China the Beautiful - Copyright Ming L. Pei 1995-97

Great Chinese Poets - English Translation

Poems by some of the great Chinese poets

- - - -

Click on * for
original Chinese

Bai Juyi *
Du Fu *
Chen Ziang *
Fan Zhongyan *
Feng Gan *
Han Shan *
Jia Dao *
Li Bai [Li Po] *
Li Qingzhao *
Li ShanYin *
Li Yu *
Liu Fangping *
Liu Zongyuan *
Liu Yong *
Meng Haoran *
Meng Jiao *
Nalan Xingde *
Su Shi [Su DongPo] *
Tao Qian [Tao YuanMing] *
Wang Changling *
Wang Wei *
Wang ZhiHuan [Wang Chih-huan] *
Wen TianXiang *
Xin QiJu *
Yan Shu *
Yueh Fei *
Zhang Ji *


© Pei Go to: Great Poets [Chinese text] | Main Poetry Page
Homepages:[China Room] [Chinese Reading Room (Chinese browser)] [China the Beautiful]