You Lan Fu
Calligraphy by Huang Tingjian
Steles At Zhengzhou Municipal Museum

Photo by S.L. Lee