www.chinapage.com/classic/yijing/quote.html Go Back


Quotations from Yi Jing
[I-ching] 易经 | 易經
第一卦 乾 乾為天 乾上乾下
自 強 不 息
第二卦 坤 坤為地 坤上坤下
履 霜 堅 冰
第三卦 屯 水雷屯 坎上震下
志 行 正 也
第四卦 蒙 山水蒙 艮上坎下
果 行 育 德
第五卦 需 水天需 坎上乾下
用 恆 無 咎
第六卦 訟 天水訟 乾上坎下
作 事 謀 始
第七卦 師 地水師 坤上坎下
剛中而應,行險而順。
第八卦 比 水地比 坎上下坤
不寧方來,上下應也。
9
易经
  Go Back | Yi Jing full text | Yi Jing page | Home