4 Most Beautiful Women of
Chinese History
Wang Zhaojun | Diao Chan | Xi Shi | Yang Guifei

Wang Zhaojun (Wang Mingjun)

Brother Wang Long seeing her off


Yang Guifei
By Zhang Daqian


Xi Shi


Diao Chan