Juting Hanjian written on bamboo strips (period of Han Wudi, 97 BC - 111 AD). SOURCE: Qi Gong, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa jianke bian, 1: Shang Zhou zhi Qin Han shufa (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1987), pl. 54, p. 79. Collection of the Gansusheng wenwu kaogu yanjiu suo).


juting Hanjian