Capital City of China
throughout the history

Home Page on Capitals of China
| map

List of China's Capital Cities during the the last 4,000 years

Dynasty Year Capital City Province
Xia 21st - 16th bc Yuncheng Shanxi
Shang 16th - 1066 bc Eritou, Zhengzhou,
Anyang
Henan
Zhou - Western 1066 - 771 bc Xi'an Shanxi
Zhou - Eastern 770 - 256 bc Luoyang Henan
Warring States 475 - 221 bc
Qin 221 - 206 bc Xianyang Shanxi
Han - Western 206 bc - 220 ad Xi'an Shanxi
Han - Eastern 25 - 220 Luoyang Henan
Three Kingdoms - Wei 220 - 265 Xuchang Henan
        - Shu 221 - 263 Chengdu Sichuan
        - Wu 222 - 280 Nanjing Jiangsu
Western Jin 265 - 316 Luoyang Henan
Eastern Jin 317 - 420 Nanjing Jiangsu
Sixteen States 304 - 439
Southern 420 - 479 Nanjing Jiangsu
Northern 386 - 581 Datong
Linzhang
Si'an
Shanxi
Hebei
Shanxi
Sui 581 - 618 Si'an Shanxi
Tang 618 - 907 Xi'an Shanxi
Five 907 - 960 Kaifeng Henan
Northern Song 960 1279 Kaifeng Henan
Southern Song 1127 - 1279 Hangzhou Zhejiang
Jin 1115 - 1234 Beijing
Yuan 1271 - 1368 Beijing
Ming 1368 - 1644 Nanjing
Beijing
Jiangsu
Qing 1644 - 1911 Shenyang
Beijing
Republic 1911 - Nanjing
Beijing
Jiangsu