏 王 令 惠 施 〔 一 〕 之 楚 , 令 犀 首 之 齊 。 鈞 二 子 者 〔 二 〕 , 乘 數 鈞 〔 三 〕 , 將 測 交 也 〔 四 〕 。 楚 王 聞 之 〔 五 〕 , 施 因 令 人 〔 六 〕 先 之 楚 , 言 曰 : 「 魏 王 令 犀 首 之 齊 , 惠 施 之 楚 , 鈞 二 子 者 , 將 測 交 也 〔 七 〕 。 」 楚 王 聞 之 , 因 郊 迎 惠 施 。

〔 一 〕  鮑 本 施 自 孟 子 時 至 此 亦 三 十 餘 年 。 正 曰 : 施 屢 見 策 文 , 蓋 惠 、 襄 時 人 。 此 策 不 可 考 。

〔 二 〕  鮑 本 言 恩 禮 之 等 。

〔 三 〕  鮑 本 車 乘 之 。

〔 四 〕  鮑 本 測 , 猶 卜 也 。 視 何 國 厚 吾 使 , 因 知 其 厚 我 。 下 衍 「 楚 王 聞 之 」 四 字 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 四 字 恐 因 下 文 衍 。

〔 六 〕  札 記 「 人 」 , 鮑 本 作 「 之 」 。

〔 七 〕  鮑 本 施 欲 楚 之 厚 己 。

   魏 惠 王 起 境 內 眾

  魏 惠 王 起 境 內 眾 , 將 太 子 申 而 攻 齊 。 客 謂 公 子 理 〔 一 〕 之 傳 〔 二 〕 曰 : 「 何 不 令 公 子 泣 王 太 后 , 止 太 子 之 行 ? 事 成 則 樹 德 , 不 成 則 為 王 矣 。 太 子 年 少 , 不 習 於 兵 。 田 c 〔 三 〕 宿 將 也 , 而 孫 子 〔 四 〕 善 用 兵 。 戰 必 不 勝 , 不 勝 必 禽 。 公 子 爭 之 於 王 , 王 聽 公 子 , 公 子 不 〔 五 〕 封 ; 不 聽 公 子 , 太 子 必 敗 ; 敗 , 公 子 必 立 ; 立 , 必 為 王 也 。 」 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 申 弟 也 。 正 曰 : 註 以 下 說 推 之 , 無 明 徵 。

〔 二 〕  鮑 本 「 傳 」 作 「 傅 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 傅 」 字 是 也 。

〔 三 〕  鮑 本 「 c 」 作 「 盼 」 。 ○  札 記 今 本 「 c 」 作 「 盼 」 。

〔 四 〕  姚 本 孫 臏 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 不 」 作 「 必 」 。 ○  札 記 今 本 「 不 」 作 「 必 」 。

〔 六 〕  鮑 本 彪 謂 : 止 太 子 之 行 , 正 誼 也 ; 而 志 於 樹 德 、 為 王 , 則 譎 矣 。 故 夫 譎 正 之 間 不 容 髮 , 人 議 論 豈 以 或 出 於 正 言 未 卒 而 譎 隨 之 , 惟 其 心 之 不 正 故 也 。

   齊 魏 戰 於 馬 陵

  齊 、 魏 戰 於 馬 陵 , 齊 大 勝 魏 , 殺 太 子 申 , 覆 十 萬 之 軍 。 魏 王 召 惠 施 而 告 之 曰 : 「 夫 齊 , 寡 人 之 讎 也 , 怨 之 至 死 不 忘 。 國 雖 小 , 吾 常 欲 悉 起 兵 而 攻 之 , 何 如 ? 」 對 曰 : 「 不 可 。 臣 聞 之 , 王 者 得 度 〔 一 〕 , 而 霸 者 知 計 。 今 王 所 以 告 臣 者 , 疏 於 度 而 遠 於 計 。 王 固 先 屬 怨 於 趙 , 〔 二 〕 而 後 與 齊 戰 。 今 戰 不 勝 , 國 無 守 戰 之 備 , 王 又 欲 悉 起 而 攻 齊 , 此 非 臣 之 所 謂 〔 三 〕 也 。 王 若 欲 報 齊 乎 , 則 不 如 因 變 服 〔 四 〕 折 節 而 朝 齊 , 楚 王 〔 五 〕 必 怒 矣 。 王 游 〔 六 〕 人 而 合 其 鬥 , 則 楚 必 伐 齊 。 以 休 楚 而 伐 罷 〔 七 〕 齊 , 則 必 為 楚 禽 矣 。 是 王 以 楚 毀 齊 也 。 」 魏 王 曰 : 「 善 。 」 乃 使 人 報 於 齊 , 願 臣 畜 〔 八 〕 而 朝 。

〔 一 〕  鮑 本 法 度 。

〔 二 〕  鮑 本 記 , 三 十 年 伐 趙 , 趙 告 急 於 齊 , 齊 救 趙 伐 魏 。 正 曰 : 按 魏 伐 趙 , 趙 告 急 於 齊 , 齊 救 趙 伐 魏 , 乃 惠 王 十 八 年 敗 于 桂 陵 時 事 。 此 三 十 年 , 魏 龐 涓 伐 韓 , 齊 田 忌 、 孫 臏 伐 魏 以 救 韓 。 魏 大 發 兵 , 使 太 子 申 將 , 與 龐 涓 合 軍 拒 之 , 戰 于 馬 陵 , 魏 師 大 敗 , 殺 太 子 申 、 龐 涓 。「
魏 龐 」 以 下 , 並 大 事 記 文 , 從 孫 臏 傳 。 記 又 見 秦 、 齊 策 。

〔 三 〕  鮑 本 謂 , 謂 得 度 知 計 。

〔 四 〕  鮑 本 「 因 」 作 「 固 」 。 ○  不 為 人 君 服 。

〔 五 〕  鮑 本 威 王 。

〔 六 〕  鮑 本 游 , 謂 使 人 游 二 國 之 間 也 。

〔 七 〕  鮑 本 罷 , 音 疲 。

〔 八 〕  鮑 本 畜 , 自 比 犬 馬 也 。

  田 嬰 許 諾 。 張 丑 曰 : 「 不 可 。 戰 不 勝 魏 〔 一 〕 , 而 得 朝 禮 , 與 魏 和 而 下 楚 , 此 可 以 大 勝 也 〔 二 〕 。 今 戰 勝 魏 , 覆 十 萬 之 軍 , 而 禽 太 子 申 ; 臣 萬 乘 之 魏 , 而 卑 秦 、 楚 〔 三 〕 , 此 其 暴 於 〔 四 〕 戾 定 矣 〔 五 〕 。 且 楚 王 之 為 人 也 , 好 用 兵 而 甚 務 名 , 終 為 齊 患 者 , 必 楚 也 。 」 田 嬰 不 聽 , 遂 內 魏 王 , 而 與 之 並 朝 齊 侯 再 三 。

〔 一 〕  鮑 本 此 設 辭 也 。

〔 二 〕  鮑 本 勝 , 謂 不 敗 耳 , 非 戰 勝 。

〔 三 〕  鮑 本 「 卑 」 作 「 甲 」 。 ○  居 二 國 之 上 。

〔 四 〕  姚 本 曾 添 「 於 」 字 。  鮑 本 無 「 於 」 字 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 言 二 國 謂 齊 暴 戾 決 矣 。 正 曰 : 定 , 止 也 , 謂 齊 之 怒 止 。

  趙 氏 醜 之 。 楚 王 怒 , 自 將 而 伐 齊 , 趙 應 之 , 大 敗 齊 於 徐 州 。 〔 一 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 徐 」 作 「 } 」 。 ○  彪 謂 : 施 之 策 齊 、 楚 , 如 視 白 黑 、 數 一 二 , 可 謂 明 矣 。 而 不 能 止 太 子 之 將 , 何 邪 ? 豈 言 之 而 不 聽 邪 ? 以 施 之 智 , 其 於 策 馬 陵 之 戰 不 勞 慮 矣 。 張 丑 者 , 亦 施 之 倫 歟 ?

   惠 施 為 韓 魏 交

  惠 施 為 〔 一 〕 韓 〔 二 〕 、 魏 交 , 令 太 子 鳴 〔 三 〕 為 質 於 齊 。 王〔
四 〕 欲 見 之 , 朱 倉 〔 五 〕 謂 王 曰 : 「 何 不 稱 病 ? 臣 請 說 嬰 子 曰 : 『 魏 王 之 年 長 矣 , 今 有 疾 , 公 不 如 歸 太 子 以 德 之 。 不 然 , 公 子 高 在 楚 , 楚 將 內 而 立 之 , 是 齊 抱 空 質 而 行 不 義 也 。 』 」

〔 一 〕  鮑 本 為 , 猶 合 。  札 記 今 本 「 為 」 誤 「 謂 」 。

〔 二 〕  鮑 本 「 韓 」 作 「 齊 」 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 魏 記 唯 申 及 赫 名 , 餘 不 名 。

〔 四 〕  鮑 本 魏 王 。

〔 五 〕  鮑 本 魏 人 。

   田 需 貴 於 魏 王

  田 需 貴 於 魏 王 , 惠 子 曰 : 「 子 必 善 左 右 。 今 夫 楊 , 橫 樹 之 則 生 , 倒 〔 一 〕 樹 之 則 生 , 折 而 樹 之 又 生 。 然 使 十 人 樹 楊 , 一 人 拔 之 , 則 無 生 楊 矣 。 故 以 十 人 之 眾 , 樹 易 生 之 物 , 然 而 不 勝 一 人 者 , 何 也 ? 樹 之 難 而 去 之 易 也 。 今 子 雖 自 樹 於 王 , 而 欲 去 子 者 眾 , 則 〔 二 〕 子 必 危 矣 。 」 〔 三 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 作 「 側 」 。  鮑 本 正 曰 : 姚 云 , 「 倒 」 劉 作 「 側 」 。 愚 謂 「 倒 」 字 勝 。

〔 二 〕  姚 本 曾 去 「 則 」 字 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 此 與 孟 子 「 雖 有 天 下 易 生 之 物 」 云 云 , 語 相 類 , 而 意 在 自 樹 。 又 云 「 子 必 善 左 右 」 , 則 君 子 小 人 之 用 心 可 見 矣 。

   田 需 死

  田 需 死 。 昭 魚 謂 蘇 代 曰 : 「 田 需 死 , 吾 恐 張 儀 、 薛 公 〔 一 〕 、 犀 首 之 有 一 人 相 魏 者 。 」 代 曰 : 「 然 則 相 者 以 〔 二 〕 誰 而 君 便 之 也 ? 」 昭 魚 曰 : 「 吾 欲 太 子 之 自 相 也 。 」 代 曰 : 「 請 為 君 北 見 梁 王 , 必 相 之 矣 。 」 昭 魚 曰 : 「 奈 何 ? 」 代 曰 : 「 君 〔 三 〕 其 為 梁 王 , 代 請 說 君 。 」 昭 魚 曰 : 「 奈 何 ? 」 對 曰 : 「 代 也 從 楚 來 , 昭 魚 甚 憂 。 代 曰 : 『 君 何 憂 ? 』 曰 : 『 田 需 死 , 吾 恐 張 儀 、 薛 公 、 犀 首 有 一 人 相 魏 者 。 』 代 曰 : 『 勿 憂 也 。 梁 王 , 長 主 也 , 必 不 相 張 儀 。 張 儀 相 魏 , 必 右 秦 而 左 魏 。 薛 公 相 魏 , 必 右 齊 而 左 魏 。 犀 首 相 魏 , 必 右 韓 而 左 魏 〔 四 〕 。 梁 王 , 長 主 也 , 必 不 使 相 也 〔 五 〕 。 』 代 曰 : 『 莫 如 太 子 之 自 相 。 是 三 人 皆 以 〔 六 〕 太 子 為 非 固 〔 七 〕 相 也 , 皆 將 務 以 其 國 事 魏 , 而 欲 丞 相 之 璽 〔 八 〕 。 以 魏 之 強 , 而 持 〔 九 〕 三 萬 乘 之 國 輔 之 , 魏 必 安 矣 。 故 曰 , 不 如 太 子 自 相 也 。 』 」 遂 北 見 梁 王 , 以 此 語 告 之 , 太 子 果 自 相 。 〔 一 0 〕

〔 一 〕  鮑 本 嬰 。 正 曰 : 史 索 隱 以 為 田 文 。 按 嬰 卒 於 閔 王 之 世 。 大 事 記 附 見 於 閔 元 年 , 此 事 在 四 年 後 。

〔 二 〕  姚 本 一 本 無 「 者 以 」 字 。

〔 三 〕  鮑 本 「 君 」 作 「 若 」 。 ○  若 , 汝 也 。 補 曰 : 一 本 「 君 其 為 」 。 考 下 文 是 。  札 記 今 本 「 君 」 作 「 若 」 。 丕 烈 案 : 史 記 作 「 君 」 。

〔 四 〕  姚 本 右 , 親 也 。 左 , 疏 外 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 也 」 下 補 「 王 曰 然 則 寡 人 孰 相 」 八 字 。 ○  正 曰 : 史 有 此 八 字 。 按 此 乃 蘇 代 請 昭 魚 為 王 , 而 設 為 說 王 之 辭 , 無 此 句 可 也 。  札 記 丕 烈 案 : 史 亦 設 辭 , 但 不 必 與 策 文 同 耳 。

〔 六 〕  鮑 本 「 皆 以 」 作 「 不 以 」 。 ○  補 曰 : 「 不 以 」 , 一 本 作「
皆 以 」 。 史 同 。

〔 七 〕  姚 本 固 , 猶 久 。

〔 八 〕  鮑 本 印 也 。 補 曰 : 秦 武 王 初 置 丞 相 , 用 樗 里 子 、 甘 茂 , 在 張 儀 死 後 。 此 云 丞 相 璽 , 則 魏 已 有 此 名 。

〔 九 〕  姚 本 一 本 無 「 持 」 字 。

〔 一 0 〕 鮑 本 魏 記 九 年 有 。 補 曰 : 大 事 記 , 赧 王 八 年 書 秦 逐 公 孫 衍 , 謂 衍 既 去 秦 , 事 不 復 見 。 韓 非 子 載 犀 首 與 張 壽 為 怨 , 陳 需 新 入 , 不 善 犀 首 , 因 使 人 微 殺 張 壽 。 魏 王 以 為 犀 首 也 , 乃 誅 之 。 然 則 衍 去 秦 後 , 終 為 魏 所 殺 也 。 愚 按 , 陳 需 即 策 中 田 需 , 而 策 以 田 需 死 後 , 魏 欲 相 犀 首 , 其 說 不 同 , 當 考 。 又 赧 王 二 十 二 年 , 伊 闕 之 敗 , 策 云 公 孫 衍 割 地 和 秦 。 大 事 記 猶 著 其 名 , 豈 別 一 人 耶 ? 李 兌 約 五 國 攻 秦 時 亦 有 公 孫 衍 , 去 此 又 九 年 。 上 距 犀 首 為 秦 大 良 造 時 幾 五 十 年 , 嘗 疑 其 甚 遠 。 說 見 趙 策 。

   秦 召 魏 相 信 安 君

  秦 召 魏 相 信 安 君 〔 一 〕 , 信 安 君 不 欲 往 。 蘇 代 為 說 秦 王 〔 二 〕 曰 : 「 臣 聞 之 , 忠 不 必 當 〔 三 〕 , 當 必 不 忠 。 今 臣 願 〔 四 〕 大 王 陳 臣 之 愚 意 , 恐 其 不 忠 於 下 吏 , 自 使 有 要 領 〔 五 〕 之 罪 。 願 大 王 察 之 。 今 大 王 令 人 執 事 於 魏 〔 六 〕 , 以 完 其 交 , 臣 恐 魏 交 之 益 疑 也 。 將 以 塞 趙 也 〔 七 〕 , 臣 又 恐 趙 之 益 勁 也 〔 八 〕 。 夫 魏 王 之 愛 習 魏 信 〔 九 〕 也 , 甚 矣 ; 其 智 能 而 任 用 之 也 , 厚 矣 ; 其 畏 惡 〔 一 0 〕 嚴 尊 秦 也 , 明 矣 。 今 〔 一 一 〕 王 之 使 人 入 魏 而 不 用 , 則 王 之 使 人 入 魏 無 益 也 。 若 用 〔 一 二 〕 , 魏 必 舍 所 愛 習 而 用 所 畏 惡 , 此 魏 王 之 所 以 〔 一 三 〕 不 安 也 。 夫 舍 萬 乘 之 事 而 退 〔 一 四 〕 , 此 魏 信 之 所 難 行 也 。 夫 令 人 之 君 處 所 不 安 , 令 人 之 相 行 所 不 能 , 以 此 為 親 , 則 難 久 矣 。 臣 故 恐 魏 交 之 益 疑 也 。 且 魏 信 舍 事 〔 一 五 〕 , 則 趙 〔 一 六 〕 之 謀 者 必 曰 : 『 舍 於 秦 〔 一 七 〕 , 秦 必 令 其 所 愛 信 者 用 趙 。 』 是 趙 存 而 我 亡 也 〔 一 八 〕 , 趙 安 而 我 危 也 。 則 上 有 野 戰 之 氣 〔 一 九 〕 , 下 有 堅 守 之 心 , 臣 故 恐 趙 之 益 勁 也 〔 二 0 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 史 不 書 。

〔 二 〕  鮑 本 武 或 昭 。 正 曰 : 無 考 。

〔 三 〕  姚 本 一 本 作 「 黨 」 。  鮑 本 「 當 」 作 「 黨 」 。 ○  為 信 安 說 , 疑 於 黨 之 。

〔 四 〕  鮑 本 「 願 」 下 補 「 為 」 字 。 ○  補 曰 : 「 願 」 下 有 缺 字 。

〔 五 〕  鮑 本 要 領 , 斬 刑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 謂 別 置 相 , 以 代 信 安 。

〔 七 〕  鮑 本 信 安 必 右 趙 者 , 秦 召 而 伐 之 , 欲 魏 不 通 趙 。

〔 八 〕  鮑 本 交 魏 益 堅 。

〔 九 〕  鮑 本 魏 信 即 信 安 , 省 言 之 。

〔 一 0 〕 鮑 本 惡 , 猶 憚 。

〔 一 一 〕 姚 本 曾 作 「 令 」 。

〔 一 二 〕 鮑 本 用 秦 所 使 。

〔 一 三 〕 姚 本 劉 添 「 以 」 字 。  鮑 本 無 「 以 」 字 。 ○

〔 一 四 〕 鮑 本 謂 去 相 位 。

〔 一 五 〕 鮑 本 亦 去 信 也 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 趙 」 作 「 魏 」 。 ○

〔 一 七 〕 鮑 本 此 舍 , 猶 棄 。 奪 其 愛 習 , 是 秦 棄 魏 也 。

〔 一 八 〕 鮑 本 我 , 魏 也 。 秦 本 欲 塞 趙 而 云 然 , 此 魏 自 疑 之 辭 , 非 必 秦 意 。

〔 一 九 〕 鮑 本 將 與 秦 戰 。

〔 二 0 〕 鮑 本 魏 不 能 獨 抗 秦 , 必 結 趙 。 正 曰 : 趙 之 謀 事 者 曰 , 魏 信 見 舍 於 秦 , 秦 亦 將 易 置 趙 之 臣 , 令 其 所 愛 信 者 用 於 趙 , 我 之 權 去 勢 奪 , 是 趙 存 而 我 已 亡 , 趙 安 而 我 獨 危 , 則 必 戰 必 守 , 不 聽 秦 命 , 是 趙 益 以 強 。

  「 大 王 欲 完 魏 〔 一 〕 之 交 , 而 使 趙 小 心 乎 ? 不 如 用 魏 信 而 尊 之 以 名 。 魏 信 事 王 , 國 安 而 名 尊 ; 離 王 〔 二 〕 , 國 危 而 權 輕 。 然 則 魏 信 之 事 主 〔 三 〕 也 , 上 所 以 為 其 主 者 忠 矣 , 下 所 以 自 為 者 厚 矣 , 彼 其 事 王 必 完 矣 。 趙 之 用 事 者 必 曰 : 『 魏 氏 之 名 族 不 高 於 我 , 土 地 之 實 不 厚 於 我 。 魏 信 以 韓 〔 四 〕 、 魏 事 秦 , 秦 甚 善 之 , 國 得 安 焉 , 身 取 尊 焉 。 今 我 講 〔 五 〕 難 於 秦 兵 為 招 質 〔 六 〕 , 國 處 削 危 之 形 , 非 得 計 也 。 結 怨 於 外 , 主 〔 七 〕 患 於 中 , 身 處 死 亡 之 , 非 完 事 也 。 』 彼 將 傷 其 前 事 , 而 悔 其 過 〔 八 〕 行 ; 冀 其 利 , 必 多 割 以 深 下 〔 九 〕 王 。 則 是 大 王 垂 拱 之 〔 一 0 〕 割 以 為 利 重 〔 一 一 〕 , 堯 、 舜 之 所 求 而 不 能 得 也 。 臣 願 大 王 察 之 〔 一 二 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 無 「 魏 」 字 , 「 完 」 下 補 「 魏 」 字 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 不 事 之 。

〔 三 〕  鮑 本 「 主 」 作 「 王 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 王 」 字 是 也 。

〔 四 〕  鮑 本 衍 「 韓 」 字 。 補 曰 : 疑 衍 。  札 記 丕 烈 案 : 此 「 韓 」 當 作 「 輔 」 , 形 近 之 訛 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 講 」 作 「 搆 」 。 ○  補 曰 : 宜 從 「 搆 」 讀 。  札 記 今 本 「 講 」 作 「 搆 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 言 於 用 兵 為 招 為 質 。 招 , 言 召 兵 ; 質 , 猶 本 也 , 為 之 張 本 。 正 曰 : 「 招 質 」 未 詳 。

〔 七 〕  鮑 本 「 主 」 作 「 生 」 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 「 其 過 」 作 「 過 其 」 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 下 , 亦 事 也 。

〔 一 0 〕 姚 本 一 作 「 多 」 。  鮑 本 「 之 」 作 「 多 」 。 ○

〔 一 一 〕 鮑 本 得 地 則 益 重 。

〔 一 二 〕 鮑 本 彪 謂 : 堯 、 舜 讓 天 下 而 何 愛 於 地 ! 此 特 辯 士 欲 重 其 事 而 言 之 過 , 若 此 者 不 一 也 。 正 曰 : 此 類 註 , 不 必 辨 。

   秦 楚 攻 魏 圍 皮 氏

  秦 、 楚 攻 魏 , 圍 皮 氏 〔 一 〕 。 為 魏 謂 楚 王 〔 二 〕 曰 : 「 秦 、 楚 勝 魏 , 魏 王 之 恐 也 〔 三 〕 見 亡 矣 〔 四 〕 , 必 舍 〔 五 〕 於 秦 , 王 何 不 倍 秦 而 魏 王 ? 魏 王 喜 , 必 內 太 子 〔 六 〕 。 秦 恐 失 楚 , 必 效 〔 七 〕 城 於 王 , 王 雖 復 與 之 攻 魏 可 也 。 」 楚 王 曰 : 「 善 。 」 乃 倍 秦 而 與 魏 。 魏 內 太 子 於 楚 。

〔 一 〕  鮑 本 無 「 魏 」 字 。 ○  亦 十 三 年 。 補 曰 : 一 本 「 攻 魏 , 圍 皮 氏 」 。 屬 河 東 。

〔 二 〕  鮑 本 懷 。

〔 三 〕  鮑 本 衍 「 也 」 字 。 正 曰 : 下 章 有 此 句 法 。  札 記 丕 烈 案 : 下 卷 策 文 云 「 魏 王 之 懼 也 見 亡 」 , 吳 據 此 也 。

〔 四 〕  鮑 本 「 矣 」 作 「 也 」 。 ○

〔 五 〕  姚 本 一 作 「 合 」 。  鮑 本 「 舍 」 作 「 合 」 。 ○

〔 六 〕  鮑 本 豈 秦 歸 太 子 而 攻 耶 ? 正 曰 : 說 見 前 章 。

〔 七 〕  札 記 今 本 「 效 」 誤 「 攻 」 。

  秦 恐 , 許 楚 城 , 欲 興 之 復 攻 魏 。 樗 里 疾 怒 , 欲 與 魏 攻 楚 , 恐 魏 之 以 太 子 在 楚 不 肯 也 。 為 疾 謂 楚 王 曰 : 「 外 臣 疾 使 臣 謁 之 , 曰 : 『 敝 邑 之 王 〔 一 〕 欲 效 城 〔 二 〕 , 而 為 魏 太 子 之 尚 在 楚 也 , 是 以 未 敢 。 王 出 魏 質 , 臣 〔 三 〕 請 效 之 , 而 復 固 秦 、 楚 之 交 , 以 疾 〔 四 〕 攻 魏 。 』 」 楚 王 曰 : 「 諾 。 」 乃 出 魏 太 子 。 秦 因 合 魏 以 攻 楚 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 昭 。

〔 二 〕  鮑 本 前 許 之 , 未 入 也 。

〔 三 〕  姚 本 曾 作 「 太 子 」 。

〔 四 〕  鮑 本 此 疾 , 速 也 , 非 名 。 正 曰 : 作 名 , 通 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 大 事 記 , 赧 王 九 年 , 秦 甘 茂 、 樗 里 疾 伐 魏 皮 氏 , 未 拔 , 甘 茂 棄 軍 奔 齊 , 樗 里 疾 與 魏 和 , 罷 兵 。 按 茂 傳 , 茂 言 秦 昭 王 以 武 遂 歸 韓 , 向 壽 、 公 孫 衍 怨 , 讒 茂 , 茂 輟 伐 魏 云 。

