Chinese Medicine
Classical Treatise

Go Back


 1. Huang Di
  Neijing

 2. Waijing No known copy extant

 3. Nanjing big5 | gb

 4. Shen Nong
  bencao jing

 5. Lin Yi et al
  Jinkui Yaolue

 6. Ge Hong
  BaoPoZi NeiPian
  Chap. 1-10   Chap. 11-20  
 7. Zhang Zhongjing
  Shang Han Lun
  biography
 8. Bian Que
  Canggong lie zhuan
 9. Li Shizhen painting
 10. Hua Tuo

 11. Texts from the Chugoku Igaku Koten [Chinese Medical Classics] Text Series published by the Nihon Naikyo Igakkai in 1997, converted into [BIG5]

 12. Cai Yong bencao (蔡邕本草) on pharmacology

 • Links to Traditional Chinese Medicine sites
 • Online English-Chinese Medical Dictionary
 • The origins of Chinese medicine
  The early development of medical literature in China
 • China to develop gene database of herb medicine
 • Chinese Medical Classics
  Complementary and Alternative Healing University
 • History of Traditional Medicine
 •