Zhong Jiu Holding a Cup

Xu Beihong

(1895-1953)Main Paintings