   龐 蔥 與 太 子 質 於 邯 鄲

  龐 蔥 〔 一 〕 與 太 子 〔 二 〕 質 於 邯 鄲 , 謂 魏 王 曰 : 「 今 一 人 言 市 有 虎 , 王 信 之 乎 ? 」 王 曰 : 「 否 。 」 「 二 人 言 市 有 虎 , 王 信 之 乎 ? 」 王 曰 : 「 寡 人 疑 之 矣 。 」 「 三 人 言 市 有 虎 , 王 信 之 乎 ? 」 王 曰 : 「 寡 人 信 之 矣 。 」 龐 蔥 曰 : 「 夫 市 之 無 虎 明 矣 , 然 而 三 人 言 而 成 虎 。 今 邯 鄲 去 大 梁 也 遠 於 市 , 而 議 臣 者 過 於 三 人 矣 。 願 王 察 之 矣 〔 三 〕 。 」 王 曰 : 「 寡 人 自 為 知 〔 四 〕 。 」 於 是 辭 行 , 而 讒 言 先 至 。 後 太 子 罷 質 , 果 不 得 見 。 〔 五 〕

〔 一 〕  跳 本 孫 作 「 恭 」 。

〔 二 〕  鮑 本 魏 太 子 。

〔 三 〕  鮑 本 「 矣 」 作 「 也 」 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 言 不 信 人 。

〔 五 〕  姚 本 曾 作 「 於 是 辭 行 , 而 讒 言 先 至 , 後 果 不 得 見 魏 君 矣 」 。 劉 作 「 於 是 辭 行 , 而 讒 言 先 至 , 後 果 不 見 龐 君 。 王 曰 : 『 寡 人 自 為 知 』 。 太 子 罷 質 , 果 不 得 見 」 。  鮑 本 史 不 書 太 子 質 事 。 以 下 章 年 時 , 因 舊 次 之 於 此 。 正 曰 : 此 策 言 邯 鄲 去 大 梁 也 遠 , 則 徙 都 大 梁 以 後 事 。 惠 王 三 十 一 年 , 秦 虜 公 子 卬 , 後 徙 梁 , 而 韓 、 宋 、 魯 、 衛 之 朝 , 乃 惠 王 十 五 年 也 , 舊 次 恐 不 以 此 。

   梁 王 魏 嬰 觴 諸 侯 於 范 臺

  梁 王 魏 嬰 〔 一 〕 觴 諸 侯 於 范 臺 〔 二 〕 。 酒 酣 , 請 魯 君 舉 觴 〔 三 〕 。 魯 君 興 , 避 席 擇 言 〔 四 〕 曰 : 「 昔 者 , 帝 女 〔 五 〕 令 〔 六 〕 儀 狄〔
七 〕 作 酒 而 美 , 進 之 禹 , 禹 飲 而 甘 之 , 遂 疏 儀 狄 , 絕 旨 酒 , 曰 : 『 後 世 必 有 以 酒 亡 其 國 者 。 』 齊 桓 公 夜 半 不 嗛 〔 八 〕 , 易 牙 〔 九 〕 乃 煎 敖 〔 一 0 〕 燔 炙 〔 一 一 〕 , 和 調 五 味 而 進 之 , 桓 公 食 之 而 飽 , 至 旦 不 覺 〔 一 二 〕 , 曰 : 『 後 世 必 有 以 味 亡 其 國 者 。 』 晉 文 公 得 南 之 威 〔 一 三 〕 , 三 日 不 聽 朝 , 遂 推 南 之 威 而 遠 之 , 曰 : 『 後 世 必 有 以 色 亡 其 國 者 。 』 楚 王 登 強 臺 〔 一 四 〕 而 望 崩 山 〔 一 五 〕 , 左 江 而 右 湖 , 以 臨 彷 徨 〔 一 六 〕 , 其 樂 忘 死 〔 一 七 〕 , 遂 盟 強 臺 而 弗 登 , 曰 : 『 後 世 必 有 以 高 臺 陂 池 〔 一 八 〕 亡 其 國 者 〔 一 九 〕 。 』 今 主 君 之 尊 , 儀 狄 之 酒 也 ; 主 君 之 味 , 易 牙 之 調 也 ; 左 白 台 而 右 閭 須 〔 二 0 〕 , 南 威 之 美 也 ; 前 夾 林 而 後 蘭 臺 〔 二 一 〕 , 強 臺 之 樂 也 。 有 一 於 此 , 足 以 亡 其 國 。 今 主 君 兼 此 四 者 , 可 無 戒 與 ! 」 梁 王 稱 善 相 屬 。 〔 二 二 〕

〔 一 〕  鮑 本 史 作 「 罃 」 , 音 相 近 。

〔 二 〕  鮑 本 此 十 五 年 , 魯 、 衛 、 宋 、 鄭 君 來 朝 。 補 曰 : 大 事 記 書 韓 、 宋 、 魯 、 衛 為 序 。 解 題 云 , 是 時 魏 惠 王 方 強 , 諸 侯 相 率 而 朝 之 也 。 索 隱 , 按 紀 年 , 魯 恭 侯 、 宋 桓 侯 、 衛 成 侯 、 鄭 釐 侯 。 桓 侯 即 公 剔 成 , 釐 侯 即 昭 侯 。

〔 三 〕  鮑 本 魯 共 公 。 補 曰 : 李 善 注 文 選 引 戰 國 策 皆 作 「 舉 觚 」 。 大 事 記 , 魯 君 舉 觴 , 古 者 於 旅 也 , 語 於 是 道 古 , 即 晉 所 謂 杜 舉 也 。  札 記 丕 烈 案 : 此 七 啟 注 。

〔 四 〕  鮑 本 擇 善 而 言 。

〔 五 〕  鮑 本 蓋 堯 、 舜 女 。 正 曰 : 無 考 。

〔 六 〕  姚 本 一 本 無 「 令 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 博 物 志 言 禹 時 人 。

〔 八 〕  姚 本 快 也 。  鮑 本 嗛 , 口 有 所 銜 也 , 言 不 善 食 。 補 曰 : 嗛 , 苦 簞 反 。 高 注 快 也 , 則 當 苦 劫 反 。

〔 九 〕  鮑 本 太 公 世 家 註 , 雍 巫 字 。 補 曰 : 知 味 者 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 敖 」 作 「 熬 」 。 ○  補 曰 : 熬 , 古 字 通 。  札 記 今 本 「 敖 」 作 「 熬 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 燔 , 火 爇 物 。 補 曰 : 有 汁 而 乾 曰 煎 , 乾 煎 曰 熬 , 肉 爇 之 曰 燔 , 近 火 曰 炙 。

〔 一 二 〕 鮑 本 飽 而 寢 安 。 補 曰 : 覺 , 居 效 反 。

〔 一 三 〕 姚 本 一 本 無 「 之 」 字 。  鮑 本 未 詳 。

〔 一 四 〕 姚 本 一 作 「 荊 」 。  鮑 本 補 曰 : 說 苑 , 「 楚 昭 王 欲 之 荊 臺 」 。 後 漢 邊 讓 遊 章 華 臺 賦 , 「 息 於 荊 臺 之 上 」 。 荊 臺 即 章 華 也 。 淮 南 子 云 , 「 昭 王 曰 , 吾 聞 子 樂 於 強 臺 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 荊 」 、 「 強 」 聲 之 轉 也 。

〔 一 五 〕 姚 本 一 作 「 崇 山 」 , 藝 文 類 聚 引 。  鮑 本 補 曰 : 說 苑 , 「 南 望 獵 山 」 。 遊 章 華 臺 賦 , 「 南 眺 巫 山 之 阿 」 。 淮 南 子 , 「 南 望 料 山 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 獵 」 、 「 料 」 聲 之 轉 也 。

〔 一 六 〕 姚 本 一 作 「 方 湟 」 , 藝 文 類 聚 引 。  鮑 本 自 上 觀 下 曰 臨 。 集 韻 , 彷 徨 , 彷 佯 , 仿 佯 , 徙 倚 也 。 補 曰 : 說 苑 , 「 下 臨 方 淮 」 。 遊 章 華 臺 賦 , 「 前 方 淮 之 水 」 。 淮 南 子 , 「 以 臨 方 皇 」 。  札 記 丕 烈 案 : 二 「 淮 」 字 皆 當 作 「 湟 」 , 形 近 之 訛 也 。 「 徨 」 , 「 皇 」 、 「 湟 」 同 字 耳 。

〔 一 七 〕 鮑 本 補 曰 : 說 苑 云 , 「 楚 昭 王 欲 之 荊 臺 。 司 馬 子 綦 進 諫 曰 , 『 荊 臺 之 遊 , 左 洞 庭 之 波 , 右 彭 蠡 之 水 , 南 望 獵 山 , 下 臨 方 淮 , 其 地 使 人 遺 老 而 忘 死 , 王 不 可 遊 也 』 」 。 後 漢 邊 讓 遊 章 華 臺 賦 云 , 「 楚 王 遊 雲 夢 之 澤 , 息 於 荊 臺 之 上 , 前 方 淮 之 水 , 左 洞 庭 之 波 , 右 顧 彭 蠡 之 隩 , 南 眺 巫 山 之 阿 , 延 目 廣 坐 , 騁 觀 終 日 , 顧 謂 左 史 倚 相 曰 , 『 盛 哉 斯 樂 , 可 以 遺 老 而 忘 死 也 』 」 。 荊 臺 即 章 華 也 。 淮 南 子 云 , 「 令 尹 子 佩 請 飲 莊 王 , 莊 王 許 諾 云 云 。 莊 王 曰 , 吾 聞 子 樂 於 強 臺 , 強 臺 者 , 南 望 料 山 以 臨 方 皇 , 左 江 而 右 淮 , 其 樂 忘 死 。 若 吾 薄 陋 之 人 , 不 可 以 當 此 樂 也 」 。 注 , 料 山 , 山 名 ; 方 皇 , 水 名 。 右 三 說 聊 記 以 廣 聞 。

〔 一 八 〕 鮑 本 書 註 , 澤 障 曰 陂 , 停 水 曰 池 。

〔 一 九 〕 鮑 本 蓋 莊 王 云 。

〔 二 0 〕 鮑 本 皆 美 人 。 補 曰 : 閭 須 , 見 荀 子 。

〔 二 一 〕 鮑 本 臺 、 林 , 地 缺 , 各 在 其 國 。

〔 二 二 〕 鮑 本 彪 謂 : 魯 , 周 公 之 後 也 , 其 教 澤 存 焉 。 故 齊 仲 孫 湫 曰 , 「 猶 秉 周 禮 」 。 韓 起 亦 云 , 「 周 禮 盡 在 魯 矣 」 , 仲 尼 氏 作 , 縉 紳 先 生 萃 焉 。 於 是 特 為 中 國 禮 義 之 邦 。 觀 魯 君 之 所 稱 說 , 則 周 、 孔 之 澤 深 矣 。 舉 觴 一 時 , 而 為 天 下 萬 世 之 明 戒 , 魯 君 豈 非 賢 君 哉 ! 補 曰 : 「 觀 魯 」 至 「 深 矣 」 二 語 , 大 事 記 取 。
 
 
 

戰 國 策 卷 二 十 四

  魏 三

   秦 趙 約 而 伐 魏

  秦 、 趙 約 而 伐 魏 〔 一 〕 , 魏 王 患 之 。 芒 卯 〔 二 〕 曰 : 「 王 勿 憂 也 。 臣 請 發 張 倚 〔 三 〕 使 謂 趙 王 〔 四 〕 曰 , 夫 鄴 , 寡 人 固 刑 〔 五 〕 弗 有 也 。 今 大 王 收 秦 而 攻 魏 , 寡 人 請 以 鄴 事 大 王 。 」 趙 〔 六 〕 王 喜 , 召 相 國 而 命 之 曰 : 「 魏 王 請 以 鄴 〔 七 〕 事 寡 人 , 使 寡 人 絕 秦 。 」 相 國 曰 : 「 收 秦 攻 魏 , 利 不 過 鄴 。 今 不 用 兵 而 得 鄴 , 請 許 魏 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 趙 約 」 作 「 約 趙 」 。 ○

〔 二 〕  姚 本 淮 南 子 注 , 孟 卯 , 齊 人 也 , 戰 國 策 作 「 芒 卯 」 。

〔 三 〕  鮑 本 魏 人 。

〔 四 〕  鮑 本 惠 文 。

〔 五 〕  姚 本 一 作 「 形 」 。  鮑 本 「 刑 」 作 「 形 」 。 ○  形 , 猶 勢 也 。 高 注 為 刑 法 , 雖 通 , 而 此 書 多 作 「 形 」 。

補 曰 : 此 書 「 刑 」 、 「 形 」 字 通 。

〔 六 〕  姚 本 一 本 無 「 趙 」 字 。

〔 七 〕  姚 本 曾 、 劉 一 作 「 國 」 。

  張 倚 因 謂 趙 王 曰 : 「 敝 邑 之 吏 效 城 者 , 已 在 鄴 矣 。 大 王 且 何 以 報 魏 ? 」 趙 王 因 令 閉 關 絕 秦 。 秦 、 趙 大 惡 。

  芒 卯 應 趙 使 曰 : 「 敝 邑 所 以 事 大 王 者 , 為 完 鄴 也 。 今 郊 〔 一 〕 鄴 者 , 使 者 之 罪 也 , 卯 不 知 也 。 」 趙 王 恐 魏 承 秦 之 怒 , 遽 割 五 城 以 合 於 魏 而 支 秦 。 〔 二 〕

〔 一 〕  姚 本 孫 一 作 「 效 」 。  鮑 本 「 郊 」 作 「 效 」 。 ○  補 曰 : 當 從 上 文 。  札 記 今 本 「 郊 」 作 「 效 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 作 「 效 」 自 是 , 但 與 姚 氏 校 語 矛 盾 也 。

〔 二 〕  鮑 本 此 六 年 , 書 卯 以 詐 重 者 此 也 。 彪 謂 : 此 馮 亭 上 黨 之 事 也 , 惠 文 失 之 於 魏 , 孝 成 失 之 於 韓 , 雖 所 喪 敗 有 多 寡 之 差 , 其 貪 而 不 明 , 真 父 子 也 。

   芒 卯 謂 秦 王

  芒 卯 謂 秦 王 〔 一 〕 曰 : 「 王 之 士 未 有 為 之 中 〔 二 〕 者 也 。 臣 聞 明 王 不 胥 〔 三 〕 中 而 行 。 王 之 所 欲 於 魏 者 , 長 羊 〔 四 〕 、 王 屋 〔 五 〕 、 洛 林 〔 六 〕 之 地 也 。 王 能 使 臣 為 魏 之 司 徒 〔 七 〕 , 則 臣 能 使 魏 獻 之 。 」 秦 王 曰 : 「 善 。 」 因 任 之 〔 八 〕 以 為 魏 之 司 徒 。

〔 一 〕  鮑 本 昭 。

〔 二 〕  鮑 本 中 , 謂 用 事 於 諸 國 之 中 , 猶 內 應 云 。

〔 三 〕  鮑 本 「 胥 」 作 「 咠 」 , 又 改 作 「 背 」 。 ○  補 曰 : 一 本 作「
● 」 , 俱 未 詳 。 「 胥 」 , 說 見 趙 策 。 札 記 今 本 「 胥 」 作 「 背 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 四 〕  鮑 本 「 羊 」 作 「 平 」 。 ○  下 同 , 屬 汝 南 。 補 曰 : 地 未 詳 , 或 字 誤 。

〔 五 〕  鮑 本 在 河 東 垣 縣 東 北 。

〔 六 〕  鮑 本 即 蘇 代 所 謂 林 中 , 河 南 宛 陵 林 鄉 也 。

〔 七 〕  鮑 本 本 周 官 , 此 所 謂 為 之 中 。

〔 八 〕  鮑 本 無 「 之 」 字 。 ○

  謂 魏 王 曰 : 「 王 所 患 者 上 地 〔 一 〕 也 。 秦 之 所 欲 於 魏 者 , 長 羊 、 王 屋 、 洛 林 之 地 也 。 王 獻 之 秦 , 則 上 地 無 憂 患 。 因 請 以 下 兵 東 擊 齊 , 攘 地 必 〔 二 〕 遠 矣 。 」 魏 王 曰 : 「 善 。 」 因 獻 之 秦 。

〔 一 〕  鮑 本 上 流 之 地 , 近 秦 。 正 曰 : 未 知 所 指 。

〔 二 〕  鮑 本 「 必 」 下 有 「 不 」 字 。 ○

  地 入 數 月 , 而 秦 兵 不 下 。 魏 王 謂 芒 卯 曰 : 「 地 已 入 數 月 , 而 秦 兵 不 下 , 何 也 ? 」 芒 卯 曰 : 「 臣 有 死 罪 。 雖 然 , 臣 死 , 則 契 折 於 秦 〔 一 〕 , 王 無 以 責 秦 。 王 因 赦 其 罪 , 臣 為 王 責 約 於 秦 。 」

〔 一 〕  鮑 本 折 , 毀 也 , 言 不 可 有 責 於 秦 。

  乃 之 秦 , 謂 秦 王 曰 : 「 魏 之 所 以 獻 長 羊 、 王 屋 、 洛 林 之 地 者 , 有 意 〔 一 〕 欲 以 下 大 王 之 兵 東 擊 齊 也 。 今 地 已 入 , 而 秦 兵 不 可 下 , 臣 則 死 人 也 。 雖 然 , 後 山 東 之 士 , 無 以 利 事 王 者 矣 。 」 秦 王 戄 〔 二 〕 然 曰 : 「 國 有 事 , 未 澹 〔 三 〕 下 兵 也 , 今 以 兵 從 。 」 後 十 日 , 秦 兵 下 。 芒 卯 并 將 秦 、 魏 之 兵 , 以 東 擊 齊 , 啟 地 二 十 二 縣 。

〔 一 〕  鮑 本 無 「 有 意 」 二 字 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 「 戄 」 作 「 懼 」 。 ○  補 曰 : 姚 本 作 「 戄 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 懼 」 、 「 瞿 」 同 字 , 作 懼 亦 可 通 。

〔 三 〕  鮑 本 「 澹 」 作 「 贍 」 。 ○  贍 , 給 也 。 補 曰 : 即 贍 。 前 漢 志 「 澹 」 用 □ 。

   秦 敗 魏 於 華 走 芒 卯 而 圍 大 梁

  秦 敗 魏 於 華 〔 一 〕 , 走 芒 卯 而 圍 大 梁 。 須 賈 〔 二 〕 為 魏 謂 穰 侯 曰 : 「 臣 聞 魏 氏 大 臣 父 兄 皆 謂 魏 王 曰 : 『 初 〔 三 〕 時 惠 王 伐 趙 , 戰 勝 乎 三 梁 〔 四 〕 , 十 萬 之 軍 拔 邯 鄲 〔 五 〕 , 趙 氏 不 割 , 而 邯 鄲 復 歸 。 齊 人 攻 燕 , 殺 子 之 , 破 故 國 〔 六 〕 , 燕 不 割 , 而 燕 國 復 歸 。 燕 、 趙 之 所 以 國 全 兵 勁 , 而 地 不 并 乎 諸 侯 者 , 以 其 能 忍 難 而 重 出 地 也 。 宋 、 中 山 數 伐 數 割 , 而 隨 以 亡 。 臣 〔 七 〕 以 為 燕 、 趙 可 法 , 而 宋 、 中 山 可 無 為 也 。 夫 秦 貪 戾 之 國 而 無 親 , 蠶 食 魏 , 盡 晉 國 , 戰 勝 睾 子 〔 八 〕 , 割 八 縣 , 地 未 畢 入 而 兵 復 出 矣 。 夫 秦 何 厭 之 有 哉 ! 今 又 走 芒 卯 , 入 北 地 〔 九 〕 , 此 非 但 攻 梁 也 , 且 劫 王 以 多 割 也 , 王 必 勿 聽 也 。 今 王 循 楚 、 趙 而 講 〔 一 0 〕 , 楚 、 趙 怒 而 與 王 爭 事 秦 , 秦 必 受 之 。 秦 挾 楚 、 趙 之 兵 以 復 攻 , 則 國 救 亡 不 可 得 也 〔 一 一 〕 已 。 願 王 之 必 無 講 也 。 王 若 欲 講 , 必 少 割 而 有 質 〔 一 二 〕 ; 不 然 必 欺 〔 一 三 〕 。 』 是 臣 之 所 聞 於 魏 也 , 願 君 之 以 是 慮 事 也 。

〔 一 〕  鮑 本 華 山 。 在 弘 農 華 陰 。 秦 紀 作 華 陽 。 註 , 亭 名 , 在 密 縣 。 事 在 此 二 年 。 正 曰 : 華 陰 之 「 華 」 , 去 聲 。 華 下 、 華 陽 , 史 無 音 。

〔 二 〕  鮑 本 魏 人 。

〔 三 〕  札 記 今 本 「 初 」 誤 「 幼 」 。

〔 四 〕  鮑 本 春 秋 , 秦 取 梁 , 漢 夏 陽 也 。 河 內 有 梁 , 周 小 邑 也 。 陳 留 、 浚 儀 、 大 梁 為 三 , 皆 魏 地 。 正 曰 : 索 隱 云 云 , 梁 即 南 梁 , 又 說 見 齊 策 。

〔 五 〕  鮑 本 秦 十 二 年 攻 趙 , 虜 莊 賈 。 正 曰 : 魏 惠 王 十 八 年 拔 趙 邯 鄲 , 二 十 年 歸 趙 邯 鄲 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 通 鑑 、 大 事 記 在 宣 王 二 十 九 年 。

〔 七 〕  姚 本 曾 本 無 「 臣 」 字 。  鮑 本 此 臣 , 魏 大 臣 所 稱 。

〔 八 〕  姚 本 史 記 作 「 暴 子 」 。  鮑 本 「 睾 」 作 「 睪 」 。 ○  地 缺 。 正 曰 : 皋 , 上 刀 反 ; 睪 , 羊 益 反 。 又 「 ● 」 作 「 澤 」 。 古 書 三 字 皆 通 , 此 未 有 據 。 史 「 睾 」 作 「 暴 」 , 下 同 。 徐 廣 云 , 暴 鳶 也 。 大 事 記 作 「 暴 吏 」 。 未 詳 。

〔 九 〕  鮑 本 梁 之 北 , 非 郡 。 正 曰 : 史 記 作 「 宅 」 , 策 字 訛 , 下 同 。 正 義 引 竹 書 云 , 宅 陽 一 名 北 宅 。 括 地 志 云 , 故 城 在 鄭 州 滎 陽 縣 西 。  札 記 丕 烈 案 : 北 宅 , 徐 廣 云 , 宅 陽 也 。 張 守 節 同 。

〔 一 0 〕 鮑 本 循 , 猶 順 也 。 以 下 文 考 之 , 秦 時 蓋 合 楚 、 趙 共 攻 魏 , 魏 見 二 國 為 秦 用 , 遂 欲 講 秦 , 不 反 覆 思 之 也 。 正 曰 : 「 循 」 即 「 徇 」 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 也 。 史 記 「 循 」 作 「 有 」 , 謂 魏 方 有 楚 、 趙 之 救 , 此 當 與 之 同 意 。 「 循 」 必 誤 字 也 。 下 句 「 楚 趙 怒 而 與 王 爭 事 秦 」 , 史 記 「 而 」 下 多 「 去 王 」 二 字 , 意 尤 明 。 鮑 說 則 更 誤 矣 。

〔 一 一 〕 鮑 本 衍 「 也 」 字 。

〔 一 二 〕 鮑 本 亦 事 驗 也 。 正 曰 : 索 隱 云 , 少 割 地 而 求 秦 質 子 。

〔 一 三 〕 鮑 本 補 曰 : 索 隱 云 , 必 稱 秦 欺 。

  「 周 書 曰 : 『 維 命 不 于 常 。 』 此 言 幸 之 不 可 數 也 。 夫 戰 勝 睾 子 , 而 割 八 縣 , 此 非 兵 力 之 精 , 非 計 之 工 〔 一 〕 也 , 天 幸 〔 二 〕 為 多 矣 。 今 又 走 芒 卯 , 入 北 地 , 以 攻 大 梁 , 是 以 天 幸 自 為 常 也 。 知 者 不 然 。

〔 一 〕  鮑 本 「 工 」 作 「 功 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 漢 史 「 天 幸 」 語 , 本 此 。

  「 臣 聞 魏 氏 悉 其 百 縣 〔 一 〕 勝 兵 , 以 止 戍 大 梁 , 臣 以 為 不 下 三 十 萬 。 以 三 十 萬 之 眾 , 守 十 仞 之 城 , 臣 以 為 雖 湯 、 武 復 生 , 弗 易 攻 也 。 夫 輕 信 楚 、 趙 之 兵 , 陵 十 仞 之 城 , 戴 〔 二 〕 三 十 萬 之 眾 , 而 志 必 舉 之 , 臣 以 為 自 天 下 之 始 分 以 至 于 今 , 未 嘗 有 之 也 。 攻 而 不 能 拔 , 秦 兵 必 罷 〔 三 〕 , 陰 〔 四 〕 必 亡 , 則 前 功 必 棄 矣 。 今 魏 方 疑 , 可 以 少 割 收 也 。 願 〔 五 〕 之 及 楚 、 趙 之 兵 未 任 於 大 梁 也 〔 六 〕 , 亟 以 少 割 收 。 魏〔
七 〕 方 疑 , 而 得 以 少 割 為 和 , 必 欲 之 , 則 君 得 所 欲 矣 。 楚 、 趙 怒 於 魏 之 先 己 講 也 〔 八 〕 , 必 爭 事 秦 。 從 〔 九 〕 是 以 散 , 而 君 後 擇 焉 〔 一 0 〕 。 且 君 之 嘗 割 晉 國 取 地 也 , 何 必 以 兵 哉 〔 一 一 〕 ? 夫 兵 不 用 , 而 魏 效 絳 、 安 邑 , 又 為 陰 啟 〔 一 二 〕 兩 機 , 盡 〔 一 三 〕 故 宋 , 衛 效 尤 憚 。 〔 一 四 〕 秦 兵 〔 一 五 〕 已 令 〔 一 六 〕 , 而 君 制 之 , 何 求 而 不 得 ? 何 為 而 不 成 ? 臣 願 君 之 熟 計 而 無 行 危 也 。 」

