Chen Zhou [Shen Chou]

1427-1509 - Ming DynastyMain Paintings