Chinese [Big5] | English translation | Story | Classics

惠子謂莊子曰:
   「魏王貽我大瓠之種,我樹之成而實五石。以盛水漿,其堅不能
   自舉也。剖之以為瓢,則瓠落無所容。非不呺然大也,吾為 其無
   用而掊之。」

莊子曰:
   「夫子固拙於用大矣。宋人有善為不龜手之藥者,世世以洴澼絖
   為事。客聞之,請買其方百金。聚族而謀曰:『我世世為洴澼絖
   ,不過數金;今一朝而鬻技百金,請與之。』客得之,以說吳王
   。越有難,吳王使之將。冬,與越人水戰,大敗越人,裂地而封
   之。能不龜手,一也;或以封,或不免於洴澼絖,則所用之異也
   。今子有五石之瓠,何不慮以為大樽而浮乎江湖,而憂其瓠落無
   所容?則夫子猶有蓬之心也夫!」

卷一上 第一 逍遙遊


Chinese [Big5] | English translation | Story | Classics