〔 一 〕  姚 本 曾 本 作 「 姓 」 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 標 孫 作 「 戰 」 。  札 記 丕 烈 案 : 作 「 戴 」 者 誤 也 。 史 記 作 「 戰 」 。

〔 三 〕  鮑 本 音 疲 。

〔 四 〕  鮑 本 陰 , 穰 侯 別 邑 。 正 曰 : 陰 即 陶 , 說 見 趙 策 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 陶 邑 。

〔 五 〕  鮑 本 「 願 」 下 補 「 君 」 字 。 ○  補 曰 : 史 , 願 君 逮 楚 、 趙 。  札 記 今 本 「 願 」 下 有 「 君 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 六 〕  鮑 本 未 以 攻 梁 自 任 。

〔 七 〕  鮑 本 「 魏 」 字 重 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 重 者 當 是 。

〔 八 〕  鮑 本 己 兵 未 至 , 而 與 秦 講 。

〔 九 〕  鮑 本 從 橫 之 「 從 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 擇 其 所 與 於 散 從 之 後 。

〔 一 一 〕 鮑 本 先 割 取 時 不 用 兵 。

〔 一 二 〕 鮑 本 言 得 亡 國 以 拓 陰 之 封 地 。 補 曰 : 「 又 為 」 止 「 己 令 」 , 策 文 有 脫 誤 , 見 後 。

〔 一 三 〕 鮑 本 兩 , 謂 得 縣 啟 封 。 盡 , 無 遺 也 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 尤 憚 」 作 「 憚 尤 」 。 ○  魏 自 比 小 國 , 二 國 , 小 國 也 。

〔 一 五 〕 鮑 本 出 地 而 小 , 故 愈 畏 秦 。

〔 一 六 〕 姚 本 續 云 : 史 , 衛 效 單 父 , 秦 兵 已 全 。  鮑 本 「 令 」 作 「 合 」 。 ○  魏 合 秦 。 補 曰 : 史 云 , 「 又 為 陶 開 兩 道 , 幾 盡 故 宋 , 衛 必 效 單 父 , 秦 兵 可 全 」 云 云 。 按 此 文 明 順 , 姚 註 亦 宜 引 從 之 。 正 義 云 ,「
故 宋 及 單 父 , 是 陶 南 道 ; 魏 安 邑 及 絳 , 是 陶 北 道 」 。 索 隱 云 , 「 穰 侯 封 陶 , 魏 效 絳 、 安 邑 , 是 得 河 東 地 , 言 從 秦 通 陶 , 開 河 西 、 河 東 之 兩 道 」 。 此 時 宋 已 滅 , 是 秦 將 盡 得 宋 地 也 。 愚 謂 「 可 全 」 , 即 上 言 不 用 之 意 。

  穰 侯 曰 : 「 善 。 」 乃 罷 梁 圍 。 〔 一 〕

〔 一 〕  鮑 本 彪 謂 : 賈 之 說 , 不 足 以 已 秦 也 , 為 其 為 魏 也 過 深 , 而 說 秦 者 不 切 。 夫 以 秦 為 天 幸 , 而 欲 其 無 行 危 也 , 秦 豈 信 之 哉 ! 秦 行 是 何 危 之 有 ? 且 其 為 魏 之 過 深 也 , 適 足 以 疑 秦 , 豈 沮 於 是 哉 ! 梁 圍 之 解 , 將 別 有 故 , 非 賈 力 也 。 正 曰 : 大 事 記 略 載 此 章 及 穰 侯 攻 大 梁 章 , 謂 同 一 術 。 愚 謂 , 魏 利 於 少 割 , 穰 侯 喜 得 此 地 而 罷 兵 , 亦 無 不 可 。 大 事 記 , 周 赧 王 四 十 年 , 秦 昭 三 十 二 , 魏 安 釐 二 , 韓 釐 二 十 一 , 趙 惠 文 二 十 四 年 , 秦 以 魏 冉 為 相 國 , 伐 韓 , 暴 鳶 救 魏 , 魏 冉 破 之 , 斬 首 四 萬 , 鳶 走 開 封 , 魏 割 八 縣 以 和 。 魏 冉 復 伐 魏 , 走 芒 卯 , 入 北 宅 , 遂 圍 大 梁 , 魏 割 溫 以 和 。 四 十 一 年 , 魏 背 秦 與 齊 從 親 , 秦 魏 冉 伐 魏 , 拔 四 城 , 斬 首 四 萬 。 四 十 二 年 , 趙 、 魏 伐 韓 華 陽 , 秦 魏 冉 、 白 起 、 客 卿 胡 傷 救 韓 , 敗 魏 將 芒 卯 華 陽 , 斬 首 十 三 萬 , 取 卷 、 蔡 陽 、 長 社 。 又 敗 趙 將 賈 偃 , 沉 其 卒 二 萬 於 河 , 取 觀 津 。 魏 予 秦 南 陽 以 和 。 以 其 地 為 南 陽 郡 , 遷 免 臣 居 之 。  通 鑑 綱 目 書 略 同 , 不 著 暴 鳶 、 芒 卯 等 及 以 地 為 南 陽 郡 一 節 。 補 曰 : 按 史 , 魏 安 釐 王 二 年 、 三 年 、 四 年 , 連 歲 魏 冉 將 兵 來 伐 。 二 年 之 戰 , 韓 暴 鳶 救 魏 敗 走 。 年 表 、 秦 紀 、 魏 世 家 、 魏 冉 傳 皆 云 兵 至 大 梁 。 次 年 之 戰 不 地 。 最 後 華 陽 之 戰 , 趙 、 魏 伐 韓 , 秦 救 韓 , 敗 趙 、 魏 , 走 芒 卯 。 但 史 所 載 有 差 互 , 紀 以 擊 芒 卯 華 陽 , 傳 以 走 暴 鳶 , 並 為 次 年 事 。 華 陽 之 戰 , 或 云 得 三 晉 將 , 或 云 攻 趙 、 韓 、 魏 。 八 縣 、 三 縣 之 殊 , 十 萬 、 十 五 萬 之 舛 。 故 大 事 紀 參 定 書 之 。 今 考 此 策 , 須 賈 之 辭 , 謂 戰 勝 暴 子 , 割 八 縣 , 地 未 畢 而 兵 復 出 。 此 大 事 記 所 以 書 此 役 繼 於 走 暴 鳶 之 後 。 但 策 首 書 秦 敗 魏 於 華 , 恐 「 於 華 」 二 字 因 下 章 誤 衍 也 。 又 按 秦 紀 , 昭 王 三 十 四 年 , 書 秦 與 魏 韓 上 庸 地 為 一 郡 南 陽 , 免 臣 遷 居 之 。 三 十 五 年 初 , 置 南 陽 郡 。 大 事 記 於 魏 予 秦 南 陽 後 , 書 以 其 地 為 南 陽 郡 , 遷 免 臣 居 之 , 即 以 此 為 是 年 事 。 按 南 陽 凡 二 , 其 一 河 南 之 脩 武 , 其 一 鄧 州 之 堵 陽 。 免 臣 者 , 以 罪 免 , 遷 守 新 邊 。 秦 不 信 敵 國 之 民 , 故 徙 其 國 人 使 錯 居 之 。 前 此 二 十 七 年 , 攻 楚 , 赦 罪 人 遷 之 南 陽 。 大 事 記 必 謂 前 已 備 楚 , 故 今 以 新 得 之 南 陽 , 而 不 知 紀 書 乃 謂 秦 與 魏 韓 上 庸 地 為 一 郡 於 南 陽 。 上 庸 屬 漢 中 , 今 房 州 竹 山 縣 , 則 正 鄧 之 南 陽 也 。 次 年 乃 書 置 南 陽 郡 。 秦 南 陽 郡 即 鄧 , 而 脩 武 更 置 河 內 郡 , 不 聞 兩 南 陽 也 。 昭 王 四 十 四 年 , 秦 白 起 攻 韓 取 南 陽 , 絕 大 行 道 , 使 秦 已 置 郡 , 不 應 復 云 爾 。 大 事 記 亦 書 之 矣 。 此 條 蓋 因 魏 入 南 陽 以 和 , 偶 與 下 文 南 陽 免 臣 相 次 , 而 致 誤 爾 。 因 上 論 大 事 記 文 附 于 此 。

   秦 敗 魏 於 華 魏 王 且 入 朝 於 秦

  秦 敗 魏 於 華 , 魏 王 且 入 朝 於 秦 。 周 訢 〔 一 〕 謂 王 曰 : 「 宋 人 有 學 者 , 三 年 反 而 名 其 母 。 其 母 曰 : 『 子 學 三 年 , 反 而 名 我 者 , 何 也 ? 』 其 子 曰 : 『 吾 所 賢 者 , 無 過 堯 、 舜 , 堯 、 舜 名 。 吾 所 大 者 , 無 大 天 地 , 天 地 名 。 今 母 賢 不 過 堯 、 舜 , 母 大 不 過 天 地 , 是 以 名 母 也 。 』 其 母 曰 : 『 子 之 於 學 者 〔 二 〕 , 將 盡 行 之 乎 ? 願 子 之 有 以 易 名 母 也 。 子 之 於 學 也 , 將 有 所 不 行 乎 〔 三 〕 ? 願 子 之 且 以 名 母 為 後 也 。 』 今 王 之 事 秦 , 尚 有 可 以 易 入 朝 者 乎 ? 願 王 之 有 以 易 之 , 而 以 入 朝 為 後 。 」 魏 王 曰 : 「 子 患 寡 人 入 而 不 出 邪 ? 許 綰 為 我 祝 曰 : 『 入 而 不 出 , 請 殉 寡 人 以 頭 。 』 」 周 訢 對 曰 : 「 如 臣 之 賤 也 , 今 人 有 謂 臣 曰 , 入 不 測 之 淵 而 必 出 , 不 出 , 請 以 一 鼠 首 為 女 殉 者 , 臣 必 不 為 也 。 今 秦 不 可 知 之 國 也 , 猶 不 測 之 淵 也 ; 而 許 綰 之 首 , 猶 鼠 首 也 。 內 王 於 不 可 知 之 秦 , 而 殉 王 以 鼠 首 , 臣 竊 為 王 不 取 也 。 且 無 梁 孰 與 無 河 內 急 ? 」 王 曰 : 「 梁 急 。 」 「 無 梁 孰 與 無 身 急 ? 」 王 曰 : 「 身 急 。 」 曰 : 「 以 三 者 , 身 , 上 也 ; 河 內 , 其 下 也 。 秦 未 索 其 下 , 而 王 效 其 上 , 可 乎 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 「 訢 」 作 「 訴 」 。 補 曰 : 一 本 「 訴 」 作 「 訢 」 , 是 , 下 同 。

〔 二 〕  鮑 本 於 其 所 學 。

〔 三 〕  鮑 本 「 乎 」 作 「 也 」 。 ○

  王 尚 未 聽 也 。 支 期 曰 : 「 王 視 楚 王 〔 一 〕 。 楚 王 入 秦 〔 二 〕 , 王 以 三 乘 先 之 〔 三 〕 ; 楚 王 不 入 , 楚 、 魏 為 一 , 尚 足 以 捍 秦 。 」 王 乃 止 。 王 謂 支 期 曰 : 「 吾 始 已 諾 於 應 侯 矣 , 今 不 行 者 欺 之 矣 。 」 支 期 曰 : 「 王 勿 憂 也 。 臣 使 長 信 侯 〔 四 〕 請 無 內 王 , 王 待 臣 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 頃 襄 。

〔 二 〕  鮑 本 絕 句 。

〔 三 〕  鮑 本 先 楚 至 秦 。

〔 四 〕  鮑 本 魏 相 之 善 應 侯 者 。

  支 期 說 於 長 信 侯 曰 : 「 王 命 召 相 國 。 」 長 信 侯 曰 : 「 王 何 以 臣 為 ? 」 支 期 曰 : 「 臣 不 知 也 , 王 急 召 君 。 」 長 信 侯 曰 : 「 吾 內 王 於 秦 者 , 寧 以 為 秦 邪 ? 吾 以 為 魏 也 。 」 支 期 曰 : 「 君 無 為 魏 計 , 君 其 自 為 計 。 且 安 〔 一 〕 死 乎 ? 安 生 乎 ? 安 窮 乎 ? 安 貴 乎 ? 君 其 先 自 為 計 , 後 為 魏 計 。 」 長 信 侯 曰 : 「 樓 公 將 入 矣 〔 二 〕 , 臣 今 從 。 」 支 期 曰 : 「 王 急 召 君 , 君 不 行 , 血 濺 君 襟 矣 ! 」

〔 一 〕  鮑 本 問 何 所 安 。

〔 二 〕  鮑 本 緩 也 。 俟 其 入 欲 與 之 議 。 正 曰 : 無 考 。 樓 緩 、 樓 鼻 , 韓 策 並 見 樓 梧 , 皆 此 時 人 。

  長 信 侯 行 , 支 期 隨 其 後 。 且 見 王 , 支 期 先 入 謂 王 曰 : 「 偽 病 者 乎 而 見 之 〔 一 〕 , 臣 已 恐 之 矣 。 」 長 信 侯 入 見 王 , 王 曰 : 「 病 甚 奈 何 ! 吾 始 已 諾 於 應 侯 矣 , 意 雖 道 死 〔 二 〕 , 行 乎 〔 三 〕 ? 」 長 信 侯 曰 :「
王 毋 行 矣 ! 臣 〔 四 〕 能 得 之 於 應 侯 〔 五 〕 , 願 王 無 憂 。 」 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 令 王 見 而 辭 疾 。

〔 二 〕  姚 本 曾 本 作 「 雖 欲 道 死 」 , 劉 本 作 「 意 雖 死 」 。

〔 三 〕  鮑 本 雖 死 於 路 , 猶 將 行 。

〔 四 〕  姚 本 劉 本 作 「 且 」 。

〔 五 〕  鮑 本 「 侯 」 下 有 「 矣 」 字 。 ○  能 使 應 侯 止 王 之 行 。

〔 六 〕  鮑 本 彪 謂 : 周 訴 之 愛 王 也 甚 忠 , 其 論 王 也 甚 切 , 賢 智 人 也 。 釐 王 不 能 聽 而 聽 支 期 , 期 豈 賢 於 訴 哉 ? 蓋 期 之 所 效 者 事 , 而 訴 之 所 諭 者 理 , 庸 人 固 可 示 以 事 , 而 難 以 理 諭 也 。 微 二 臣 者 釐 其 為 楚 懷 與 ! 補 曰 : 「 為 我 」 、 「 為 王 」 、 「 以 為 秦 」 、 「 以 為 魏 」 之 「 為 」 , 去 聲 。

   華 軍 之 戰

  華 〔 一 〕 軍 之 戰 , 魏 不 勝 秦 。 明 年 , 將 使 段 干 崇 割 地 而 講 。

〔 一 〕  姚 本 一 本 有 「 陽 」 字 。  鮑 本 「 軍 」 作 「 陽 」 。 ○

  孫 臣 〔 一 〕 謂 魏 王 曰 : 「 魏 不 以 敗 之 上 〔 二 〕 割 , 可 謂 善 用 不 勝 矣 ; 而 秦 不 以 勝 之 上 割 , 可 謂 不 能 〔 三 〕 用 勝 矣 。 今 處 期 年 乃 欲 割 , 是 群 臣 之 私 〔 四 〕 而 王 不 知 也 。 且 夫 欲 璽 者 〔 五 〕 , 段 干 子 也 , 王 因 使 之 割 地 ; 欲 地 者 , 秦 也 , 而 王 因 使 之 受 〔 六 〕 璽 。 夫 欲 璽 者 制 地 , 而 欲 地 者 制 璽 , 其 勢 必 無 魏 矣 。 且 夫 姦 臣 〔 七 〕 固 皆 欲 以 地 事 秦 。 以 地 事 秦 , 譬 猶 抱 薪 而 救 火 也 。 薪 不 盡 , 則 火 不 止 。 今 王 之 地 有 盡 , 而 秦 之 求 〔 八 〕 無 窮 , 是 薪 火 之 說 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 並 魏 人 。

〔 二 〕  鮑 本 上 , 謂 當 其 時 。

〔 三 〕  鮑 本 「 能 」 作 「 善 」 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 計 不 及 也 。

〔 五 〕  鮑 本 得 秦 封 , 受 其 璽 。

〔 六 〕  鮑 本 「 受 」 作 「 授 」 。 ○

〔 七 〕  鮑 本 「 臣 」 作 「 人 」 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 「 之 求 」 作 「 求 之 」 。 ○

  魏 王 曰 : 「 善 。 雖 然 , 吾 已 〔 一 〕 許 秦 矣 , 不 可 以 革 〔 二 〕 也 。 」 對 曰 : 「 王 獨 不 見 夫 博 者 之 用 梟 邪 〔 三 〕 ? 欲 食 則 食 , 欲 握 則 握 。 〔 四 〕 今 君 劫 於 群 臣 而 許 秦 , 因 曰 不 可 革 , 何 用 智 之 不 若 梟 也 ? 」 魏 王 〔 五 〕 曰 : 「 善 。 」 乃 案 其 行 〔 六 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 「 已 」 作 「 以 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 革 , 更 也 。

〔 三 〕  鮑 本 猶 上 善 用 勝 矣 。 補 曰 : 正 義 云 , 博 頭 有 刻 為 梟 鳥 形 者 , 擲 得 梟 者 , 合 食 其 子 。 若 不 便 , 則 為 餘 行 也 。

〔 四 〕  鮑 本 握 , 不 食 也 。 食 者 行 棋 , 握 不 行 也 , 故 史 曰 , 「 便 則 行 , 不 便 則 止 」 。

〔 五 〕  札 記 今 本 脫 「 王 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 按 , 猶 止 。 記 四 年 有 。 補 曰 : 史 , 安 釐 王 四 年 , 華 陽 戰 敗 後 , 段 干 子 請 予 南 陽 以 和 。 此 策 云 「 按 其 行 」 。 通 鑑 綱 目 云 , 「 王 不 聽 , 卒 以 南 陽 為 和 」 。

   齊 欲 伐 魏 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 鮑 本 在 《 齊 策 》 。

  齊 欲 伐 魏 , 魏 使 人 謂 淳 于 髡 曰 : 「 齊 欲 伐 魏 , 能 解 魏 患 , 唯 先 生 也 。 敝 邑 有 寶 璧 二 雙 , 文 馬 二 駟 〔 一 〕 , 請 致 之 先 生 。 」 淳 于 髡 曰 : 「 諾 。 」 入 說 齊 王 曰 : 「 楚 , 齊 之 仇 敵 也 ; 魏 , 齊 之 與 國 也 〔 二 〕 。 夫 伐 與 國 , 使 仇 敵 制 其 餘 敝 〔 三 〕 , 名 醜 而 實 危 〔 四 〕 , 為 王 弗 取 也 。 」 齊 王 曰 : 「 善 。 」 乃 不 伐 魏 。

〔 一 〕  鮑 本 文 , 毛 色 成 文 。 馬 四 匹 為 駟 。

〔 二 〕  鮑 本 魏 策 , 馬 陵 之 敗 , 魏 請 臣 畜 朝 齊 , 楚 王 怒 , 伐 齊 , 則 此 所 言 也 。

〔 三 〕  鮑 本 言 楚 將 因 齊 兵 勞 而 伐 之 。

〔 四 〕  鮑 本 伐 與 國 , 醜 也 , 而 有 楚 伐 之 危 。

  客 謂 齊 王 曰 : 「 淳 于 髡 言 不 伐 魏 者 , 受 魏 之 璧 、 馬 也 。 」 王 以 謂 淳 于 髡 曰 : 「 聞 先 生 受 魏 之 璧 、 馬 , 有 諸 ? 」 曰 : 「 有 之 。 」 「 然 則 先 生 之 為 寡 人 計 之 何 如 ? 」 淳 于 髡 曰 : 「 伐 魏 之 事 不 便 〔 一 〕 , 魏 雖 刺 髡 , 於 王 何 益 ? 若 誠 不 〔 二 〕 便 , 魏 〔 三 〕 雖 封 髡 , 於 王 何 損 ? 且 夫 王 無 伐 與 國 之 誹 , 魏 無 見 亡 之 危 , 百 姓 無 被 兵 之 患 , 髡 有 璧 、 馬 之 寶 , 於 王 何 傷 乎 ? 」 〔 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 伐 魏 不 便 , 魏 所 欲 也 , 而 髡 止 之 , 故 魏 刺 之 。 雖 刺 髡 而 齊 實 不 便 , 非 益 也 。 此 設 辭 也 。 正 曰 : 強 注 終 不 通 , 說 見 下 。

〔 二 〕  姚 本 劉 無 「 不 」 字 。  鮑 本 補 曰 : 姚 云 , 「 若 誠 」 下 劉 本 無 「 不 」 字 。 愚 案 , 上 句 當 無 「 不 」 字 , 義 乃 通 , 恐 有 訛 舛 。

〔 三 〕  姚 本 曾 無 「 魏 」 字 。

〔 四 〕  鮑 本 原 在 魏 策 。 正 曰 : 為 魏 而 說 , 當 從 舊 。

   秦 將 伐 魏

  秦 將 伐 魏 。 魏 王 聞 之 , 夜 見 孟 嘗 君 〔 一 〕 , 告 之 曰 : 「 秦 且 攻 魏 , 子 為 寡 人 謀 , 奈 何 ? 」 孟 嘗 君 曰 : 「 有 諸 侯 之 救 , 則 國 可 存 也 。 」 王 曰 : 「 寡 人 願 子 之 行 也 。 」 重 為 之 約 車 百 乘 。

〔 一 〕  鮑 本 本 傳 , 齊 閔 驕 , 故 奔 魏 , 魏 相 之 。 此 十 一 年 。 正 曰 : 見 後 。

  孟 嘗 君 之 趙 , 謂 趙 王 〔 一 〕 曰 : 「 文 願 借 兵 以 救 魏 。 」 趙 王 曰 : 「 寡 人 不 能 。 」 孟 嘗 君 曰 : 「 夫 敢 借 兵 者 , 以 忠 王 也 。 」 王 曰 : 「 可 得 聞 乎 ? 」 孟 嘗 君 曰 : 「 夫 趙 之 兵 , 非 能 〔 二 〕 彊 於 魏 之 兵 ; 魏 之 兵 , 非 能 〔 三 〕 弱 於 趙 也 。 然 而 趙 之 地 不 歲 危 , 而 民 不 歲 死 ; 而 魏 之 地 歲 危 , 而 民 歲 死 者 , 何 也 ? 以 其 西 為 趙 蔽 〔 四 〕 也 。 今 趙 不 救 魏 , 魏 歃 〔 五 〕 盟 於 秦 , 是 趙 與 強 秦 為 界 也 , 地 亦 且 歲 危 , 民 亦 且 歲 死 矣 。 此 文 之 所 以 忠 於 大 王 也 。 」 趙 王 許 諾 , 為 起 兵 十 萬 , 車 三 百 乘 。

〔 一 〕  鮑 本 惠 文 。

〔 二 〕  姚 本 曾 無 「 能 」 字 。

〔 三 〕  姚 本 曾 無 「 能 」 字 。

〔 四 〕  鮑 本 魏 在 趙 西 , 為 之 蔽 秦 。

〔 五 〕  鮑 本 歃 之 血 也 。

  又 北 見 燕 王 〔 一 〕 曰 : 「 先 日 公 子 〔 二 〕 常 約 兩 王 〔 三 〕 之 交 矣 。 今 秦 且 攻 魏 , 願 大 王 之 救 之 。 」 燕 王 曰 : 「 吾 歲 不 熟 二 年 矣 , 今 又 行 數 千 里 而 以 助 魏 , 且 奈 何 ? 」 田 文 曰 : 「 夫 行 數 千 里 而 救 人 者 , 此 國 之 利 也 。 今 魏 王 出 國 門 而 望 見 軍 , 雖 欲 行 數 千 里 而 助 人 , 可 得 乎 ? 」 燕 王 尚 未 許 也 。 田 文 曰 : 「 臣 效 便 計 於 王 , 王 不 用 臣 之 忠 計 , 文〔
四 〕 請 行 矣 。 恐 天 下 之 將 有 大 變 也 。 」 王 曰 : 「 大 變 可 得 聞 乎 ? 」 曰 : 「 秦 攻 魏 未 能 克 之 也 , 而 臺 已 燔 , 游 已 奪 矣 〔 五 〕 。 而 燕 不 救 魏 , 魏 王 折 節 割 地 , 以 國 之 半 與 秦 , 秦 必 去 矣 。 秦 已 去 魏 , 魏 王 悉 韓 、 魏 之 兵 , 又 西 借 秦 兵 , 以 因 趙 之 眾 〔 六 〕 , 以 四 國 攻 燕 , 王 且 何 利 ? 利 行 數 千 里 而 助 人 乎 ? 利 出 燕 南 門 而 望 見 軍 乎 ? 則 道 里 近 而 輸 〔 七 〕 又 易 矣 , 王 何 利 〔 八 〕 ? 」 燕 王 曰 : 「 子 行 矣 , 寡 人 聽 子 。 」 乃 為 之 起 兵 八 萬 , 車 二 〔 九 〕 百 乘 , 以 從 〔 一 0 〕 田 文 。

