Shi Tao (Shih T'ao) 1640-1718?

Next | Shi Tao's Painting Home Page