China the Beautiful


White Horse Is Not Horse


 


“白馬非馬”,可乎?

曰:可。

曰:何哉?

曰:馬者,所以命形也;白者,所以命色也。命色者非名形也。故曰:
“白馬非馬”。

曰:有馬不可謂無馬也。不可謂無馬者,非馬也?有白馬為有馬,白之
,非馬何也?

曰:求馬,黃、黑馬皆可致;求白馬,黃、黑馬不可致。是白馬乃馬也
,是所求一也。所求一者,白者不異馬也,所求不異,如黃、黑馬有可
有不可,何也?可与不可,其相非明。如黃、黑馬一也,而可以應有馬
,而不可以應有白馬,是白馬之非馬,審矣!

曰:以馬之有色為非馬,天下非有無色之馬。天下無馬可乎?

曰:馬固有色,故有白馬。使馬無色,有馬如已耳,安取白馬?故白馬
非馬也。白馬者,馬与白也。黑与白,馬也?故曰白馬非馬業。

曰:馬未与白為馬,白未与馬為白。合馬与白,复名白馬。是相与以不
相与為名,未可。故曰:白馬非馬未可。

曰:以“有白馬為有馬”,謂有白馬為有黃馬,可乎?

曰:未可。

曰:以“有馬為異有黃馬”,是異黃馬与馬也;異黃馬与馬,是 以黃為
非馬。以黃馬為非馬,而以白馬為有馬,此飛者入池而棺槨異處,此天
下之悖言辭也。

以“有白馬不可謂無馬”者,离白之謂也;不离者有白馬不可謂有馬也
。故所以為有馬者,獨以馬為有馬耳,非以白馬為有馬耳。故其為有馬
也,不可以謂“白馬”也。

以“白者不定所白”,忘之而可也。白馬者,言白定所白也,定所白者
非白也。馬者,無去取于色,故黃、黑皆所以應;白馬者,有去取于色
,黃、黑馬皆所以色去,故唯白馬獨可以應耳。無去者非有去也,故曰
:“白馬非馬”。

公 孫 龍 子 - 白 馬 論 第 二


English translation | Story Page | Classics Page