〔 一 〕  鮑 本 昭 。

〔 二 〕  鮑 本 稱 其 父 嬰 。

〔 三 〕  鮑 本 「 王 」 作 「 主 」 。 ○

〔 四 〕  札 記 今 本 「 文 」 誤 「 臣 」 。

〔 五 〕  鮑 本 不 暇 游 觀 。

〔 六 〕  札 記 今 本 「 趙 之 」 誤 「 之 趙 」 。

〔 七 〕  鮑 本 輸 以 餉 軍 。

〔 八 〕  姚 本 曾 添 「 入 乎 」 字 。

〔 九 〕  鮑 本 「 二 」 作 「 三 」 。 ○

〔 一 0 〕 姚 本 一 本 無 「 從 」 字 。

  魏 王 大 說 , 曰 : 「 君 得 燕 、 趙 之 兵 甚 眾 且 亟 矣 。 」 秦 王 〔 一 〕 大 恐 , 割 地 請 講 於 魏 〔 二 〕 。 因 歸 燕 、 趙 之 兵 , 而 封 田 文 。 〔 三 〕

〔 一 〕  鮑 本 昭 。

〔 二 〕  姚 本 一 本 添 「 魏 」 字 。

〔 三 〕  鮑 本 彪 謂 : 田 文 可 謂 善 言 者 矣 。 其 說 趙 也 , 邇 而 不 偪 。 其 說 燕 也 , 直 而 不 倨 。 與 夫 嚂 口 虛 喝 者 , 異 矣 。 補 曰 : 孟 嘗 相 魏 , 在 齊 滅 宋 前 。 大 事 記 附 見 於 昭 王 十 年 , 詳 見 周 策 。 此 事 實 昭 王 十 三 年 。 秦 紀 , 秦 昭 二 十 四 年 取 魏 安 城 至 大 梁 , 燕 、 趙 救 之 , 秦 軍 去 。

   魏 將 與 秦 攻 韓

  魏 將 與 秦 攻 韓 , 朱 己 〔 一 〕 謂 魏 王 曰 : 「 秦 與 戎 、 翟 同 俗 , 有 虎 狼 之 心 , 貪 戾 好 利 而 無 信 , 不 識 禮 義 德 行 。 苟 有 利 焉 , 不 顧 親 戚 兄 弟 , 若 禽 獸 耳 。 此 天 下 之 所 同 知 也 , 非 所 施 厚 〔 二 〕 積 德 也 。 故 太 后 母 也 , 而 以 憂 死 〔 三 〕 ; 穰 侯 舅 也 , 功 莫 大 焉 , 而 竟 逐 之 ; 兩 弟 無 罪 , 而 再 奪 之 國 。 此 於 其 親 戚 兄 弟 若 此 , 而 又 況 於 仇 讎 之 敵 國 也 〔 四 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 史 作 無 忌 。 補 曰 : 史 , 魏 王 以 秦 救 之 故 , 欲 親 秦 而 伐 韓 , 以 求 故 地 , 無 忌 謂 魏 王 曰 云 云 。 大 事 記 據 之 。 以 其 辭 云 秦 太 后 母 也 , 以 憂 死 , 故 附 載 於 宣 太 后 之 薨 之 後 , 在 赧 王 五 十 年 。 按 朱 己 , 即 無 忌 , 字 訛 也 。  札 記 丕 烈 案 : 策 文 「 無 」 多 作 「 は 」 , 故 形 近 而 訛 也 。 「 己 」 、 「 忌 」 同 字 。

〔 二 〕  姚 本 劉 作 「 惠 」 。

〔 三 〕  鮑 本 秦 昭 四 十 二 年 , 此 十 二 年 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 一 本 標 「 也 」 作 「 乎 」 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 乎 」 。

  「 今 大 王 與 秦 伐 韓 而 益 近 秦 , 臣 甚 或 〔 一 〕 之 , 而 王 弗 識 也 , 則 不 明 矣 。 群 臣 知 之 , 而 莫 以 此 諫 , 則 不 忠 矣 。 今 夫 韓 氏 以 一 女 子 承 一 弱 主 〔 二 〕 , 內 有 大 亂 , 外 安 能 支 強 秦 、 魏 之 兵 , 王 以 為 不 破 乎 ? 韓 亡 , 秦 盡 〔 三 〕 有 鄭 地 〔 四 〕 , 與 大 梁 鄰 , 王 以 為 安 乎 ? 王 〔 五 〕 欲 得 故 地 〔 六 〕 , 而 今 負 強 秦 之 禍 也 〔 七 〕 , 王 以 為 利 乎 ?

〔 一 〕  鮑 本 「 或 」 作 「 惑 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 惑 」 。「
或 」 、 「 惑 」 同 字 。

〔 二 〕  鮑 本 此 十 二 年 , 桓 惠 立 八 年 矣 。 補 曰 : 大 事 記 云 , 韓 世 家 不 載 其 事 , 必 是 時 韓 王 少 , 母 后 用 事 也 。 愚 按 , 是 時 秦 宣 太 后 、 趙 惠 文 后 、 齊 君 王 后 皆 專 政 , 韓 亦 然 也 。

〔 三 〕  鮑 本 無 「 盡 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 四 〕  鮑 本 時 鄭 亡 , 屬 韓 。

〔 五 〕  鮑 本 無 「 王 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 無 。

〔 六 〕  鮑 本 蓋 嘗 喪 地 於 韓 , 今 欲 取 之 。

〔 七 〕  鮑 本 正 曰 : 史 , 「 負 強 秦 之 說 」 。 據 此 , 則 「 負 」 當 從 「 恃 」 訓 。 從 策 文 , 則 負 任 在 背 以 為 喻 也 。 史 義 長 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 , 此 不 與 策 文 同 耳 。 下 文 「 然 而 無 與 強 秦 鄰 之 禍 」 語 相 應 , 當 各 依 本 書 。

  「 秦 非 無 事 之 國 也 , 韓 亡 之 後 , 必 且 便 事 ; 便 事 〔 一 〕 , 必 就 易 與 利 ; 就 易 與 利 , 必 不 伐 楚 與 趙 矣 。 是 何 也 ? 夫 越 山 踰 河 , 絕 韓 之 上 黨 〔 二 〕 而 攻 強 趙 , 則 是 復 閼 與 之 事 也 〔 三 〕 , 秦 必 不 為 也 。 若 道 河 內 , 倍 〔 四 〕 鄴 、 朝 歌 , 絕 漳 、 滏 之 水 , 而 以 與 趙 兵 決 勝 於 邯 鄲 之 郊 , 是 受 智 伯 之 禍 也 , 秦 又 不 敢 。 伐 楚 , 道 涉 而 〔 五 〕 谷 行 三 十 里 , 而 攻 危 隘 之 塞 〔 六 〕 , 所 行 者 甚 遠 , 而 所 攻 者 甚 難 , 秦 又 弗 為 也 。 若 道 河 外 , 背 大 梁 , 而 右 上 蔡 、 召 陵 , 以 與 楚 兵 決 於 陳 郊 〔 七 〕 , 秦 又 不 敢 也 。 故 曰 , 秦 必 不 伐 楚 與 趙 矣 , 又 不 攻 衛 與 齊 矣 〔 八 〕 。 韓 亡 之 後 , 兵 出 之 日 , 非 魏 無 攻 矣 。

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 「 便 事 」 , 史 並 作 「 更 事 」 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 史 作 「 絕 上 黨 」 。 正 義 云 , 韓 上 黨 , 從 太 行 山 西 北 澤 、 潞 等 州 是 也 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 有 「 韓 」 字 , 吳 誤 。

〔 三 〕  鮑 本 先 時 趙 奢 敗 秦 於 此 。 補 曰 : 復 , 扶 又 反 。 閼 與 , 音 遏 豫 。

〔 四 〕  鮑 本 倍 , 音 背 。

〔 五 〕  鮑 本 「 而 」 作 「 山 」 。 ○  札 記 今 本 「 而 」 作 「 山 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 今 史 記 作 「 伐 楚 , 道 涉 山 谷 」 。 衍 「 山 」 字 也 。 索 隱 作 「 道 涉 谷 」 云 。 道 , 猶 行 也 。 涉 谷 是 往 楚 之 險 路 。 策 文 亦 本 云「
道 涉 谷 」 , 衍 「 而 」 字 。 鮑 乃 依 今 史 記 改 , 誤 甚 。 今 本 初 刻 「 道 」 誤 「 趙 」 , 改 刻 不 誤 。

〔 六 〕  姚 本 劉 作 「 國 」 。  鮑 本 正 曰 : 「 三 十 」 , 史 作 「 三 千 」 者 是 。 「 危 隘 」 , 史 作 「 冥 阨 」 , 即 「 黽 阨 」 也 。 說 見 楚 策 。 大 事 記 , 秦 向 楚 有 兩 道 , 涉 山 谷 是 西 道 , 河 外 是 東 道 。 此 是 採 索 隱 、 正 義 之 文 。 按 二 家 本 文 , 以 「 涉 谷 」 為 地 名 , 當 考 。 正 義 云 , 從 褒 斜 入 梁 州 , 即 東 南 至 申 州 , 攻 石 城 山 險 阨 之 塞 也 。  札 記 丕 烈 案 : 「 危 」 即 「 黽 」 字 形 近 之 訛 。

〔 七 〕  鮑 本 正 曰 : 大 事 記 引 正 義 云 。 從 河 外 出 函 谷 關 , 歷 同 州 , 南 至 鄭 州 , 東 向 陳 州 , 則 背 大 梁 也 。 大 事 記 今 本 作 「 東 向 鄭 州 者 」 恐 因 上 文 訛 。 史 「 右 蔡 左 召 陵 」 , 正 義 云 , 上 蔡 縣 在 豫 州 北 , 邵 陵 故 城 在 豫 州 鄢 城 縣 東 , 並 在 陳 州 西 。 從 汴 州 南 行 向 陳 州 之 西 郊 , 則 上 蔡 、 召 陵 在 南 面 , 向 東 皆 身 之 右 , 定 無 左 字 也 。

〔 八 〕  鮑 本 正 曰 : 衛 、 齊 皆 在 趙 、 韓 、 魏 之 東 。

  「 秦 故 有 懷 地 刑 丘 〔 一 〕 、 之 城 、 垝 津 〔 二 〕 , 而 以 之 臨 河 內 , 河 內 之 共 、 汲 莫 不 危 矣 〔 三 〕 。 秦 有 鄭 地 , 得 垣 雍 〔 四 〕 , 決 熒 澤〔
五 〕 , 而 水 大 梁 , 大 梁 必 亡 矣 〔 六 〕 。 王 之 使 者 大 過 矣 , 乃 惡 安 陵 氏 於 秦 〔 七 〕 , 秦 之 欲 許 之 久 矣 〔 八 〕 。 然 而 秦 之 葉 陽 、 昆 陽 與 舞 陽 、 高 陵 鄰 〔 九 〕 , 聽 使 者 之 惡 也 , 隨 安 陵 氏 而 欲 亡 之 。 秦 繞 舞 陽 之 北 , 以 東 臨 許 , 則 南 國 〔 一 0 〕 必 危 矣 。 南 國 雖 無 危 , 則 魏 國 豈 得 安 哉 ? 〔 一 一 〕 且 夫 憎 韓 不 受 安 陵 氏 可 也 , 夫 不 患 秦 之 不 愛 南 國 非 也 〔 一 二 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 「 刑 」 作 「 邢 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 地 缺 。

〔 三 〕  鮑 本 正 曰 : 史 作 「 秦 固 有 懷 茅 」 。 「 固 」 , 「 故 」 通 。 正 義 云 , 懷 州 武 陵 縣 西 故 懷 城 。 括 地 志 云 , 懷 州 獲 嘉 縣 東 北 有 茅 亭 , 即 蘇 忿 生 邑 攢 茅 。  邢 丘 , 見 秦 策 。  史 「 城 、 垝 津 」 , 索 隱 引 策 云 ,「
邢 丘 、 安 城 」 。 今 本 無 「 安 」 字 , 恐 「 之 」 字 即 「 安 」 訛 也 。 史 此 段 後 有 「 安 城 」 字 。 正 義 云 , 在 鄭 州 原 武 縣 東 南 。 垝 津 , 索 隱 云 在 河 北 。 垝 , 九 毀 反 。 正 義 引 杜 預 以 為 汲 郡 城 南 延 津 。 愚 按 , 安 釐 王 十 一 年 , 秦 拔 我 廩 丘 , 或 作 邢 丘 、 郪 丘 。 餘 無 見 。 蓋 地 皆 懷 界 也 。 索 隱 云 , 共 、 汲 皆 縣 名 , 屬 河 內 。 共 , 居 庸 反 。 又 見 下 。 劉 辰 翁 以 為 共 、 汲 、 河 者 謬 。

〔 四 〕  鮑 本 秦 紀 註 , 河 內 卷 有 垣 雍 城 。 正 曰 : 正 義 引 括 地 志 云 , 垣 雍 故 城 在 鄭 州 原 武 縣 西 北 。 雍 , 於 用 反 。

〔 五 〕  鮑 本 「 熒 」 作 「 滎 」 。 ○  屬 滎 陽 , 書 註 在 敖 倉 東 南 。 補 曰 : 史 作 「 熒 」 , 一 本 同 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 正 義 云 , 言 韓 亡 後 , 秦 有 鄭 地 , 得 垣 雍 城 , 從 滎 澤 決 溝 , 歷 雍 灌 大 梁 也 。 大 事 記 云 , 始 皇 滅 魏 , 果 用 此 策 。

〔 七 〕  鮑 本 安 陵 , 魏 之 不 欲 攻 韓 者 , 與 群 臣 異 , 故 惡 之 。

〔 八 〕  鮑 本 許 , 言 聽 之 久 , 言 秦 之 先 自 惡 之 。 正 曰 : 史 作 「 王 之 使 者 出 , 過 而 惡 安 陵 氏 於 秦 」 。 大 事 記 引 策 文 , 則 以 策 為 明 順 。 「 許 」 , 史 作 「 誅 」 。 正 義 引 括 地 志 云 , 安 陵 在 鄢 陵 縣 西 北 。 詳 見 前 。 大 事 記 , 按 策 安 陵 君 曰 , 「 吾 先 君 成 侯 受 詔 襄 王 , 以 守 此 地 」 。 蓋 安 陵 , 趙 襄 子 所 封 , 其 後 遠 別 為 十 國 , 附 庸 於 魏 , 今 魏 反 令 使 者 惡 之 於 秦 。

〔 九 〕  鮑 本 高 陵 , 屬 琅 邪 。 此 二 縣 安 陵 封 地 , 以 與 昆 陽 、 葉 陽 鄰 , 故 秦 久 惡 安 陵 。 正 曰 : 高 陵 屬 京 兆 , 與 下 文 地 不 相 近 。 史 無 「 高 陵 」 字 , 策 或 誤 也 。 注 尤 非 。 正 義 云 , 葉 陽 今 許 州 葉 縣 , 昆 陽 故 城 在 葉 縣 北 , 舞 陽 故 城 在 葉 縣 東 。 此 時 葉 陽 、 昆 陽 屬 秦 , 舞 陽 屬 魏 。 大 事 記 , 葉 陽 今 屬 汝 州 。 札 記 丕 烈 案 : 史 記 「 舞 」 作 「 武 」 。

〔 一 0 〕 鮑 本 周 紀 註 , 南 國 , 江 、 漢 之 間 , 又 曰 南 陽 也 。 今 詳 此 時 屬 韓 。 正 曰 : 正 義 云 , 南 國 , 今 許 州 許 昌 縣 南 西 許 昌 故 城 。 此 時 屬 韓 , 在 魏 之 南 , 故 言 南 國 。 大 事 記 , 安 陵 在 鄢 陵 縣 西 北 。 則 去 許 、 汝 不 遠 矣 。 愚 按 , 韓 公 云 , 繞 舞 陽 、 葉 、 襄 城 , 其 地 皆 壤 界 也 , 故 曰 南 國 。

〔 一 一 〕 鮑 本 正 曰 : 「 魏 國 豈 得 安 哉 」 , 史 作 「 國 無 害 」 。 大 事 記 註 引 策 文 , 當 從 策 。

〔 一 二 〕 鮑 本 補 曰 : 史 , 「 不 愛 安 陵 氏 」 。 下 文 可 推 。 大 事 記 , 秦 得 南 國 , 則 諸 侯 之 勢 危 矣 , 魏 不 可 以 為 非 己 地 而 不 恤 也 。

  「 異 〔 一 〕 日 者 , 秦 乃 在 河 西 , 晉 國 之 去 梁 也 , 千 里 有 餘 , 河〔
二 〕 山 以 蘭 〔 三 〕 之 , 有 周 、 韓 而 間 之 。 從 林 軍 〔 四 〕 以 至 于 今 , 秦 十 攻 魏 , 五 入 國 中 , 邊 城 盡 拔 。 文 臺 墮 , 垂 都 焚 〔 五 〕 , 林 木 伐 , 麋 鹿 盡 , 而 國 繼 以 圍 〔 六 〕 。 又 長 驅 梁 北 , 東 至 陶 、 衛 之 郊 〔 七 〕 , 北 至 乎 闞 〔 八 〕 , 所 亡 乎 秦 者 , 山 北 〔 九 〕 、 河 外 、 河 內 〔 一 0 〕 , 大 縣 數 百 , 名 都 數 十 〔 一 一 〕 。 秦 乃 在 河 西 , 晉 國 之 去 大 梁 也 尚 千 里 , 而 禍 若 是 矣 。 又 況 於 使 秦 無 韓 而 有 鄭 地 , 無 河 山 以 蘭 之 , 無 周 、 韓 以 間 之 , 去 大 梁 百 里 , 禍 必 百 此 〔 一 二 〕 矣 。 異 日 者 , 從 之 不 成 矣 〔 一 三 〕 , 楚 、 魏 疑 而 韓 不 可 得 而 約 也 。 今 韓 受 兵 〔 一 四 〕 三 年 矣 , 秦 撓 之 以 講 〔 一 五 〕 , 韓 知 〔 一 六 〕 亡 , 猶 弗 聽 , 投 質 〔 一 七 〕 於 趙 , 而 請 為 天 下 鴈 行 〔 一 八 〕 頓 刃 。 以 臣 之 觀 〔 一 九 〕 之 , 則 楚 、 趙 必 與 之 攻 矣 。 此 何 也 ? 則 皆 知 秦 〔 二 0 〕 之 無 窮 也 , 非 盡 亡 天 下 之 兵 , 而 臣 海 內 之 民 , 必 不 休 矣 。 是 故 臣 願 以 從 事 乎 〔 二 一 〕 王 , 王 速 受 楚 、 趙 之 約 , 而 挾 韓 、 魏 〔 二 二 〕 之 質 , 以 存 韓 為 務 , 因 求 故 地 於 韓 , 韓 必 效 之 。 如 此 則 士 民 不 勞 而 故 地 得 , 其 功 多 於 與 秦 共 伐 韓 , 然 而 無 與 強 秦 鄰 之 禍 。

〔 一 〕  鮑 本 異 , 猶 他 。

〔 二 〕  鮑 本 「 河 」 上 補 「 有 」 字 。 ○  言 都 絳 、 安 邑 時 。 補 曰 : 史 無 上 文 「 餘 」 字 , 即 以 「 有 」 字 屬 「 河 山 」 云 云 。 策 文 則 當 有 「 有 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 此 當 是 策 文 衍 「 餘 」 字 , 以 千 里 與 百 里 相 較 也 。 下 文 云 「 尚 千 里 」 , 亦 無 「 餘 」 之 證 。

〔 三 〕  鮑 本 「 蘭 」 作 「 闌 」 。 ○  下 同 。 闌 入 之 闌 。 正 曰 : 按 字 書 , 闌 , 門 遮 也 。 攔 , 閉 也 , 牢 也 。 通 作 蘭 。 王 莽 傳 「 牛 馬 同 蘭 」 。 師 古 云 , 蘭 , 謂 遮 蘭 , 則 「 闌 」 亦 可 通 。 闌 入 之 「 闌 」 , 本 作 「 ● 」 , 亦 作 「 蘭 」 , 於 此 義 不 切 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 闌 」 。 「 蘭 」 、 「 闌 」 同 字 也 。

〔 四 〕  鮑 本 「 林 」 作 「 橫 」 。 ○  橫 之 軍 。 正 曰 : 史 作 「 林 鄉 軍 」 。 林 鄉 , 地 名 , 見 芒 卯 謂 秦 王 章 。 大 事 記 , 自 秦 伐 林 鄉 以 來 至 于 今 也 。  札 記 丕 烈 案 : 今 史 記 作 「 林 鄉 軍 」 。 考 索 隱 引 劉 氏 云 , 林 , 地 名 。 是 史 記 亦 本 無 「 鄉 」 字 。 徐 廣 曰 「 林 鄉 在 宛 縣 」 者 , 以 林 鄉 解 「 林 」 也 。 後 人 因 注 改 正 文 耳 。

〔 五 〕  鮑 本 勾 陽 有 垂 都 亭 。 正 曰 : 此 引 徐 廣 說 , 彼 文 原 無 「 都 」 字 。 補 曰 : 索 隱 云 , 有 廟 曰 都 。 正 義 引 括 地 志 云 , 文 臺 在 曹 州 冤 句 縣 。 索 隱 云 , 文 臺 , 臺 名 。 大 事 記 不 取 者 , 豈 以 他 策 有 「 臺 已 燔 , 游 已 奪 」 之 云 , 與 此 類 , 特 泛 言 之 邪 ! 墮 , 許 規 反 。

〔 六 〕  鮑 本 正 曰 : 大 事 記 , 赧 王 四 十 年 , 穰 侯 圍 大 梁 。

〔 七 〕  鮑 本 衛 在 河 、 淇 之 間 , 與 陶 接 , 故 范 蠡 亦 云 。

〔 八 〕  鮑 本 魏 記 注 , 在 東 平 須 昌 。 補 曰 : 史 , 北 至 平 、 監 。 正 義 云 , 平 即 兗 州 平 陸 , 監 即 故 闞 城 , 在 平 陸 縣 西 南 。  札 記 丕 烈 案 : 「 監 」 、 「 闞 」 同 字 , 見 徐 廣 注 也 。

〔 九 〕  鮑 本 山 , 吳 華 之 屬 。 正 曰 : 史 , 「 山 南 、 山 北 」 。 策 無 「 山 南 」 字 , 疑 缺 文 。 正 義 云 , 山 , 華 山 也 。 華 山 之 東 南 , 七 國 時 , 鄧 州 屬 韓 , 汝 州 屬 魏 。 華 山 之 北 , 同 、 華 、 銀 、 綏 並 魏 地 也 。

〔 一 0 〕 鮑 本 補 曰 : 河 外 , 謂 華 州 以 東 至 陝 、 虢 。 河 內 , 謂 蒲 州 以 東 至 懷 、 衛 。

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 史 , 大 縣 數 十 , 名 都 數 百 。

〔 一 二 〕 鮑 本 補 曰 : 史 作 「 由 此 」 。 大 事 記 從 策 文 改 。

〔 一 三 〕 姚 本 劉 作 「 也 」 。  鮑 本 「 矣 」 作 「 也 」 。 ○  補 曰 : 「 也 」 , 史 同 。

〔 一 四 〕 鮑 本 受 秦 兵 。

〔 一 五 〕 鮑 本 以 求 地 擿 撓 之 。

〔 一 六 〕 鮑 本 補 曰 : 史 「 識 亡 」 。 宜 從 策 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 非 也 , 「 識 」 即 「 知 」 , 見 索 隱 。 上 文 此 天 下 之 所 同 知 也 , 下 文 則 皆 知 秦 之 無 窮 也 , 史 記 亦 皆 云 「 識 」 , 是 其 證 矣 。

〔 一 七 〕 鮑 本 質 , 約 也 。 見 下 。

〔 一 八 〕 鮑 本 鴈 行 , 言 以 次 進 。 補 曰 : 為 , 去 聲 。

〔 一 九 〕 鮑 本 「 觀 」 上 補 「 愚 」 字 。 ○

〔 二 0 〕 鮑 本 「 秦 」 下 補 「 欲 」 字 。 ○  補 曰 : 史 「 之 」 下 有 「 欲 」 字 。 大 事 記 從 之 。

〔 二 一 〕 鮑 本 史 無 「 乎 」 字 。 大 事 記 從 策 補 。  札 記 丕 烈 案 : 從 , 合 從 也 , 見 索 隱 。

〔 二 二 〕 鮑 本 衍 「 魏 」 字 。 補 曰 : 字 衍 , 史 無 。 大 事 記 以 策 補 「 而 」 字 。  札 記 丕 烈 案 : 史 記 作 「 趙 挾 韓 之 質 」 , 與 策 文 不 同 也 。

  「 夫 存 韓 安 魏 而 利 天 下 , 此 亦 王 之 大 時 〔 一 〕 已 。 通 韓 之 上 黨 於 共 、 莫 , 使 〔 二 〕 道 已 通 , 因 而 關 之 , 出 入 者 賦 〔 三 〕 之 , 是 魏 重 質 韓 以 其 上 黨 也 〔 四 〕 。 共 有 其 賦 〔 五 〕 , 足 以 富 國 , 韓 必 德 魏 、 愛 魏 、 重 魏 、 畏 魏 , 韓 必 不 敢 反 魏 。 韓 是 魏 之 縣 也 。 魏 得 韓 以 為 縣 , 則 衛 〔 六 〕 、 大 梁 、 河 外 必 安 矣 。 今 不 存 韓 , 則 二 周 必 危 , 安 陵 必 易 〔 七 〕 。 楚 、 趙 楚 〔 八 〕 大 破 , 衛 、 齊 甚 畏 〔 九 〕 , 天 下 之 西 鄉 而 馳 秦 , 入 朝 為 臣 之 日 不 久 。 」 〔 一 0 〕

