Zhang Huai's Poetry


Zhang Huai


Zhang Huai -- Cai Zhi

.
zhong gua huang tai xia

gua shou zi li li

yi zhai shi gua hao

zai zhai ling gua xi

san zhai shang zi ke

zhai jue bao man gui

How to pick a melon


Return | Great Poets |  Poetry Page |  Home Page |