www.chinapage.com/calligraphy/zhengbanqiao/daoqingci-text.html

Dao Qing Ci

By Zheng Banqiao
老漁翁,一釣竿。靠山崖,傍水灣。扁舟來往無牽絆,沙鷗點點輕波遠,荻港瀟瀟白晝寒。高歌一曲斜陽晚,一霎時波搖金影,驀抬頭月上東山。

老樵夫,自砍柴。捆青松,夾綠槐。茫茫野草秋山外,豐碑是處成荒塚,華表千尋臥碧苔。墳前石馬磨刀壞。倒不如閒錢沽酒,醉醺醺山徑歸來。

老頭陀,古廟中,自燒香,自打鐘。兔葵燕麥閒齋供。山門破落無關鎖,斜日蒼黃有亂松。秋星閃爍頹垣縫。黑漆漆蒲團打坐,夜燒茶爐火通紅。

。。。 。。。 。。。

老書生,白屋中。說黃虞,道古風。許多後輩高科中。門前僕從雄如虎,陌上旌旗去似龍。一朝勢落成春夢。倒不如蓬門僻巷,教幾個小小蒙童.

邈唐虞,遠夏殷。捲宗周,入暴秦。爭雄七國相兼併。文章兩漢空陳跡,金粉南朝總廢塵,李唐趙宋慌忙盡。最可嘆龍蟠虎踞,盡銷磨燕子春燈。

吊龍逢,哭比干。羨莊周,拜老聃。未央宮裡王孫慘。南來薏苡徒興謗,七尺珊瑚只自殘。孔明枉做那英雄漢,早知道茅廬高臥,省多少六出祁山。

。。。 _________________

Transcribed by SL Lee

Dao Qin Ci | Zheng Banqiao Page|