flute player


      齊 宣 王 使 人 吹 竽 , 必 三 百 人 , 南 郭 處 士 請 為 王 吹 竽 , 宣 王 說 之 , 廩 食 以 數 百 人 。 宣 王 死 , 湣 王 立 , 好 一 一 聽 之 , 處 士 逃 。

    一 曰 。 韓 昭 侯 曰 : 『 吹 竽 者 眾 , 吾 無 以 知 其 善 者 。 』 田 嚴 對 曰 : 『 一 一 而 聽 之 。 』
 

韓 非 子 - 內 儲 說 上


English translation | 聽 tell this story in Chinese | Story Page | Classics Page