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 史 作 「 天 時 」 。 大 事 記 從 策 。

〔 二 〕  鮑 本 使 , 去 音 。 通 其 道 , 不 通 他 使 , 將 為 關 也 。 正 曰 : 「 莫 」 句 。 補 曰 : 史 作 「 共 、 甯 」 。 云 「 使 道 安 城 , 出 入 賦 之 」 云 云 , 大 事 記 從 之 。 正 義 云 , 共 , 衛 州 共 城 縣 ; 甯 , 懷 州 修 武 縣 。 解 題 云 , 是 時 秦 欲 取 韓 上 黨 , 故 蠶 食 其 地 , 使 與 韓 國 中 絕 。 故 勸 魏 假 道 , 使 韓 得 與 上 黨 往 來 , 豈 專 為 韓 而 已 哉 。 韓 不 失 上 黨 , 則 三 晉 之 勢 猶 完 也 。

〔 三 〕  鮑 本 賦 , 征 取 。

〔 四 〕  鮑 本 質 , 有 要 也 。 正 曰 : 質 , 猶 贄 。 韓 以 上 黨 為 質 也 。

〔 五 〕  鮑 本 韓 、 魏 共 之 。 補 曰 : 史 作 「 今 有 」 , 當 從 策 。

〔 六 〕  鮑 本 衛 , 時 已 附 梁 。

〔 七 〕  鮑 本 秦 輕 之 也 。 正 曰 : 易 , 改 易 也 。

〔 八 〕  鮑 本 衍 「 楚 」 字 。 補 曰 : 字 衍 , 史 無 。 大 事 記 從 。  札 記 今 本 無 下 「 楚 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 九 〕  鮑 本 皆 為 秦 所 勝 制 。

〔 一 0 〕 姚 本 集 本 有 「 矣 」 字 。  鮑 本 記 有 , 與 上 二 章 相 次 。 彪 謂 : 言 秦 之 情 者 眾 矣 , 無 白 於 此 者 也 。 補 曰 : 大 事 記 云 , 信 陵 君 之 諫 , 世 家 不 載 , 其 從 違 亦 不 書 , 與 秦 同 伐 韓 , 取 故 地 , 必 以 其 言 而 止 也 。 信 陵 之 言 , 深 切 綜 練 , 識 天 下 之 大 勢 , 使 魏 能 用 其 計 , 糾 率 楚 、 趙 , 竭 力 助 韓 , 則 韓 不 至 失 上 黨 , 趙 不 至 敗 長 平 , 六 國 不 至 為 秦 所 吞 矣 ! 謀 既 不 用 , 又 以 矯 殺 晉 鄙 , 流 落 於 外 。 六 國 垂 亡 , 魏 始 再 用 之 , 猶 能 收 合 諸 侯 , 折 強 秦 之 鋒 。 若 用 之 於 上 黨 、 長 平 未 敗 之 前 , 天 下 雌 雄 之 勢 , 未 可 量 也 !  此 章 大 事 記 據 史 文 具 載 , 又 以 策 文 易 史 之 難 通 者 , 註 釋 甚 詳 , 而 於 信 陵 尤 惓 惓 歸 重 焉 。 太 史 公 謂 , 說 者 皆 以 魏 不 用 信 陵 君 , 故 國 削 弱 至 于 亡 , 天 方 令 秦 平 海 內 , 魏 雖 得 阿 衡 之 佐 , 曷 益 乎 ! 劉 知 幾 譏 其 舍 人 事 而 言 天 。 大 事 記 之 言 , 殆 為 遷 發 也 。 愚 謂 , 戰 國 四 公 子 並 稱 , 特 以 好 士 之 故 。 黃 歇 亂 人 , 其 事 惡 矣 。 趙 勝 不 能 用 趙 奢 、 廉 頗 , 而 割 地 以 召 田 單 , 受 馮 亭 之 嫁 禍 , 幾 至 亡 國 。 田 文 怒 小 丈 夫 之 譏 , 而 滅 一 縣 , 不 忍 呂 禮 之 嫉 害 , 而 為 宗 國 召 兵 , 尚 奚 足 言 哉 ? 若 其 合 從 難 秦 , 歇 既 敗 衄 , 勝 僅 合 楚 、 趙 之 交 , 以 佐 魏 救 。 獨 孟 嘗 、 信 陵 , 兩 戰 敗 秦 。 文 臨 函 谷 , 無 攻 以 求 楚 東 國 , 而 名 義 索 然 。 信 陵 存 趙 卻 秦 , 義 烈 甚 高 , 河 外 之 戰 , 威 震 天 下 。 且 退 讓 不 伐 , 聞 過 能 悔 , 其 才 與 智 , 皆 非 餘 子 比 也 。 因 大 事 記 稱 惜 之 言 , 輒 附 著 之 。

   葉 陽 君 約 魏

  葉 陽 君 〔 一 〕 約 魏 , 魏 王 將 封 其 子 , 謂 魏 王 曰 : 「 王 嘗 身 濟 漳 , 朝 邯 鄲 , 抱 葛 、 薜 〔 二 〕 、 陰 、 成 以 為 趙 養 邑 〔 三 〕 , 而 趙 無 為 王 有 也 。 王 能 又 封 其 子 問 〔 四 〕 陽 姑 〔 五 〕 衣 〔 六 〕 乎 〔 七 〕 ? 臣 為 王 不 取 也 。 」 魏 王 乃 止 。 〔 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 趙 人 。 補 曰 : 「 葉 」 即 「 奉 」 之 訛 , 李 兌 也 。 說 見 趙 策 。

〔 二 〕  姚 本 曾 作 「 薛 」 。  鮑 本 「 薜 」 作 「 薛 」 , 又 改 作 「 孽 」 。 ○  補 曰 : 趙 世 家 作 「 孽 」 者 是 , 一 本 作 「 薛 」 亦 非 。  札 記 丕 烈 案 : 吳 說 未 是 。 「 薛 」 即 「 孽 」 字 之 省 ; 「 薜 」 , 形 近 之 訛 也 。

〔 三 〕  鮑 本 供 養 之 邑 。

〔 四 〕  鮑 本 「 問 」 作 「 河 」 。 ○  補 曰 : 字 訛 , 趙 策 作 「 河 」 。

〔 五 〕  姚 本 曾 作 「 茹 」 。

〔 六 〕  鮑 本 「 衣 」 作 「 密 」 。 ○  補 曰 : 字 訛 , 趙 策 作 「 密 」 。  札 記 今 本 「 問 」 作 「 河 」 , 「 衣 」 作 「 密 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 七 〕  鮑 本 趙 惠 文 十 三 年 有 , 與 此 語 同 , 云 封 李 兌 子 , 則 葉 陽 君 兌 之 封 乎 ?

〔 八 〕  鮑 本 惠 之 十 三 年 , 此 十 年 。

   秦 使 趙 攻 魏

  秦 使 趙 攻 魏 , 魏 謂 趙 王 〔 一 〕 曰 : 「 攻 魏 者 , 亡 趙 之 始 也 。 昔 者 〔 二 〕 , 晉 人 欲 亡 虞 而 伐 虢 , 伐 虢 者 , 亡 虞 之 始 也 。 故 荀 息 以 馬 與 璧 假 道 於 虞 , 宮 之 奇 諫 而 不 聽 , 卒 假 晉 道 。 晉 人 伐 虢 , 反 而 取 虞 。 故 春 秋 書 之 , 以 罪 虞 公 。 今 國 莫 強 於 趙 , 而 并 齊 〔 三 〕 、 秦 , 王 〔 四 〕 賢 而 有 聲 者 相 之 〔 五 〕 , 所 以 為 腹 心 〔 六 〕 之 疾 者 , 趙 也 〔 七 〕 。 魏 者 , 趙 之 虢 也 ; 趙 者 , 魏 之 虞 也 。 聽 秦 而 攻 魏 者 , 虞 之 為 也 。 願 王 之 熟 計 之 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 惠 文 。 正 曰 : 無 考 。

〔 二 〕  姚 本 曾 作 「 也 」 。

〔 三 〕  鮑 本 衍 「 齊 」 字 。 正 曰 : 見 下 。

〔 四 〕  鮑 本 昭 。 正 曰 : 見 下 。

〔 五 〕  鮑 本 并 , 猶 兼 。 聲 , 威 聲 。 相 , 助 也 。 言 趙 強 矣 , 兼 得 秦 助 。 正 曰 : 「 今 國 莫 強 於 趙 而 兼 齊 、 秦 」 句 , 「 王 賢 而 有 聲 者 相 之 」 句 。 言 趙 強 兼 齊 、 秦 , 王 既 賢 而 又 有 聲 望 者 相 之 , 所 以 為 秦 腹 心 之 疾 也 。 如 此 乃 協 。 此 士 引 喻 明 切 , 謂 春 秋 罪 虞 , 亦 不 悖 。 秦 使 趙 攻 魏 之 事 無 見 , 或 因 其 言 而 止 歟 ? 札 記 丕 烈 案 : 「 而 并 齊 、 秦 」 四 字 , 當 為 一 句 , 「 而 」 即 「 能 」 字 , 言 所 能 並 於 二 國 也 。

〔 六 〕  鮑 本 「 腹 心 」 作 「 心 腹 」 。 ○

〔 七 〕  鮑 本 言 秦 以 趙 為 疾 。

   魏 太 子 在 楚 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 《 秦 使 趙 攻 魏 》 連 篇 , 鮑 本 另 列 一 篇 。 據 文 義 , 從 鮑 本 。

  魏 太 子 在 楚 , 謂 〔 一 〕 樓 子 〔 二 〕 於 鄢 陵 〔 三 〕 曰 : 「 公 必 且 待 齊 、 楚 之 合 也 , 以 救 皮 氏 。 今 齊 、 楚 之 理 , 必 不 合 矣 。 彼 翟 子 〔 四 〕 之 所 惡 於 國 者 , 無 公 矣 〔 五 〕 。 其 人 〔 六 〕 皆 欲 合 齊 、 秦 外 楚 以 輕 公 , 公 必 謂 齊 王 〔 七 〕 曰 : 『 魏 之 受 兵 , 非 秦 實 首 伐 之 也 , 楚 惡 魏 之 事 王 也 , 故 勸 秦 攻 魏 。 』 齊 王 故 欲 伐 楚 〔 八 〕 , 而 又 怒 其 不 己 善 也 , 必 令 魏 以 地 聽 秦 而 為 和 。 以 張 子 之 強 〔 九 〕 , 有 秦 、 韓 之 重 , 齊 王 惡 之 , 而 魏 王 不 敢 據 也 〔 一 0 〕 。 今 以 齊 、 秦 之 重 , 外 楚 以 輕 公 , 臣 為 公 患 之 。 鈞 〔 一 一 〕 之 出 地 , 以 為 和 於 秦 也 , 豈 若 由 楚 乎 ? 秦 疾 攻 楚 , 楚 〔 一 二 〕 還 兵 , 魏 王 必 懼 〔 一 三 〕 , 公 因 寄 〔 一 四 〕 汾 北 以 予 秦 而 為 和 〔 一 五 〕 , 合 親 以 孤 齊 〔 一 六 〕 , 秦 、 楚 重 公 , 公 必 為 相 矣 。 臣 意 秦 王 〔 一 七 〕 與 樗 里 疾 之 欲 之 也 , 臣 請 為 公 說 之 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 謂 」 作 「 為 」 。 ○

〔 二 〕  鮑 本 ● 也 , 從 太 子 為 質 , 而 楚 任 之 。

〔 三 〕  鮑 本 楚 用 事 者 所 封 。 正 曰 : 此 語 本 記 其 人 與 樓 子 言 於 鄢 陵 之 地 。 鄢 , 楚 別 都 , 在 宜 城 。 此 鄢 陵 , 即 策 所 謂 許 、 鄢 陵 者 , 魏 地 也 。 樓 鼻 主 合 楚 之 謀 , 非 從 太 子 而 楚 任 之 也 。

〔 四 〕  鮑 本 強 也 , 魏 人 , 仕 齊 。 正 曰 : 魏 王 所 用 , 下 文 甚 明 。 楚 策 , 魏 相 翟 強 死 。

〔 五 〕  鮑 本 無 如 鄢 陵 。 正 曰 : 公 , 指 樓 鼻 。

〔 六 〕  鮑 本 人 , 翟 之 人 。

〔 七 〕  鮑 本 閔 。

〔 八 〕  鮑 本 此 士 言 齊 本 自 欲 爾 。 補 曰 : 故 , 固 通 。

〔 九 〕  鮑 本 言 儀 往 日 。

〔 一 0 〕 鮑 本 言 魏 襄 為 齊 逐 儀 。 正 曰 : 策 謂 齊 王 不 如 資 韓 朋 與 之 逐 張 儀 於 魏 者 , 謀 如 此 耳 。 魏 襄 之 時 , 不 聞 逐 儀 也 。 且 此 語 本 謂 以 儀 有 秦 、 韓 之 重 , 而 齊 王 惡 之 , 魏 王 不 敢 據 之 以 為 安 , 二 國 之 於 儀 , 猶 如 此 也 。

〔 一 一 〕 鮑 本 鈞 , 言 齊 與 楚 。

〔 一 二 〕 鮑 本 衍 「 楚 」 字 。

〔 一 三 〕 鮑 本 正 曰 : 楚 還 兵 者 , 復 兵 與 秦 合 攻 魏 也 , 故 魏 王 懼 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 寄 」 作 「 割 」 。 ○  補 曰 : 恐 字 有 訛 。

〔 一 五 〕 鮑 本 汾 北 , 魏 地 鄢 陵 。 宜 因 其 懼 , 使 割 予 秦 , 此 所 謂 由 楚 。

〔 一 六 〕 鮑 本 秦 、 楚 、 魏 合 。

〔 一 七 〕 鮑 本 昭 。

  乃 請 樗 里 子 曰 : 「 攻 皮 氏 , 此 王 之 首 事 也 〔 一 〕 , 而 不 能 拔 , 天 下 且 以 此 輕 秦 。 且 有 皮 氏 , 於 以 攻 韓 、 魏 , 利 也 。 」 樗 里 子 曰 : 「 吾 已 合 魏 矣 , 無 所 用 之 〔 二 〕 。 」 對 曰 : 「 臣 願 以 鄙 心 意 〔 三 〕 公 , 公 無 以 為 罪 。 有 皮 氏 , 國 之 〔 四 〕 大 利 也 , 而 以 與 魏 , 公 終 自 以 為 不 能 守 也 , 故 以 與 魏 。 今 公 〔 五 〕 之 力 有 餘 守 之 〔 六 〕 , 何 故 而 弗 有 也 ? 」 樗 里 子 曰 : 「 奈 何 ? 」 曰 : 「 魏 王 之 所 恃 者 , 齊 、 楚 也 ; 所 用 者 , 樓 鼻 、 翟 強 〔 七 〕 也 。 今 齊 王 謂 魏 王 曰 : 『 欲 講 攻 於 齊 王 兵 之 辭 也 , 〔 八 〕 是 弗 救 矣 〔 九 〕 。 』 楚 王 〔 一 0 〕 怒 於 魏 之 不 用 樓 子 , 而 使 翟 強 為 和 也 〔 一 一 〕 , 怨 顏 已 絕 之 矣 〔 一 二 〕 。 魏 王 之 懼 也 見 亡 〔 一 三 〕 , 翟 強 欲 合 齊 、 秦 外 楚 , 以 輕 樓 鼻 〔 一 四 〕 ; 樓 鼻 欲 合 秦 、 楚 外 齊 , 以 輕 翟 強 〔 一 五 〕 。 公 不 如 按 〔 一 六 〕 魏 〔 一 七 〕 之 和 , 使 人 謂 樓 子 曰 : 『 子 能 以 汾 北 與 我 乎 ? 請 合 於 楚 外 齊 , 以 重 公 也 , 此 吾 事 也 。 〔 一 八 〕 』 樓 子 與 楚 王 必 疾 矣 〔 一 九 〕 。 又 謂 翟 子 〔 二 0 〕 : 『 子 能 以 汾 北 與 我 乎 ? 必 為 〔 二 一 〕 合 於 齊 外 於 〔 二 二 〕 楚 , 以 重 公 也 。 』 翟 強 與 齊 王 必 疾 矣 。 是 公 外 得 齊 、 楚 以 為 用 , 內 得 樓 鼻 、 翟 強 以 為 佐 〔 二 三 〕 , 何 故 不 能 有 地 於 河 東 乎 ? 」 〔 二 四 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 請 」 作 「 謂 」 。 ○  首 , 言 出 兵 。 正 曰 : 首 事 , 猶 言 第 一 事 也 。

〔 二 〕  鮑 本 故 史 書 未 拔 而 解 。

〔 三 〕  鮑 本 意 , 猶 度 。

〔 四 〕  鮑 本 「 之 」 下 有 「 所 」 字 。 ○

〔 五 〕  姚 本 曾 作 「 攻 」 。

〔 六 〕  鮑 本 於 守 為 有 餘 。

〔 七 〕  鮑 本 「 ● 」 , 字 書 無 此 字 。 韓 策 作 「 鼻 」 , 即 「 ● 」 也 。 策 又 有 「 管 鼻 之 令 翟 強 與 秦 事 」 云 云 , 與 此 事 合 , 疑 樓 鼻 即 管 鼻 也 。  札 記 今 本 「 ● 」 作 「 ● 」 。

〔 八 〕  鮑 本 「 王 」 作 「 主 」 。 ○  言 欲 講 秦 、 攻 秦 皆 於 我 。 夫 魏 求 救 , 欲 講 而 已 , 而 齊 兼 言 攻 , 故 下 言 「 主 兵 」 。 正 曰 : 「 講 」 當 作「
搆 」 。 講 攻 , 猶 言 搆 兵 。

〔 九 〕  鮑 本 「 矣 」 作 「 也 」 。 ○

〔 一 0 〕 鮑 本 懷 。

〔 一 一 〕 鮑 本 和 齊 、 秦 。

〔 一 二 〕 鮑 本 怨 魏 欲 絕 之 , 見 於 顏 色 。

〔 一 三 〕 鮑 本 以 有 亡 形 而 懼 。

〔 一 四 〕 鮑 本 此 強 之 和 。

〔 一 五 〕 鮑 本 補 曰 : 此 二 語 當 時 事 情 也 。

〔 一 六 〕 鮑 本 按 , 謂 主 之 。 正 曰 : 按 , 止 也 。

〔 一 七 〕 姚 本 曾 作 「 親 」 。

〔 一 八 〕 鮑 本 疾 言 此 事 吾 所 欲 為 。

〔 一 九 〕 鮑 本 言 應 之 速 。

〔 二 0 〕 鮑 本 強 。 亦 魏 人 。

〔 二 一 〕 札 記 今 本 「 為 」 誤 「 不 」 。

〔 二 二 〕 鮑 本 衍 「 於 」 字 。

〔 二 三 〕 鮑 本 主 魏 言 之 , 故 言 內 。

〔 二 四 〕 鮑 本 言 且 得 皮 氏 。 按 , 此 蓋 樓 鼻 在 楚 , 欲 因 楚 和 秦 以 息 攻 鄢 陵 , 不 順 也 , 故 此 士 說 之 , 又 說 樗 里 。 凡 其 辭 兩 言 齊 楚 、 翟 樓 , 示 無 所 偏 也 。 而 於 楚 , 獨 曰 「 吾 事 」 , 則 是 為 樓 子 也 。
 
 
 

戰 國 策 卷 二 十 五

  魏 四

   獻 書 秦 王

  闕 文 獻 書 秦 王 〔 一 〕 曰 : 「 昔 竊 聞 大 王 之 謀 出 事 於 梁 〔 二 〕 , 謀 恐 不 出 於 計 矣 〔 三 〕 , 願 大 王 之 熟 計 之 也 。 梁 者 , 山 東 之 要 〔 四 〕 也 。 有 蛇 於 此 〔 五 〕 , 擊 其 尾 , 其 首 救 ; 擊 其 首 , 其 尾 救 ; 擊 其 中 身 , 首 尾 皆 救 。 今 梁 王 , 天 下 之 中 身 也 〔 六 〕 。 秦 〔 七 〕 攻 梁 者 , 是 示 天 下 要 斷 山 東 之 脊 也 〔 八 〕 , 是 山 東 首 尾 皆 救 中 身 之 時 也 。 山 東 見 亡 必 恐 , 恐 必 大 合 , 山 東 尚 強 , 臣 見 秦 之 必 大 憂 可 立 而 待 也 。 臣 竊 為 大 王 計 , 不 如 南 出 。 事 於 南 方 〔 九 〕 , 其 兵 弱 , 天 下 必 能 救 〔 一 0 〕 , 地 可 廣 大 〔 一 一 〕 , 國 可 富 , 兵 可 強 , 主 可 尊 。 王 不 聞 湯 之 伐 桀 乎 ? 試 之 弱 密 須 氏 〔 一 二 〕 以 為 武 教 , 得 密 須 氏 而 湯 之 〔 一 三 〕 服 桀 矣 。 今 秦 國 〔 一 四 〕 與 山 東 為 讎 , 不 先 以 弱 為 武 教 , 兵 必 大 挫 , 國 必 大 憂 。 」 秦 果 南 攻 藍 田 、 鄢 、 郢 〔 一 五 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 昭 。 正 曰 : 無 考 。

〔 二 〕  鮑 本 「 昔 」 作 「 臣 」 。 ○  謂 攻 之 。

〔 三 〕  鮑 本 非 得 計 也 。

〔 四 〕  鮑 本 腰 。 人 身 之 中 。

〔 五 〕  鮑 本 兵 法 所 謂 「 率 然 」 。 補 曰 : 見 孫 武 書 及 李 靖 問 答 。

〔 六 〕  鮑 本 「 皆 」 作 「 俱 」 , 「 王 」 作 「 者 」 , 「 中 身 」 作 「 脊 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 今 梁 王 , 天 下 之 中 身 也 」 。

〔 七 〕  鮑 本 「 秦 」 上 有 「 夫 」 字 。 ○

〔 八 〕  鮑 本 要 , 猶 欲 。 正 曰 : 要 , 同 上 義 。 「 山 東 脊 」 、 「 天 下 要 」 , 與 上 互 言 之 。 示 者 , 顯 取 之 之 意 。

〔 九 〕  鮑 本 謂 楚 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 必 」 上 補 「 不 」 字 。 ○  補 曰 : 作 「 必 不 」 語 順 。 又 「 必 」 字 , 恐 當 作 「 不 」 。

〔 一 一 〕 姚 本 曾 無 「 大 」 字 。  鮑 本 言 秦 地 。

〔 一 二 〕 鮑 本 試 , 謂 先 之 以 其 弱 , 可 必 克 也 。 周 紀 註 , 密 須 在 安 定 陰 密 。 補 曰 : 密 , 姞 姓 國 , 在 今 寧 州 。 史 周 紀 「 西 伯 伐 密 須 」 , 詩 所 謂 「 密 人 不 恭 」 者 也 。 此 誤 以 為 湯 , 又 云 「 試 之 於 弱 」 。 戰 國 游 士 言 聖 賢 事 多 妄 謬 , 此 尤 顯 然 者 也 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 之 」 作 「 知 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 知 」 字 當 是 。

〔 一 四 〕 鮑 本 「 國 」 作 「 欲 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 欲 」 字 當 是 。

〔 一 五 〕 鮑 本 藍 田 , 秦 地 , 疑 衍 文 。 彪 謂 : 征 伐 先 後 , 理 正 應 爾 。 故 司 馬 為 秦 議 , 以 伐 蜀 為 先 。 而 我 藝 祖 欲 平 太 原 諸 國 , 亦 先 平 蜀 。 正 曰 : 秦 之 攻 楚 , 多 道 藍 田 、 武 關 以 出 攻 , 如 敗 楚 藍 田 之 云 。 秦 人 善 遠 交 近 攻 之 策 , 蠶 食 諸 侯 , 先 三 晉 而 後 齊 、 楚 , 卒 以 成 功 , 其 用 兵 之 序 可 考 矣 。 此 策 , 魏 畏 秦 攻 , 移 禍 於 楚 , 故 飾 為 之 辭 。 而 鮑 謂 「 征 伐 先 後 , 理 正 應 爾 」 , 夫 豈 識 當 時 大 勢 哉 ! 又 以 司 馬 錯 先 伐 蜀 , 宋 欲 平 太 原 , 亦 先 平 蜀 , 為 試 於 弱 之 徵 , 謬 矣 。

   八 年 謂 魏 王

  八 年 〔 一 〕 , 闕 文 謂 魏 王 曰 : 「 昔 曹 〔 二 〕 恃 齊 而 輕 晉 , 齊 伐 釐 、 莒 〔 三 〕 而 晉 人 亡 曹 〔 四 〕 。 繒 恃 齊 以 悍 越 〔 五 〕 , 齊 和 子 〔 六 〕 亂 而 越 人 亡 繒 〔 七 〕 。 鄭 恃 魏 以 輕 韓 , 伐 〔 八 〕 榆 關 〔 九 〕 而 韓 氏 亡 鄭 。 原 恃 秦 、 翟 以 輕 晉 , 秦 、 翟 年 穀 大 凶 而 晉 人 亡 原 〔 一 0 〕 。 中 山 恃 齊 、 魏 以 輕 趙 , 齊 、 魏 伐 楚 而 趙 亡 中 山 〔 一 一 〕 。 此 五 國 所 以 亡 者 , 皆 其 〔 一 二 〕 所 恃 也 。 非 獨 此 五 國 為 然 而 已 也 , 天 下 之 亡 國 皆 然 矣 。 夫 國 之 所 以 不 可 恃 者 多 , 其 變 不 可 勝 數 也 。 或 以 政 教 不 脩 , 上 下 不 輯 , 而 不 可 恃 者 ; 或 有 諸 侯 鄰 國 之 虞 , 而 不 可 恃 者 ; 或 以 年 穀 不 登 , 〔 一 三 〕 積 竭 盡 , 而 不 可 恃 者 ; 或 化 〔 一 四 〕 於 利 , 比 〔 一 五 〕 於 患 。 臣 以 此 知 國 之 不 可 必 恃 也 。 今 王 恃 楚 之 強 , 而 信 春 申 君 之 言 , 以 是 質 〔 一 六 〕 秦 , 而 久 〔 一 七 〕 不 可 知 。 即 春 申 君 有 變 , 是 王 獨 受 秦 患 也 。 即 〔 一 八 〕 王 有 萬 乘 之 國 , 而 以 一 人 之 心 為 命 也 。 臣 以 此 為 不 完 , 願 王 之 熟 計 之 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 八 」 上 補 「 十 」 字 。 ○  此 八 年 , 春 申 未 到 。 正 曰 : 追 稱 之 辭 。

