Lu You's Ci and Poems -
 陸游(1125-1210)


[Return to Poetry Page] |

詞九首  錄自汲古閣宋六十家詞本放翁詞

01 【鷓鴣天】

家住蒼煙落照間, 
絲毫塵事不相關。 
斟殘玉瀣行穿竹,
卷罷黃庭臥看山。 

貪嘯傲,
任衰殘, 
不妨隨處一開顏。 
元知造物心腸別,
老卻英雄似等閒! 02 【釵頭鳳】

紅酥手, 
黃縢酒,
滿城春色宮牆柳。 
東風惡, 
歡情薄。 
一懷愁緒,
幾年離索。 
錯!
錯!
錯!

春如舊, 
人空瘦, 
淚痕紅浥鮫綃透。 
桃花落。 
閒池閣。 
山盟雖在,
錦書難托。 
莫! 
莫! 
莫! 03 【卜算子•詠梅】

驛外斷橋邊,
寂寞開無主。 
已是黃昏獨自愁,
更著風和雨。 

無意苦爭春,
一任群芳妒。 
零落成泥碾作塵,
只有香如故。 04 【夜游宮】

 記夢,寄師伯混。

雪曉清笳亂起, 
夢游處、不知何地? 
鐵騎無聲望似水。 
想關河,
雁門西,
青海際。 

睡覺寒燈裡, 
漏聲斷、月斜窗紙。 
自許封候在萬里。 
有誰知?
鬢雖殘,
心未死。 05 【漁家傲•寄仲高】

東望山陰何處是? 
往來一萬三千里。 
寫得家書空滿紙! 
流清淚, 
書回已是明年事。 

寄語紅橋橋下水, 
扁舟何日尋兄弟? 
行遍天涯真老亦! 
愁無寐, 
鬢絲幾縷茶煙裡。 06 【鵲橋仙】 

一竿風月,
一簑煙雨,
家在釣台西住。 
賣魚生怕近城門,
況肯到紅塵深處? 


潮生理棹,
潮平系纜,
潮落浩歌歸去。 
時人錯把比嚴光,
我自是無名漁父。 07   又•夜聞杜鵑

茅檐人靜,
篷窗燈暗,
春晚連江風雨。 
林鶯巢燕總無聲,
但月夜常啼杜宇。 

催成清淚,
驚殘孤夢,
又揀深枝飛去。 
故山獨自不堪聽,
況半世飄然羈旅。 08 【訴衷情】

當年萬里覓封候, 
匹馬戍梁州。 
關河夢斷何處?
塵暗舊貂裘。 

胡未滅,
鬢先秋, 
淚空流。 
此生誰料,
心在天山,
身老滄洲! 09 【謝池春】

壯歲從戎,
曾是氣吞殘虜。 
陣雲高、狼煙夜舉。 
朱顏青鬢,
擁雕戈西戍。 
笑儒冠自多來誤。 


功名夢斷,
卻泛扁舟吳楚。 
漫悲歌、傷懷吊古。 
煙波無際,
望秦關何處? 
嘆流年又成虛度妒! 


10    朝中措.梅

幽姿不入少年場,無語只淒涼.一個飄零身世,十分冷淡心腸.

江頭月底,新詩舊夢,孤恨清香.任是春風不管,也曾先識東皇.

11    浪淘沙.丹陽浮玉亭席上作

綠樹暗長亭,幾把離尊.<陽關>常恨不堪聞,何況今朝秋色里,身是行人.

清淚 羅巾,各自消魂.一江離恨恰平分.安得千尋橫鐵鎖,截斷煙津?


[Return to Poetry Page] |