Rain Ruined the Wall

宋 有 富 人 , 天 雨 牆 壞 ,

其 子 曰 : 『 不 築 , 必 將 有 盜 。 』 其 鄰 人 之 父 亦 云 。

暮 而 果 大 亡 其 財 , 其 家 甚 智 其 子 , 而 疑 鄰 人 之 父 。

此 二 人 說 者 皆 當 矣 , 厚 者 為 戮 , 薄 者 見 疑 , 則 非 知 之 難 也 , 處 知 則 難 也 。

說 難 第 十 二
韓 非 子


English translation | Story Page | Classics Page