〔 二 〕  鮑 本 曹 , 今 定 陶 。

〔 三 〕  鮑 本 釐 , 疑 扶 風 漦 。 正 曰 : 此 不 相 涉 。 齊 策 , 「 昔 者 萊 、 莒 好 謀 , 陳 、 蔡 好 詐 , 莒 恃 越 而 滅 , 蔡 恃 晉 而 亡 」 。 此 「 釐 」 字 即 「 萊 」 。 左 傳 , 「 公 會 鄭 伯 於 郲 」 , 杜 註 , 「 釐 城 」 。 劉 向 引 「 來 牟 」 作 「 釐 牟 」 。 古 字 通 。

〔 四 〕  鮑 本 史 , 曹 伯 陽 十 五 年 背 晉 , 宋 滅 之 。 哀 公 八 年 。 正 曰 : 即 僖 二 十 八 年 晉 侯 伐 曹 , 分 曹 、 衛 田 事 。 凡 言 亡 , 非 必 國 滅 也 。

〔 五 〕  鮑 本 「 以 悍 」 作 「 而 輕 」 。 ○  繒 , 禹 後 , 屬 東 海 。 補 曰 : 姚 本 「 恃 齊 以 捍 越 」 。 春 秋 「 鄫 」 , 穀 梁 作 「 繒 」 。 杜 註 , 「 今 琅 邪 鄫 縣 」 。

〔 六 〕  鮑 本 太 公 田 和 。 正 曰 : 恐 非 。

〔 七 〕  鮑 本 哀 六 年 , 莒 人 滅 鄫 , 與 此 異 。 補 曰 : 左 氏 , 「 莒 人 滅 鄫 , 鄫 恃 賂 也 」 。 註 , 「 鄫 有 貢 賦 之 賂 在 魯 , 恃 之 而 慢 莒 」 。 此 或 訛 為 「 齊 」 。

〔 八 〕  鮑 本 「 伐 」 上 補 「 魏 」 字 。 ○  補 曰 : 此 宜 有 「 魏 」 字 。  札 記 今 本 「 伐 」 上 有 「 魏 」 字 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 此 因 即 說 本 國 事 , 故 不 更 云 「 魏 」 , 取 便 文 也 , 補 者 非 是 。

〔 九 〕  鮑 本 九 域 圖 , 在 平 州 界 。 正 曰 : 大 事 記 , 安 王 三 年 , 楚 歸 鄭 榆 關 。 十 一 年 , 魏 、 韓 、 趙 敗 楚 師 于 大 梁 榆 關 。 正 義 云 , 榆 關 在 鄭 之 南 , 大 梁 西 。

〔 一 0 〕 鮑 本 僖 二 十 五 年 , 原 降 , 使 趙 衰 處 原 。

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 周 策 , 宮 他 謂 周 君 曰 云 云 , 略 同 。  齊 、 魏 伐 楚 而 趙 亡 中 山 , 此 襄 王 十 八 年 秦 、 韓 、 魏 、 齊 共 敗 楚 將 唐 昧 事 。 大 事 記 謂 史 稱 趙 與 燕 、 齊 滅 中 山 , 齊 非 中 山 與 國 者 , 亦 未 然 , 說 見 燕 、 趙 等 策 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 其 」 作 「 有 」 。 ○  札 記 今 本 「 其 」 作 「 有 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。 丕 烈 案 : 其 者 , 其 五 國 也 。 鮑 改 誤 甚 。

〔 一 三 〕 鮑 本 「 」 作 「 畜 」 。 ○  補 曰 : 一 本 「 畜 」 作 「 」 , 此 書 多 作 「 」 。

〔 一 四 〕 鮑 本 化 , 猶 移 。

〔 一 五 〕 鮑 本 比 , 猶 近 。

〔 一 六 〕 鮑 本 「 質 」 作 「 賓 」 。 ○  補 曰 : 未 詳 。

〔 一 七 〕 鮑 本 久 , 猶 後 。

〔 一 八 〕 鮑 本 即 , 猶 是 。

   魏 王 問 張 旄

  魏 王 問 張 旄 曰 : 「 吾 欲 與 秦 攻 韓 , 何 如 ? 」 張 旄 對 曰 : 「 韓 且 坐 而 胥 〔 一 〕 亡 乎 ? 且 割 而 從 天 下 乎 ? 」 王 曰 : 「 韓 且 割 而 從 天 下 。 」 張 旄 曰 : 「 韓 怨 魏 乎 ? 怨 秦 乎 ? 」 王 曰 : 「 怨 魏 。 」 張 旄 曰 : 「 韓 強 秦 乎 ? 強 魏 乎 〔 二 〕 ? 」 王 曰 : 「 強 秦 。 」 張 旄 曰 : 「 韓 且 割 而 從 其 所 強 , 與 所 不 怨 乎 ? 且 割 而 從 其 所 不 強 , 與 其 所 怨 乎 ? 」 王 曰 : 「 韓 將 割 而 從 其 所 強 , 與 其 所 不 怨 。 」 張 旄 曰 : 「 攻 韓 之 事 , 王 自 知 矣 。 〔 三 〕 」

〔 一 〕  鮑 本 「 胥 」 作 「 咠 」 。 ○  「 咠 」 , 「 胥 」 同 , 待 也 。 補 曰 : 一 本 「 咠 」 作 「 ● 」 。

〔 二 〕  鮑 本 問 以 何 國 為 強 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 此 恐 與 信 陵 所 諫 同 一 事 。

   客 謂 司 馬 食 其

  客 謂 司 馬 食 其 〔 一 〕 曰 : 「 慮 久 〔 二 〕 以 天 下 為 可 一 者 , 是 不 知 天 下 者 也 。 欲 獨 以 魏 支 秦 者 , 是 又 不 知 魏 者 也 。 謂 茲 公 〔 三 〕 不 知 此 兩 者 , 又 不 知 茲 公 者 也 。 然 而 茲 公 為 從 , 其 說 何 也 ? 從 則 茲 公 重 , 不 從 則 茲 公 輕 , 茲 公 之 處 重 也 , 不 〔 四 〕 實 為 期 〔 五 〕 。 子 何 不 疾 及 三 國 方 堅 也 , 自 賣 於 秦 〔 六 〕 , 秦 必 受 子 。 不 然 , 橫 者 將 圖 子 以 合 於 秦 , 是 取 子 之 資 〔 七 〕 , 而 以 資 子 之 讎 也 〔 八 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 魏 人 , 音 異 基 。 補 曰 : 索 隱 云 , 酈 、 審 、 趙 三 人 , 並 以 六 國 時 魏 有 司 馬 食 其 , 慕 其 名 也 。

〔 二 〕  姚 本 劉 無 「 久 」 字 。  鮑 本 慮 久 , 熟 慮 也 。

〔 三 〕  鮑 本 指 合 從 之 人 。 補 曰 : 「 茲 公 」 未 詳 。 史 , 夏 侯 嬰 食 茲 氏 , 注 , 太 原 縣 名 。 春 秋 昭 五 年 注 「 莒 邑 」 者 , 又 地 不 相 涉 。

〔 四 〕  姚 本 一 本 添 「 以 」 字 。

〔 五 〕  鮑 本 言 期 約 不 實 。

〔 六 〕  鮑 本 謂 陰 倍 從 , 以 收 秦 利 。

〔 七 〕  鮑 本 資 , 謂 從 。 食 其 所 資 者 , 從 也 。

〔 八 〕  鮑 本 謂 橫 人 將 以 食 其 之 從 惡 之 於 秦 。 讎 , 秦 也 。 正 曰 : 時 與 人 不 可 考 。

   魏 秦 伐 楚

  魏 、 秦 〔 一 〕 伐 楚 〔 二 〕 , 魏 王 不 欲 。 樓 緩 謂 魏 王 曰 : 「 王 不 與 秦 攻 楚 , 楚 且 與 秦 攻 王 。 王 不 如 令 秦 、 楚 戰 , 王 交 制 之 〔 三 〕 也 〔 四 〕 。 」

〔 一 〕  姚 本 劉 作 「 秦 、 魏 」 。

〔 二 〕  鮑 本 秦 昭 六 年 與 韓 、 魏 共 攻 楚 , 此 十 八 年 。

〔 三 〕  鮑 本 緩 時 為 秦 計 耳 , 故 明 年 相 秦 。

〔 四 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○

   穰 侯 攻 大 梁

  穰 侯 攻 大 梁 〔 一 〕 , 乘 北 郢 〔 二 〕 , 魏 王 且 從 〔 三 〕 。 謂 穰 侯 曰 : 「 君 攻 楚 得 宛 、 穰 以 廣 陶 , 攻 齊 得 剛 、 博 〔 四 〕 以 廣 陶 , 得 許 〔 五 〕 、 鄢 陵 以 廣 陶 , 秦 王 〔 六 〕 不 問 者 , 何 也 ? 以 大 梁 之 未 亡 也 。 今 日 大 梁 亡 , 許 、 鄢 陵 必 議 〔 七 〕 , 議 則 君 必 窮 。 為 君 計 者 , 勿 攻 便 。 」 〔 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 秦 昭 二 十 四 年 , 攻 魏 至 大 梁 , 此 十 三 年 。

〔 二 〕  鮑 本 「 北 郢 」 作 「 郢 北 」 。 ○  郢 , 楚 別 邑 , 其 北 近 魏 。 正 曰 : 北 郢 乃 楚 之 宜 城 , 即 郡 也 。 史 魏 冉 傳 , 「 入 北 宅 , 遂 圍 大 梁 」 。 此 訛 為 「 乘 北 郢 」 也 。 又 策 作 「 入 北 地 」 , 亦 字 訛 。

〔 三 〕  鮑 本 從 , 順 服 也 。

〔 四 〕  鮑 本 並 屬 泰 山 。 補 曰 : 正 義 引 括 地 志 云 , 故 剛 城 在 兗 州 龔 丘 縣 界 。 愚 謂 , 剛 博 當 即 是 剛 壽 。 正 義 云 , 壽 , 鄆 州 縣 。

〔 五 〕  鮑 本 補 曰 : 「 得 許 」 上 當 有 「 攻 魏 」 字 , 缺 脫 。

〔 六 〕  鮑 本 昭 。

〔 七 〕  鮑 本 議 其 不 當 得 。

〔 八 〕  鮑 本 補 曰 : 魏 昭 王 十 三 年 秦 兵 至 大 梁 , 即 取 魏 安 城 之 役 。 安 釐 王 二 年 , 秦 魏 冉 伐 魏 , 走 芒 卯 , 入 北 宅 , 遂 圍 大 梁 , 魏 割 溫 以 和 。 二 役 皆 冉 相 時 , 而 敗 芒 卯 則 冉 將 以 伐 。 此 策 當 在 其 時 。 大 事 記 載 須 賈 說 穰 侯 云 云 , 「 攻 而 不 拔 , 秦 兵 必 罷 , 陶 邑 必 亡 , 前 功 必 棄 矣 」 , 下 註 此 章 , 謂 與 須 賈 同 一 術 , 亦 以 為 此 年 事 矣 。 然 秦 攻 取 剛 壽 , 在 秦 昭 三 十 六 、 七 年 , 後 此 數 年 。 而 策 已 云 得 剛 壽 , 而 又 不 可 曉 也 。 當 考 。 宛 、 穰 廣 陶 , 說 見 趙 策 。 許 、 鄢 陵 , 魏 地 , 見 前 。 秦 得 其 地 , 不 知 何 時 。

   白 珪 謂 新 城 君

  白 珪 〔 一 〕 謂 新 城 君 曰 : 「 夜 行 者 能 無 〔 二 〕 為 姦 , 不 能 禁 狗 使 無 吠 己 也 。 故 臣 能 無 議 君 於 王 〔 三 〕 , 不 能 禁 人 議 臣 〔 四 〕 於 君 也 。 」 〔 五 〕

〔 一 〕  姚 本 劉 作 「 圭 」 。  鮑 本 魏 人 , 孟 子 稱 之 。 趙 岐 以 為 周 人 , 非 也 。 蓋 至 是 三 、 四 十 年 矣 。 正 曰 : 秦 昭 王 初 年 , 魏 冉 已 用 事 , 則 羋 戎 之 貴 已 久 。 十 二 年 而 當 魏 昭 元 年 , 則 其 初 年 猶 與 魏 襄 相 及 , 正 孟 子 時 也 。 趙 岐 以 為 周 人 , 何 以 知 其 非 也 ? 但 戰 國 人 姓 名 多 偶 同 者 。 鮑 以 在 魏 策 中 而 即 為 魏 人 , 謬 矣 。 又 按 燕 策 , 白 珪 逃 於 秦 , 則 嘗 仕 秦 。 新 序 孟 嘗 君 問 白 珪 , 恐 亦 此 時 。 史 白 珪 傳 首 云 , 當 魏 文 侯 時 , 李 克 務 盡 地 力 , 而 白 珪 樂 觀 時 變 。 後 復 引 圭 之 言 曰 , 「 吾 治 生 產 , 如 孫 、 吳 用 兵 , 商 鞅 行 法 」 , 則 其 人 在 鞅 後 。 首 句 特 與 李 克 對 論 , 非 言 其 世 也 。 以 「 二 十 取 一 」 語 , 孟 子 正 欲 以 其 貨 殖 之 術 施 之 國 家 者 也 。 又 新 序 記 白 珪 戰 , 亡 六 城 , 為 魏 取 中 山 , 白 珪 顯 於 中 山 , 中 山 人 惡 之 於 魏 文 侯 , 投 以 夜 光 之 壁 。 則 文 侯 時 又 一 白 珪 歟 ? 或 因 史 所 書 而 訛 舛 歟 ?

〔 二 〕  姚 本 劉 作 「 不 」 。

〔 三 〕  鮑 本 戎 貴 於 秦 。 王 , 宜 為 秦 王 。 今 珪 說 之 , 豈 非 珪 使 魏 , 戎 來 魏 。

〔 四 〕  鮑 本 無 「 臣 」 字 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 秦 策 段 產 語 同 。 正 曰 : 段 產 , 策 本 在 韓 , 鮑 以 史 註 新 城 君 為 羋 戎 , 故 曲 為 之 說 , 未 知 即 是 此 人 否 ?

   秦 攻 韓 之 管

  秦 攻 韓 之 管 〔 一 〕 , 魏 王 發 兵 救 之 。 昭 忌 曰 : 「 夫 秦 強 國 也 , 而 韓 、 魏 壤 梁 〔 二 〕 , 不 出 攻 則 已 , 若 出 攻 , 非 於 韓 也 必 〔 三 〕 魏 也 。 今 幸 而 〔 四 〕 於 韓 , 此 魏 之 福 也 。 王 若 救 之 , 夫 解 攻 者 , 必 韓 之 管 也 ; 致 攻 者 , 必 魏 之 梁 也 。 」 魏 王 不 聽 , 曰 : 「 若 不 因 〔 五 〕 救 韓 , 韓 怨 魏 , 西 合 於 秦 , 秦 、 韓 為 一 , 則 魏 危 。 」 遂 救 之 。

〔 一 〕  鮑 本 後 志 河 南 管 城 註 , 在 京 縣 東 北 。 補 曰 : 鄭 州 管 城 縣 。

〔 二 〕  姚 本 劉 作 「 秦 」 。  鮑 本 「 梁 」 作 「 秦 」 。 ○  言 地 與 秦 接 。

〔 三 〕  鮑 本 「 必 」 下 有 「 於 」 字 。 ○

〔 四 〕  姚 本 曾 添 「 歸 」 字 。

〔 五 〕  姚 本 劉 無 「 因 」 字 。

  秦 果 釋 管 而 攻 魏 。 魏 王 大 恐 , 謂 昭 忌 曰 : 「 不 用 子 之 計 而 禍 至 , 為 之 奈 何 ? 」 昭 忌 乃 為 之 見 秦 王 〔 一 〕 曰 : 「 臣 聞 明 主 之 聽 也 , 不 以 挾 私 為 政 〔 二 〕 , 是 參 行 〔 三 〕 也 。 願 大 王 無 攻 魏 , 聽 臣 也 。 」 秦 王 曰 : 「 何 也 ? 」 昭 忌 曰 : 「 山 東 之 從 , 時 合 時 離 , 何 也 哉 〔 四 〕 ? 」 秦 王 曰 : 「 不 識 也 。 」 曰 : 「 天 下 之 合 也 〔 五 〕 , 以 王 之 不 必 〔 六 〕 也 ; 其 離 也 , 以 王 之 必 也 〔 七 〕 。 今 攻 韓 之 管 , 國 危 矣 , 未 卒 而 移 兵 於 梁 , 合 天 下 之 從 , 無 精 〔 八 〕 於 此 者 矣 。 以 為 秦 之 求 索 , 必 不 可 支 也 。 故 為 王 計 者 , 不 如 齊 〔 九 〕 趙 。 秦 已 制 趙 , 則 燕 不 敢 不 事 秦 , 荊 、 齊 〔 一 0 〕 不 能 獨 從 。 天 下 爭 敵 於 秦 , 則 弱 矣 〔 一 一 〕 。 」 秦 王 乃 止 。 〔 一 二 〕

〔 一 〕  鮑 本 昭 。 正 曰 : 時 不 可 考 。

〔 二 〕  鮑 本 與 「 正 」 同 。

〔 三 〕  鮑 本 以 諸 國 參 考 而 行 , 言 參 彼 己 也 。

〔 四 〕  鮑 本 無 「 哉 」 字 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 此 下 有 「 也 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 猶 言 不 可 測 也 , 方 攻 韓 又 攻 魏 是 也 。

〔 七 〕  鮑 本 伐 一 不 移 伐 , 則 諸 國 知 免 , 不 急 於 從 也 。

〔 八 〕  鮑 本 精 , 猶 明 。

〔 九 〕  鮑 本 「 齊 」 作 「 制 」 。 ○  補 曰 : 疑 字 誤 , 或 上 有 缺 文 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 齊 」 作 「 濟 」 。 ○  荊 , 楚 ; 濟 , 齊 。 正 曰 : 一 本「
荊 、 齊 」 , 是 。 未 有 稱 「 齊 」 為 「 濟 」 者 , 字 多 傍 水 。

〔 一 一 〕 鮑 本 言 諸 國 合 而 競 與 秦 敵 , 則 秦 弱 。

〔 一 二 〕 鮑 本 彪 謂 : 鄰 國 有 兵 , 救 之 , 卹 鄰 之 義 , 昭 王 言 是 也 。 秦 伐 韓 而 魏 救 之 , 挑 秦 之 禍 , 昭 忌 之 言 亦 是 也 。 要 之 , 從 約 堅 則 宜 救 , 猶 救 同 室 之 鬥 也 。 無 從 約 而 救 之 , 則 是 鄉 鄰 有 鬥 , 被 髮 纓 冠 而 往 , 是 豈 不 可 已 乎 ?

   秦 趙 構 難 而 戰

  秦 、 趙 構 難 而 戰 〔 一 〕 。 謂 魏 王 曰 : 「 不 如 齊 〔 二 〕 、 趙 而 構 之 秦 〔 三 〕 。 王 不 構 趙 , 趙 不 以 毀 構 矣 〔 四 〕 ; 而 構 之 秦 , 趙 必 復 鬥 , 〔 五 〕 必 重 魏 ; 是 并 制 秦 、 趙 之 事 也 。 王 欲 〔 六 〕 焉 而 收 齊 、 趙 攻 荊 , 欲 焉 而 收 荊 、 趙 攻 齊 , 欲 王 之 東 長 〔 七 〕 之 待 〔 八 〕 之 也 〔 九 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 長 平 之 役 。 此 十 七 年 。 正 曰 : 秦 、 趙 之 戰 多 矣 , 此 策 時 不 可 考 。

〔 二 〕  鮑 本 「 齊 」 作 「 收 」 。 ○  正 曰 : 「 齊 」 上 有 脫 字 , 下 文 言 齊 可 推 。

〔 三 〕  鮑 本 構 者 , 合 其 戰 也 。 收 趙 而 助 之 , 趙 必 與 秦 合 戰 。

〔 四 〕  鮑 本 毀 , 折 也 。 言 不 收 趙 , 趙 不 能 以 毀 折 之 兵 獨 與 秦 合 戰 。

〔 五 〕  鮑 本 「 鬥 」 下 復 有 「 鬥 」 字 。 ○

〔 六 〕  鮑 本 欲 , 意 或 欲 也 。

〔 七 〕  鮑 本 荊 、 齊 在 魏 東 , 不 樂 屬 秦 , 而 欲 魏 為 之 長 。

〔 八 〕  姚 本 曾 作 「 侍 」 。  鮑 本 「 待 」 上 有 「 也 」 字 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 待 魏 之 東 。 正 曰 : 荊 、 齊 、 趙 皆 在 魏 東 。 長 之 , 為 之 長 也 。 待 之 , 待 其 事 也 。 欲 王 者 , 此 士 願 之 之 辭 , 與 上 「 王 欲 焉 」 不 同 也 。

   長 平 之 役

  長 平 之 役 , 平 都 君 〔 一 〕 說 魏 王 曰 : 「 王 胡 不 為 從 ? 」 魏 王 曰 : 「 秦 許 吾 以 垣 雍 〔 二 〕 。 」 平 都 君 曰 : 「 臣 以 垣 雍 為 空 割 也 。 」 魏 王 曰 : 「 何 謂 也 ? 」 平 都 君 曰 : 「 秦 、 趙 久 相 持 於 長 平 之 下 而 無 〔 三 〕 決 。 天 下 合 於 秦 , 則 無 趙 ; 合 於 趙 , 則 無 秦 。 秦 恐 王 之 變 也 , 故 以 垣 雍 餌 王 也 。 秦 戰 勝 趙 , 王 敢 責 垣 雍 之 割 乎 ? 王 曰 『 不 敢 』 。 秦 戰 不 勝 趙 , 王 能 令 韓 出 垣 雍 之 割 乎 〔 四 〕 ? 王 曰 『 不 能 』 。 臣 故 曰 , 垣 雍 空 割 也 。 」 魏 王 曰 : 「 善 。 」

〔 一 〕  鮑 本 田 單 。 正 曰 : 注 非 , 說 見 趙 策 。

〔 二 〕  鮑 本 韓 所 得 魏 地 。 補 曰 : 垣 雍 見 前 。

〔 三 〕  姚 本 一 本 添 「 大 」 字 。

〔 四 〕  鮑 本 韓 不 畏 秦 故 。

   樓 梧 約 秦 魏

  樓 梧 約 秦 、 魏 〔 一 〕 , 將 令 秦 王 〔 二 〕 遇 於 境 。 謂 魏 王 曰 〔 三 〕 : 「 遇 而 無 相 〔 四 〕 , 秦 必 置 相 。 不 聽 之 〔 五 〕 , 則 交 惡 於 秦 ; 聽 之 , 則 後 王 之 臣 , 將 皆 務 事 諸 侯 之 能 令 於 王 之 上 者 〔 六 〕 。 且 遇 於 秦 而 相 秦 者 〔 七 〕 , 是 無 齊 也 〔 八 〕 , 秦 必 輕 王 之 強 矣 〔 九 〕 。 有 齊 者 , 〔 一 0 〕 不 〔 一 一 〕 若 相 之 , 齊 必 喜 , 是 以 有 雍 者 〔 一 二 〕 與 秦 遇 , 秦 必 重 王 矣 。 」 〔 一 三 〕

〔 一 〕  姚 本 一 作 「 郚 」 。  鮑 本 補 曰 : 前 有 樓 牾 約 秦 、 魏 , 即 此 人 此 時 事 也 。

〔 二 〕  鮑 本 昭 。 正 曰 : 無 據 。 「 將 令 」 之 「 令 」 , 平 聲 。

〔 三 〕  鮑 本 或 謂 非 梧 。 正 曰 : 未 見 非 梧 。

〔 四 〕  鮑 本 無 相 魏 者 。

〔 五 〕  姚 本 一 本 無 「 之 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 「 王 」 下 無 「 之 」 字 。 ○  言 處 魏 上 , 而 能 使 之 從 令 若 秦 者 。 補 曰 : 一 本 「 王 之 上 者 」 。

〔 七 〕  鮑 本 相 , 秦 所 置 。

〔 八 〕  鮑 本 獨 言 齊 者 , 時 君 王 后 賢 , 與 齊 敵 也 。 正 曰 : 註 謬 甚 。

〔 九 〕  鮑 本 無 齊 助 故 。

〔 一 0 〕 鮑 本 群 臣 能 得 齊 事 者 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 不 」 上 有 「 王 」 字 。 ○ 「 雍 」 作 「 齊 」 。 ○  札 記 今 本 「 雍 」 作 「 齊 」 。

