POETRY READINGS 


Click on the poem to hear a recitation of the poem.


Li Bai - In a Quiet Night
Li Bai
Bai JuYi
Meng HaoRan
Du Fu

English
Wang Wei
Shi Jing
Li ShangYing
Tao YuanMing

Voice by Huizhen Wu
Li Bai

Voice of Jerry
OuYang Xiu

Du Mu

In Cantonese. Voice by S.L. Lee
Du Mu

Zhang Ji

Xiang Yu - Gai Xia Ge

Fan ZhengYan

Wang Zhihuan

敕勒歌 北朝乐府

Great Poets Poetry Page  Home Page  Sound problems