Portrait of Li Qingzhao
 

 
 
 
 
 
  By Zhou Sicong
1939 - 1996

www.bertc.com/subtwo/Zhou_Sicong.htm