〔 一 三 〕 鮑 本 補 曰 : 此 時 必 魏 合 於 齊 。

   芮 宋 欲 絕 秦 趙 之 交

  芮 宋 〔 一 〕 欲 絕 秦 、 趙 之 交 , 故 令 魏 氏 收 秦 太 后 〔 二 〕 之 養 地 秦 王 〔 三 〕 於 秦 〔 四 〕 。 芮 宋 謂 秦 王 曰 : 「 魏 委 〔 五 〕 國 於 王 , 而 王 不 受 , 故 委 國 於 趙 也 。 李 郝 〔 六 〕 謂 臣 曰 : 『 子 言 無 秦 , 而 養 秦 太 后 以 地 , 是 欺 我 也 , 故 敝 邑 收 之 。 』 」 秦 王 怒 , 遂 絕 趙 也 〔 七 〕 。

〔 一 〕  鮑 本 魏 人 。

〔 二 〕  鮑 本 宣 太 后 。

〔 三 〕  鮑 本 昭 。

〔 四 〕  鮑 本 「 於 秦 」 二 字 作 「 怒 」 。 ○  補 曰 : 姚 本 「 收 秦 太 后 之 養 地 秦 王 於 秦 , 芮 宋 」 云 云 , 與 此 文 有 誤 , 當 云 「 收 秦 太 后 之 養 地 於 秦 , 芮 宋 謂 」 云 云 。  札 記 今 本 「 於 秦 」 二 字 作 「 怒 」 。

〔 五 〕  鮑 本 委 , 與 之 。

〔 六 〕  鮑 本 趙 人 。

〔 七 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○

   為 魏 謂 楚 王 〔 校 一 〕

    〔 校 一 〕 此 篇 姚 本 與 《 芮 宋 欲 絕 秦 趙 之 交 》 連 篇 , 鮑 本 另 列 一 篇 。 據 文 義 , 從 鮑 本 。

  為 魏 謂 楚 王 〔 一 〕 曰 : 「 索 攻 魏 於 秦 〔 二 〕 , 秦 必 不 聽 王 矣 , 是 智 困 於 秦 , 而 交 疏 於 魏 也 。 楚 、 魏 有 怨 , 則 秦 重 矣 。 故 王 不 如 順 天 下 〔 三 〕 , 遂 伐 齊 , 與 魏 便 地 〔 四 〕 , 兵 不 傷 , 交 不 變 , 所 欲 必 得 矣 。 」

〔 一 〕  鮑 本 頃 襄 。 正 曰 : 無 考 。

〔 二 〕  鮑 本 楚 以 攻 魏 索 於 秦 。

〔 三 〕  鮑 本 天 下 不 欲 秦 伐 魏 。

〔 四 〕  鮑 本 言 以 所 得 齊 地 與 魏 , 易 兩 便 也 。

   管 鼻 之 令 翟 強 與 秦 事

  管 鼻 之 〔 一 〕 令 翟 強 與 秦 事 〔 二 〕 , 謂 〔 三 〕 魏 王 曰 : 「 鼻 之 與 強 , 猶 晉 人 之 與 楚 人 也 。 晉 人 見 楚 人 之 急 , 帶 劍 而 緩 之 ; 楚 人 惡 其 緩 而 急 之 。 令 〔 四 〕 鼻 之 入 秦 之 傳 舍 〔 五 〕 , 舍 不 足 以 舍 之 〔 六 〕 。 強 之 入 , 無 蔽 於 秦 者 〔 七 〕 。 強 , 王 貴 臣 也 , 而 秦 若 此 其 甚 , 安 可 ? 」 〔 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 魏 人 。 正 曰 : 註 作 「 鼻 之 」 名 , 謬 。 下 兩 「 之 」 字 亦 語 助 。 管 鼻 恐 即 樓 鼻 , 說 見 前 。

〔 二 〕  鮑 本 鼻 之 不 欲 , 故 推 之 於 強 。

〔 三 〕  鮑 本 鼻 之 謂 之 。

〔 四 〕  鮑 本 「 令 」 作 「 今 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 酈 食 其 傳 註 , 「 止 息 傳 置 之 舍 」 。

〔 六 〕  鮑 本 侍 衛 之 盛 , 舍 不 能 容 。

〔 七 〕  鮑 本 「 蔽 」 作 「 蘇 」 。 ○  言 秦 輕 之 , 無 與 為 樵 蘇 者 。 正 曰 : 一 本 「 蘇 」 作 「 蔽 」 , 是 。 言 無 人 從 之 。 札 記 丕 烈 案 : 史 記 刺 客 傳 「 跪 而 蔽 席 」 , 索 隱 曰 , 「 蔽 , 匹 結 反 , 猶 拂 也 」 。 此 字 與 彼 同 。

〔 八 〕  鮑 本 秦 待 己 已 厚 , 可 以 不 與 秦 事 。 秦 輕 強 矣 , 欲 其 重 之 , 必 令 與 秦 事 乃 可 。 正 曰 : 翟 強 欲 合 齊 、 秦 外 楚 , 以 輕 樓 鼻 ; 樓 鼻 欲 合 秦 、 楚 外 齊 , 以 輕 翟 強 。 鼻 、 強 不 合 , 而 謂 鼻 令 強 與 秦 事 者 , 鼻 容 強 為 之 。 秦 入 鼻 言 , 故 輕 強 。 此 士 蓋 為 強 言 , 以 激 魏 王 者 也 。 此 當 在 襄 王 時 。

   成 陽 君 欲 以 韓 魏 聽 秦

  成 陽 君 〔 一 〕 欲 以 韓 、 魏 聽 秦 , 魏 王 弗 利 。 白 圭 謂 魏 王 曰 : 「 王 不 如 陰 侯 〔 二 〕 人 說 成 陽 君 曰 : 『 君 入 秦 , 秦 必 留 君 , 而 以 多 割 於 韓 矣 。 韓 不 聽 , 秦 必 留 君 , 而 伐 韓 矣 。 故 君 不 如 安 〔 三 〕 行 求 質 〔 四 〕 於 秦 。 』 成 陽 君 必 不 入 秦 , 秦 、 韓 不 敢 〔 五 〕 合 , 則 王 重 矣 。 」

〔 一 〕  鮑 本 秦 昭 十 七 年 入 朝 者 , 於 此 知 為 韓 人 不 疑 。

〔 二 〕  姚 本 一 作 「 使 」 。  鮑 本 「 圭 」 作 「 珪 」 , 「 侯 」 作 「 使 」 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 安 , 猶 徐 。

〔 四 〕  鮑 本 質 , 事 。 有 不 留 之 驗 , 乃 可 入 。 正 曰 : 「 質 子 」 之 「 質 」 。

〔 五 〕  鮑 本 衍 「 敢 」 字 。

   秦 拔 寧 邑

  秦 拔 寧 邑 〔 一 〕 , 魏 王 令 之 〔 二 〕 謂 秦 王 〔 三 〕 曰 : 「 王 歸 寧 邑 , 吾 謂 先 天 下 構 〔 四 〕 。 」 魏 〔 五 〕 魏 王 〔 六 〕 曰 : 「 王 無 聽 〔 七 〕 。 魏 王 見 天 下 之 不 足 恃 也 , 故 欲 先 構 。 夫 亡 寧 者 , 宜 割 二 寧 以 求 構 ; 夫 得 寧 者 , 安 能 歸 寧 乎 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 此 二 十 年 。 正 曰 : 秦 昭 王 四 十 一 年 , 魏 冉 已 免 相 。 此 十 一 年 。 餘 說 見 趙 策 。

〔 二 〕  鮑 本 「 之 」 作 「 人 」 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 昭 。

〔 四 〕  鮑 本 「 構 」 作 「 搆 」 , 又 改 作 「 講 」 。 ○  下 同 。 謂 與 秦 講 。

〔 五 〕  鮑 本 衍 「 魏 」 字 。 補 曰 : 衍 。

〔 六 〕  鮑 本 「 王 」 作 「 冉 」 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 「 冉 」 字 當 是 。

〔 七 〕  鮑 本 無 聽 其 講 。

   秦 罷 邯 鄲

  秦 罷 邯 鄲 , 攻 魏 , 取 寧 邑 〔 一 〕 。 吳 慶 〔 二 〕 恐 魏 王 之 構 〔 三 〕 於 秦 也 , 謂 魏 王 曰 : 「 秦 之 〔 四 〕 攻 王 也 , 王 知 其 故 乎 ? 天 下 皆 曰 王 近 也 〔 五 〕 。 王 不 近 秦 , 秦 之 所 去 〔 六 〕 。 皆 曰 王 弱 也 〔 七 〕 。 王 不 弱 二 周 〔 八 〕 , 秦 人 去 邯 鄲 , 過 二 周 而 攻 王 者 , 以 王 為 易 制 也 。 王 亦 知 弱 之 召 攻 乎 〔 九 〕 ? 」

〔 一 〕  鮑 本 正 曰 : 邯 鄲 , 趙 都 。 凡 攻 趙 皆 言 邯 鄲 。 此 策 罷 邯 鄲 , 必 非 赧 王 五 十 八 年 解 邯 鄲 圍 時 事 。 且 秦 紀 書 拔 寧 、 新 中 。 次 年 , 赧 王 五 十 九 年 。 年 表 , 韓 、 魏 、 楚 救 趙 新 中 , 而 秦 兵 罷 , 不 聞 卒 拔 也 。 是 歲 赧 王 入 秦 , 而 此 云 過 二 周 攻 王 , 是 二 周 無 恙 時 也 , 決 為 在 前 無 疑 。 寧 、 新 中 , 非 寧 邑 , 詳 見 趙 策 。

〔 二 〕  鮑 本 吳 人 。 正 曰 : 無 考 。

〔 三 〕  鮑 本 「 構 」 作 「 搆 」 , 又 改 作 「 講 」 。 ○  原 從 從 冓 。

〔 四 〕  姚 本 曾 無 「 之 」 字 。

〔 五 〕  鮑 本 近 , 親 也 。 天 下 以 魏 為 親 秦 , 故 外 之 , 秦 因 攻 之 。

〔 六 〕  鮑 本 去 , 猶 遠 。 正 曰 : 王 非 親 秦 , 乃 秦 之 所 欲 攻 去 者 。

〔 七 〕  鮑 本 無 秦 之 助 。

〔 八 〕  鮑 本 言 實 不 弱 , 視 二 周 猶 強 也 。

〔 九 〕  鮑 本 若 講 於 秦 , 復 示 弱 也 。

   魏 王 欲 攻 邯 鄲

  魏 王 欲 攻 邯 鄲 , 季 梁 〔 一 〕 聞 之 , 中 道 而 反 , 衣 焦 不 申 , 頭 塵 不 去 〔 二 〕 , 往 見 王 曰 : 「 今 者 〔 三 〕 臣 來 , 見 人 於 大 行 〔 四 〕 , 方 北 面 而 持 其 駕 , 告 臣 曰 : 『 我 欲 之 楚 。 』 臣 曰 : 『 君 之 楚 , 將 奚 為 北 面 ? 』 曰 : 『 吾 馬 良 。 』 臣 曰 : 『 馬 雖 良 , 此 非 楚 之 路 也 。 』 曰 : 『 吾 用 〔 五 〕 多 。 』 臣 曰 : 『 用 雖 多 , 此 非 楚 之 路 也 。 』 曰 : 『 吾 御 者 善 。 』 『 此 數 者 愈 善 , 而 離 楚 愈 遠 耳 。 』 今 王 動 欲 成 霸 王 , 舉 欲 信 於 天 下 。 恃 王 國 之 大 , 兵 之 精 銳 , 而 攻 邯 鄲 , 以 廣 地 尊 名 , 王 之 動 愈 數 , 而 離 王 愈 遠 耳 。 猶 至 楚 而 北 行 也 。 」

〔 一 〕  鮑 本 魏 人 , 非 莊 子 所 稱 。 正 曰 : 不 可 考 , 亦 不 知 何 時 。

〔 二 〕  鮑 本 此 於 行 路 , 犯 風 日 , 故 焦 ; 焦 故 不 申 。 需 潤 乃 申 耳 。 皆 以 欲 見 之 速 , 故 不 暇 。 補 曰 : 焦 , 卷 也 。 申 , 舒 也 。 文 選 「 申 」 作「
信 」 , 「 去 」 作 「 浴 」 。  札 記 丕 烈 案 : 此 詠 懷 詩 注 也 。

〔 三 〕  札 記 今 本 「 者 」 誤 「 之 」 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 行 , 道 也 。

〔 五 〕  姚 本 用 , 資 也 。  鮑 本 用 , 所 資 也 。

   周 肖 謂 宮 他

  周 肖 〔 一 〕 謂 宮 他 曰 : 「 子 為 肖 謂 齊 王 〔 二 〕 曰 , 肖 願 為 外 臣 。 令 齊 資 我 於 魏 。 」 宮 他 曰 : 「 不 可 , 是 示 齊 輕 也 〔 三 〕 。 夫 齊 不 以 無 魏 者 以 害 有 魏 者 〔 四 〕 , 故 公 不 如 示 有 魏 。 公 曰 〔 五 〕 : 『 王 〔 六 〕 之 所 求 於 魏 者 , 臣 請 以 魏 聽 。 』 齊 必 資 公 矣 , 是 公 有 齊 , 以 齊 有 魏 也 〔 七 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 疑 即 霄 。 正 曰 : 孟 子 註 , 魏 人 。 若 以 為 此 人 , 則 非 安 釐 之 世 矣 。

〔 二 〕  鮑 本 王 庭 。 正 曰 : 無 據 , 事 必 在 前 。

〔 三 〕  鮑 本 肖 , 魏 臣 , 而 假 重 於 外 , 是 示 齊 以 無 魏 之 重 。

〔 四 〕  鮑 本 所 不 重 , 為 無 肖 是 也 。 正 曰 : 齊 必 不 以 無 魏 重 者 而 害 有 魏 重 者 , 不 可 示 以 無 魏 重 也 。

〔 五 〕  鮑 本 令 肖 以 此 說 齊 。

〔 六 〕  鮑 本 齊 。

〔 七 〕  鮑 本 因 齊 之 資 以 得 魏 重 。 「 肖 」 , 當 作 「 霄 」 。

   周 最 善 齊

  周 最 〔 一 〕 善 齊 , 翟 強 善 楚 。 二 子 者 , 欲 傷 張 儀 於 魏 。 張 子 聞 之 , 因 使 其 人 〔 二 〕 為 見 者 嗇 夫 〔 三 〕 聞 〔 四 〕 見 者 , 因 無 敢 傷 張 子 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 「 ● 」 作 「 最 」 。 ○  札 記 今 本 「 ● 」 作 「 最 」 。 丕 烈 案 : 「 ● 」 字 是 , 見 前 。

〔 二 〕  鮑 本 儀 之 人 。

〔 三 〕  鮑 本 見 者 , 最 與 強 見 王 也 。 正 曰 : 見 , 賢 遍 反 。 見 者 , 謂 引 見 傳 命 之 臣 。 儀 使 其 臣 為 見 者 之 嗇 夫 , 以 間 伺 之 。 補 曰 : 嗇 夫 , 書 註 , 「 主 幣 之 官 」 。 秦 制 , 鄉 有 嗇 夫 , 職 獄 訟 , 收 賦 稅 。 漢 有 虎 圈 嗇 夫 。 所 職 不 同 , 皆 小 臣 之 名 。

〔 四 〕  鮑 本 「 聞 」 作 「 間 」 。 ○  間 以 候 伺 之 。

〔 五 〕  鮑 本 此 九 年 , 儀 再 相 魏 時 。 正 曰 : 無 考 。

   周 最 入 齊

  周 最 入 齊 〔 一 〕 , 秦 王 〔 二 〕 怒 , 令 姚 賈 讓 魏 王 〔 三 〕 。 魏 王 為 之 〔 四 〕 謂 秦 王 曰 : 「 魏 之 所 以 為 王 通 天 下 者 , 以 周 最 也 。 今 周 最 遁 寡 人 入 齊 , 齊 無 通 〔 五 〕 於 天 下 矣 〔 六 〕 。 敝 邑 之 事 王 , 亦 無 齊 累 矣 〔 七 〕 。 大 國 欲 急 兵 〔 八 〕 , 則 趣 趙 而 已 。 」 〔 九 〕

〔 一 〕  鮑 本 魏 不 善 之 。 正 曰 : 周 策 , 為 最 謂 魏 王 曰 , 「 王 不 去 周 最 , 合 與 收 齊 」 ; 又 謂 最 曰 , 「 魏 貴 合 秦 伐 齊 , 而 公 修 虛 信 」 云 云 ,「
不 如 謂 王 曰 , 請 入 齊 」 。 此 語 在 田 文 相 魏 昭 王 時 , 是 最 先 見 逐 於 齊 , 今 復 自 魏 入 齊 。 詳 周 策 所 載 , 必 最 後 欲 之 齊 , 而 魏 聽 之 , 非 不 善 之 故 也 。

〔 二 〕  鮑 本 武 。 正 曰 : 昭 。

〔 三 〕  鮑 本 最 蓋 秦 所 置 以 相 魏 者 。 正 曰 : 此 因 下 文 「 為 王 通 天 下 」 一 語 生 說 , 無 據 。

〔 四 〕  鮑 本 為 最 。 蓋 秦 亦 怒 最 之 去 魏 。 正 曰 : 是 時 齊 、 秦 交 惡 , 而 秦 欲 合 魏 。 最 自 齊 走 魏 , 人 言 其 不 忍 背 齊 , 而 今 復 之 齊 , 必 復 為 齊 所 厚 者 。 魏 雖 欲 合 秦 , 而 猶 牽 於 收 齊 之 說 。 其 入 齊 , 蓋 魏 聽 之 , 故 為 之 言 於 秦 , 其 辭 亦 婉 。

〔 五 〕  姚 本 一 本 添 「 端 」 字 。

〔 六 〕  鮑 本 齊 、 秦 為 敵 , 魏 既 以 最 通 天 下 於 秦 , 則 外 齊 矣 。 今 最 入 齊 , 天 下 不 知 , 以 謂 魏 使 之 齊 , 敗 齊 事 , 因 不 通 齊 矣 。 正 曰 : 齊 、 秦 為 敵 , 齊 逐 最 而 魏 收 之 , 天 下 信 魏 之 不 與 齊 , 故 曰 為 王 通 天 下 。 今 最 遁 入 齊 , 則 天 下 知 魏 絕 最 , 而 齊 收 之 , 齊 何 以 通 於 天 下 乎 ?

〔 七 〕  鮑 本 齊 納 魏 所 不 善 , 則 可 以 絕 之 。 正 曰 : 最 遁 魏 入 齊 , 而 齊 收 之 , 則 齊 、 魏 之 絕 明 矣 。 秦 可 以 不 疑 魏 之 與 齊 也 。

〔 八 〕  鮑 本 伐 齊 。

〔 九 〕  鮑 本 促 使 應 秦 也 。 魏 不 善 最 , 而 言 為 最 , 所 以 自 為 也 。 按 此 姚 賈 與 始 皇 所 問 之 人 , 相 去 八 十 餘 年 。 高 誘 欲 以 為 陳 賈 , 若 此 人 者 可 也 。 蓋 陳 , 舜 後 , 得 為 姚 姓 。 而 孟 子 與 秦 武 、 魏 哀 時 猶 相 及 , 獨 以 最 , 韓 非 相 毀 之 人 , 為 此 人 , 則 年 時 相 絕 太 遠 矣 , 可 乎 哉 ? 補 曰 : 趣 趙 , 說 見 周 策 。 正 曰 : 姚 賈 , 說 見 秦 策 。

   秦 魏 為 與 國

  秦 、 魏 為 與 國 〔 一 〕 。 齊 、 楚 約 而 欲 攻 魏 , 魏 使 人 求 救 於 秦 , 冠 蓋 相 望 , 秦 救 不 出 。

〔 一 〕  姚 本 相 與 同 禍 福 之 國 也 。

  魏 人 有 唐 且 〔 一 〕 者 , 年 九 十 餘 , 謂 魏 王 曰 : 「 老 臣 請 出 西 說 秦 , 令 兵 先 臣 出 可 乎 ? 」 魏 王 曰 : 「 敬 諾 。 」 遂 約 車 而 遣 之 。 唐 且 見 秦 王 〔 二 〕 , 秦 王 曰 : 「 丈 人 芒 然 乃 遠 至 此 , 甚 苦 矣 。 魏 來 求 救 數 矣 , 寡 人 知 魏 之 急 矣 。 」 唐 且 對 曰 : 「 大 王 已 知 魏 之 急 而 救 不 至 者 , 是 大 王 籌 筴 之 臣 無 任 矣 〔 三 〕 。 且 夫 魏 一 萬 乘 之 國 , 稱 東 藩 , 受 冠 帶 , 祠 春 秋 者 , 以 為 秦 之 強 足 以 為 與 也 。 今 齊 、 楚 之 兵 已 在 魏 郊 矣 , 大 王 之 救 不 至 , 魏 急 則 且 割 地 而 約 齊 、 楚 , 王 雖 欲 救 之 , 豈 有 及 哉 ? 是 亡 一 萬 乘 之 魏 , 而 強 二 敵 之 齊 、 楚 〔 四 〕 也 。 竊 以 為 大 王 籌 筴 之 臣 無 任 矣 。 」

〔 一 〕  鮑 本 「 且 」 作 「 雎 」 。 ○  下 同 。 補 曰 : 新 序 同 。 史 作 「 雎 」 。  札 記 丕 烈 案 : 「 且 」 、 「 雎 」 字 同 。

〔 二 〕  鮑 本 昭 。

〔 三 〕  姚 本 任 , 能 也 。  鮑 本 不 堪 其 事 。

〔 四 〕  札 記 今 本 「 楚 」 誤 「 強 」 。

  秦 王 喟 然 愁 悟 , 遽 〔 一 〕 發 兵 , 日 夜 赴 魏 。 齊 、 楚 聞 之 , 乃 引 兵 而 去 。 魏 氏 復 全 , 唐 且 之 說 也 。 〔 二 〕

〔 一 〕  姚 本 一 作 「 遂 」 。

〔 二 〕  鮑 本 記 十 年 有 。

   信 陵 君 殺 晉 鄙

  信 陵 君 殺 晉 鄙 , 救 邯 鄲 , 破 秦 人 , 存 趙 國 , 趙 王 〔 一 〕 自 郊 迎 。 唐 且 〔 二 〕 謂 信 陵 君 曰 : 「 臣 聞 之 曰 , 事 有 不 可 知 者 , 有 不 可 不 知 者 ; 有 不 可 忘 者 , 有 不 可 不 忘 者 。 」 信 陵 君 曰 : 「 何 謂 也 ? 」 對 曰 :「
人 之 憎 我 也 , 不 可 不 知 也 ; 吾 憎 人 也 , 不 可 得 而 知 也 〔 三 〕 。 人 之 有 德 於 我 也 , 不 可 忘 也 ; 吾 有 德 於 人 也 , 不 可 不 忘 也 〔 四 〕 。 今 君 殺 晉 鄙 , 救 邯 鄲 , 破 秦 人 , 存 趙 國 , 此 大 德 也 。 今 趙 王 自 郊 迎 , 卒 〔 五 〕 然 見 趙 王 , 臣 願 君 之 忘 之 也 。 」 信 陵 君 曰 : 「 無 忌 謹 受 教 。 」 〔 六 〕

〔 一 〕  鮑 本 孝 成 。

〔 二 〕  鮑 本 「 且 」 作 「 雎 」 。 ○  正 曰 : 史 不 云 唐 且 , 恐 有 訛 舛 。 說 又 見 後 章 。

〔 三 〕  鮑 本 人 不 能 知 。

〔 四 〕  鮑 本 補 曰 : 史 云 , 「 物 有 不 可 忘 , 或 有 不 可 不 忘 。 夫 人 有 德 於 公 子 , 不 可 忘 也 ; 公 子 有 德 於 人 , 願 公 子 忘 之 也 」 。 語 尤 簡 潔 。

〔 五 〕  鮑 本 「 卒 」 , 「 猝 」 同 。

〔 六 〕  鮑 本 彪 謂 : 唐 雎 比 十 一 年 求 救 , 年 已 九 十 餘 , 至 是 又 十 年 , 其 陳 誼 益 高 , 所 謂 耄 期 稱 道 不 亂 者 歟 ? 賢 矣 !

