Court Ladies
Jiao BingZhen (Chiao Ping-chen)
, Qing Dynasty 1689-1726
Palace Museum, Beijing

Back | Next | Jiao Bingzhen Page