Huang Tingjian - Song Dynasty

In EI-SEI-BUNKO, TokyoMain Calligraphy