   魏 攻 管 而 不 下

  魏 攻 管 〔 一 〕 而 不 下 。 安 陵 〔 二 〕 人 縮 高 , 其 子 為 管 守 〔 三 〕 。 信 陵 君 使 人 謂 安 陵 君 曰 : 「 君 〔 四 〕 其 遣 縮 高 , 吾 將 仕 之 以 五 大 夫 , 使 為 持 節 尉 〔 五 〕 。 」 安 陵 君 曰 : 「 安 陵 , 小 國 也 , 不 能 必 使 其 民 。 使 者 自 往 , 請 使 道 使 〔 六 〕 者 〔 七 〕 至 縞 〔 八 〕 高 之 所 , 復 信 陵 君 之 命 〔 九 〕 。 」 縮 高 曰 : 「 君 之 幸 高 也 , 將 使 高 攻 管 也 。 夫 以 〔 一 0 〕 父 攻 子 守 , 人 大 笑 也 〔 一 一 〕 。 是 臣 而 下 , 是 倍 主 〔 一 二 〕 也 。 父 教 子 倍 , 亦 非 君 之 所 喜 也 。 敢 再 拜 辭 。 」

〔 一 〕  鮑 本 補 曰 : 管 見 前 策 。

〔 二 〕  鮑 本 魏 記 註 , 召 陵 有 安 陵 。

〔 三 〕  鮑 本 補 曰 : 秦 攻 韓 管 而 得 之 。 縮 高 之 子 為 秦 守 者 也 。 通 鑑 綱 目 , 縮 高 之 子 仕 於 秦 。

〔 四 〕  姚 本 一 本 無 「 君 」 字 。

〔 五 〕  鮑 本 尉 之 持 節 者 。

〔 六 〕  姚 本 一 本 添 「 吏 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 使 人 道 之 。

〔 八 〕  鮑 本 「 縞 」 作 「 縮 」 。 ○  札 記 今 本 「 縞 」 作 「 縮 」 。 丕 烈 案 : 「 縮 」 字 是 也 。 古 今 人 表 中 上 有 「 縮 高 」 。

〔 九 〕  鮑 本 復 , 猶 重 也 。 信 陵 君 言 之 矣 , 今 申 之 。

〔 一 0 〕 姚 本 一 本 無 「 以 」 字 。

〔 一 一 〕 鮑 本 守 人 , 其 子 之 人 。 正 曰 : 「 守 」 字 句 。 補 曰 : 一 本 標 一 作 「 人 之 所 大 笑 」 。

〔 一 二 〕 鮑 本 「 是 」 作 「 見 」 , 「 倍 」 作 「 背 」 , 「 主 」 作 「 王 」 。 ○  王 , 魏 王 。 正 曰 : 秦 王 。

  使 者 以 報 信 陵 君 , 信 陵 君 大 怒 , 遣 大 使 之 安 陵 曰 : 「 安 陵 之 地 , 亦 猶 魏 也 〔 一 〕 。 今 吾 攻 管 而 不 下 , 則 秦 兵 及 我 〔 二 〕 , 社 稷 必 危 矣 。 願 君 之 生 束 縮 高 而 致 之 。 若 君 弗 致 也 〔 三 〕 , 無 忌 將 發 十 萬 之 師 , 以 造 〔 四 〕 安 陵 之 城 。 」 安 陵 君 曰 : 「 吾 先 君 成 侯 〔 五 〕 , 受 詔 襄 王 〔 六 〕 以 守 此 地 也 , 手 受 大 府 之 憲 〔 七 〕 。 憲 之 上 篇 曰 : 『 子 弒 父 , 臣 弒 君 , 有 常 〔 八 〕 不 赦 。 國 雖 大 赦 , 降 城 亡 子 〔 九 〕 不 得 與 焉 。 』 今 縮 高 謹 解 〔 一 0 〕 大 位 , 以 全 父 子 之 義 , 而 君 曰 『 必 生 致 之 』 , 是 使 我 負 襄 王 詔 〔 一 一 〕 而 廢 大 府 之 憲 也 , 雖 死 終 不 敢 行 。 」

〔 一 〕  鮑 本 正 曰 : 說 見 下 。

〔 二 〕  鮑 本 管 在 秦 東 , 可 以 捍 魏 。 正 曰 : 不 得 秦 地 , 必 受 秦 攻 。

〔 三 〕  鮑 本 無 「 也 」 字 。 ○

〔 四 〕  鮑 本 「 造 」 作 「 告 」 。 ○

〔 五 〕  鮑 本 趙 主 也 。 安 陵 屬 召 陵 , 召 陵 屬 魏 。 而 此 謂 成 侯 為 先 君 , 蓋 先 時 兩 屬 趙 、 魏 , 故 上 曰 「 猶 魏 」 。

〔 六 〕  鮑 本 趙 襄 子 。 補 曰 : 大 事 記 引 作 「 襄 主 」 。 見 上 。

〔 七 〕  鮑 本 大 府 , 謂 魏 受 詔 襄 子 而 受 魏 之 憲 , 則 此 兩 屬 明 矣 。 憲 , 法 令 也 。 正 曰 : 大 府 之 憲 , 即 受 詔 於 襄 子 者 。 上 篇 , 猶 言 第 一 篇 也 。

〔 八 〕  鮑 本 「 常 」 下 補 「 刑 」 字 。 ○  正 曰 : 有 常 , 即 常 刑 也 。

〔 九 〕  鮑 本 以 城 降 人 , 及 亡 人 之 子 。 正 曰 : 亡 人 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 解 」 作 「 雖 辭 」 二 字 。 ○  補 曰 : 一 本 無 「 謹 」 字 。 姚 本 「 謹 解 」 。 則 「 雖 」 乃 「 謹 」 之 訛 。

〔 一 一 〕 鮑 本 「 詔 」 上 有 「 之 」 字 。 ○

  縮 高 聞 之 曰 : 「 信 陵 君 為 人 , 悍 而 自 用 也 。 此 辭 反 , 必 為 國 禍 。 吾 已 全 己 , 無 〔 一 〕 為 〔 二 〕 人 臣 之 義 矣 〔 三 〕 , 豈 可 使 吾 君 有 魏 患 也 。 」 乃 之 使 者 之 舍 , 刎 頸 而 死 。

〔 一 〕  姚 本 一 本 作 「 己 之 」 。

〔 二 〕  鮑 本 「 為 」 作 「 違 」 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 正 曰 : 無 違 人 臣 者 , 不 事 二 君 之 義 。

  信 陵 君 聞 縮 高 死 , 素 〔 一 〕 服 縞 素 辟 舍 , 使 使 者 謝 安 陵 君 曰 :「
無 忌 , 小 人 也 , 困 〔 二 〕 於 思 慮 , 失 言 於 君 , 敢 再 拜 釋 罪 〔 三 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 衍 「 素 」 字 。 補 曰 : 字 衍 。

〔 二 〕  鮑 本 困 , 猶 不 通 。

〔 三 〕  鮑 本 拜 , 所 以 謝 也 。 以 安 陵 釋 其 罪 , 故 謝 。 彪 謂 : 縮 高 之 義 直 , 而 善 處 死 。 夫 以 信 陵 之 愎 而 好 遂 , 高 不 死 , 必 加 兵 安 陵 , 城 破 之 日 , 固 不 免 死 , 而 以 此 死 易 一 國 之 命 , 可 不 謂 仁 乎 ? 正 曰 : 信 陵 君 賢 而 服 義 , 使 其 再 聞 安 陵 之 辭 , 亦 將 翻 然 而 悔 矣 。 師 不 以 直 , 逞 欲 殘 民 , 決 不 為 也 。 縮 高 不 忍 須 臾 之 死 , 而 成 其 過 , 惜 哉 ! 補 曰 , 按 上 章 無 忌 書 , 謂 王 之 使 者 譖 安 陵 於 秦 , 而 此 策 云 云 , 未 詳 。 「 管 守 」 、 「 子 守 」 之 「 守 」 , 「 使 者 」 、 「 大 使 」 之 「 使 」 , 皆 去 聲 。

   魏 王 與 龍 陽 君 共 船 而 釣

  魏 王 與 龍 陽 君 〔 一 〕 共 船 而 釣 , 龍 陽 君 得 十 餘 魚 而 涕 下 。 王 曰 : 「 有 所 不 安 乎 ? 如 是 , 何 不 相 告 也 ? 」 對 曰 : 「 臣 無 敢 不 安 也 。 」 王 曰 : 「 然 則 何 為 涕 出 ? 」 曰 : 「 臣 為 王 之 所 得 魚 也 〔 二 〕 。 」 王 曰 : 「 何 謂 也 ? 」 對 曰 : 「 臣 之 始 得 魚 也 , 臣 甚 喜 , 後 得 又 益 大 , 今 臣 直 欲 棄 臣 前 之 所 得 矣 。 今 以 臣 凶 惡 〔 三 〕 , 而 得 為 王 拂 枕 席 。 今 臣 爵 至 人 君 , 走 人 於 庭 〔 四 〕 , 辟 人 於 途 〔 五 〕 。 四 海 之 內 〔 六 〕 , 美 人 亦 甚 多 矣 , 聞 臣 之 得 幸 於 王 也 , 必 褰 〔 七 〕 裳 而 趨 王 〔 八 〕 。 臣 亦 猶 曩 臣 之 前 所 得 魚 也 , 臣 亦 將 棄 矣 , 臣 安 能 無 涕 出 乎 ? 」 魏 王 曰 : 「 誤 ! 〔 九 〕 有 是 心 也 , 何 不 相 告 也 ? 」 於 是 布 令 於 四 境 之 內 曰 : 「 有 敢 言 美 人 者 族 〔 一 0 〕 。 」

〔 一 〕  鮑 本 魏 之 幸 臣 。 正 曰 : 幸 姬 也 。 策 言 美 人 , 又 云 拂 枕 席 , 此 非 楚 安 陵 君 、 鄢 陵 君 、 壽 陵 君 、 趙 建 信 君 之 比 。 長 孫 佐 輔 于 武 陵 等 詩 用 「 前 魚 」 字 , 皆 以 宮 人 言 之 。

〔 二 〕  鮑 本 「 王 」 作 「 臣 」 。 ○  正 曰 : 以 己 之 得 魚 , 推 言 王 。

〔 三 〕  鮑 本 「 臣 」 下 有 「 之 」 字 。 ○  補 曰 : 一 本 「 今 以 臣 凶 惡 」 。 按 孟 子 「 惡 人 」 註 , 謂 醜 貌 人 。 此 疑 衍 「 凶 」 字 , 或 「 之 」 字 訛 。

〔 四 〕  鮑 本 在 庭 則 人 為 之 趨 走 。

〔 五 〕  鮑 本 「 辟 」 作 「 避 」 。 ○  在 途 則 行 者 避 。 補 曰 : 「 避 」 , 一 本 作 「 辟 」 , 宜 音 闢 。

〔 六 〕  姚 本 一 本 添 「 其 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 褰 , 揭 也 。

〔 八 〕  鮑 本 「 王 」 上 有 「 大 」 字 。 ○

〔 九 〕  鮑 本 以 不 告 為 誤 。 正 曰 : 誤 , 猶 言 誤 矣 , 當 句 。 然 恐 是 「 譆 」 字 訛 。

〔 一 0 〕 鮑 本 死 及 其 族 。

  由 是 觀 之 , 近 習 之 人 , 其 摯 〔 一 〕 諂 也 固 矣 , 其 自 纂 繁 〔 二 〕 也 完 矣 〔 三 〕 。 今 由 千 里 之 外 , 欲 進 美 人 , 所 效 者 庸 必 得 幸 乎 ? 假 之 得 幸 , 庸 必 為 我 用 乎 〔 四 〕 ? 而 近 習 之 人 相 與 怨 , 我 見 有 禍 , 未 見 有 福 ; 見 有 怨 , 未 見 有 德 , 非 用 知 之 術 也 。 〔 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 摯 , 猶 進 。 正 曰 : 摯 , 說 文 , 握 持 也 。 又 字 同 「 摯 」 、 「 質 」 , 義 亦 可 同 。

〔 二 〕  鮑 本 「 纂 」 作 「 羃 」 , 「 繁 」 作 「 繫 」 。 ○  補 曰 : 恐 當 作 「 繫 」 。  札 記 今 本 「 纂 」 作 「 羃 」 , 「 繁 」 作 「 繫 」 , 乃 誤 涉 鮑 也 。

〔 三 〕  姚 本 謂 帽 覆 也 。  鮑 本 羃 , 覆 也 。 言 自 芘 自 結 於 王 。 正 曰 : 高 註 「 帽 覆 」 , 似 亦 作 「 羃 」 義 。 按 , 纂 , 組 類 , 固 結 之 義 。

〔 四 〕  鮑 本 我 , 謂 欲 進 之 人 。 正 曰 : 為 我 用 , 猶 言 如 我 寵 , 上 句 言 未 必 得 幸 , 此 句 言 假 使 得 幸 , 未 必 如 我 也 。

〔 五 〕  鮑 本 正 曰 : 此 策 不 知 何 王 , 未 可 以 安 釐 、 哀 、 襄 之 世 , 遂 附 之 也 。

   秦 攻 魏 急

  秦 攻 魏 急 〔 一 〕 。 或 謂 魏 王 曰 〔 二 〕 : 「 棄 之 不 如 用 之 之 易 也 , 〔 三 〕 死 〔 四 〕 之 不 如 棄 之 之 易 也 。 能 棄 之 弗 能 用 之 〔 五 〕 , 能 死 之 弗 能 棄 之 〔 六 〕 , 此 人 之 大 過 也 〔 七 〕 。 今 王 亡 地 數 百 里 , 亡 城 數 十 , 而 國 患 不 解 , 是 王 棄 之 , 非 用 之 也 。 今 秦 之 強 也 , 天 下 無 敵 , 而 魏 之 弱 也 甚 , 而 王 以 是 質 〔 八 〕 秦 , 王 又 能 死 而 弗 能 棄 之 〔 九 〕 , 此 重 過 也 。 今 王 能 用 臣 之 計 , 虧 地 不 足 以 傷 國 , 卑 體 不 足 以 苦 身 , 解 患 而 怨 〔 一 0 〕 報 。

〔 一 〕  鮑 本 始 皇 五 年 攻 魏 , 取 二 十 城 。 此 元 年 。 正 曰 : 說 見 後 。

〔 二 〕  鮑 本 補 曰 : 孔 叢 子 云 , 「 秦 急 攻 魏 , 魏 王 恐 。 或 謂 子 順 曰 , 『 如 之 何 』 ? 答 曰 , 『 吾 私 其 計 , 然 豈 能 賢 於 執 政 , 故 無 言 焉 』 。 魏 王 聞 之 , 駕 如 孔 氏 親 問 焉 , 曰 , 『 國 亡 矣 , 如 之 何 』 ? 對 曰 」 云 云 。 下 文 並 同 。

〔 三 〕  鮑 本 棄 , 謂 戰 而 喪 地 。 用 , 謂 割 地 賂 之 。 正 曰 : 見 下 。

〔 四 〕  鮑 本 死 , 謂 敗 死 。

〔 五 〕  姚 本 一 本 無 「 之 」 字 。

〔 六 〕  姚 本 劉 無 「 之 」 字 。

〔 七 〕  鮑 本 補 曰 : 孔 叢 子 註 , 言 棄 其 地 不 如 用 其 地 , 以 攻 守 為 易 ; 死 其 地 不 如 棄 其 地 , 以 圖 存 為 易 。 蓋 當 計 其 勢 如 何 爾 , 在 棄 之 用 之 得 其 宜 。

〔 八 〕  鮑 本 「 質 」 作 「 賓 」 。 ○  正 曰 : 孔 叢 子 註 云 , 景 閔 為 太 子 時 , 嘗 質 於 秦 。  札 記 丕 烈 案 : 「 質 秦 」 字 , 前 有 。

〔 九 〕  姚 本 一 本 作 「 也 」 字 。

〔 一 0 〕 鮑 本 怨 , 謂 不 韋 主 攻 者 也 。

  「 秦 自 四 境 之 內 , 執 法 以 下 〔 一 〕 至 於 長 輓 者 〔 二 〕 , 故 畢 〔 三 〕 曰 : 『 與 嫪 氏 〔 四 〕 乎 ? 與 呂 氏 〔 五 〕 乎 ? 』 雖 至 於 門 閭 之 下 , 廊 廟 之 上 , 猶 之 如 是 也 。 今 王 割 地 以 〔 六 〕 賂 秦 , 以 為 嫪 毐 功 〔 七 〕 ; 卑 體 以 尊 秦 , 以 因 嫪 毐 。 王 以 國 贊 嫪 毐 〔 八 〕 , 以 嫪 毐 勝 〔 九 〕 矣 。 王 以 國 贊 嫪 氏 〔 一 0 〕 , 太 后 之 德 王 也 , 深 於 骨 髓 , 王 之 交 最 為 天 下 上 矣 〔 一 一 〕 。 秦 、 魏 百 相 交 也 , 百 相 欺 也 〔 一 二 〕 。 今 由 嫪 氏 善 秦 而 交 為 天 下 上 , 天 下 孰 不 棄 呂 氏 而 從 嫪 氏 〔 一 三 〕 ? 天 下 必 合 〔 一 四 〕 呂 氏 而 從 嫪 氏 , 則 王 之 怨 報 矣 。 」 〔 一 五 〕

〔 一 〕  鮑 本 執 政 之 臣 。

〔 二 〕  鮑 本 長 為 輓 車 之 人 。

〔 三 〕  鮑 本 畢 , 猶 盡 。

〔 四 〕  鮑 本 嫪 毐 , 秦 太 后 私 人 。

〔 五 〕  鮑 本 不 韋 也 。 此 言 與 嫪 氏 耳 。

〔 六 〕  札 記 今 本 「 以 」 誤 「 王 」 。

〔 七 〕  鮑 本 因 毐 而 割 , 故 功 在 毒 。

〔 八 〕  鮑 本 毐 貴 矣 , 今 又 因 之 以 割 , 是 以 魏 助 之 也 。

〔 九 〕  鮑 本 以 不 敗 為 勝 。

〔 一 0 〕 鮑 本 「 氏 」 作 「 毐 」 。 ○

〔 一 一 〕 鮑 本 補 曰 : 孔 叢 子 註 , 言 太 后 德 王 , 則 秦 不 加 兵 , 是 乃 王 以 此 交 秦 , 為 天 下 之 上 矣 。

〔 一 二 〕 鮑 本 言 昔 之 交 , 皆 卒 歸 於 欺 。

〔 一 三 〕 鮑 本 時 二 人 已 惡 。

〔 一 四 〕 姚 本 一 作 「 舍 」 。  鮑 本 「 合 」 作 「 舍 」 。 ○  補 曰 : 恐「
合 」 字 訛 , 大 事 記 作 「 舍 」 。

〔 一 五 〕 鮑 本 正 曰 : 大 事 記 以 此 章 附 見 於 始 皇 八 年 封 嫪 毐 長 信 侯 之 下 , 謂 嫪 、 呂 爭 權 , 略 見 於 此 。 景 閔 元 年 , 秦 拔 二 十 城 , 策 言 亡 地 數 百 里 , 亡 城 數 十 , 則 此 在 後 矣 。 二 年 , 拔 朝 歌 , 三 年 , 拔 汲 。 大 事 記 所 書 , 則 拔 汲 之 年 。 所 謂 秦 攻 魏 急 者 , 蓋 其 時 矣 。 補 曰 : 大 事 記 曰 , 子 順 進 退 有 聖 賢 之 風 , 寧 忍 出 此 乎 ?

   秦 王 使 人 謂 安 陵 君

  秦 王 〔 一 〕 使 人 謂 安 陵 君 曰 : 「 寡 人 欲 以 五 百 里 之 地 易 安 陵 , 安 陵 君 其 許 寡 人 。 」 安 陵 君 曰 : 「 大 王 加 惠 , 以 大 易 小 , 甚 善 。 雖 然 , 受 地 於 先 生 〔 二 〕 , 願 終 守 之 , 弗 敢 易 。 」 秦 王 不 說 。 安 陵 君 因 使 唐 且 〔 三 〕 使 於 秦 。 秦 王 謂 唐 且 曰 : 「 寡 人 以 五 百 里 之 地 易 安 陵 , 安 陵 君 不 聽 寡 人 , 何 也 ? 且 秦 滅 韓 〔 四 〕 亡 魏 〔 五 〕 , 而 君 以 五 十 里 之 地 存 者 , 以 君 為 長 者 , 故 不 錯 〔 六 〕 意 也 。 今 吾 以 十 倍 之 地 , 請 廣 於 君 〔 七 〕 , 而 君 逆 寡 人 者 , 輕 寡 人 與 ? 」 唐 且 對 曰 : 「 否 , 非 若 是 也 。 安 陵 君 受 地 於 先 生 而 守 之 , 雖 千 里 不 敢 易 也 , 豈 直 五 百 里 哉 ? 」 秦 王 怫 然 怒 , 謂 唐 且 曰 : 「 公 亦 嘗 聞 天 子 之 怒 乎 ? 」 唐 且 對 曰 : 「 臣 未 嘗 聞 也 。 」 秦 王 曰 : 「 天 子 之 怒 , 伏 屍 百 萬 , 流 血 千 里 。 」 唐 且 曰 :「
大 王 嘗 聞 布 衣 之 怒 乎 ? 」 秦 王 曰 : 「 布 衣 之 怒 , 亦 免 冠 徒 跣 , 以 頭 搶 地 爾 〔 八 〕 。 」 唐 且 曰 : 「 此 庸 夫 之 怒 也 , 非 士 之 怒 也 。 夫 專 諸 之 刺 王 僚 〔 九 〕 也 , 彗 星 襲 月 ; 聶 政 之 刺 韓 傀 〔 一 0 〕 也 , 白 虹 貫 日 ; 要 離 之 刺 慶 忌 也 〔 一 一 〕 , 倉 〔 一 二 〕 鷹 擊 於 殿 上 。 此 三 子 者 〔 一 三 〕 , 皆 布 衣 之 士 也 , 懷 怒 未 發 , 休 祲 〔 一 四 〕 降 於 天 〔 一 五 〕 , 與 臣 而 將 四 矣 。 若 士 必 怒 , 伏 屍 二 人 , 流 血 五 步 , 天 下 縞 素 , 今 日 是 也 。 」 挺 劍 而 起 。 秦 王 色 撓 〔 一 六 〕 , 長 跪 而 謝 之 曰 : 「 先 生 坐 , 何 至 於 此 , 寡 人 諭 〔 一 七 〕 矣 。 夫 韓 、 魏 滅 亡 , 而 安 陵 以 五 十 里 之 地 存 者 , 徒 以 有 先 生 也 。 」 〔 一 八 〕

〔 一 〕  鮑 本 始 皇 。

〔 二 〕  鮑 本 「 生 」 作 「 王 」 , 下 同 。 ○

〔 三 〕  鮑 本 「 且 」 作 「 雎 」 。 ○  下 同 。  札 記 丕 烈 案 : 說 苑 作「
且 」 。 古 今 人 表 中 中 「 安 陵 君 唐 雎 」 , 即 此 也 。 吳 氏 正 曰 , 唐 且 之 名 , 見 於 策 者 不 一 , 其 論 是 矣 , 唯 引 新 序 「 司 馬 唐 且 」 , 誤 。 此 乃 司 馬 唐 , 衍 「 且 」 字 。

〔 四 〕  鮑 本 十 八 年 。

〔 五 〕  鮑 本 二 十 二 年 。

〔 六 〕  鮑 本 補 曰 : 錯 , 置 也 。

〔 七 〕  鮑 本 廣 其 地 。 正 曰 : 設 辭 易 地 , 實 欲 得 之 , 當 識 其 意 。

〔 八 〕  鮑 本 「 爾 」 作 「 耳 」 。 ○  搶 , 突 也 。 補 曰 : 太 史 公 語 本 此 。 說 苑 作 「 顙 地 」 。 師 古 曰 , 搶 , 千 羊 反 。  札 記 丕 烈 案 : 今 說 苑 作 「 頓 地 耳 」 , 「 頓 」 疑 訛 字 。

〔 九 〕  鮑 本 僚 , 吳 王 。 昭 二 十 七 年 。

〔 一 0 〕 鮑 本 傀 , 韓 相 , 見 韓 策 及 刺 客 傳 。

〔 一 一 〕 鮑 本 吳 越 春 秋 , 「 要 離 , 吳 人 。 吳 王 闔 閭 欲 殺 王 子 慶 忌 , 要 離 詐 以 罪 亡 , 令 吳 王 焚 其 妻 子 , 走 見 慶 忌 , 以 劍 刺 之 」 。

〔 一 二 〕 鮑 本 補 曰 : 倉 , 即 蒼 。

〔 一 三 〕 鮑 本 無 「 者 」 字 。 ○  札 記 丕 烈 案 : 說 苑 無 。

〔 一 四 〕 鮑 本 休 , 吉 徵 。 祲 , 戾 氣 。 自 三 子 言 之 為 吉 。 正 曰 : 說 文 , 祲 , 精 氣 感 祥 也 。 此 「 休 」 字 , 猶 言 祥 。

〔 一 五 〕 姚 本 曾 、 劉 作 「 休 烈 隆 於 天 」 。

〔 一 六 〕 鮑 本 撓 , 擾 也 。 正 曰 : 撓 , 屈 也 , 奴 效 反 。

〔 一 七 〕 鮑 本 諭 , 曉 也 。

〔 一 八 〕 鮑 本 雎 自 釐 十 一 年 請 救 , 至 是 五 十 餘 年 矣 。 彪 謂 : 諸 刺 劫 之 士 , 自 曹 沫 以 至 荊 軻 , 皆 不 聞 道 , 惟 若 唐 雎 者 可 也 。 為 其 激 而 發 , 不 專 志 於 此 也 。 正 曰 : 唐 且 之 名 , 見 於 策 者 不 一 。 秦 策 , 應 侯 遣 唐 且 載 金 之 武 安 , 散 天 下 士 。 魏 安 釐 王 十 一 年 , 唐 且 說 秦 , 是 時 應 侯 始 相 , 雎 老 於 魏 , 不 應 復 為 秦 用 , 又 一 唐 且 也 。 且 為 魏 說 秦 時 , 九 十 餘 , 至 與 信 陵 君 語 , 相 去 十 年 , 已 百 歲 。 為 安 陵 君 使 秦 , 有 滅 韓 亡 魏 之 言 , 魏 亡 在 始 皇 二 十 二 年 , 上 去 說 秦 凡 四 十 二 年 , 決 不 存 矣 , 又 一 唐 且 也 。 楚 策 , 唐 且 見 春 申 君 , 又 一 唐 且 也 。 新 序 , 秦 攻 魏 , 司 馬 唐 且 諫 曰 段 干 木 云 云 , 當 文 侯 時 , 又 一 唐 且 也 。 愚 謂 , 此 策 文 甚 明 , 而 事 多 難 言 。 以 始 皇 之 兵 威 , 何 憚 於 安 陵 而 易 以 五 百 里 地 ? 是 特 為 之 辭 而 使 之 納 地 耳 ! 唐 且 之 使 愚 矣 。 雖 抗 言 不 屈 , 豈 終 能 沮 之 乎 ? 荊 軻 之 見 也 , 匿 匕 首 於 圖 。 秦 法 , 侍 者 不 得 操 兵 , 此 云 「 挺 劍 而 起 」 , 何 也 ? 其 辭 固 多 誇 矣 !