Motto

Return


 1. KongZi Jiayu |Fanti|Jianti
 2. Yan's Motto

 3. Zhuzi Motto | [big5]

 4. Jin Ren Motto

 5. Li Yun Da Tong  by Confucius
 6. Cui Yuan
 7. Liu Yuxi
 8. My Motto    
 9. Bao Gong's Motto     
 10. Xun Zi On Learning
 11. Quotations from Chinese classics [gb] | [pdf]
 12. Mingxi Baojian  Ča