Shi Tao (Shih T'ao) 1640-1718?

| Shi Tao's Painting Home Page