China the Beautiful
Classic Chinese Poetry

Bai Juyi, Cai Weiji (Cai Yan), Du Fu, Du Mu, Han Shan, Han Yu,Huang Tingjian, Jiang Ye, Li Bai, Li Qingzhao, Li Shanyin, Li Shutong, Liu Yong, Lu You, Mao Zedong, Nalan Xinde, Ouyang Xiu, Pei Di, Pei Du, Qu Yuan, Su Shi (Su Dongpo), Tao Qian (Tao Yuanming), Wang Anshi, Wang Changling, Wang Shiji, Wang Wei, Xin Qiju, Xue Tao, Zheng Banqiao
Return to [Poetry Home Page]
[Home] China the Beautiful