zhao Menfu

Zhao Mengfu
[Chao Meng-Fu]

Calligraphy