Old Horse Knows the Way
老 馬 識 途
    管 仲 、 隰 朋 從 於 桓 公 而 伐 孤 竹 , 春 往 冬 反 , 迷 惑
失 道 , 管 仲 曰 :『 老 馬 之 智 可 用 也 。 』 乃 放 老 馬 而 隨 之 , 
遂 得 道 。 

行 山 中 無 水 , 隰 朋 曰 : 『 蟻 冬 居 山 之 陽 , 夏 居 山 之 陰 , 蟻 壤 一 寸 而 仞 有 水 。 』 乃 掘 地 , 遂 得 水 。 以 管 仲 之 聖 , 而 隰 朋 之 智 , 至 其 所 不 知 , 不 難 師 於 老 馬 與 蟻 , 今 人 不 知 以 其 愚 心 而 師 聖 人 之 智 , 不 亦 過 乎 。

說 林 上 第 二 十 二
韓 非 子


English translation | Story Page | Classics Page