Carry a Long Pole Through the Gate

  長 竿 入 城

魯 有 執 長 竿 入 城 門 者 ,初 豎 執 之 ,不 可 入 ; 橫 執 之 , 亦 不 可 入 。 計 無 所 出。

俄 有 老 父 至 ,曰 :“吾 非 聖 人,但 凡 事 多 矣 。何 不 以 鋸 中 截 而 入 。” 遂 依 而 中 截 之 。

三 國 - 魏 - 邯 鄲 淳
笑林


English translation | Story Page | Classics Page