Calligraphy by Zhong Yao

Source: Treasures of China, Taiwan 1970
Zhong Yao Page